Romanian Bookmakers always play responsibly! Romanian Bookmakers joacă întotdeauna responsabil!

miercuri, 13 iulie 2016

Sports betting, like all types of gambling, should remain an entertainment experience designed for people aged over 18. To keep in this area the operators’ activity  that they represent, the Romanian Patronage of the Betting Organizers runs various social responsibility projects.

The most important program implemented by Romanian Bookmakers in partnership with Slots Organizers’ Association, Romslot is „Joc Responsabil” program that aims to support people who have crossed the line of perceiving the gambling as  means of entertainment. Beyond treating those who have developed an addictive behavior, „Joc Responsabil” implies prevention and awareness actions carried out on the slot machine halls or bookies. „Joc Responsabil” Program has become in time, the reference element in the field, for Romania, being currently the most important and effective program to prevent and combat problems caused by gambling and a role model.

By „Joc Responsabil”, Romanian Bookmakers undertake specific actions both among those who gamble, and operators about the way in which the latter should report to clients that exceed the entertainment line. „The client’s profile which our operators wish to have in gambling locations  is the one that plays just for fun, or the one that allocates only amounts which he affords, without unbalancing his budget. At the end of the game ,even though he lost, he can say it was fun, „said Corina Mlădinoiu, PR representative of Romanian Bookmakers.

Regarding the operators, the Romanian Patronage of the Betting Organizers supports the idea that thinking the business with social responsability, it actually translates in  guarding against threats, because  a client with problems means also problems  for the operator. „Like any other business, this cannot be built with unhappy clients. There is at no hand an area of  <<cannons >> as believeth and ii is circulated, „added Mlădinoiu.

Romanian Bookmakers is a frequent partner of events dedicated to responsible gambling, thus addressing useful messages to the industry and gambling consumers. The most recent event was „Practice in Responsible Gambling”,the second edition, organized in partnership with Casino Inside,to which it has attended, as guest of honor, the ONJN President, Odeta Nestor. On this occasion, Mrs. Nestor became an honorary member of the „Joc Responsabil”.

Related to effective treatment of persons lwith gambling problems, it must be said that the team of psychologists within the „Joc Responsabil” program  always looks for new techniques and methods through which to be more efficient. „Our psychologists are constantly connected to everything new in this field, they frequently participate in international events, some of which are organized by us, in Romania. Regarding our goals for the second part of 2016, I can tell you that we will continue the series of  Responsible Gambling events”, said the PR representative of Patronage, Corina Mlădinoiu.

 

WHAT OFFERS THE  „JOC RESPONSABIL” PROGRAM

# Online auto-tetsing through the dedicated website, www.jocresponsabil.ro

# Free phone line type TELVERDE (0800.800.099) through which players have the opportunity to contact a psychologist and receive free telephone counseling

# Free evaluation and counseling sessions at one of the offices from the program. Following telephone conversations, the persons interested may ask to be redirected to the closest psychologists  in Bucharest, Iasi or Cluj

# Information materials in game rooms

# Training courses with  employees in game roms, supported by psychologists involved in the program.

Pariurile sportive, ca de altfel toate tipurile de jocuri de noroc, trebuie să rămână o experiență de divertisment destinată persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Pentru a păstra în această arie activitatea operatorilor pe care îi reprezintă, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România derulează diverse proiecte de responsabilitate socială.

Cel mai important program implementat de Romanian Bookmakers în parteneriat cu Asociaţia Organizatorilor de Sloturi, Romslot, este “Joc Responsabil”, program care îşi propune sprijinirea persoanelor care au depășit linia perceperii jocurilor de noroc drept un mijloc de divertisment. Dincolo de tratarea celor care au dezvoltat un comportament adictiv, “Joc Responsabil” presupune şi acţiuni de prevenție şi conştientizare derulate la nivelul sălilor de slot machine sau a agenţiilor de pariuri. Programul Joc Responsabil a devenit în timp elementul de referinţă în domeniu, pentru România, fiind în prezent cel mai important şi eficient program de prevenire şi combatere a problemelor cauzate de jocurile de noroc şi un model de urmat.

Prin „Joc Responsabil”, Romanian Bookmakers întreprinde acţiuni specifice atât în rândul celor care practică jocurile de noroc, dar şi al operatorilor în legătură cu modul în care cei din urmă trebuie să se raporteze la clienţii care depăşesc linia divertismentului. “Profilul clientului pe care operatorii noştri şi-l doresc în locaţiile de jocuri de noroc este cel care joacă doar pentru a se distra, respectiv cel care alocă jocului doar sumele pe care şi le permite, fără a-şi dezechilibra bugetul. Acesta trebuie ca la finalul jocului, fie şi dacă a pierdut, să poate spune că s-a distrat”, subliniază Corina Mlădinoiu, reprezentantul de PR al Romanian Bookmakers.

În raport cu operatorii, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România susţine ideea că gândindu-şi cu responsabilitate socială afacerea se traduce, de fapt, în a o feri de ameninţări pentru că un client cu probleme înseamnă probleme şi pentru operator. „Ca orice altă afacere, nici aceasta nu se poate clădi cu clienţi nefericiţi. Nu este nicidecum un domeniu al <<tunurilor>>, aşa cum se crede şi se vehiculează”, a adăugat Mlădinoiu.

Romanian Bookmakers este partener în mod frecvent al evenimentelor dedicate jocului responsabil, adresând astfel mesaje utile industriei şi consumatorilor de jocuri de noroc. Cel mai recent astfel de eveniment a fost „Practica în Jocul Responsabil”, ediţia a doua, organizat în parteneriat cu Casino Inside, la care a participat, ca invitat de onoare, preşedintele ONJN, Odeta Nestor. Cu această ocazie, doamna Nestor a devenit membru de onoare al programului „Joc Responsabil”.

Legat de tratarea efectivă a persoanelor cu probleme de joc trebuie spus că echipa de specialişti psihologi a programului „Joc Responsabil” caută în permanenţă noi tehnici şi metode prin intermediul cărora să fie mai eficientă. „Psihologii noştri sunt permanent conectaţi la tot ce este nou în acest domeniu, participă frecvent la evenimente internaţionale, dintre care unele sunt organizate de noi, în România. Privind ce ne propunem pentru a doua parte a anului 2016, vă pot spune că vom continua seria de evenimente marca Joc Responsabil”, precizează reprezentantul de PR al Patronatului, Corina Mlădinoiu.

 

CE OFERĂ PROGRAMUL JOC RESPONSABIL

# Auto-testare online prin intermediul site-ului dedicat, www.jocresponsabil.ro

# Linie telefonică gratuită de tip TEL-VERDE (0800.800.099) prin intermediul căreia jucătorii au posibilitatea de a lua legătura cu un psiholog și de a primi consiliere telefonică gratuită

# Ședințe gratuite de evaluare și consiliere la unul dintre cabinetele programului. În urma discuțiilor telefonice, persoanele interesate pot cere să fie redirecționate către psihologii cei mai apropiați din București, Iași sau Cluj

# Materiale de informare în sălile de joc

# Cursuri de instruire cu angajații din sălile de joc susținute de către psihologii implicați în program

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.