Video PokerVideo Poker

joi, 29 martie 2012

 Video poker made its entry to the casino in the seventies, and is today one of the most popular forms of gambling. For the player who desires a game of skill, a low house edge, the possibility of large wins, and the anonymity of playing alone there is nothing else that can compare to video poker. The rules of this game are quite simple: you play 1 to 5 coins, the machine gives you five cards, and you choose which to hold and which to discard. The machine then replaces your discards and pays you according to the value of your hand.

History and development

Video poker is a casino game based on five-card draw poker. It is played on a computerized console similar in size to a slot machine.  The game is especially popular with Las Vegas locals, who tend to patronize locals casinos off the Las Vegas Strip. These local casinos often offer lower denomination machines or better odds, although this was more common in the 1990s as casinos across the country have recently been cutting their pay tables and/or only offering 25 cent machines or higher.

The greatest thing about Video poker is that you can actually see the “price” or financial return you can expect when playing the game. This is why in many cases, it is a “beatable” game and why it is always the best value for your gambling dollar. Generally speaking, casinos “loosen” or “tighten” the return of a game by manipulating the number of coins won on certain pay categories, most often full houses, flushes and four-of-kinds. Straights and three-of-a-kinds also vary between games. In most games, the full house/flush numbers are the primary indicator of a machine’s payback percentage and your key to whether the game is one you can exploit. You want to find the ones with the best returns so you can play longer and win more cash and comps.

Rules and possible combinations

The single critical element in video poker strategy is discarding the cards that will give each particular hand the highest possible expected return. The rules and the payout table will affect which discard decisions are correct for each hand. There are 32 different ways you can play each hand, but usually there is only one optimal strategy for a particular hand.

Pay tables allocate the payouts for hands and are based on how rare they are, the game variation, and the decision of the game operator. A typical pay table starts with a minimum hand of a pair of jacks, which pays even money. All the other hand combinations in video poker are the same as in table poker, including such hands as two pair, three of a kind, straight (a sequence of 5 cards of different suits), flush (any 5 cards of the same suit), full house (a pair and a three of a kind), four of a kind (four cards of the same value), straight flush (5 consecutive cards of the same suit) and royal flush (a Ten, a Jack, a Queen, a King and an Ace of the same suit).

Variations of Video poker

Video poker has many variations. They include Deuces Wild, where a two serves as a wild card, pay schedule modification, where four aces with a five or smaller kicker pays an enhanced amount (these games usually have some adjective in the title such as „bonus”, „double”, or „triple”); and multi-play poker, where the player starts with a base hand, and each additional played hand draws from a different set of cards with the base hand. (Multi-play games are offered in „Triple Play”, „Five Play”, „Ten Play”, „Fifty Play” and „One Hundred Play” versions.)

In games which do not have a wild card a player on average will receive the rare four-of-a-kind hand approximately once every 500 hands, while a player may play tens of thousands of hands before an extremely rare royal flush, which usually has the highest payout.

A modern game

You may have heard the adage that the “house always has the advantage”. Video poker is an exception to that rule. If you look for the most liberal pay tables, and play them properly, you can have a thin advantage. Some pay tables, which are slightly in the machine’s favor, can return over 100%, if you factor in incentives such as cash back, free play, mailers and other comps.

When modern video poker games first appeared, the highest-paying common variant of a particular game was called „Full-Pay”. Game variants that returned a lower payback percentage were termed „Short-Pay”. Though the term Full-Pay is still in use, today, there are many game variants that return more. Payback percentage expresses the long-term expected value of the player’s wager as a percentage if the game is played perfectly. A payback percentage of 99 percent, for example, indicates that for each $100 wagered, in the long run, the player would expect to lose $1 if they played every hand in the optimal way. Some Payback percentages on full-pay games are often close to or even in excess of 100 percent. Full-pay Jacks or Better, for example, offers a payback percentage of 99.54%. Video poker și-a făcut intrarea în cazinouri în anii `70, iar astăzi este una dintre cele mai populare forme de gambling. Pentru gamblerul care își dorește un joc de îndemânare, un avantaj mic al casei, posibilitatea unor câștiguri mari și anonimitatea prin jocul de unul singur, nimic nu se compară cu video poker. Regulile jocului sunt simple: joci de la 1 la 5 monede, aparatul își oferă cinci cărți, alegi unele și renunți la altele. În continuarea, cărțile la care ai renunțat sunt înlocuite și ești plătit în concordanță cu valoarea mâinii.

 

Istorie și dezvoltare

Video poker este un joc de cazinou bazat pe five-card draw poker. Se joacă pe o consolă computerizată, de mărime similară cu cea a unui slot-machine. Jocul este popular printre locuitorii din Las Vegas care au tendința de petrece mult timp în cazinourile de aici. Aceste cazinouri locale deseori oferă aparate cu valoare a monedelor mai mică sau șanse mai bune, deși acest lucru era comun în anii ’90, recent cazinourile din toată țara încercând să micșoreze plata la mese și/sau oferind doar slot-machines de 25 de cenți sau mai mult.

Cel mai important lucru despre Video poker este faptu că poți vedea „prețul” ori suma care te aștepți să-ți revină. De aceea, în multe cazuri este un joc care poate fi  „bătut” și în care îți poți valoriza dolarii. În general, casinourile „slăbesc” sau „strâng” suma care revine jucătorului prin manipularea monedelor câștigate la diferite categorii de plată, de cele mai multe ori la full house, flush sau patru de-un fel. Chintele și trei de-un fel variază și ele, în funcție de joc. În cele mai multe jocuri, full house/ flush sunt cei mai importanți indicatori a procentajului de returnarea a unui slot-machine și cheia posibilității de a exploata jocul sau nu. Îți dorești să găsești aparatele cu cele mai mari returnări ca să poți juca mai mult și câștiga mai mult puncte comp.

Reguli și posibile combinații

Singurul element critic în strategia de video poker este renunțarea la cărțile care aduc fiecărei mâini cel mai mare procentaj de returnare așteptat. Regulile și tabelul de plată afectează care decizii de renunțare sunt corecte pentru fiecare mână. Sunt 32 de moduri diferite în care îți poți juca fiecare mână, dar de obicei, este doar o singură strategie optimă pentru o mână în particular.

Tabelele de plată alocă plata compensațiilor pentru mâini și se bazează pe cât de rare sunt, pe variația jocului și pe deciziile operatorului de joc. Un tabel de plată obușuit începe cu o mână minimă a unei perechi de valeți, care aduc aceeași sumă de bani. Toate celelalte combinații ale mâinii în video poker sunt la fel ca în poker, incluzând mâinile de două perechi, trei de-un fel, chintă (cinci cărți secvențiale de culori diferite), flush (oricare cinci cărți de aceeași culoare), full house (o pereche și trei de-un fel), patru de-un fel ( patru cărți de aceeași valoare), straight flush (cinci cărți consecutive de aceeași culoare) și royal flush ( decar, valet, damă, popa și as de aceeași culoare)

Variații de Video poker

Video poker cunoaște multe variații. Acestea include Deuces Wild în care un doi este carte substituentă, pay schedule modification, unde pentru patru ași cu un kicker de cinci sau mai mic se plătește o sumă ridicată (aceste jocuri au incluse în denimire adjective precum „bonus”, „dublu” sau „triplu”) și multi-pay poker, unde jucătorul începe cu o mână de bază, și fiecare dintre celelalte mâini ale jucătorilor se formează din cărți dintr-un set diferit care se adaugă la mâna de bază. (Jocurile multi-play sunt oferite în versiunile „Triple Play”, „Five Play”, „Ten Play”, „Fifty Play” și „One Hundred Play”,)

 

În jocurile care nu au o carte de substitut, participantul va primi mâna rară de patru de-un fel aproximativ odată la fiecare 500 de mâini, în timp ce un jucător ar putea juca zeci de mii de mâini înainte de un royal flush, adică de cinci cărți consecutive de aceeași culoare având în componență un as, ceea ce aduce cele mai mari câștiguri.

Un joc modern

Trebuie să fi auzit zicala conform căreia „casa are întotdeuna avantaj”. Video poker este excepția de la regulă. Dacă te uiți la cele mai liberale tabele plată și le joci corespunzător, poți avea un mic avantaj. Unele dintre ele, care sunt ușor în favoarea unui slot-machine, pot returna peste 100% dacă iei în considerare stimulente precum joc liber, cashback, mailer și alte puncte comp.

Când a apărut modernul video poker, varianta cu cele mai mari plăți a unui joc în particular era „Full-Pay”. Variantele de joc care aveau un procent de returnare mai mic se numeau „Short-Pay”. Deși termenul de Full-Pay este încă folosit, sunt multe variante de joc care returneaza mai mult. Procentul de recuperare reprezintă valoarea așteptată pe termen lung a pariului făcut de jucător ca procentaj dacă jocul este jucat perfect. Un procentaj de recuperare de 99%, de exemplu, indică faptul că fiecare 100$ pariați, pe termen lung, participantul se așteaptă să piardă 1$ dacă a jucat fiecare mână în modul optim. Unele astfel de procentaje ja jocurile full-pay sunt de cele mai multe ori aproape de sau egale cu excesul de 100%. Full-pay Jacks ori Better, de exemplu, oferă un procentaj de recuperare de 99.54%.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.