POKER DICE, it’s fun and popularPOKERUL cu Zaruri, un joc distractiv și popular

vineri, 29 iunie 2012

Poker dice is similar to the popular game called Yahtzee. It is a pure dice game, which means that there are no other pieces, not even a game board, just five dice and a table to write the score.

Poker dice are dice which, instead of having number pips, have representations of playing cards upon them. Poker dice have six sides, one each of an Ace, King, Queen, Jack, ten and nine, and are used to form a poker hand.

The classic poker dice game is played with 5 dice and two or more players. Each player has a total of 3 rolls and the ability to hold dice in between rolls. After the three rolls the best hand wins. Neither a „flush” nor a „straight flush” is a possible hand, due to the lack of suits on the dice. (Each variety of poker dice varies slightly in regards to suits, though the ace of spades is almost universally represented. 9♣ and 10♦ are frequently found, while face cards are traditionally represented not by suit but instead by color: green for kings, red for queens and blue for jacks. Manufacturers have not standardized the colors of the face sides.)

Rules

Players roll five dice each turn and try to get the best combination for maximum points in different rows. The scoring rules will be explained at the next part of this article and the game starts with an empty score table:

The dice are rolled at the beginning of each turn and the player who is to make the move decides, which row could be the best to use the dice combination for. As the previous picture displays, there are 13 rows in the table and their descriptions show the corresponding score calculations:

 1. Ones – a sum of all 1’s
 2. Twos – a sum of all 2’s
 3. Threes – a sum of all 3’s
 4. Fours – a sum of all 4’s
 5. Fives – a sum of all 5’s
 6. Sixes – a sum of all 6’s
 7. 3 of a kind (3 or more dice with the same number) – a sum of all dice
 8. 4 of a kind (4 or more dice with the same number) – a sum of all dice
 9. Full House (3 dice with the same number + 2 dice with the same number, and those two numbers must be different) – 25
 10. Small Straight (a straight of 4 or more dice) – 30
 11. Large Straight (a straight of all dice) – 40
 12. 5 of a kind (all dice with the same number) – 50
 13. Chance (any dice combination) – a sum of all dice

The scores at this table are valid only if the dice combination (used in the corresponding row) fulfills the row conditions, otherwise the player scores 0 points. For example, if the player rolls 1-3-2-4-4, he can get 1 point at the 1st row (a sum of 1’s) or 8 points at the 4th row (a sum of 4’s) or 30 points at the 10th row (a small straight) etc. The player who gets more total points, wins the game.
Other important rules
Since the basic rules would make the game too luck based, there are several additional points to make it more interesting and strategic:

 • If a player is not satisfied with the dice roll, he can select one or more dice and make another roll with them. This action can be done twice at the current turn, then the player must use the resulting combination with no more changes to it. Of course, the additional rolls are not mandatory – if the player is satisfied with the first roll, he can use it immediately.
 • Using the dice is mandatory in every turn. It means that either if the roll does not make any points at any available row, the player must use it, even if it scores 0 points for him. It also means that every game has exactly 13 moves.

Probabilities

The poker dice hand rankings and the corresponding probabilities of rolling that hand are as follows (not sorted by probability but from highest to lowest ranking):

Hand Exact probability Percentage 1 in … Example
Five of a kind 6 / 7776 0.08% 1296 J J J J J
Four of a kind 150 / 7776 1.93% 51.8 10 10 10 10 A
Full house 300 / 7776 3.86% 25.9 K K K 9 9
Straight 240 / 7776 3.09% 32.4 A K Q J 10
Three of a kind 1200 / 7776 15.43% 6.5 9 9 9 K J
Two pair 1800 / 7776 23.15% 4.3 Q Q 9 9 A
One pair 3600 / 7776 46.30% 2.2 10 10 K Q 9
Bust (High card, no pair, no straight) 480 / 7776 6.17% 16.2 A K Q J 9

 

Busts are much lower probability than in card poker, because there are only 6 values instead of 13, making pairs and straights much more likely than with cards. In poker dice there are in fact only four possible bust hands: [A K Q J 9], [A K Q 10 9], [A K J 10 9], and [A Q J 10 9]; both other no-pair hands (i.e., in which either the A or the 9 are missing) are straights. Consequently, in some variants of the rules, straights are counted as busts.

TRIVIA

 • Poker dice is similar to the popular game called Yahtzee.
 • The classic poker dice game is played with 5 dice and two or more players.
 • The player who gets more total points, wins the game.

Pokerul cu zaruri este un joc similar celui cu denumirea populară de Yahtzee. Acesta este un joc pur de zaruri, ceea ce înseamnă că nu conține și alte piese, nici măcar tablă de joc, doar cinci zaruri și un tabel pe care se scrie scorul. 

Zarurile de poker sunt niste zaruri care, în loc de numere, au încrustate pe ele figuri ale cărților de poker. Acestea au 6 laturi, câte una pentru fiecare as, popă, damă, valet, zece și nouă și se folosesc pentru a alcătui o “mână” de poker.

Jocul clasic de poker cu zaruri este jucat cu 5 zaruri și în doi sau mai mulți jucători. Fiecare jucător are în total 3 aruncări și capacitatea de a amesteca zarurile între aruncări. După cele trei aruncări, cea mai bună mână câștigă. „Chinta” și „chinta royală” nu sunt posibile însă, deoarece, de pe zaruri lipsesc suitele. (Fiecare variantă de poker cu zaruri diferă puțin în ceea ce privește suitele, dacă asul de romb este aproape universal reprezentat, 9♣ și 10♦ sunt adesea reprezentate diferit în comparație cu cărțile de joc, prin culori: verde pentru rege, roșu pentru damă și albastru pentru valeți. Producătorii nu au standardizat culorile de pe laturile zarurilor.)

Regulament

De fiecare dată când este rândul lor jucătorii aruncă 5 zaruri pentru a obține cea mai bună combinație și un punctaj maxim la fiecare tur. În cele ce urmeaza vă prezentăm regulamentul scorului, oricum jocul începe cu un tabel gol:

Zarurile se aruncă la începutul fiecărui tur, iar jucătorul care este la rând va decide care este coloana optimă pentru folosirea fiecărei combinații obținute. După cum arată imaginile de mai sus, în tabel există 13 coloane, iar descrierea acestora ne va arăta cum se calculează scorul:

 1. Așii – suma totală a zarurilor de 1
 2. Doiari – suma totală a zarurilor de 2
 3. Treiari – suma totală a zarurilor de 3
 4. Pătrari – suma totală zarurilor de 4
 5. Cinciari – suma totală a zarurilor de 5
 6. Șesari – suma totală a zarurilor de 6
 7. 3 de același fel (3 sau mai multe zaruri cu același număr) –  suma totală a zarurilor
 8. 4 de același fel (4 sau mai multe zaruri cu același număr) –  suma totală a zarurilor
 9. Full House (3 cu același număr plus 2 zaruri cu același număr și aceste 2 numere trebuie să fie diferite una de cealaltă) – 25
 10. Chintă Mică (4 sau mai multe zaruri la rând) – 30
 11. Chintă Mare (toate zarurile la rând ) – 40
 12. 5 la fel (toate zarurile cu același număr) – 50
 13. Șansă (orice combinație de zaruri) – suma totală a zarurilor

Scorurile din acest tabel sunt valabile numai dacă acea combinație de zaruri (folosită în rândul corespondent) îndeplinește condițiile rândului, în caz contrar, jucătorul va avea 0 puncte. De exemplu, dacă jucătorul aruncă 1-3-2-4-4, el poate obține 1 punct pe rândul 1 (suma tuturor zarurilor de 1) sau 8 puncte pe rândul 4 (suma tuturor zarurilor de 4) sau 30 de puncte pe rândul 10 (chintă mică) etc. Jucătorul care obține cele mai multe puncte în total câștigă.
Alte reguli importante
Având în vedere că, doar cu regulile de bază, jocul ar fi unul bazat prea mult pe noroc, există și alte reguli adiționale care îl fac mult mai strategic și mai interesant:

 • Dacă un jucător nu este mulțumit de o aruncare a zarurilor, acesta poate alege unul sau mai multe zaruri cu care să efectueze o altă aruncare. Acest lucru nu poate fi făcut decât de două ori în turul respectiv, iar jucătorul poate folosi combinația rezultată fără să mai poată efectua alte schimbări la aceasta. Bineânțeles aruncările adiționale nu sunt obligatorii – dacă jucătorul este mulțumit cu prima aruncare, el o poate folosi imediat.
 • Folosirea zarurilor la fiecare tur este obligatorie. Chiar dacă aruncarea nu aduce puncte pe unul dintre rândurile disponibile și scorul obținut este 0, jucătorul trebuie să o folosească. Aceasta înseamnă că fiecare joc are exact 13 runde.

Probabilități

În pokerul cu zaruri, treptele și probabilitățile de aruncare corespondente acestora sunt următoarele (sortarea nu este efectuată după probabilitate ci de la cea mai înaltă până la cea mai joasă treaptă):

Mână Probabilitate Exactă Procentaj 1 din … Exemple
Cinci de același fel 6 / 7776 0.08% 1296 J J J J J
Patru de același fel 150 / 7776 1.93% 51.8 10 10 10 10 A
Full house 300 / 7776 3.86% 25.9 K K K 9 9
Chintă 240 / 7776 3.09% 32.4 A K Q J 10
Trei de același fel 1200 / 7776 15.43% 6.5 9 9 9 K J
Două perechi 1800 / 7776 23.15% 4.3 Q Q 9 9 A
O pereche 3600 / 7776 46.30% 2.2 10 10 K Q 9
Bust (Carte mare, nicio pereche, fara culoare) 480 / 7776 6.17% 16.2 A K Q J 9

 

Bust-urile au o probabilitate mai mică aici față de cea din pokerul cu cărți de joc, deoarece sunt numai 6 valori în loc de 13, ceea ce face ca perechile și culoarea să fie mult mai probabile decât în a jocului cu cărți. De fapt, în pokerul cu zaruri sunt posibile numai 4 mâini de bust: [A K Q J 9], [A K Q 10 9], [A K J 10 9], și [A Q J 10 9]; celelalte două mâini fără perechi (adică, în care fiecare A sau 9 lipsesc)  sunt cele în care iese culoare. În consecință, în unele variante de regulament, culoarea este punctată ca bust-uri.

TRIVIA

 • Pokerul cu zaruri este similar jocului popular numit Yahtzee.
 • Jocul clasic de poker cu zaruri se joacă cu 5 zaruri și în doi sau mai mulți jucători.

Jucătorul care însumează cele mai multe puncte câștigă jocul.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.