Open letter for fair taxation of online and offline gamblingScrisoare deschisă în favoarea impozitării echitabile a jocurilor de noroc online și offline

vineri, 27 aprilie 2012

Lower tax rate for the online gambling sector held to be state aid

 

We write on behalf of the European Gaming and Amusement Federation, EUROMAT, which represents the amusement and gaming device industry outside casinos (i.e. amusement with prizes and amusement only devices) within the European Union.  EUROMAT was founded in 1979 and consists today of 23 national associations from 18 European countries. Members include national gaming associations from Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Denmark, France (observer), Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Spain and Sweden.

 

The gaming and amusement device industry has a total annual turnover of 21 billion Euro and all together directly employs around 350.000 people in the EU. EUROMAT strikes to increase the overall competitiveness of the sector through engagement in policy and regulation formation at EU level. EUROMAT closely monitors European political developments and particularly public affairs issues that impact on the gaming sector.

 

You are undoubtedly aware of the Commission’s decision in the Danish Duties for Online Gaming case (Measure No C35/2010 (ex N302/2010) adopted on 20th October 2011 – “Danish State Aid case”).  In this decision, the Commission held that introducing a lower tax rate for online gambling operators than the tax rate applied to land-based gambling operators constituted state aid for the providers of online gambling services established in Denmark.  However, the Commission went on to conclude that despite the finding that providing a lower tax rate for online gambling would normally be precluded as state aid, it held that this preferential treatment could be justified and therefore was ‘compatible’.  The second part of the finding, i.e. that this state aid could be justified, is being challenged.

 

This decision sets a very important precedent with regard to differential tax treatment of online and land based gambling.  The consequence of this is that any government intending to apply such differential tax treatment must first notify the Commission, comply with the standstill obligation and obtain a state aid clearance decision before implementing such measures.  Failure to do so leaves the Member State open to suspension and recovery proceedings from the European Commission.  In addition, online gambling competitors can go before their national courts and request an order for the recovery of the aid granted.  In such cases, the national court would only have to decide on the existence or absence of a state aid notification, as the competence to adjudicate on the compatibility of state aid rests exclusively with the European Commission.  Actions for damages under the European Court’s Francovich jurisprudence are also available against a Member State who has failed to implement or follow European law.

 

New legal challenges to the Commission’s decision in the Danish State Aid case

We also bring to your attention the fact that the Commission’s decision in this case has been appealed to the General Court by DAB (DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING) and Royal Casino (two separate appeals).  The appeals challenge the Commission’s compatibility finding only, not the finding that the differential tax treatment should be regarded as state aid.

 

Why is the finding of a lower tax rate for online gambling as constituting state aid so important?

The Commission considered differential tax treatment of online and land based gambling services is to be regarded as state aid and, subject to notification to the Commission, may expose national governments to proceeding for recovery of damages because of discriminatory treatment.

 

In addition to the arguments raised, general principles of discrimination under Article 14 of the ECHR prohibits discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms guaranteed by the Convention can also be applied where a distinction in treatment in relation to other Convention rights has “no reasonable and objective justification” and this selective treatment of the online sector is likely to infringe this Article.

We submit that in view of the finding of the Danish case and Article 14 of the ECHR, if national governments believe that a lower rate of tax is appropriate for online companies than that which is currently charged for land based operators, governments should consider reducing the rate of tax for land based companies in order to effectively regulate online gambling and avoid exposure to potential damages for illegal state aid.

 

*  *  *  *  *

 

We will be pleased to provide further details regarding issues raised in this letter should that be considered to be helpful.

Sincerely yours,

Annette Kok

Președinte, EUROMAT

Promoted by

ROMANIAN ASSOCIATION OF GAMING ORGANIZERS AND PRODUCERS (R.A.G.O.P.)

 Cota mai mică de impozitare pentru sectorul jocurilor de noroc online considerată ajutor de stat
Vă scriem în numele European Gaming and Amusement Federation, EUROMAT, care reprezintă industria de divertisment şi de jocuri de noroc ce se desfășoară în afara cazinourilor în cadrul Uniunii Europene. EUROMAT a fost fondată în 1979 şi reunește în prezent 23 de asociaţii naţionale din 18 ţări europene cum ar fi Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Danemarca, Franţa (observator), Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, România, Serbia, Spania şi Suedia.
Industria dispozitivelor de jocuri de noroc şi de divertisment are o cifră anuală totală de afaceri de 21 de miliarde de euro şi un număr de aproximativ 350.000 de persoane angajate în UE. EUROMAT urmărește creşterea competitivității globale a sectorului, prin implicarea în elaborarea politicilor și reglementărilor la nivelul UE. EUROMAT monitorizează îndeaproape evoluţiile politice europene şi în special problemele publice cu impact asupra sectorului jocurilor de noroc.
Cunoașteți, fără îndoială, decizia Comisiei Europene cu privire la cazul “Taxele Daneze pentru Jocurilor Online” (măsura nr C35/2010 (ex N302/2010) adoptată pe 20 octombrie 2011 – „cazul ajutorului de stat danez”). În această decizie, Comisia a considerat că introducerea unei cote mai mici de impozitare pentru operatorii jocurilor de noroc online decât cota de impozitare pentru operatorii de jocuri de noroc offline a constituit ajutor de stat pentru furnizorii de servicii de jocuri de noroc online din Danemarca. Cu toate acestea, Comisia a concluzionat că, în ciuda faptului că o cotă de impozitare mai mică pentru jocurile de noroc online ar fi considerată în mod normal, ajutor de stat, acest tratament preferenţial ar putea fi justificat şi, prin urmare, ar fi „compatibil”. A doua parte a concluziei, şi anume că acest ajutor de stat ar putea fi justificat, este contestată.

Această decizie stabileşte un precedent extrem de important cu privire la tratamentul fiscal diferenţiat aplicat jocurilor de noroc online şi celor offline. Consecinţa acestui fapt este că orice guvern care intenţionează să aplice astfel de tratament fiscal diferenţiat trebuie să notifice în prealabil Comisia, în conformitate cu obligaţia de status quo şi să obţină o decizie că nu reprezintă ajutor de stat, înainte de punerea în aplicare a acestor măsuri. Nerespectarea acestei proceduri expune statul membru la suspendare şi la proceduri de recuperare din partea Comisiei Europene. În plus, competitorii din industria de jocuri de noroc offline pot merge în faţa instanţelor naţionale să solicite un ordin de recuperare a ajutorului acordat. În astfel de cazuri, instanţa naţională ar trebui doar să decidă cu privire la existenţa sau absenţa unei notificări de ajutor de stat, astfel încât competenţa de judecată asupra compatibilităţii ajutoarelor de stat să revină exclusiv Comisiei Europene. Acţiuni pentru despăgubiri în conformitate cu jurisprudenţa Francovich a Curţii Europene se aplică, de asemenea, împotriva unui stat membru care nu a reuşit să pună în aplicare sau să urmeze dreptul european.
Noi contestații legate de decizia Comisiei în cazul ajutorului de stat danez
Vă aducem, de asemenea, la cunoştinţă faptul că DAB (DANSK AUTOMAT BRANCHEFORENING) şi Casino Royal (două recursuri separate) au făcut apel la Tribunal în legătură cu decizia Comisiei în acest caz. Recursurile contestă compatibilitatea Comisiei de a constata, şi nu faptul că tratamentul fiscal diferenţiat ar trebui să fie considerat ajutor de stat.
De ce este atât de importantă constatarea că o cotă de impozitare mai mică pentru jocurile de noroc online constituie ajutor de stat?
Comisia a considerat că tratamentul fiscal diferenţiat aplicat jocurilor de noroc online față de cele de tip offline trebuie să fie considerat ajutor de stat şi, sub rezerva notificării Comisiei, poate expune guvernele naţionale la proceduri de recuperare de daune-interese din cauza tratamentului discriminatoriu.
În plus faţă de argumentele invocate, principiile generale de discriminare în temeiul articolului 14 din CEDO care interzic discriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie pot fi, de asemenea, aplicate în cazul în care un tratament diferențiat în ceea ce priveşte drepturile prevăzute de convenţie, nu are „o justificare rezonabilă şi obiectivă „şi acest tratament selectiv al sectorului online este de natură să încalce acest articol.
Noi  susţinem că, având în vedere constatarea cazului danez şi articolului 14 din CEDO, în cazul în care guvernele naţionale, cred că o rată mai mică a impozitului este potrivită pentru operatorii de jocuri online, comparativ cu cea aplicată în prezent pentru operatorii de jocuri offline, guvernele ar trebui să ia în considerare reducerea ratei de impozitare pentru  operatorii de jocuri offline, în scopul reglementării în mod eficient a jocurilor de noroc online şi de a evita expunerea la daune-interese potenţiale pentru ajutorul de stat ilegal.

********

Vom fi încântaţi să vă oferim detalii suplimentare cu privire la problemele ridicate în această scrisoare, dacă veți considera că este necesar.
Cu stimă,

Annette Kok

Președinte, EUROMAT

Material promovat de

ASOCIAȚIA ORGANIZATORILOR ȘI PRODUCĂTORILOR DE JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA (A.O.P.J.N.R.)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.