Let’s play: RouletteSă jucăm: La ruletă

luni, 15 octombrie 2012

We begin today a small adventure in online casinos. We will „walk” on the various specialized websites or bookmakers, we choose one casino game, we play and we comment it, trying to better understand the specificity of each game and to estimate our chances of winning in the short term to each of them.

I picked roulette first because it is the most loved casino game and also the most capricious at the same time. The game that carries the greatest fascination on players and viewers, the game about which movies were filmed, who made fortunes or, on the contrary, helped loose them.

We stopped at Bet-at-home, after logging into the home page, going to the Casino page. I chose Roulette Pro and I started to play with the amount of 5000u (units). And because the most popular game system is Martingale Roulette, we will use and test this system. Start with a bank of 5000u, the amount you play consistently is 1u, increasing dual progressively in the event of loss or in the case of a win, keeping the same stake. The first hand has been put on red. We will refer here before to red with R and to black with N.

After the first 10 hands consistently played on R, I ended up dubbing the 5000u, so actually, with actual profit + 5u. Here’s the situation:

The numbers were, 25R, 16R, 33N, 30R 16R twice, 3R, 6N, 12R, 15N. We continue in the same way, still red. The following numbers was a strange little series, but in the end I managed to bring the Bank to 5008u. A small addition of 3 units; Here’s the situation:

After the first series of 20 numbers, I preferred to restart the game program, to generate a new set of numbers for me. I was very pleased with the first series and I told myself that this would be changed. The following series will say if I was wrong or not.

It seems that the decision was a good one, because the next 10 hands have brought an extra 7u, and now bank reached 5015u. I started with the 1u on 5R, all on 1R twice, at 13N I lost 1u, which I recovered it at 14R, the situation repeated three times, and a 12R ended the series. The beginning was all right, I continue apace. The following ten numbers were the best received so far, the fourth series being 14R, 9R, 5R, 11N, 1R, 31N, 14R, 32R, 27R, 30R. After this the bank became 5023u.

We follow the same technique also in the next fifth series. The following numbers came out, Red being the dominant color: 34R, 18R, 17N, 13N, 19R, 5R, 2N, 19R, 12R, 2N, with 19 and 2 both twice in the series of 10 numbers. After five series it seems that choosing the color red was inspired. The bank became 5028u, and the sums risked to repetitive cover further previous losses were small, never more than 8u. As the winning method is not changed, we continue in the same formation. We just restart the program for another series of numbers. We keep the color, we keep up.

The sixth series began with a wave of emotion, three blacks in a row, and then return relatively predictable. 31N, 22N, 4N, 7R, 31N, 22N, , 30R, 33N, 9R, 19R. Here also there was a repeated number, 22, and many big numbers (are considered big numbers those greater than 19). The bank became 5033u.

We continue with more attention. All goes well, we should become apprehensive. The seventh series is following. A series with six consecutive reds in the beginning and finished in black, which led the bank to 5039u. 1, 9, 27, 34, 23, 5, reds, followed by 8N, 4N, 19R, 28N.

We continue the series, this time betting 2u on the red to recover the loss broight by 28N. The eighth series was 13N, 18R, 32R, 27R, 17N, 27R, 4N, 33N, 32R, 1R. Without emotions. The bank became 5046u.

We are going into the ninth season. We reboot again for another series of numbers. Start by betting on red, according to tradition by now. The hardest series came only now. 7R, 20N, 11N, 0, 24N, 13N, 13N, 25R, 6N, 36R. After the first 3 hands, I was betting 8u. 0 came out and I was lost. I doubled the bet on 16u but I missed again 24N. The next two numbers, 13N, have produced  mild sweating already, forcing us to boost the stake to 32u and then 64u. Emotions were sufficient and were scattered when the number 25 came, the recovery was successful. I was betting all winnings already and some of the initial start up. The bank became 5049u.

The tenth series is following. All red. 1u stake. Again some emotions: 26N, 2N,14R, 0 (zero again, twice in 10 draws), 9R, 11N, 6N, 31N, 31N, 9R. So series ended in the red, until that number came out, stake had increased to 16u. Again a series with zero and double number consecutively followed. After 10 series we do the balance sheet:

I started with a bank of 5000u. After 10 series of 10 numbers each, for a total of 100 numbers, using the Martingale method to recover earlier losses, the bank became 5052u. We made a profit of 52u, representing 1.04% of the initial bank. This is the Profit obtained in an hour of play, 100 numbers in Roulette, bet 1u.

I could say that we were inspired, we chose a game technique which I have adapted to fit our style as well as possible, we tried to avoid losses and we obtained a satisfactory profit of 1.04% per hour.

Începem astazi o mică aventură la cazinourile online. Ne vom “plimba” pe la diferite site-uri specializate ori case de pariuri, vom alege câte un joc de cazino, îl vom juca şi îl vom comenta, încercând să înţelegem cât mai bine specificul fiecăruia şi să estimăm şansele de câştig de pe termen scurt la fiecare dintre ele.

Ruleta am ales-o prima pentru că este cel mai iubit dintre jocurile de cazino dar şi cel mai capricios în acelaşi timp. Jocul care exercită cea mai mare fascinaţie asupra jucătorilor şi privitorilor, jocul despre care s-au turnat filme, care a făcut averi sau, din contră, a ajutat la pierderea lor.

Ne-am oprit la Bet-at-home, după logarea în pagina principală, mergând la secţiunea Casino. Am ales Rulette Pro şi am început să jucăm cu suma de 5000u (unitaţi). Şi pentru că cel mai cunoscut sistem de joc la ruletă este Martingale, vom folosi şi testa acest sistem. Începem cu o banca de 5000u, suma pe care o jucăm în mod constant este 1u, urmând a dubla în mod preogresiv în cazul unei pierderi, ori, în cazul unui câştig, a păstra aceasi miza. Prima mână a fost pusă pe culoare roşie. Vom nota de aici înainte culoare roşie cu R şi culoarea neagră cu N.

După primele 10 mâini jucate în mod constant R şi cu o dublare, am ajuns la suma de 5000u, deci +5u, profit efectiv. Iată situaţia:

Au fost numerele 25R, 16R, 33N, 30R,16R de două ori, 3R, 6N,12R, 15N. Continuăm în acelaşi fel, mergând în continuare pe culoarea roşie. La urmatoarele numere a fost o serie puţin mai ciudată, însă am reuşit ca, la sfârşit, banca să fie 5008u. Un mic plus de 3 unităţi; iată şi situaţia mai jos:

După seria primelor 20 de numere, am preferat să restartez programul ruletei pentru a-mi genera o nouă serie de numere. Nu eram foarte mulţumit de prima serie şi mi-am spus că ar trebui schimbată. Urmatoarele serii imi vor spune dacă am greşit sau nu.

Se pare că decizia a fost una bună, pentru ca următoarele 10 maini au adus un plus de 7u, banca ajungând acum la 5015u. Am început cu 1u pe 5R, tot 1u pe 1R de doua ori, la 13N am pierdut 1u, sumă ce am recuperat-o la 14R, situaţia repetându-se de trei ori, un 12R încheind seria. Începutul a fost mulţumitor, continuăm în acelaşi ritm. Următoarele 10 numere au fost cele mai bune primite până acum, a patra serie fiind 14R, 9R, 5R, 11N, 1R, 31N, 14R, 32R, 27R, 30R. După aceasta banca a devenit 5023u.

Urmăm aceeaşi tehnică şi pentru urmatoarea serie, a cincea. Au fost următoarele numere, roşu fiind culoarea dominantă: 34R, 18R, 17N, 13N, 19R, 5R, 2N, 19R, 12R, 2N, cu 19 şi 2 ambele de două ori în seria de 10 numere. După 5 serii se pare că alegerea culorii roşii a fost una inspirată. Banca a devenit 5028u, iar sumele riscate pentru a acoperi repetitiv pierderi anterioare au fost mici, niciodată mai mult de 8u. Cum metoda câştigătoare nu se schimbă, continuam în aceeaşi formaţie. Doar restartam programul pentru alte serii de numere. Păstrăm culoarea, păstrăm pasul.

A şasea serie a început cu o undă de emoţie, trei negre la rând, ca apoi să redevină relativ previzibilă. 31N, 22N, 4N, 7R, 31N, 22N, 30R, 33N, 9R, 19R. Am avut şi aici un număr care se repetă, 22 şi multe numere mari (sunt considerate numere mari cele mai mari decât 19). Banca a devenit 5033u.

Continuăm cu mai multă atenţie. Merge bine, trebuie să devenim reticenţi. Urmează seria a şaptea. O serie cu şase roşii consecutive la început şi terminată în neagră, care a dus banca la 5039u. 1, 9, 27, 34, 23, 5, toate roâii, urmate de 8N, 4N, 19R, 28N.

Continuăm în serie, de data asta mizând 2u pe culoarea roşie pentru a recupera pierderea dată de 28N. Seria a opta a fost 13N, 18R, 32R, 27R, 17N, 27R, 4N, 33N, 32R, 1R. Fără emoţii. Banca a devenit 5046u.

Intrăm în seria a noua. Restartăm din nou pentru o nouă serie de numere. Începem prin a miza pe roşu, deja conform tradiţiei. Cea mai grea serie a venit de abia acum. 7R, 20N, 11N, 0, 24N, 13N, 13N, 25R, 6N, 36R. După primele 3 mâini, am ajuns să mizam 8u. A fost 0 şi am pierdut. Am dublat miza la 16u dar am pierdut iar 24N. Urmatoarele două numere, 13N, deja au produs uşoare transpiraţii, forţându-ne să creştem miza la 32u şi apoi 64u. Emoţiile au fost destule şi s-au risipit la apariţia numărului 25, recuperarea era reuşită. Mizasem deja tot câştigul şi ceva din banca iniţiala de pornire. Banca a devenit 5049u.

Urmează a zecea serie. Tot roşie. Miza 1u. Din nou ceva emotii: 26N, 2N, 14R, 0 (iar zero, de două ori în 10 trageri), 9R, 11N, 6N, 31N, 31N, 9R. Deţi seria s-a încheiat în roşu, până la apariţia acelui numar miza crescuse deja la 16u. Iar o serie cu zero şi număr dublu consecutiv. După 10 serii facem şi bilanţul:

 

Am început cu o bancă de 5000u. După 10 serii de numere a câte 10 fiecare, în total 100 de numere, folosind metoda Martingale pentru a recupera pierderi anterioare, banca a devenit 5052u. Un profit de 52u, reprezentând 1.04% din banca iniţiala. Profit obţinut într-o ora de joc, 100 de numere la ruletă, miza 1u.

Am putea spune ca am fost inspiraţi, am ales o tehnică de joc pe care am adaptat-o pentru a se potrivi cât mai bine stilului nostru, am încercat să evitam pierderile şi am obţinut un profit mulţumitor de 1.04% pe oră.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.