Return to normality. When and how. 45% of gambling industry employees want to get vaccinatedÎntoarcerea la normalitate. Când și cum. 45% din angajații industriei de gambling vor să se vaccineze

joi, 8 aprilie 2021

Survey commissioned by Romanian Bookmakers, Rombet and Romslot reveals industry perception and fears.

Romanian Bookmakers, Rombet si Romslot

With the industry closed three times and technological unem­ployment turned from an unknown term into a painful, self-experienced experience, more than 6 out of 10 employees in this industry would vaccinate against COVID-19 if the employer recommen­ded vaccination. The data show that there is a real need for information on COVID-19 vaccines among employees in the gambling industry. The primary information of interest to this population category is related to how vaccines have been tested (clinical studies), the degree of incidence and severity of adverse effects, their effectiveness, the duration of immunization.

However, the study shows that the whole industry must join forces to combat the types, mistrust, and fake news associated with the three COVID-19 vaccines administered in Romania. The good news is that only 6% of the gambling industry employees say they do not have enough information when it comes to general health issues. The primary sources of health information for the 45,000 employees in sports betting agencies and gambling halls are Internet sites, doctors, television, social networks, family, and employer.

The IRES survey shows that, in general, the attitude towards vaccination is positive. 54% of the gambling industry employees have a favorable opinion about available vaccines, 15% remain skeptical about them, and 1 in 3 have neither pro nor anti-vaccine opinions. 96% of study participants were vaccinated at least once, 71% were with compulsory vaccines alone.

The study’s results paid for by Romanian Bookmakers, Rombet, and Romslot show that the bans during the pandemic majorly affected employees in the gambling industry, with 8 out of 10 employees saying they were affected in the past year. 91% said they were affected, said they were technically unemployed, and 87% said their incomes had been reduced. Failure to travel, changing working conditions, and inability to work full time are other reasons cited by employees as stressors. More than 2 out of 3 employees in the gambling industry are concerned about the possibility of a family member or themselves becoming infected with the SARS-CoV-2 virus. However, the dramatic changes in the lives of the 45,000 employees are not reflected in the level of information and confidence about vaccination against COVID-19.

When respondents were asked what the level of information about the COVID-19 vaccination was, 79% said they had enough information. In contrast, 90% of gambling employees know that vaccination is voluntary, 84% know that immunization is free, 56% are convinced that it is necessary to lift restrictions, and 78% know that two doses of vaccine are needed to gain immunity. Of the three vaccines currently used in Romania’s national vaccination campaign, 1 in 3 respondents prefer the Pfizer variant, 3% Moderna, 4% AstraZeneca, and one in ten has no preference.

Sondaj IRES

Intention to vaccinate.

The intention to vaccinate in the context of the availability of the vaccine against COVID-19 is found in 45% of employees in the gambling industry, while 33% are reluctant to vaccinate, and 22% had not decided by the time of the survey. Young people and those without higher education are more reluctant to vaccinate than those over 40 or with higher education. Proponents of the vaccine are motivated to protect their own health and that of their families and return to life before the pandemic, without restrictions, including from a workplace perspective. The main arguments of the undecided are fear of side effects, concerns about the safety and efficacy of the COVID-19 vaccine. Skeptics are also marked by distrust of the authorities and pharmaceutical companies or the denial of the existence or seriousness of COVID-19.

 

The employer’s role.

By their own example, those who do not intend to be vaccinated could be persuaded in the highest proportion by family members, employers, and colleagues. In fact, 62% of the gambling industry employees would be immunized if the employer recommended vaccination to make the industry safer. Nearly two-thirds of employees in sports betting agencies and slot machines would be willing to receive more information about vaccination against COVID-19 from employers!

„The study reveals that employers are considered sources of information and a vector of influence for employees. The information provided by employers, their own example supplied by colleagues and employers can influence the perception, attitude, and behavior of employees so that the vaccination option is an appropriate and informed decision,” says Dan Jurcan, director of IRES Research.

The study PERCEPTIONS, ATTITUDES, AND BEHAVIORS OF THE GAMBLING INDUSTRIES EMPLOYEES REGARDING THE PROCESS OF VACCINATION AGAINST COVID-19 was conducted between March 5 and 9, 2021, on a sample of 3,963 employees in the slot-machine gaming industry.

Un sondaj comandat de Romanian Bookmakers, Rombet şi Romslot scoate la iveală percepția şi temerile industriei

Romanian Bookmakers, Rombet şi Romslot

După un an de la instituirea stării de urgență pe fondul pandemiei de COVID-19, care a determinat restricționarea unei părți semnificative a activităților cotidiene, cele mai puternice asociații care reprezintă industria jocurilor de noroc din România – Romanian Bookmakers, Rombet şi Romslot, alături de IRES, au realizat un sondaj de opinie în rândul celor 45.000 de angajați din acest sector.

Demersul unic al industriei a urmărit evaluarea gradului de informare și a atitudinilor angajaților din industrie cu privire la campania de vaccinare anti-COVID-19, dis­poni­bilitatea acestora de a se vaccina, precum și determinarea modului în care pandemia le-a afectat acestora viața profesională și personală.

În condițiile în care industria a fost închisă de trei ori, iar șomajul tehnic s-a transformat dintr-un termen necunoscut într-o experiență dureroasă, trăită pe propria piele, peste 6 din 10 angajați din această industrie s-ar vaccina împotriva COVID-19 dacă angajatorul ar recomanda vaccinarea. Datele arată că, în rândul angajaților din industria jocurilor de noroc, există o nevoie reală de infor­mare cu privire la vaccinurile anti-COVID-19. Principalele informații de interes pentru această categorie de popu­lație sunt legate de: modul în care vaccinurile au fost testate (studii clinice), gra­dul de incidență și gravitatea efectelor adverse, eficiența lor, durata imunizării.

Studiul arată însă că toată industria trebuie să își unească forțele pentru a combate miturile, neîncre­derea și fake news-urile care sunt asociate cu cele 3 vaccinuri anti-Covid-19 administrate în România. Vestea bună este că numai 6 la sută din angajații din industria jocurilor de noroc de noroc susțin că nu au suficiente informații când vine vorba de aspecte ge­nerale privind sănătatea.  Principalele surse de infor­ma­re despre sănătate pen­tru cei 45.000 de anga­jați din agențiile de pariuri și sălile de jocuri de noroc sunt, în primul rând, site-urile de Internet, apoi medicul, televi­ziunea, rețelele de socializare, familia și angajatorul.

Sondajul realizat de IRES arată că, în general, atitudinea față de vaccinare este una pozitivă. 54 la sută din angajații din industria jocurilor de noroc au o opinie favorabilă despre vaccinurile generale, 15 la sută rămân reticenți cu privire la acestea, iar 1 din 3 nu are nici opinii pro, nici opinii contra vaccinurilor. 96 la sută dintre participanții la studiu s-au vaccinat cel puțin o dată, din care 71% numai cu vaccinurile obligatorii.

Rezultatele studiului plătit de Romanian Book­makers, Rombet și Romslot arată că interdicțiile de pe durata pandemiei au afectat major angajații din industria jocurilor de noroc, 8 din 10 angajați spunând că au fost afectați în ultimul an. 91% dintre cei care s-au declarat afectați au spus că au fost în șomaj tehnic, iar 87% au declarat că le-au fost reduse veniturile. Imposibilitatea de a călători, schimbarea condițiilor de lucru și imposibilitatea de a lucra full time sunt alte motive invocate de angajați ca factori de stres. Mai mult de 2 din 3 angajați din industria jocurilor de noroc sunt îngrijorați de posibilitatea ca un membru al familiei sau ei înșiși să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2. Schimbările dramatice din viața celor 45.000 de angajați nu se reflectă însă și în gradul de informare și încredere cu privire la vaccinarea împotriva Covid-19.

Atunci când respondenții au fost întrebați care este nivelul de informare despre vaccinarea anti-COVID-19, 79 la sută au declarat că au suficiente informații. În schimb, 90% din angajații din gambling știu că vaccinarea este voluntară, 84 la sută știu că imunizarea este gratuită, 56 la sută sunt convinși că e necesară pentru ridicarea restricțiilor, iar 78 la sută știu că sunt necesare două doze de vaccin pentru a obține imunitate. Dintre cele trei vaccinuri folosite la ora actuala în campania națională de vaccinare din România, 1 din 3 respondenți preferă varianta Pfizer, 3% Moderna, 4% AstraZeneca, iar unul din zece nu are nicio preferință.

Studiu IRES

Intenția de vaccinare

Intenția de vaccinare în contextul disponibilității vaccinului împotriva COVID-19 se regăsește la 45 la sută din angajații din industria jocurilor de noroc, în timp ce 33 la sută sunt  reticenți la vaccinare, iar 22 la sută nu s-au hotărât până la momentul desfășurării sondajului. Tinerii și cei fără educație superioară sunt mai reticenți la vaccinare decât cei peste 40 de ani sau cu educație superioară. Susținătorii vaccinului au drept motivație protejarea sănătății proprii și a familiei, dar și revenirea la viața dinaintea pandemiei, fără restricții, inclusiv din perspectiva locului de muncă. Indecișii au ca principale argumente: teama de reacții adverse, îngrijorări privind siguranța și eficiența vaccinului împotriva COVID-19. Scepticii sunt, în plus, marcați de neîncredere în autorități și în companiile farmaceutice sau de negarea existenței sau a gravității COVID-19.

Rolul angajatorului

Cei care nu au intenția de a se vaccina ar putea fi convinși în cea mai ridicată proporție, prin exemplul propriu, de către membri ai familiei, angajatori și colegi. De altfel, 62 la sută din angajații din industria jocurilor de noroc s-ar vaccina dacă angajatorul ar recomanda vaccinarea pentru a face industria mai sigură. Aproape două treimi din angajații din agențiile de pariuri sportive și sălile de slot machines ar fi dispuși să primească mai multe informații despre vaccinarea împotriva COVID-19 de la angajatori!

„Studiul relevă că angajatorii sunt considerați o sursă de informare și un vector de influență pentru angajați. Informațiile oferite de angajatori, exemplul propriu oferit de colegi și angajatori pot influența percepția, atitudinea și comportamentul angajaților, astfel încât opțiunea de vaccinare să fie o decizie adecvată și informată”, spune Dan Jurcan, director al Departamentului Cercetare al IRES.

Studiul PERCEPȚII, ATITUDINI șI COMPORTAMENTE ALE ANGAJAȚILOR DIN INDUSTRIA DE JOCURILOR DE NOROC CU PRIVIRE LA PROCESUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 a fost realizat, în perioada 5 – 9 martie 2021, pe un eșantion de 3.963 de angajați din industria jocurilor de noroc de tip slot-machine.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.