PROMOVAREA JOCURILOR DE NOROC

sâmbătă, 8 februarie 2020

Loredana Dumitru

de Dumitru Loredana-Marlen, Avocat Stagiar Colaborator CA Luca Mihai-Cătălin

 

Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei de piaţă, considerat de mulţi ca fiind secretul succesului în afaceri și reprezintă, sub aspect semantic, acţiunea de „a susţine, a spijini făcând să progreseze, să se dezvolte”. Această semnificaţie arată caracterul pozitiv, cel puţin din punct de vedere lingvistic, al termenului. Rezultă că promovarea este o acţiune utilă şi necesară, în ultimă instanţă, pentru a se asigura un mediu concurențial corect.

 

Deși de-a lungul timpului conceptului i-au fost atribuite și conotaţii negative, existând și păreri conform cărora necesitatea realizării unor acţiuni de promovare se datorează numai slăbiciunii elementului promovat, noi credem că în realitate promovarea realizată de societăţile comerciale este un proces complex, pozitiv atât pentru organismul căruia îi profită  cât şi pentru societate (dacă se desfăşoară cu bună-credinţă şi respectă principiile şi regulile acestei activităţi).

PROMOVAREA JOCURILOR DE NOROC

În domeniul jocurilor de noroc, în ultimii ani, legiuitorul a acordat o atenție sporită activității de promovare a jocurilor de noroc (constând în publicitate, reclamă sau alte activități caracteristice de marketing), legislația specială incidentă cunoscând repetate modificări, în urma cărora, modalitățile prin care se poate realiza efectiv activitatea de promovare au făcut obiectul unor ajustări care s-au arătat, cu fiecare intervenție a legislativului, și mai restrictive și totodată și mai echivoce în ceea ce privește posibilitatea concretă de realizare a acesteia de către organizatorii de jocuri de noroc într-o manieră care să se poată alinia atât cu limitările impuse, cât și cu finalitatea promovării (așa cum a fost conturată în fraza de început a prezentului articol).

 

Reglementarea unor restricții consecutive ale mijloacelor/tehnicilor de promovare a activității de organizare și exploatare a jocurilor de noroc a fost justificată, în majoritatea cazurilor, de necesitatea protejării categoriilor vulnerabile – reprezentate de minori și persoane cu risc de a dezvolta adicție.

 

În cele ce urmează, cu scopul de a contura o imagine cât mai clară asupra conceptului de promovare văzut din această perspectivă – a organizatorilor de jocuri de noroc, vom proceda la trecerea în revistă, prin raportare la legislația specială și nu numai, a instrucțiunilor de utilizare a reglementărilor privind mijloacele/tehnicile de promovare a activității de organizare și exploatare a jocurilor de noroc aflate la îndemâna operatorilor economici care au înregistrat un astfel de obiect de activitate.

 

Conform art. 1’2, prima teză, din OUG 77/2009 privind exploatarea și organizarea jocurilor de noroc: Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3).

 

Se conturează, astfel, cadrul preliminar desfășurării activităților de promovare a jocurilor de noroc. Prin urmare, orice demers realizat de către organizatorii de jocuri de noroc în sensul popularizării obiectului lor de activitate trebuie să se supună regulilor diriguitoare, de temelie ale activității de organizare și exploatare a jocurilor de noroc în ansamblul său, și anume: PRINCIPIILOR.

 

Din cuprinsul art. 10 alin. (3), fără a ne depărta de subiectul analizei noastre, mai cu seama decât celelalte, atenția ne este atrasă de către două dintre principii: principiul protecţiei minorilor şi prevenirii accesului acestora la jocurile de noroc; principiul dezvoltării şi implementării unui program de protecţie a jucătorilor împotriva dependenţei de jocuri de noroc/principiul jocului responsabil.

 

În același sens statuează și dispozițiile art. 6 alin. (1) din Normele Metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009 și anume: Acţiunile de promovare a activităţilor de jocuri de noroc desfăşurate pe teritoriul naţional se realizează cu respectarea principiilor privind protecţia minorilor şi participarea responsabilă la jocul de noroc.

 

Nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. În acest caz, acțiunile promoționale, în activitatea de jocuri de noroc, se realizează în baza licenței de organizare și a autorizației de exploatare deținute de către organizatorul de jocuri de noroc, fără să fie necesare alte aprobări sau avize.

 

Pe de altă parte, din interpretarea per a contrario a dispoziției analizate, rezultă că acțiunile desfășurate de organizatori în afara locațiilor ori în afara paginilor de internet proprii, reprezintă acțiuni în scop de reclamă și se supun restricțiilor impuse de lege.

 

De asemenea, promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor participanților este permisă numai în locațiile proprii sau pe paginile proprii de internet sau ale afiliaților, precum și prin transmiterea de mesaje electronice către jucătorii cu conturi de joc active din baza de date proprie, daca și-au exprimat în prealabil acordul pentru primirea lor.

Prin urmare, promovarea acțiunilor de acordare a bonusurilor realizată în condiții distincte de cele enunțate mai sus este interzisă.

Cu privire la această limitare, considerăm că este util de subliniat rațiunea care a stat la baza reglementării acesteia și care pornește de la ceea ce diferențiază bonusurile de orice alte forme de premiere acordate pe durata campaniilor de promovare. Diferența esențială constă, în opinia noastră, în legătura indisolubilă care există între beneficiul acordat sub forma bonusului și jocul de noroc în sine. Astfel, dacă bonusul se acordă prin simpla participare la joc (chiar implicând îndeplinirea unei condiții, cum ar fi spre exemplu, înregistrarea unui bilet de pariere cu un număr minim de evenimente), acordarea premiului în cadrul campaniei promoționale presupune îndeplinirea a cel puțin unei formalități suplimentare față de participarea la joc (cum ar fi, spre exemplu, simpla înscriere a biletului de pariere în campanie).

 

În aceeași ordine de idei, conform art. 7 alin. (4) din Ordonanță Se interzice afişarea în exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc a valorilor sau bunurilor acordate prin bonusuri, promoţii sau jack-pot-uri reale sau simulate. Deși dispoziția analizată face referire doar la exteriorul locaţiilor de jocuri de noroc (lăsând impresia că s-ar aplica numai în ceea ce privește jocurile de noroc tradiționale), credem că, pentru unitate de rațiune, această prevedere ar trebui interpretată prin extindere, în sfera locațiilor de jocuri de noroc fiind cuprinse inclusiv paginile de internet proprii și ale afiliaților (cu aplicabilitate în ceea ce privește jocurile de noroc la distanță).

 

Cu privire la această din urmă prevedere, apreciem în continuare că rămâne o provocare identificarea de facto a modalităților pe care le au la îndemână organizatorii de jocuri de noroc în ceea ce privește promovarea activității, în condițiile în care comunicarea publică nu poate conține informații cu privire la una dintre condițiile esențiale a activității, respectiv premiilor sau beneficiilor acordate, inclusiv a celor de natura bonusurilor și jackpot-urilor, precum și a premiilor oferite în cadrul campaniilor promoționale.

 

Încă aflându-ne pe tărâmul restricțiilor aplicate în ceea ce privește activitatea de promovare a jocurilor de noroc, conform art. 1’2 din OUG 77/2009, Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la un joc de noroc pentru un număr nelimitat de persoane este interzisă.

 

Acțiunile de promovare a bunurilor şi serviciilor comercializate, organizate de orice organizator de jocuri de noroc, constând în atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel, organizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii, care presupun utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc, aşa cum este prevăzut la art. 3 alin. (3) din OUG 77/2009, se supun avizării ONJN. (Art.6 alin. (5) din Normele Metodologice).

 

În toate cazurile în care acțiunea promoțională se organizează în scopul atribuirii de câștiguri bănești sau materiale este obligatorie publicarea Regulamentului promoției, iar în anunțurile de prezentare a acesteia se vor preciza natura, numărul și valoarea comercială a respectivelor câștiguri, precum și mențiunea că Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

 

Din interpretarea per a contrario a dispoziției analizate rezultă că toate celelalte activități de promovare a jocurilor de  noroc care nu întrunesc condițiile cumulative necesare pentru a fi necesară obținerea avizului ONJN și anume – atribuirea unor câştiguri băneşti sau de orice fel; organizarea activității de promovare în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii ale organizatorului de jocuri de noroc; utilizarea modalităţilor de atribuire a premiilor specifice jocurilor de noroc – pot fi desfășurate de către organizatorul de jocuri de noroc prin simpla conformare a acestuia limitelor/interdicțiilor impuse acestuia. Spre exemplu, pentru activitățile promoționale realizate în afara locaţiilor proprii sau în afara paginilor de internet proprii e necesar ca organizatorul de jocuri de noroc să nu aducă atingere principiilor incidente și să respecte interdicțiile asociate unui astfel de demers prin legislația specială.

 

Din aceleași considerente de protecție a categoriilor vulnerabile enunțate la începutul expunerii, art. 6 alin. (1) din Normele Metodologice prevede fără echivoc condițiile privind amplasarea materialele de promovare a jocurilor de noroc  și statuează că materialele de promovare nu vor putea fi amplasate în incinta sau pe împrejmuirile instituţiilor de învăţământ, a aşezămintelor socio-culturale sau religioase şi vor cuprinde în mod vizibil interdicţia minorilor de participare la jocul de noroc, semnalizată prin simboluri vizuale, precum şi seria şi numărul licenţei de organizare a activităţii de jocuri de noroc, precum şi sigla ONJN.

 

De asemenea, conform art. 132 alin (7) din Normele Metodologice Se interzice organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă trimiterea de material publicitar jucătorilor care s-au autoexclus temporar sau permanent ori celor care au solicitat întreruperea accesului la jocul de noroc.

 

În ceea ce privește forma în care poate fi realizată activitatea de promovare a jocurilor de noroc, art. 23 alin. (3) din Normele Metodologice prevede că Este permisă expunerea la loc vizibil în cadrul suprafeţelor vitrate a afişelor sau a materialelor publicitare în vederea susţinerii campaniilor de informare a clienţilor; suprafaţa fiecărui material în parte nu va putea depăşi 1 metru pătrat, iar suprafaţa totală 3 metri pătraţi.

 

După cum se poate observa, activitatea de promovare a jocurilor de noroc, deși recunoscută organizatorilor de jocuri de noroc, comportă limitări consistente. Apreciem în continuare că  interesul legislativului nu a scăzut în intensitate în ceea ce privește activitatea de promovare a jocurilor de noroc și credem că pe viitor, numai combinând resursele creative ale marketingului cu necesitatea de conformare legală și de protecție a categoriilor vulnerabile, se va putea asigura promovarea și desfășurarea activităților de către organizatori fără riscul intervenției legislative spre aprecierea oportunității unei supra-reglementări a activității de promovare în domeniu.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *