The autumn of the legislative regulations Toamna schimbărilor legislative

miercuri, 15 septembrie 2010

Legislative regulations (part II)

The new legislative regulations that can be adopted within the plenary meeting of the Romanian Parliament next period, might focus on all the decisions adopted by the Romanian Govern last year, through the Urgent Ordinance no. 77/2009. Within the last issue of the magazine, we have developed the changes that can occur within the players on line and poker tournaments. For this issue, we have decided to focus on regulations that can help the good functioning of gambling. 

“According to the debates of the project Law for approving the urgent ordinance of the Romanian Government 77/2009, regarding the organization and gambling operation, within the meeting on June 23, 2010, the Commission proposes to the Plenary of the Deputy Chambers for debating and adopting the report with amendments rejected in Annexes no.2”. This way we have learnt about the series of legislative regulations taken into discussion within the Permanent Bureau of the Chambers of the Deputy.

Here there are the most important issues that derive from the report on the Legislative project for approval of the Urgent ordinance of The Romanian Government no.77/2009 regarding the organization and operation of the gambling:

Article 1, paragraph (4), modifies and shall have the following content:

“(4) The requests regarding the licenses approval for gambling organization or gambling operation authorizations shall be resolved within 30 days from the deposition of the entire documentation”

Article 1, paragraph (5) shall be modified and shall have the following content:

“(5) excepting the provisions of paragraph (2), according to which gambling is being operated directly by the license owner, gambling operation can be mutually operated by 2 or more gambling organizers who have agreed a participation contract under the provisions of the law in force, the administrative recall being shared within all the partners ”

The limitation of the number to two partners would have grounded the gambling domain.

Article 2, paragraph (3), shall be modified and shall have the flowing content:

“(3) The monitorization of the activities within the gambling domain shall be achieved by the Minister of Public Finances, directly or together with other institutions of the state, under the provisions of the law in force. For certain types of gambling, the monitorization can be committed, under strict surveillance of the commission or other institutions of the state, by economical operators authorized for developing this activity.”

Regarding the complexity of the gambling activity on line, there has been provided the possibility of committing this activity, under strict surveillance of the institutions of the state to the private operators. The investments necessary for this activity shall be assumed by an economical operator.

At the same time, if the up mentioned measure is not being taken under consideration, regardless the motives, the surveillance shall be developed by the authorities of the state. The legislation of both variants has been regarded, in order for a better and flexible approach of this new domain.

Article 2, paragraph (3) shall be followed by one paragraph, article (4), with the following content:

“(4) within executing its attributions, the Commission can solicit to any state authority, surveillance authority or economical operator that posses direct or indirect competence on this activity, regardless the implication level or form, data and information regarding the organizing, operating and monitoring of gambling activity ”

This regulation has been introduced for the particular situations when the Commission needs an operative answer from the authorities involved. The legal framework for answering this kind of demands shall be created. In practice, it has been proved that the existing form of the article does not cover the demands.

Article 5, paragraph (5) shall be modified and shall have the following content:

“(5) there shall be rejected the payment modalities that concur to the gambling operation, defined in article (10), paragraph (1), point (ii), the payment instruments used by the financial and banking system (payment orders, drafts, order tickets, etc) or other valuable/ declared value tickets, except for the modalities described at paragraph (4), of the payment instruments, including the bank cards or/ and credit/ debit cards”

Through the regulations of the article 5, paragraph 5, the institutionalization of a permissive framework shall be achieved. At the same time, the monitorization of the payment transfers shall become an easier procedure, due to the capacity of stoking the information on the titular, the amounts, the deposits, data and place of the amount withdrawal, if the payment was made by bank transfer, the beneficiary of the amounts and the name of the products and services achieved.     

Article 5, following paragraph (5), two more paragraphs shall be introduced, paragraph (6) and (7), with the following content:

“(6) By technical equipments that support the organization, operation and broadcast of the gambling shall be understood the entire equipments and technical procedures assimilated, throughout the gambling organizer develops his activity on the territory of Romania”

 (7) By technical equipments that support the monitorization and surveillance of the gambling shall be understood the entirely equipments and technical procedures or assimilated, throughout the authority or, if necessary, the economical operator authorized for monitor and survey the gambling defined in article 10 paragraph (1), point g),h), i). develop the specific activity, 

By completing article 5 with paragraph (6) and (7), the defying of the technical equipment concept that shall be used within gambling activity on line, as well as establishing the obligation of the rooms to be settled on the Romanian territory, in order to develop a better monitoring and control by the authorized institutions, is developed. For this purpose, certain discussion regarding the jurisdiction measures shall be eliminated.Reglementari legislative partea a doua.

Noile prevederi legislative ce pot fi adoptate de plenul Parlamentului României în perioada următoare repun pe tapet deciziile luate de Guvern anul trecut prin OUG 77/2009. În numărul anterior am dezvoltat schimbările ce pot surveni în rândul jocurilor on-line şi ale turneelor de poker. Pentru această ediţie ne propunem să punctăm şi să motivăm alte modificări ce ar putea ajuta la bunul mers al activităţii jocurilor de noroc.

“În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în şedinţa din data de 23 iunie 2010, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 şi amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2.” aşa ne-au fost anunţate seriile de reglementări legislative ce au fost luate în discuţie în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Iată si alte informaţii de interes maxim ce derivă din raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc:

La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Termenul de soluţionare a cererilor privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii

documentaţiei complete.”

La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de participaţiune încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor.”

Limitarea asocierii la un număr de doi parteneri aducea o îngrădire nejustificată în domeniul jocurilor de noroc .

La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează

de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredinţată, sub directa supraveghere a comisiei altor instituţii şi autorităţi de stat abilitate sau către operatori economici autorizaţi în acest sens.”

Având în vedere complexitatea domeniului reprezentat de jocurile de noroc on line, s-a prevăzut posibilitatea încredinţării acestei activităţi, sub directa supraveghere a instituţiilor de stat către operatori privaţi. Investiţiile necesare

activităţii vor fi astfel asumate de către un operator economic.

Totodată, în măsura în care varianta de mai sus nu este considerată, din varii motive, oportună, supravegherea va fi efectuată de autorităţile statului. S-a urmărit legiferarea ambelor variante pentru o mai mare flexibilitate în abordarea acestui domeniu nou.

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu

următorul cuprins:

“(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia poate solicita date şi informaţii

referitoare la activitatea de organizare, exploatare şi monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităţi de stat, autorităţi de supraveghere sau operatori economici, care deţin competenţe directe sau indirect referitoare la această activitate, indiferent de nivelul şi forma de implicare.”

Această modificare a fost introdusă pentru situaţiile în care Comisia are nevoie de un răspuns operativ din partea altor instituţii implicate. Se creează cadrul legal care să fundamenteze astfel de solicitări. În practică, s-a dovedit că forma existentă a articolului nu este acoperitoare.

La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin.(1) lit.b) paragraful (ii), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ, etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin.(4), a mijoacelor băneşti, inclusiv a cardurilor bancare de credit şi/sau debit.”

Prin modificarea adusă la art. 5 alin. (5) se are în vedere instituirea unui cadru mai permisiv şi, totodată, mai uşor de urmărit şi verificat al transferurilor de bani, datorită capacităţii acestora de stocare de informaţii privind titularul, sumele depuse, sumele retrase, data şi locul retragerii sau efectuarea plăţii, iar în cazul plăţii directe prin card bancar, a beneficiarului sumelor respective şi denumirea produselor sau serviciilor achiziţionate.

La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin.(6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României.

(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică autoritatea sau, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin.(1) lit. g), h) şi i)

situate pe teritoriul României.”

Prin completarea art. 5 cu alin. (6) si (7) se urmăreşte definirea noţiunii de echipament tehnic ce va fi folosit în activitatea de jocuri de noroc online precum şi instituirea obligaţiei ca acestea să se afle în locaţii pe teritoriul României pentru a se putea asigura monitorizarea şi controlul acestora de către organele abilitate în acest sens, şi a se elimina eventualele discuţii referitoare la jurisdicţionalitate.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.