Se complică relația cu Autoritățile Locale? Legea spune totul…

luni, 4 februarie 2019

Industria se confruntă tot mai des cu inițiative de reglementare ale administrației locale prin care se aduc în sarcina operatorului de jocuri de noroc obligația obținerii de diverse avize, autorizații sau chiar a plății unor taxe pentru a-și desfășura activitatea pe aria urbei respective. În unele orașe au apărut chiar și inițiative de restricționare a operării în anumite perimetre.

În această direcție, Romanian Bookmakers – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România vine în suportul companiilor de profil cu relevante precizări privind perspectiva legală asupra raporturilor dintre operatorii de jocuri de noroc și administrațiile locale:

  1. În ce limite adoptă autoritatea locală acte normative cu caracter local (hotărâri de Consilii Locale sau Județene)?

Este clar precizat în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative că inițiativele normative locale se adoptă doar cu respectarea Constituției și a legilor aflate în vigoare la momentul adoptării. Mai important, este foarte concret precizată aici subordonarea la elaborare și aplicare a legilor, hotârârilor sau ordonanțelor de Guvern, care reprezintă acte normative de nivel superior. Astfel, este stabilit prin lege că, o eventuală

Legea nr. 24 / 2000 – Norme cu privire la actele normative adoptate de autoritățile administrației publice locale:

 

Obiectul de reglementare – Articolul 80

Actele normative ale autorităților administrației publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activități de interes local, în limitele stabilite prin Constituție și prin lege și numai în domeniile în care acestea au atribuții legale.

 

Subordonarea față de actele de nivel superior – Articolul 81

(1) La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și altor acte de nivel superior.

(2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene, precum și cele cuprinse în ordinele prefecților sau în dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.

 

  1. Există reglementări speciale care stabilesc raporturile operatorului de jocuri de noroc cu autoritatea locală?


Există chiar în legea specială, respectiv OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc reglementarea care stabilește concret că operatorul licențiat și autorizat își poate desfășura activitatea pe întreg teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi.

 

OUG 77 / 2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc – Art. 15

 (8) Licenţa de organizare şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea altor autorităţi. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic licenţiat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii de pe licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care sunt exploatate jocurile de noroc, condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de joc, condiţiile referitoare la regulamentele de joc şi regulamentele interne în vederea acordării autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum şi obligaţiile care le revin organizatorilor în vederea menţinerii valabilităţii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

CONCLUZII

 

Administrația locală, de orice sorginte ar fi aceasta, nu poate emite acte normative de nivel local prin care să condiționeze activitatea operatorului de jocuri de noroc. Fie această condiționare sub forma unor limitări în aria vizată (interdicții de a opera în anumite perimetre), de obținerea de autorizații, avize sau alte tipuri de aprobări sau de achitarea unor taxe către bugetul local.

 

Prin urmare, operatorii confruntați cu astfel de inițiative pot invoca perspectiva legislativă prezentată, care nu lasă loc de echivoc.

 

Totodată, rămâne foarte important ca acestor inițiative de reglementare ale autorităților locale să ne adresăm încă din faza de proiect supus dezbaterii publice. De aceea, poate cea mai oportună consiliere pe care o putem adresa operatorilor este aceea de a informa organizațiile de reprezentare profesională în timp util asupra inițierii unor astfel de proiecte. Acestea pot interveni apoi, instituind necesarul dialog cu autoritatea, în vederea probării premiselor nelegale ale respectivei intenții de reglementare.

Doru Gheorghiu

Despre Romanian Bookmakers

Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România este organizaţia profesională reprezentativă pentru sectorul de pariuri sportive tradiţionale din industria autohtonă.

Organizaţia a fost permanent în prim plan în dialogul cu autorităţile pe cele mai importante subiecte pentru industria jocurilor de noroc, asumându-şi drept obiectiv principal rolul de reprezentare a industriei pariurilor în relaţia cu autoritatea de stat sau cu alte instituţii ori entităţi care, prin activitatea lor, influenţează acest sector de activitate. Misiunea Romanian Bookmakers este de a asigura o continuă şi eficientă interacţiune cu instituţiile statului român pentru a determina, prin efort comun, un cadru legislativ realist şi echilibrat pentru industrie.

Romanian Bookmakers promovează ca principii de bază dialogul şi conlucrarea în interacţiunea cu alte instituţii pe temele specifice reglementării activităţii membrilor noştri.

RomanianBookmakers

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.