The Ante Structure (I)Structura deschiderii în poker (I)

luni, 4 aprilie 2011

In this episode David Sklansky present the ante structure because all poker begins as a struggle for the antes. The size of the ante determines the way you play to a large extent, because if you don’t struggle properly for the antes, you cost yourself money one way or the other – either by playing too many hands when there’s a small ante or too few when there’s a large ante. With a low ante you should play tight (except in the cases noted above), and as the ante increases, you should loosen.

All poker starts as a struggle for the antes, If there were no ante, there would be no reason to play. It’s true that some players would play anyway, but a good player in such a game would simply wait for the pure nuts and nearly always win. A good player would have no reason to play anything but big starter hands three aces, say, in seven-card stud – because with no money yet in the pot, there would be nothing to shoot for. To play with anything less would be to risk getting picked off by someone else who played nothing but the pure nuts. If all players in the game played nothing but the pure nuts, there could be no game. Any time one person bet, everyone else would fold. Obviously, then, there has to be an ante to establish a game.

On the other hand, if the ante were ridiculously large in relation to the betting limits, the game would pretty much deteriorate into a crap shoot. It would be like someone walking by a $5-$10 game and tossing a $100 bill on the table saying, „Play for it, boys.” With that big an initial pot, in which you would be getting at least 21 -to-1 odds on your First $5 call, it would be worth playing just about any hand right to the end.

These two extremes – no ante and an absurdly high ante – suggest a general principle of play. The lower the ante in comparison to future bets, the fewer hands you should play; the higher the ante, the more hands you should play. A different way of looking at it is: The lower the ante, the higher your starting requirements should be, and the higher the ante, the lower your starting requirements should be. Or in the language of the poker room: The lower the ante, the tighter you should play; the higher the ante, the looser you should play. I consider 5 percent or less of the average future bets a small ante and 15 percent or more of the average future bets a large ante. Anything in between is an average ante. Thus, $100 would be an average ante in a $l,000-$2,000game, while in a $5-$10 game, 50 cents would be an average ante,

The antes are not always the only things that make up the initial pot. There may be forced bets, or blinds – forced bets that rotate around the table from hand to hand. In Las Vegas seven-card stud, for example, the low card on board starts the action with a small bet. In most $l-$2, $l-$3, and $l-$4 stud games the forced bet (50 cents) actually replaces the ante. In razz the high card starts the action with a small bet. And in hold ‘em there is almost always at least one and sometimes two or even three blinds. When we talk about antes in this article, we are including any forced bets or blinds.

To repeat, all poker starts as a struggle for the ante. This struggle for the antes is what determines all future action. It is a struggle that increases and builds up, but it should never be forgotten that the initial struggle for the antes is what started the war. Players who do forget this, no matter how well they play otherwise, frequently find themselves in trouble. Most often they play too many hands in relation to the size of the ante; sometimes they play too few.

The best way to evaluate the size of the ante is to think about it in terms of pot odds and expectation. Let’s say you sit down in an eight-handed $10-$20 game, and everybody antes $1. That creates an $8 pot. Starting with that $8, you should play your hand in terms of the odds you’re getting for each bet in relation to your expectation of winning. If you bet $10, you are laying $10 to win $8. If someone calls you, he is getting $18-to-$ 10.

The fact that $1 or one-eighth of that ante money was originally yours is of no consequence. In truth, it is no longer yours. The moment you place your $1 ante in the pot, it belongs to the pot, not to you, and eventually to the winner of the hand. It is a common fallacy for players to think in terms of the money they have already put in the pot. They make a bad call because they called one or two bets on earlier rounds. However, it is absolutely irrelevant whether you put the money in there or someone else did. It is the total amount, no part of which belongs to you any longer, that should determine how you play your hand. In home games the dealer often antes for everybody. Some players play much more loosely when they are dealing, thinking that the ante is somehow theirs. But to play differently just because you anted, rather than someone else, is absurd. It is the same amount of money out there, no matter from whose stack of chips it came.

On the other hand, when you have the blind in hold ‘em, for example, you can and should play a little looser, not because that blind is yours, but because you’re getting better pot odds. A single example should make this clear. Let’s say you have the $5 blind in hold ‘em, and someone behind you raises it to $10. It now costs everyone else $ 10 to call, but when it comes back around to you, it costs you only $5. If the pot grows to $35, someone calling the $10 would be getting 31/2-to-1, but since it’s only $5 to you, you’re getting 7-to-l for your money. So you don’t need quite so strong a hand to justify a call. You are considering your present pot odds, not the $5 you already have in the pot.

In the next issue we will show you how explaine David Sklansky the importance of ante size: large and small. În acest episod David Sklansky prezintă structura deschiderii, pentru că orice joc de poker începe ca o luptă pentru deschidere. Mărimea deschiderii influențează într-o mare măsură modul în care joci, întrucât dacă nu te lupți corespunzator pentru deschideri ajungi să pierzi bani într-un fel sau altul – fie jucând prea multe mâini când deschiderea este prea mică, fie invers. Cu o deschidere slabă este indicat să joci strâns (cu excepția cazurilor de mai jos), iar pe măsură ce deschiderea crește ar trebui să joci mai lejer.

Toate jocurile de poker încep ca o luptă pentru deschidere, dacă nu ar fi o deschidere, nu ar exista niciun motiv pentru a juca. Este adevărat că unii jucători ar juca oricum, dar un jucător bun ar aștepta pentru ocaziile adevărate, câștigând aproape întotdeauna.Un jucător bun nu ar avea motive să joace altceva decât mâini mari de început cu trei ași, să spunem, într-un stud de șapte cărți-pentru că banii nu sunt în pot încă nu există nicio provocare. Jocul cu mai puțin ar însemna riscul de a fi doborât de altcineva care joacă doar pentru adevăratele ocazii. Dacă toți cei din joc ar urmări doar câștigurile sigure nu ar mai exista niciun joc. De fiecare dată când o persoană ar paria toți ceilalți s-ar plia. Este evident că  trebuie să existe o deschidere care să pună bazele unui joc.

De cealaltă parte, dacă deschiderea ar fi prea mare comparativ cu limitele pariului, jocul ar fi sortit eșecului. Ar fi ca și cum cineva ar trece pe langă un joc de 5-10$ și ar arunca pe masă o bancnotă de 100$ spunând « jucați pentru ea, băieți ». Cu un pot inițial așa de mare în care ai avea cel puțin 21 la 1 șanse pentru a primi 5$, merită să joci orice mână până la sfârșit.

Aceste două extreme – absența unei deschideri și o deschidere ridicol de mare – sugerează un principiu general de a juca. Cu cât deschiderea este mai mică comparativ cu pariurile viitoare, cu atât numărul mâinilor jucate ar trebui să fie mai mic. Cu cât deschiderea este mai mare, cu atât mâinile jucate ar trebui să fie mai multe. Altfel spus, cu cât deschiderea este mai mică, cu atât jocul trebuie să fie mai strâns, iar cu cât deschiderea este mai mare, cu atât cerințele tale pentru a începe ar trebui să fie mai mici. Sau, în limbajul folosit în camera de poker: dacă deschiderea este mică trebuie să joci strâns, dacă deschiderea este mare trebuie să joci mai lejer. Consider că 5% sau mai puțin din media pariurilor viitoare reprezintă o deschidere joasă iar 15% sau mai mult din media pariurilor viitoare este o deschidere mare. Orice se află între, este o deschidere potrivită. Asadar, 100$ ar fi o deschidere medie între un joc de 1,000$-2,000$, în timp ce într-un joc de 5$-10$, 50 de cenți ar fi o deschidere medie.

Deschiderile nu sunt întotdeauna cele care fac potul inițial. Pot fi de asemenea pariuri forțate, sau pariuri oarbe – pariuri forțate care circulă în jurul mesei din mână în mână. În Las Vegas la studul cu șapte cărți, de exemplu cartea mică de pe masă începe acțiunea cu un pariu mic. La cele mai multe jocuri cu studuri de 1$-2$, 1$-3$ și 1$-4$ pariurile forțate (50 de cenți) înlocuiesc deschiderea. În razz, cartea mare începe acțiunea cu un pariu mic. Iar în hold’em aproape întotdeauna există cel puțin două sau trei pariuri oarbe. Când vom discuta despre deschideri în acest articol, vom include orice pariuri forțate sau pariuri oarbe.

Pentru a repeta, toate jocurile de poker încep ca o luptă pentru deschidere. Această luptă pentru deschidere este ceea ce influențează orice acțiune viitoare. Este o confruntare care crește și se intensifică, dar nu trebuie să se uite niciodată faptul că lupta inițială pentru deschidere este ceea ce a pornit războiul. Jucătorii care uită acest lucru, indiferent de cât de bine joacă, intră în încurcături în mod frecvent. De cele mai multe ori, aceștia joacă prea multe mâini pentru mărimea deschiderii, alteori joacă prea puține.

Cea mai bună modalitate de a evalua mărimea deschiderii este să te gândești la ea comparativ cu șansele de pot și cu așteptările tale. Să spunem că stai jos într-un joc de opt mâini de 10$-20$ și toată lumea deschide cu 1$. Acest lucru înseamnă un pot de 8$. Pornind de la acei 8$ ar trebui să iți joci mâna pe baza șanselor pe care le ai în fiecare pariu raportate la așteptările de a caștiga. Dacă pariezi 10$ vei pune 10$ să caștigi 8$. Dacă cineva te învinge va primi între 18$ și 10$.

Faptul că 1$ sau o optime din banii de la acea deschidere au fost la început ai tăi nu are nicio importanță. În realitate nu mai sunt ai tăi. În momentul în care pui acel 1$ în pot nu mai iți aparține ție, ci potului, sau eventual jucătorului care câștigă mâna. Este irelevant pentru jucatori să gândească prin prisma banilor pe care i-au pus în pot. Fac o alegere greșită deoarece au intrat în unul sau două pariuri în rundele anterioare. Cu toate acestea, nu are nicio importanță dacă tu esti cel care a pus banii acolo sau altcineva a făcut acest lucru. Contează suma finală, care ar trebui să influențeze modul în care iți joci mâna și nu cât din suma respectivă nu iți mai aparține. În unele jocuri dealerul deschide pentru toată lumea. Unii jucători au o atitudine mai relaxată atunci când ei sunt cei care fac cărțile, gândindu-se că deschiderea le aparține lor dintr-un anumit punct de vedere. Dar să joci diferit doar pentru că tu ești cel care a deschis și nu altcineva este absurd. Suma de bani pe care se joacă este aceeași, indiferent de sursa de la care a venit.

De cealaltă parte, când ai un pariu orb în hold’em, de exemplu, poți să joci mai lejer și este preferabil să faci acest lucru, nu numai pentru că acel pariu orb este al tău, dar și pentru că ai mai multe șanse la pot. Un singur exemplu ar trebui să clarifice acest lucru. Să spunem că ai un pariu orb de 5$ în hold’em, iar cineva în spatele tău îl ridică la 10$. Acum pe toți ceilalți îi costă 10$ să intre, dar când se ajunge din nou la tine te costă doar 5$. Dacă potul crește la 35$, cineva care intră cu 10$ ar primi 31/2 la 1, dar cum sunt numai 5$ de la tine, vei primi 7 la 1 pentru banii tăi. În acest mod nu ai nevoie de o mână atât de puternică pentru a justifica o intrare. Ai în vedere șansele actuale la pot, și nu cei 5$ pe care îi ai deja în pot.

În următorul număr vă vom arăta cum explică David Sklansky importanța mărimii deschiderii, fie mare, fie mică.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.