Russia, gambling between restrictions and wishing to offer a healthy legal framework Rusia, jocurile de noroc între restricții și dorința de a oferi un cadru juridic sănătos

miercuri, 11 iulie 2018

One of the vastly discussed aspects and somewhat noticed by several organizations in the field is tied to the gambling legislation encountered in different areas of the world. There are still many regions where the legal framework is confusing or very restrictive, which leads to a gray-area. However, this problem does not apply to Russia, where the legal framework is very clear at this time.

 

Where can we have fun in a casino in Russia?

On-line gambling is completely forbidden, and for land-based gambling, there are only four regions clearly established. This does not seem to have much luck in changing in the near future, and certain studies show that Russians continue, however, to bet on-line, despite restrictions. Given the fact that Russia is the country organizing the Football World Cup in 2018, let’s look at the evolution of the legal framework and also at what might still be tried to be played when it comes to gambling. Russia is also the country in which Fyodor Dostoyevsky wrote the novel The Gambler, offering literature a masterpiece.

Since 1928 when Russia was part of the Soviet Union. gambling have been completely and utterly prohibited on this land. This was the situation until 1980, when things started to change. Slot machines were legalized in 1988, and, during those years, the situations seemed to be changing. Casinos started to reopen in 2002, Moscow already having 5 operating ones. As the popularity of games of chance increased, the government started to become preoccupied by this aspect, even taking certain steps as to create a legislative framework. This did not succeed, and in 2006 the government prohibited any and all activity regarding gambling.

In 2009, under Vladimir Putin’s rule, four areas were established, within which games of chance may be played, the fifth being subsequently approved: Kaliningrad Oblast, Krasnador Krai, Altai Krai, Primorsky Krai and Krasnaya Polyana.

 

Niet online gambling!

In 2012, the Russian Supreme Court of Justice took another step toward prohibiting on-line gambling and imposed internet providers to black all access to profile sites. Initially, the providers refused to do so and initially they even won the case in court, however, they gave up under the pressure of the threat of losing their license. This completely froze the on-line gambling market. The document known as Roskomnadzor was made public by the end of 2012. This contains a list of forbidden operators, some of them closing their gates to Russian players, while others continuing to ignore the restrictions and accepting players who found ways to cheat the law by assuming the entailed risks.

In 2016, the efforts to legalize the field recommenced and those regarding a wider opening, discussions being had about an imminent introduction of slot machines in various locations.

Despite all forbidding rules and an unfriendly legal framework, gambling continued to exists in Russian cafes, bars, lottery clubs, night clubs and internet cafes.

Therefore, internal operators are prohibited, external operators are prohibited, providers are legally required to block any gambling site. Only Russian operators have access to a license and only for the areas in which gambling is allowed.

 

Russian legislation regarding gambling

The Federal Law from 29 December 2006, no. 244-FZ, is the law regulating gambling in Russia. „Siberian Coin” (Altay) „Yantarnaya” (Kaliningrad), „Azov-city” (Rostov) and „Primorie” (Primorie region), „Krasnaya Polyana” (Krasnodar, Soci) are the regions in which gambling is allowed, under strict control of the Russian authorities. The legislation is very clear with regards to these territories: the access of under-aged individuals (under 18 years old) is strictly forbidden, the location must be dedicated to gambling and the operators must ensure the safety of the players and that of their own personnel.

In these areas, gambling is permitted under the supervision of the Federal Taxation Service (FTS), but each region has its own competent body. Lotteries are still under the supervision of FTS, and the organizers are Russia’s the Ministry of Sports and the Ministry of Finances. With regards to the gambling specific products, in Russia there are the following games:

– poker – as other card games, it is not clearly defined within the legislations, but there have been heated debates;

– betting – mutual betting is not accepted, and sports betting is closely monitored, in the sense that each player’s personal identity information is collected;

– casino – casino games are considered games of chance and are treated as such. Casino games must take place within a space of at least 800 m2. If the casino also has slot machines, these must be at least 50 (slot machines) within a space of at least 100 m2. An interesting aspect regarding slot machines is the fact that the winning percentage must be at least 90%, in accordance with the law.

– betting terminals are not stipulated by the Russian legislation for gambling;

– lotteries and bingo are considered games of chance, but are somewhat treated differently. Lotteries with draws are accepted and those implying scratch lottery tickets.

We hope to hear only good news from Russia and the manner in which this country shall treat gambling as an interesting economic sector and which can bring budgetary income, but, mainly, ensure the entertainment of those seeking adrenaline and a pleasant way to pass free-time.

by Mircea PanaitUna dintre chestiunile larg discutate și oarecum sesizată de multe organizații în domeniu, este legată de legislația jocurile de noroc confuză întâlnită în anumite zone ale lumii. Există încă destule regiuni unde cadrul legal este confunz ori foarte restrictiv, ceea ce duce la apariția unei zone gri. Totuși, această problemă nu se pune în Rusia unde cadrul legal este foarte clar în acest moment.

 

Unde putem să ne distrăm în Rusia la cazino?

Jocurile de noroc online sunt complet interzise iar pentru cele land-based există patru regiuni clar stabilite. Acest lucru nu pare a avea mari șanse să se schimbe în viitorul apropiat, iar unele studii arată că rușii continuă totuși să parieze online, în ciuda tuturor restricțiilor. Având în vedere și faptul că Rusia este țara organizatoare a Cupei Mondiale de Fotbal din 2018 să aruncăm o privire asupra evoluției cadrului legal dar și a ceea ce poate fi totuși încercat a fi jucat în materie de gambling. Tot Rusia este țara în care Fyodor Dostoyevsky a scris romanul The Gambler, dând literaturii o capodoperă.

Din 1928 de când Rusia a fost parte a Uniunii Sovietice, jocurile de noroc au fost cu desăvârșire interzise în acest teritoriu. Asta a fost situația până în 1980, când lucrurile au început să se schimbe. Sloturile au fost legalizate în 1988 și, în acei ani, situația părea că se schimbă. Au început să se deschidă cazinouri iar în anul 2002, în Moscova operau deja 5. Pe măsură ce popularitatea jocurilor de noroc a crescut, guvernul a devenit preocupat de acest aspect, chiar s-au făcut unele demersuri pentru creare unui cadru legislativ. Nu s-a reușit acest lucru, iar în anul 2006, guvernul a interzis orice activitate privind jocurile de noroc.

În 2009, sub conducerea lui Vladimir Putin s-au stabilit doar patru zone în care pot fi fi jucate jocuri de noroc, a cincea zonă fiind aprobată ulterior: Kaliningrad Oblast, Krasnador Krai, Altai Krai, Primorsky Krai și Krasnaya Polyana.

 

Niet online gambling!

În 2012, Curtea Supremă de Justiție a Rusiei a făcut încă un pas în interzicerea jocurilor de noroc online și a impus providerilor de internet să blocheze accesul total către site-urile de profil. Inițial, providerii au refuzat acest lucru și chiar au avut un prim câștig de cauză în justiție, însă au cedat sub amenințarea ridicării licenței. Acest lucru a înghețat complet piața jocurilor de noroc online. Actul cunoscut sub denumirea de Roskomnadzor, a fost făcut public la sfârșitul anului 2012. Acesta conține o listă cu operatorii interziși, unii dintre aceștia închizând porțile pentru jucătorii ruși, în timp ce alții au continut să ignore restricțiile și să accepte jucători care au găsit căi de a fenta legile asumându-și riscurile de rigoare.

În 2016 s-au reluat eforturile pentru legalizarea domeniului și o mai mare deschidere, discutându-se despre o iminentă reintroducere a sloturilor în diverse locații.

În ciuda tuturor opreliștilor și a cadrului legal neprietenos, jocurile de noroc au continuat să existe în Rusia în cafenele, baruri, cluburi de loterii, cluburi de noapte și internet cafe-uri.

Așadar operatorii interni sunt interziși, operatorii externi sunt interziși, providerii au obligația legală de a bloca orice site de jocuri de noroc. Doar opertorii ruși au acces la licență și doar pentru zonele în care gamblingul este permis.

 

Legislația rusă privind jocurile de noroc

Legea Federală din 29 Decembrie 2006 Nr. 244-FZ  este actul care reglementează jocurile de noroc în Rusia. „Siberian Coin” (Altay) „Yantarnaya” (Kaliningrad), „Azov-city” (Rostov) și „Primorie” (Primorie region), „Krasnaya Polyana” (Krasnodar, Soci) sunt regiunile în care sunt permise jocurile de noroc sub controlul strict al autorităților ruse. În privința acestor teritorii, legislația este foarte clară: accesul minorilor (sub 18 ani) este strict interzis, locația trebuie să fie una dedicată jocurilor de noroc, iar operatorii trebuie să asigure siguranța jucătorilor și a personalului propriu.

În aceste zone, jocurile de noroc sunt permise sub supravegherea Serviciului Federal de Taxare (FTS), dar fiecare dintre regiuni are și un organism propriu abilitat. Loteriile se află tot sub supravegherea FTS iar organizatori sunt Ministerul Sportului și Ministerul de Finanțe din Rusia. În privința produselor specifice jocurilor de noroc, în Rusia avem următoarele jocuri:

– poker – la fel ca și alte jocuri de noroc cu cărți, nu este definit clar în legislație, dar au fost dezbateri aprinse;

– pariuri – nu sunt acceptate pariurile mutuale iar pariurile sportive sunt mai atent supravegheate, în sensul că sunt colectate datele personale ale fiecărui jucător;

– cazino – jocurile de cazino sunt considerate jocuri de noroc și tratate ca atare. Jocurile de cazino trebuie să se desfășoare într-un spațiu de cel puțin 800 m2. Dacă zona de cazino conține și sloturi, acestea trebuie să fie cel puțin 50 (de aparate tip slot-machine) într-un spațiu de cel puțin 100 m2. Un aspect interesant la sloturi este faptul că procentajul de câștig trebuie să fie cel puțin de 90%, prin lege.

– terminalele de pariuri nu sunt prevăzute de către legislația rusă pentru jocuri de noroc;

– loteriile și bingo sunt considerate jocuri de noroc dar sunt tratate cumva diferit. Sunt acceptate loteriile cu extrageri și cele care presupun bilete răzuibile.

Sperăm să auzim doar vești bune dinspre Rusia și despre modul în care această țară va trata jocurile de noroc ca un sector economic interesant și care poate aduce venituri bugetare, dar, în primul rând, asigură distracția celor care caută adrenalină și un mod plăcut de a-și petrece timpul liber.

de Mircea Panait

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.