VNE at ENADA ROMA 2012VNE la ENADA ROMA 2012

vineri, 21 septembrie 2012

VNE brings change machines into a new world

On the occasion of Enada Roma 2012 VNE will propose something new yet again regarding both the Italian and European market: a commercial innovation and a product revolution.

It is difficult to establish what is the more important aspect. Mr. Lorenzo Verona, Commercial Director of the leading Italian money change machine manufacturer, starts by explaining the most ambitious commercial project ever faced by an Italian company – known as ‘The Rent Project’: “We think that in this particular economic period it is important not just to offer products but several services: from maintenance of peripherals to online connection of machines for a remote control of money inside the cashbox”. By renting a VNE change machine it is possible to have all those services being completely aware of the money spent every month and consequently, we offer the customer the opportunity to accurately plan investments. Moreover, the fiscal advantage for the companies renting machines will be very strong as the entire expense is deductible including the sales tax / value-added tax. Furthermore, VNE is offering the opportunity to have high performing change machines at a reasonable cost, connected to a powerful network able to control and handle them, with fixed expenses and a programmed maintenance that even brings about the potential for fiscal advantages.

“As those machines are connected to our server, customers will visualise not just accounting, refilling, door opening, every kind of operations but they will even visualise machines on google maps. This will allow them to find out the device in the case it is illegally removed”, explains Mr. Verona.

Finally, all the VNE machines could be equipped with TV screens which, still connected to the VNE server, can provide personalised advertising or customers can even sell advertising to a third party.

The Italian market recognises VNE as the ‘Ferrari’ of money change machines as they have never been defrauded. VNE is synonymous with innovation, technology, originality, reliability and honesty but from today everyone has to know that VNE is even synonymous with convenience. VNE offers convenience by providing excellent products and services, maintaining utmost quality.

The second but not less important revolution VNE will propose in Rome is a new model of Change. A new cabinet, which has been planned to be even more secure and reliable: namely the VIKING. It has a modular structure so that it can be used or just as a normal single change machine or as a double change machine. To realize this new change machine, VNE signed an agreement with MDS, allowing VNE to use very high quality peripherals, as the for new 2 banknotes Bill to Bill or the 1 denomination Bill recycler that are particular suited for bars and smaller premises.

On the VIKING, each refilling is monitored and registered for a higher security even in the case of a simple change. Inside, the machine is divided in different sections: in this way it will not be possible to have access to hoppers or to the bill cashbox without having keys or without being authorised. Coins are divided into two hoppers for high capacity alongside a cashbox for the overflow coins or for those coins which are not to be recycled. Thus, with just one cabinet several configurations are possible.

In conclusion, VNE will be presenting a new retail machine – in cooperation with Cogetech – for paying bills, fines, charge up mobile phones and so on. It is the device that can really make the difference and offer additional possibilities. Thus, this new machine offers the dual advantage of being a change machine and retail machine providing several services.VNE aduce aparate de schimb într-o lume nouă

Cu ocazia evenimentului Enada Roma 2012, VNE vă propune ceva nou atât pentru piaţa italiană cât şi cea europeană: o inovaţie comercială şi un produs revoluționar.

Este dificil de stabilit care este cel mai important aspect. Domnul Lorenzo Verona, directorul comercial al renumitului producător italian de aparate de schimbat bani, începe prin a explica cel mai ambițios proiect comercial de până acum, al unei companii italiene – cunoscut sub numele de ” The Rent project”: „Noi credem că, în această perioadă economică specială, este important nu doar să oferim produse, ci și mai multe servicii: de la întreţinere, până la periferice pentru conexiunea online a aparatelor pentru a comanda de la distanţă  banii aflați în interiorul casei”. Prin închirierea unui aparat de schimb VNE este posibil să aveţi toate aceste servicii fiind complet conștienți de banii cheltuiți în fiecare lună şi, în consecinţă, oferim clientului posibilitatea de a își planifica investițiile cu precizie. În plus, avantajul fiscal al firmelor care inchiriază aparate va fi foarte mare deoarece întreaga cheltuială este deductibilă inclusiv din taxa pe vânzări / TVA. De asemenea, VNE oferă posibilitatea de a deține aparate de schimb performante la un cost rezonabil, acestea fiind conectate la o reţea puternică cu posibilitatea de a le controla şi a le repara, cu cheltuieli fixe şi întreţinere programată, toate acestea mărind potenţialul avantajelor fiscale.

„Deoarece aceste aparate sunt conectate la serverul nostru, clienţii vor vizualiza nu doar contabilitatea, reaprovizionarea, deschiderea uşilor și orice tip de operaţii efectuate, ci vor vizualiza aparatele chiar pe google maps. Aceasta vă va permite să găsiți dispozitivul în cazul în care acesta este sustras ilegal”, explică Domnul Verona.

În cele din urmă, toate aparatele VNE ar putea fi echipate cu ecrane TV care, conectate la serverul VNE, pot oferi publicitate personalizată sau, clienţii pot chiar  să vândă publicitate unui părți terțe.

Piaţa italiană recunoaște VNE drept ‘Ferrari’-ul aparatelor de schimbat bani deoarece aceste aparate nu au fost înșelate niciodată. VNE este sinonim cu inovare, tehnologie, originalitate, fiabilitate şi onestitate dar începând de astăzi toată lumea trebuie să ştie că VNE este chiar și sinonimul confortului. VNE oferă confort prin furnizarea de produse şi servicii excelente, menţinerea unei calităţii maxime.

Cea de-a doua revoluţie VNE, dar nu mai puțin importantă, ce se va propune la Roma, este un nou model de schimb. O cabină nouă, care a fost proiectată să fie chiar mai sigură şi mai fiabilă: VIKING. Acesta are o structură modulară, astfel încât, poate fi utilizată doar ca un aparat normal de schimb sau ca un aparat de schimb dublu. Pentru a realiza aceast nou aparat de schimb, VNE a semnat un acord cu MDS, care să permită VNE să utilizeze periferice de calitate foarte ridicată pentru reciclatorul noilor bancnote de 2 sau a bancnotei denominatoare de 1, care sunt special adaptate pentru baruri și localuri mai mici.

Pe VIKING, fiecare reîncărcare este monitorizată şi înregistrată pentru o mai mare siguranță, chiar şi în cazul unui simplu schimb. În interior, aparatul este împărțit pe secţiuni diferite: în acest fel nu va fi posibil accesul la hopper sau la casa de bani fără chei sau fără autorizație. Monedele sunt împărţite în două unități de hopper pentru a se obține o capacitate mare de depozitare, în plus există și o casă de bani pentru monedele în exces sau pentru acele monede care nu trebuie să fie reciclate. Astfel, cu doar o singură cabină sunt posibile mai multe configuraţii.

În concluzie, VNE va prezenta un nou aparat de comerț cu amănuntul – în cooperare cu Cogetech – pentru plata facturilor, amenzilor, facturilor de telefoan mobil şi aşa mai departe. Acesta este dispozitivul care într-adevăr poate face diferența şi care oferă posibilităţi suplimentare. Astfel, acest nou aparat oferă avantajul dublu de a fi un aparat de schimb şi unul de comerț cu amănuntul, furnizând mai multe servicii.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.