Betting quotasTipuri de cote la pariuri

duminică, 24 iulie 2011

Sports bets have three characteristics: the events on which bets are placed, quotas and stakes, as well as the amounts. The quotas are indicating the winning chances established by the betting houses used by the backers on each bet.

Regarding the sports environment, the “quota” represents the relative probability of an event to happen. The quota may also be defined as the reverse probability of an event. This actually indicates an offer of a sports event and it is represented by a number that makes the connection between the possible winning and the betted stake. The bets quotas are established by the betting houses according to several algorithms.

Even if some betting houses generally offer two or three quotas formulas, in practice there are six types of quotas: European type (decimal format), British type (fractional type), American type , Hong Kong type, Indonesian type and Malaysian type.

For a backer it is very important to know those types, in order to avoid a situation for betting using another quotas type than the ones he/ she it is ude to. Generally, we can establish the quotas type when opening the account and this can be changed later, but there are also cases when the betting houses do not offer the possibility to change the quotas system. For example, BetJamaica, a very respectful online betting house does not offer the European quotas system.

The European quotas (decimal format) are represented by a positive number, higher or at least equal to 1, and generally have 2 or 3 decimals. It represents the amount that must be returned by the betting house (profit + stake) if a winning event had a unit stake (for example 1.26, 2.68, 1.704, 1.028, 1.9, 2.4, 3.2)

The British quotas (fractional format) is represented by a rational indivisible number (X/Y), written as ordinary fraction. Y represents the stake units the backer must bet on, in order to have a profit of X units if there is a winning event (for example 2/9, 9/34, 45/87, 1/28)

The American quotas are represented by an integer number negative or positive. When the number is positive, it represents the profit that can be obtained in a winning event where the bet is 100 units (for example 100 dollars). When the number is negative, it represents the stake that you should bet on in order to have a 100 units profit (for example 100 dollars) in a winning event. (for example +120, +347, -220, -87)

Hong Kong quotas are represented by a positive number, higher or at least equal with 0, and it generally has 2 or 3 decimals. It represents the profit obtained in a winning event where the bet was a unit stake (for example 0.28, 0.111, 0.367, 0.001)

The Indonesian quotas are represented by a negative or positive integer number with an absolute value higher or equal with 1 that generally has 2 or 3 decimals. When the number is positive, it represents the profit in a winning event where the bet was a unit stake. (for example 1 dollar). When the number is negative, the absolute value represents the stake that should be bet in order to obtain a unit profit (for example 1 dollar) in a winning event (for example -40.00, -4.46, 2, 12)

The Malaysian quotas are represented by a negative or positive integer number with an absolute value higher or equal with 1 that generally has 2 or 3 decimals. When the number is positive, it represents the profit in a winning event where the bet was a unit stake. When the number is negative, the absolute value represents the stake that should be bet in order to obtain a unit profit (for example 1 dollar) in a winning event.

Correlations:

European quotas, British quotas, American quotas, Hong Kong quotas, Indonesian quotas, Malaysian quotas

1,10 1/10 -1000 0,10 -10,00 0,10
1,30 3/10 -333 0,30 -3,33 0,30
1,50 1/2 -200 0,50 -2,00 0,50
1,70 7/10 -142 0,70 -1,42 0,70
1,90 9/10 -111 0,90 -1,11 0,90
2,00 1/1 +100 1,00 1,00 -1,00
3,00 2/1 +200 2,00 2,00 -0,50
10,00                     9/1                    +900                    9,00                    9,00                    -0,11

The most regular format is the European one (different from the English format). Generally most of the European betting houses system is set by default to use this particular “European 1.80” format. The explanation of this indicator is the following: the amount betted is multiplied with this quota. For example, 100 Euros x 1.80= 180 Euros winning. If we deduct the betted amount from the staked amount, we have a net winning of 80 Euros.

Several agencies also use the American system, generally noted as “American 120”. With this option, the winning is displayed. The indicated amount indicated either the amount that should be betted in order to win 100 dollars, or the possible winning for 100 dollars bet. The plus symbol in front of the numbers (for example + 200) means that if you get lucky, you will receive 220 dollars net winning on a 100 dollars stake. The minus symbol (-200) means that 200 dollars must be betted in order to obtain a net winning of 100 dollars.

The English have their own system for indicating the quotas, generally listed as “UK 6/5”. It does not show the net winning, but the net quota. For example 4/5 fraction is equivalent with 1.80 quota of the European system. it is easy to explain: divide 4 to 5 and you will obtain 1.80, representing the net quota. If the stake is 100 Euros, the net winning will be 80 Euros.

The betting houses have specialized personnel in charge with establishing the quotas for the events (odds compliers). After being established, the quotas are listed by each agency and the betting is allowed.   Most of the times, the quotas vary according to the bets, stakes, but also according to the information on the market.Pariurile sportive au trei elemente caracteristice: evenimentele pe care se fac pariurile, cotele şi mizele, sumele de bani puse în joc. Cotele sunt indici care arată şansele de câştig stabilite de casele de pariuri şi pe care pariorii le folosesc la fiecare pariu.

În domeniul pariurilor sportive, “cota” reprezintă probabilitatea relativă a unui eveniment de a se produce. Se poate defini cota şi ca inversul probabilităţii unui eveniment, fiind, în fapt, un indice al unei oferte dintr-un eveniment sportiv şi este reprezentat printr-un un număr care face corespondenţa dintre posibilul câştig şi miza pariată. Cotele de pariuri sunt stabilite de casele de pariuri în funcţie de diverşi algoritmi proprii.

Deşi multe case de pariuri oferă, în general, cote sub două sau trei formate, în practică există şase tipuri de cote utilizate: cote de Tip European (format zecimal), cote de Tip Britanic (format fracţionar), cote Tip American, cote Tip Hong Kong, cote Tip Indonezian şi cote Tip Malaezian.

Pentru un parior este important de ştiut acest lucru, tocmai pentru a nu fi pus în situaţia de a paria folosind alt sistem de cote decât cel cu care este obişnuit. În general, putem stabili tipul cotelor în momentul deschiderii contului, iar acesta poate fi schimbat ulterior, însă sunt şi cazuri în care casele de pariuri nu oferă posibilitatea de a schimba sistemul cotelor. De exemplu, BetJamaica, o casă de pariuri online foarte respectată, nu oferă cote în sistem European.

Cota Europeană (formatul zecimal) este reprezentată printr-un număr pozitiv, mai mare sau cel puţin egal cu 1, şi are în general 2 sau 3 zecimale. Ea reprezintă suma de bani pe care o returnează casa de pariuri (profit + miză) în cazul unui eveniment câştigător şi la care aţi pariat o miză de o unitate. (ex: 1.26, 2.68, 1.704, 1.028, 1.9, 2.4, 3.2)

Cota Britanică (formatul fracţionar) este reprezentată printr-un număr raţional (X/Y) indivizibil, scris sub formă de fracţie ordinară. Numitorul Y reprezintă miza în unităţi pe care trebuie s-o parieze jucătorul, pentru a avea un profit de X unităţi în cazul unui eveniment câştigător. (ex. 2/9, 9/34, 45/87, 1/28)

Cota Americană este reprezentată printr-un număr întreg negativ sau pozitiv. Când este un număr pozitiv, ea reprezintă profitul scontat ce se poate obţine în cazul unui eveniment câştigător la care aţi pariat o miză 100 unităţi (ex. 100 USD). Când este un număr negativ, ea reprezintă miza pe care trebuie s-o pariaţi pentru a avea un profit de 100 unităţi (ex. 100 USD) în cazul unui eveniment câştigător. (ex. +120, +347, -220, -87)

Cota tip Hong Kong este reprezentată printr-un număr pozitiv, mai mare sau cel puţin egal cu 0, şi are în general 2 sau 3 zecimale. Ea reprezintă profitul obţinut în cazul unui eveniment câştigător şi la care aţi pariat o miză de o unitate (ex. 0.28, 0.111, 0.367, 0.001).

Cota Indoneziană este reprezentată printr-un număr întreg negativ sau pozitiv a cărui valoare absolută este mai mare sau egală cu 1, şi are în general 2 sau 3 zecimale. Când este un număr pozitiv, ea reprezintă profitul obţinut în cazul unui eveniment câştigător şi la care aţi pariat o miză de o unitate (ex. 1 Euro). Când este un număr negativ, valoarea absolută a ei reprezintă miza pe care trebuie s-o pariaţi pentru a avea un profit de o unitate (ex. 1 Euro) în cazul unui eveniment câştigător. (ex. -40.00, -4.46, 2, 12)

Cota Malaeziană este reprezentată printr-un număr întreg negativ sau pozitiv a cărui valoare absolută este mai mică sau egală cu 1, şi are în general 2 sau 3 zecimale. Când este un număr pozitiv, ea reprezintă profitul obţinut în cazul unui eveniment câştigător şi la care aţi pariat o miză de o unitate (ex. 1 Euro). Când este un număr negativ, valoarea absolută a ei reprezintă miza pe care trebuie s-o pariaţi pentru a avea un profit de o unitate (ex. 1 Euro) în cazul unui eveniment câştigător.

Corespondenţe:

Cotă Europeană Cotă Britanică Cotă Americană Cotă Hong Kong Cotă Indoneziana Cotă Malaeziană
1,10 1/10 -1000 0,10 -10,00 0,10
1,30 3/10 -333 0,30 -3,33 0,30
1,50 1/2 -200 0,50 -2,00 0,50
1,70 7/10 -142 0,70 -1,42 0,70
1,90 9/10 -111 0,90 -1,11 0,90
2,00 1/1 +100 1,00 1,00 -1,00
3,00 2/1 +200 2,00 2,00 -0,50
10,00                     9/1                    +900                    9,00                    9,00                    -0,11

Cel mai des întâlnit şi utilizat format este formatul European (diferit de cel englez). În general, la majoritatea caselor de pariuri europene sistemul este setat implicit să folosească acest format “European (1.80)”! Explicaţia acestui indicator este următoarea: suma mizată va fi multiplicată cu această cotă. De exemplu, 100 EUR x 1.80 = 180 EUR câştig. Dacă scădem din acest câştig suma mizată, înseamnă că am obţinut un câştig efectiv (net) de 80 EUR.

La multe agenţii există şi sistemul American, acesta fiind notat, în general, “American (120)”. Cu această opţiune, ceea ce se afişează este câştigul. Suma indicată este fie cât trebuie jucat pentru a câştiga 100 USD, fie cât câştigi dacă mizezi 100 de dolari. Simbolul plus din faţa cifrelor (e.x. +220) înseamnă că, dacă ai noroc, vei primi 220 USD câştig net la o miză de 100 USD. Semnul minus (-200) înseamnă că 200 USD trebuie mizaţi pentru a obţine un câştig net de 100 USD.

Englezii au şi ei sistemul lor de indicare a cotelor, ce se regăseşte notat, în general, prin “UK 6/5)”. Acesta nu arată câştigul net, ci cota netă. De exemplu, fracţiunea de 4/5 este echivalentă cu o cotă de 1.80 în sistem european. Este foarte uşor de explicat, împarţi 4 la 5 şi vei obţine 0.80, care reprezintă cota netă! În cazul în care mizezi 100 EUR, câştigul net va fi 80 de EUR.

Casele de pariuri au personal specializat care se ocupă cu stabilirea cotelor pentru evenimentele oferite (odds compilers). După ce sunt stabilite, cotele sunt afişate de către fiecare agenţie şi sunt permise pariurile. De cele mai multe ori, cotele variază ca urmare a pariurilor puse, a sumelor mizate, dar şi datorită informaţiilor apărute pe piaţă.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Foarte bun si folositor articolul. Eu am folosit cote americane si stiu ce inseamna sa te lovesti de ele.

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.