SYSWIN SOLUTIONS On the minimum requirements of the National Gambling Office for online monitoring systems SYSWIN SOLUTIONS Despre cerințele minime ale ONJN pentru sistemele de monitorizare online

vineri, 10 martie 2017

Fairness, social responsibility and transparency: these principles are the pillars of Syswin Solutions’ vision and support its mission to provide quality services and products in accordance with the standards of the National Gambling Office.

Syswin Solutions has been constantly striving to improve and adapt its monitoring solutions to the National Gambling Office’s standards and operators’ needs, by showing a genuine interest in the latest technologies and offering safe and quality services.

As shown above, one of the key action lines pursued by the company is to contribute to the development of an efficient and safe monitoring system for the industry’s stakeholders.

Syswin Solutions suggests the following minimum requirements for the monitoring system:

ü  The communication module should be connected to a standard serial connection port provided by the machine producer;

ü  The communication module should be identified with one machine (slot, roulette). A unique series will be written in the communication module, as taken over from the machine it is installed on, which will allow the transfer to another machine only through an administrator password. All changeovers will be saved in an history log and can be viewed in the interface that is accessible to the National Gambling Office;

ü  Automatic blocking of the slot machine when disconnected from SAS (a machine embedded setting). The machine is recommended to be blocked after 48 hours of no connection with the organizer’s servers and, implicitly, with the National Gambling Office;

ü  The slot machine should be provided with minim IN, OUT, BET, WIN and GAMES meters, to be viewed in the interface that is accessible to the National Gambling Office;

ü  Saving and viewing of the events reported by the machine or at least of the following events: „ON/OFF machine status”, „opened door”, „communication lost/resumed”;

ü  The server should be located in Romania, preferably in the registered office or in a client’s business address, to be identifiable during audits;

ü  The server shall store the information for no less than 1 year and will be provided with at least one HDD in mirror.

ü  All bonuses will be saved to support tracking on timeframes.

The innovations developed by SYSWIN SOLUTIONS bring added value to operators through advance monitoring and real time control of the business, centralized management systems and marketing tools that are adapted to the clients’ preferences.

SMARTCOUNT powered by SYSWIN SOLUTIONS™ is a safe interconnection solution, in accordance with the National Gambling Office’s standards, for all serial connection machines, including Hot Spot Classic.

ü  Customized reports with information retrieved from the gambling machines, real time data and online commands;

ü  Generating and archiving automatic SIZ/SIL;

ü  Ticket In Ticket Out (TITO);

ü  Remote control PayOut – supports credit cancellation and pay out from the IT system by pressing the “Pay Out” key without any operator intervention on the machine;

ü  Real time alerting system through SMS/e-mail for predefined alerts or events;

ü  Remote updating of the communication communication modules;

ü  Alerts management for authorizations and metrology;

ü  SAS Splitter.

SMARTJACK powered by SYSWIN SOLUTIONS™

The most flexible and easy to set-up Jackpot that is compatible with all serial connection machines.

ü  Streamlined setting of Jackpot award criteria;

ü  Global, Regional, Local Jackpot – countless Jackpot levels can be set up and displayed on multiple screens, according to the client’s request. The same location can support more local Jackpots on different TV sets, one TV with regional Jackpot and one TV set with global Jackpot, each of them up to 6 levels;

ü  Jackpot Rain – when someone hits a Jackpot, a number of active gamblers can win special prizes;

ü  Happy Hour – can be set up with a unique prize or an award budget, apart from the traditional Jackpot.

SMARTCARD powered by SYSWIN SOLUTIONS™

Loyalty-building system that collects and provides detailed information about players’ activity and gambling statistics and generates loyalty-building and bonus-awarding programs, as follows:

ü  Generates the amounts gambled by each player or groups of players and their profiling;

ü  Divides the players according to predefined parameters;

ü  Generates a wide range of bonuses and promotions;

ü  Converts a player’s points into prizes;

ü  Offers full reports and forecasts regarding the customers’ behavior.

All this information can be accessed in real time on any mobile device.

Experience the next level of M2M technology for gaming and casino industry!Corectictudine, responsabilitate socială și transparență: toate aceste principii fac parte din viziunea Syswin Solutions, a cărei misiune este să ofere servicii și produse de calitate care să se alinieze standardelor ONJN.

Syswin Solutions are în permanență în vedere îmbunătățirea și adaptarea soluțiilor de monitorizare la standardele ONJN și la nevoile operatorilor, fiind în permanență interesată de ultimele tehnologii și de oferirea unor servicii sigure și de calitate.

Așa cum este menționat și mai sus, una dintre direcțiile de acțiune principale ale companiei este să contribuie la dezvoltarea unui sistem de monitorizare eficient și sigur pentru toate părțile interesate.

Syswin Solutions propune următoarele cerințe minimale pentru sistemul de monitorizare:

ü  Modulul să fie conectat la un port de comunicație serial standard oferit de către producătorul aparatului;

ü  Identificarea modulului cu un singur aparat (slot, ruletă). Se va scrie în modul o serie unică preluată din aparatul pe care este instalat, putând fi mutat pe un alt aparat doar cu o parolă de administrator. Toate permutările vor fi salvate într-un log de istoric, putând fi vizualizate în interfața la care are acces ONJN;

ü  Blocarea automată a aparatului în cazul în care este deconectat de la SAS este o altă propunere, operațiunea fiind setată în meniul aparatului. Totodată, este recomandat să se blocheze aparatul după 48 de ore în lipsa comunicației cu serverul organizatorului și, implicit, cu ONJN;

ü  Aparatul trebuie să conțină contoarele minime IN, OUT, BET, WIN și GAMES, putând fi vizualizate în interfața la care are acces ONJN;

ü  Salvarea și vizualizarea evenimentelor transmise de către aparat sau cel puțin a evenimentelor „stare aparat pornit/oprit”, „ușa deschisă”, „pierdere/reluare comunicație”;

ü  Este indicat ca locația serverului să fie în Romania, de preferat la sediul social sau un punct de lucru al clientului pentru a fi identificat la audit;

ü  Serverul va stoca informațiile minimum 1 an și va avea cel puțin un HDD în mirror.

ü  Toate bonusurile vor fi salvate pentru a se putea ține o evidență pe intervale de timp.

Inovațiile SYSWIN SOLUTIONS aduc plus valoare operatorilor prin sisteme avansate de monitorizare și control în timp real al afacerii, sisteme centralizate de management și instrumente de marketing adaptate preferințelor clienților.

SMARTCOUNT powered by SYSWIN SOLUTIONS™ este o soluție sigură de interconectare conform normelor ONJN pentru toate aparatele cu conectare serială, inclusiv Hot Spot Clasic.

ü  Rapoarte personalizate cu informațiile extrase din aparatele de joc, date în timp real, comenzi online;

ü  Generare și arhivare automate SIZ/SIL – sistemul poate fi setat să genereze și să arhiveze automat SIZ/SIL (se vor printa doar în cazul unui control);

ü  Ticket In Ticket Out (TITO);

ü  Remote control PayOut – permite anularea și plata creditului din sistemul informatic, la apăsarea tastei “Pay Out” fără a mai fi nevoie de intervenția operatorului la mașină;

ü  Un sistem de alerte în timp real prin SMS/e-mail pentru alerte predefinite sau evenimente;

ü  Update de la distanță a modulelor de comunicație;

ü  Managementul alertelor pentru autorizări și metrologie;

ü  SAS Splitter.

SMARTJACK powered by SYSWIN SOLUTIONS™

Este cel mai flexibil și ușor de setat Jackpot compatibil cu toate aparatele cu conectare serială.

ü  Setarea simplificată a criteriilor pentru câștigarea Jackpot-ului;

ü  Jackpot Global, Regional, Local – se pot configura oricâte niveluri de Jackpo, afișate pe ecrane multiple în combinații alese de client. În aceeași locație puteți avea mai multe Jackpoturi locale pe TV diferite, un TV cu Jackpot regional și un TV cu Jackpot global fiecare cu până la 6 niveluri;

ü  Jackpot Rain – la câștigarea unui Jackpot, un număr de jucători activi pot câștiga premii speciale;

ü  Happy Hour – poate fi setat cu premiu unic sau cu un buget de premiere, separat de Jackpotul tradițional.

SMARTCARD powered by SYSWIN SOLUTIONS™

Sistem de fidelizare care oferă informații detaliate despre activitatea jucătorului și statistica jocurilor, oferind programe de loialitate și bonusing.

ü  Sumele jucate de fiecare jucător sau grupuri de jucători și profilul lor;

ü  Segmentarea jucătorilor în funcție de parametri prestabiliți;

ü  Opțiunile variate de bonusare și promoțiile ce se pot crea;

ü  Numărul de puncte acumulate și transformarea lor în premii;

ü  Rapoarte complete și prognoze pentru comportamentul clienților

Toate aceste informații pot fi accesate online în timp real de pe orice echipament mobil.

Experimentează următorul nivel al tehnologiei M2M pentru industria jocurilor de noroc și a cazinourilor!

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.