PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUTARE A OBLIGAȚIILOR FISCALE

miercuri, 22 iulie 2020

Teodora Luca

de Teodora Luca, Avocat Definitiv la C.A. Luca Mihai Cătălin

 

După relaxarea progresivă a măsurilor de prevenire a răspândirii COVID 19 și eliminarea, începând cu 15 iunie 2020 a restricțiilor de desfășurare a jocurilor de noroc în spații închise, a doua jumătate a lunii iunie a fost marcată, în rândul organizatorilor de jocuri de noroc tradiționale, de îngrijorarea provocată de imposibilitatea executării obligațiilor fiscale, în contextul în care Guvernul României a amânat luarea unei decizii cu privire la adoptarea unor măsuri menite să sprijine companiile să suporte pierderile financiare înregistrate pe durata suspendării activității.

 

Dată fiind lipsirea de venituri a companiilor pe durata aplicării măsurilor sanitare (18 martie – 14 iunie 2020) și a scadenței, la data de 25 iunie 2020, a obligațiilor fiscale ale organizatorilor de jocuri de noroc, este evidentă importanța acestor măsuri în salvgardarea companiilor, în special a celor care desfășoară activități pentru care taxele se datorează în avans, independent de nivelul încasărilor realizate.

 

Deși propunerile înaintate de organizatorii de jocuri de noroc tradiționale nu s-au concretizat într-un act normativ, prin adoptarea, la data de 25 iunie 2020 a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2020, termenul de plată a obligațiilor fiscale, scadente în perioada cuprinsă între 21 martie și 25 octombrie 2020, a fost amânat la data de 25 octombrie 2020.

 

În opinia noastră, este neîndoielnic că aceste dispoziții sunt aplicabile și obligațiilor de plată a taxelor prevăzute de O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

 

Conform dispozițiilor art. VII din OUG 29/2020, astfel cum a fost modificat de OUG 99/2020:

1) Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligaţii fiscale restante.

(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

(4)Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează la data de 25 octombrie 2020.

 

Potrivit dispozițiilor art. 1 punctul 27) din Codul de procedură fiscală, în categoria obligațiilor fiscale este inclusă orice obligație de plată a oricărei sume datorate bugetului general consolidat. 

În continuare, dispozițiile art. 1 punctul 28, definesc obligația fiscală principală drept obligaţia de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi obligaţia organului fiscal de a restitui sumele încasate fără a fi datorate şi de a rambursa sumele cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege

 

Dreptul corelativ obligației fiscale (creanța fiscală) este, la rândul său definit prin raportare la actele normative prin care acesta este stabilit și nu, în mod limitativ la Codul Fiscal (art. 1 punctul 11 din Codul de procedură fiscală: creanța fiscală principală: dreptul la perceperea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege).

 

Conform art. 13 alin. 3) din OUG 77/2009: taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie venit la bugetul de stat.

 

Potrivit art. 3 alin. 2 din Legea 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, republicată, bugetul general consolidat reprezintă ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzând bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi al altor entităţi clasificate în administraţia publică, agregate, consolidate şi ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 pentru a forma un întreg;

 

Din economia dispozițiilor anterior menționate, rezultă că taxele aferente jocurilor de noroc sunt obligații fiscale datorate către bugetul general consolidat, fiind prevăzute de alte legi, nu de Codul fiscal, această posibilitate fiind stabilită atât de definițiile din cuprinsul art. 1 punctele 11, respectiv 27-28, cât și de alte prevederi din Codul de procedură fiscală, dintre care prezentăm cu titlu exemplificativ:

 • 26 alin. 8:Ori de câte ori Codul fiscal sau alte acte normative care reglementează creanţe fiscale prevăd răspunderea solidară a două sau mai multor persoane pentru aceeaşi creanţă fiscală, titlul de creanţă fiscală se emite pe numele fiecărei persoane cu menţionarea şi a celorlalte persoane care răspund solidar pentru creanţa respectivă
 • 41 alin. 2) Prin conflict de competenţă în sensul prezentului articol se înţelege conflictul apărut în legătură cu modul de aplicare a regulilor de competenţă privind administrarea creanţelor fiscale prevăzute de prezentul cod şi/sau, după caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementează creanţele fiscaleîn legătură cu care a apărut conflictul.
 • 154 alin. 1Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.

Suplimentar, obligațiile de plată a taxelor prevăzute de OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc sunt definite în mod explicit drept obligații fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal, potrivit art. 4 litera p) din Ordinul ANAF nr. 3725/ 2017 al președintelui ANAF:

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

a)taxa pe valoarea adăugată;

b)impozitul pe profit;

c)impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;

d)accizele;

e)impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;

f)impozitul pe reprezentanţă;

g)contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;

h)contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;

i)contribuţia asiguratorie pentru muncă;

j)redevenţele miniere;

k)redevenţele petroliere;

l)contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;

m)impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;

n)impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

o)impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;

p)taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc;

q)impozit specific unor activităţi.

 

Conform art. 1 punctul 39) din Codul de procedură fiscală, vectorul fiscal reprezintă totalitatea tipurilor de obligaţii fiscale pentru care există obligaţii de declarare cu caracter permanent.

 

Față de toate aceste argumente și în considerarea faptului că art. VII alin. 1 din OUG 29/2020 (modificată prin OUG 99/2020) nu distinge între tipurile de obligații fiscale în funcție de actul normativ care le instituie, în opinia noastră, amânarea termenului de plată este aplicabilă și obligațiilor fiscale prevăzute de OUG 77/2009, care sunt datorate către bugetul general consolidat, respectiv:

 • Taxele de licență datorate de organizatorii de jocuri de noroc
 • Taxele de autorizare datorate de organizatorii de jocuri de noroc
 • Taxele de viciu datorate de organizatorii de jocuri de noroc tip slot machines
 • Taxele de acces datorate de organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou și cluburi de poker
 • Taxele de licență datorate de societățile care dețin licența Clasa a II-a.

 

Nefiind considerate obligații fiscale restante, întârzierile în executarea obligațiilor nu vor putea determina aplicarea sancțiunii prevăzute de dispozițiile art. 17 alin. 2 litera a din OUG 77/2009, respectiv nu vor putea determina revocarea licenței de organizare a activității.

 

În ceea ce privește taxele de licență și autorizare datorate în avans pentru mijloacele de joc/ activitățile licențiate/ autorizate în perioada 21  martie 2020 (data intrării în vigoare a OUG 29/2020) și data de 25 octombrie 2020,  obligația de plată poate fi amânată până la data de 25 octombrie, însă licența sau autorizația va intra în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost efectuată plata.

În acest sens, urmează a se avea în vedere dispozițiile art. 12 alin. 4 din OUG 77/2009: 4) Prin data acordării se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentaţia depusă de operatorul economic şi s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanţe de urgenţă.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

 1. Foarte clar si foarte bine argumentat. Multumim

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *