Let’s play BlackjackSă jucăm Blackjack

sâmbătă, 3 noiembrie 2012

In our previous issue we took a look at the roulette. Now we stop at a game that has existed for nearly a century. The game that became one of the most popular games played in the casino. Is the first game in which strategies were applied and they have paid off, and among the players was spread the belief that the dealer can be defeated. This is the game of Blackjack, also known as 21.

They say that you can only win at Blackjack if you understand math and probabilities. For this reason a lot of beginning players prefer to resort to gambling and avoid tangling in numbers and in applying a game system. However, to applying clear rules consistently, leads to building a strategic and solid base and this is the key to success in any card game in which you can apply mathematical methods.

 

The general rules are simple and easy to understand: the playing cards of Blackjack – from 2 to 10 values are equal to the card’s denomination. The faces (jack, queen, king) value 10 points each. According to blackjack rules the Aces value 11 points when they do not threaten to exceed the limit of 21 points. Otherwise the Ace values only 1 point. A hand with a 11 points Ace, is called a “soft” (soft hand) by the experienced players, because it allows taking other cards without the risk of exceeding the limit.

 

The purpose of every blackjack player is to defeat the dealer, without exceeding 21 points. So we can consider that two conditions must be fulfilled simultaneously, respectively to come as close as possible to 21 points and to defeat the dealer. We are on the first position and the dealer can make decisions depending on the value of our cards. The situation, in which the dealer and the player have the same points, is called “push”. It is neither win nor loss. In case that on the table there are several players, every player plays for himself, against the dealer. In this way the dealer can loose to a player but win to another 3 players. After the initial stake is set, the stake of the table is set also, and the dealer deals the cards. Usually, 4 entire card packages are used. Each player and the dealer are entitled to two cards. One card of the dealer is on site, every player on the table can see it, while the other card is named hole card and it is upside down.
In some studies, a players win is apreciated in Blackjack to a 1.5 quota. It is a resonabile quta and it pays off to try it sometimes.

Other theories appreciate it when the dealer or the “house” has an 8% advantage in front of th players, specially because he will decide based on the hands he saw on the table. A table of probabilities of defeating the dealer looks like this:

The hand % of loosing in case of Hit
21 100%
20 92%
19 85%
18 77%
17 69%
16 62%
15 58%
14 56%
13 39%
12 31%
11 or less 0%

Based on the theory of probabilities the following recommended table of game was developed:

Today we chose to play based on this table and respecting the rules for every hand. We went to Bwin, Casino section, table games and we chose Multi Hand-Pro. The budget is 500U and we will respect the rules in the tabel. The stake is 1. We are still optimistic. Therefore, let us start, here go the first 10 hands:

  1. We14 (hand), Dealer2? – HitJ, Bust, Lost -1 (This means that we had in our hand even from beginning two cards with the total value of 14, while the dealer had an up side down card with the value of 2 – We drew a card of J=10 and we exceeded the limit)
  2. We13, Dealer 8? – Hit4, Hit2, 19Stand – Dealer 7,3, Total 18 – +1 (We drew 4, then 2, we reached 19 points and we stopped, the dealer drew 7 then 3, having a total of 18, we won a unit)
  3. WeA6, Dealer3? – DoubleQ=17 – DealerA,2,7,8 – -1
  4. WeA5, Dealer3? – Hit9,Hit6=21 – DealerQ,10 – +1
  5. WeA6, DealerK? – Hit6,HitJ,Bust -1
  6. WeQJ, Dealer4? – Stand – Dealer3,7,8 – +1
  7. WeQ2, Dealer9? – Hit9, Stand – Dealer3,6 – +1
  8. We3J, Dealer9? – Hit7, Stand – Dealer6,2 – +1
  9. We62, Dealer2? – Hit7, Stand – Dealer2,5,7,10 +1
  10.  WeK5, Dealer2? – Stand – DealerK,J – +1

After the first 10 hands we have a plus of 3U, the bank reaches 503. We continue with optimism respecting the stake and the tabel. The first 10 hand are charted:

11-1


12 +1

13 +1 (the first Blackjack)

14 -1

15. -1

16 -0.5 (Blackjack Dealer, we have assurance, we lost only half of the stake)

18 -1

20 +1 (here we made a mistake by drawing a card to 6J, Dealer6?, but we got an Ace, we stopped and the dealer exceeded 21)

After playing 20 hands, in respect to the game table we have won a small profit.

This extremely useful game table teaches you first of all how to conserve your game budget, how to maintain a good position in front of the dealer. This type of playing is recommended to all of those who want to enjoy some adrenaline at the game tables, and why not, to make a small profit.În numărul precedent am aruncat o privire la ruletă. Acum ne oprim la un joc care există de aproape un secol. Joc ce a devenit unul dintre cele mai populare din toate jocurile jucate la casino. Este primul joc la care au fost aplicate strategii şi care au dat roade, iar printre jucători s-a răspandit convingerea că, de această dată, dealerul poate fi învins. Este jocul de Blackjack, cunoscut şi ca 21.

Se spune că la Blackjack se poate câştiga doar dacă se înţeleg matematica şi probabilităţile. Din această cauză o mulţime de jucători începători preferă să recurgă la noroc şi evită să se încurce în numere şi în a aplica un sistem de joc. Totuşi, aplicarea unor norme clare în mod consecvent duce la construirea unei baze strategice solide și este cheia către succes în orice joc de cărţi la care se pot aplica metode matematice.

Regulile generale sunt simple şi uşor de înţeles: cărţile de joc la blackjack – de la 2 până la 10 valorează cât arată numărul fiecărei cărţi. Figurile (valetul, dama, popa) valorează fiecare câte 10 puncte. Conform regulilor la blackjack, Aşii valorează 11 puncte atunci cand nu ameninţă depăşirea limitei de 21 de puncte. Altfel, asul valorează doar 1 punct. O mână cu un as de 11 puncte, în limbajul jucătorilor este numită “soft” (soft hand), pentru că permite luarea altor cărţi fără riscul de a depăşi limita.

Scopul fiecărui jucător de blackjack este să îl învingă pe dealer, fără a depăşi valoarea de 21. Deci putem considera două condiţii care trebuiesc îndeplinite simultan, să ne apropiem cât mai mult de 21 şi să învingem dealerul. Dacă mâna noastră are peste 21 de puncte, atunci am pierdut-o, indiferent de valoarea la care poate ajunge dealerul. Asta pentru că suntem prima poziţie iar dealerul se poate orienta în funcţie de valoarea cărţilor noastre. Situaţia de egalitate, în care dealerul şi un jucător au acelaşi punctaj se numeste “push”. Nu este nici câştig, nici pierdere în această situaţie. În cazul în care sunt mai mulţi jucători la masă, fiecare joacă pe cont propriu împotriva dealerului. Astfel, dealerul poate să piarda la un jucător dar să câştige împotriva altor trei. După ce se mizează iniţial, se stabileşte miza mesei, dealerul împarte cărţile. Se folosesc, în general, cel puţin 4 pachete întregi de cărţi de joc. Fiecare jucător şi dealerul au dreptul la câte două cărţi. O carte a dealerului este la vedere, accesibilă tuturor jucătorilor de la masă, în timp ce cealaltă carte rămâne cu faţa în jos şi este numită carte întreagă (hole card).

În unele studii, se apreciază câştigul unui jucător la Blackjack ca având o cotă de 1.5. Este o cotă rezonabilă şi merită încercată uneori.
Alte teorii apreciază că dealerul sau „casa”, are un avantaj de 8% faţă de jucători tocmai pentru că ia decizii şi acţionează după ce a văzut mâinile existente la masă. Un calcul tabelar al probabilităţii de a învinge dealerul arată astfel:

Mâna % de a pierde dacă se face Hit
21 100%
20 92%
19 85%
18 77%
17 69%
16 62%
15 58%
14 56%
13 39%
12 31%
11 sau mai puțin 0%

Pe baza teoriei probabilităţilor a fost elaborat un tabel recomandat pentru joc:

Am ales să jucăm astăzi pornind de la acest tabel şi respectând regulile pentru fiecare mână. Ne-am oprit la Bwin, la secţiunea Casino, table games şi am ales Multi Hand-Pro. Bugetul este de 500U şi respectăm regulile din tabel. Miza este 1. Încă suntem optimişti. Aşadar, să începem, primele 10 mâini:
1. Noi14 (mâna), Dealer2? – HitJ, Bust, Lost -1 (Asta înseamnă că am avut în mână de la început 2 cărţi cu valoarea însumată de 14, în timp ce dealerul avea întoarsă o carte cu valoarea 2 – Am tras o carte care a fost J=10 şi am depăşit limita)
2. Noi13, Dealer 8? – Hit4, Hit2, 19Stand – Dealer 7,3, Total 18 – +1 (Am tras 4, am tras 2, am ajuns la 19 unde ne-am oprit, dealerul a tras 7 apoi 3, a făcut un total de 18, am câştigat o unitate)
3. NoiA6, Dealer3? – DoubleQ=17 – DealerA,2,7,8 – -1
4. NoiA5, Dealer3? – Hit9,Hit6=21 – DealerQ,10 – +1
5. NoiA6, DealerK? – Hit6,HitJ,Bust -1
6. NoiQJ, Dealer4? – Stand – Dealer3,7,8 – +1
7. NoiQ2, Dealer9? – Hit9, Stand – Dealer3,6 – +1
8. Noi3J, Dealer9? – Hit7, Stand – Dealer6,2 – +1
9. Noi62, Dealer2? – Hit7, Stand – Dealer2,5,7,10 +1
10. NoiK5, Dealer2? – Stand – DealerK,J – +1

Un plus de 3U după primele 10 mâini, banca ajunge la 503. Continuăm optimişti respectând miza şi tabelul. Următoarele 10 mâini sunt redate grafic:
11-1


12 +1

13 +1 (primul Blackjack)

14 -1

15. -1

16 -0.5 (Blackjack Dealer, asigurare noi, am pierdut doar jumătate de miză)

18 -1

20 +1 (aici am greşit luând carte la 6J, Dealer6?, dar a venit As, ne-am oprit iar dealerul a depăşit 21)

După 20 de mâini jucate, respectând tabelul de joc, am acumulat un mic profit.
Acest tabel de joc, extrem de util, te învaţă în primul rând cum să îţi conservi bugetul de joc, cum să păstrezi o bună poziţie faţă de dealer. A juca în acest fel, este recomandat tuturor celor care vor să se bucure de ceva adrenalină la mesele de joc şi, de ce nu, să obţină un mic profit.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.