PokerFest Bucharest 2012PokerFest București 2012

duminică, 11 martie 2012


The 2012 edition of the PokerFest Bucharest tour was held between February 27th – March 3rd  at Howard Johnson Hotel in the capital. This is the biggest poker tour organized in Romania, and the title belonged to the last year’s edition of PokerFest Bucharest, but this spring’s Main Event in Bucharest has a record number of participants: 294 

The first day, the first remarkable eliminations

If the day 1A of the November 11th edution attracted 130 participants at a buy-in of €800, now the number was beaten by 2 registrations, but at a €1000 entrance fee. The first day of the Main Event was one with remarkable eliminations in the field of players: Mihai Manole, Dan Murariu, Ramon Demon Cserei, Ferdi Ciorabai, Cristian Dragomir, Alex Pițurcă and Narcis Olaru. Most of them decided to take advantage of the Re-Entry option and come back the 1B day, taking into account that that first day had 132 entries and generated 28 spots for the Main Event. The first game stopped at level 8, with 62 players left and Mihai Neste chip leader with 139 000 chips. The winners list was filled by Alexandru Boicea (124.525) and Cristian Dan (62.900).

The second day, day B1, there were 162 players at the tables. Together with a registration of 132 participants in day 1A, the tour decided a new record in Romania, with a total of 294 participants. The general lider, including day 1A, was Ovidiu Apostolescu who managed some high hands in key moments, the most important being the one where he flopped two pairs with K-J in hand and eliminated Tudor Purice, who had aces from preflop. After day 1B, 80 participants were still in the tour, plus the 62 from the first day. Among the qualifiers there were Samuiel Stan, Florin Pandilică, Toni Județ, Romeo Trofin, Ramon Cserei, Mihai Manole, Dan Murariu, Cristian Dragomir and others.

The way to the final – opened by Cristian Dan

The second day was the longest of all, the goal being to reach the formula of 27 players, the number of the prizes in the game. The goal was reached after midnight, and at end of the night, the extremely inspired game played by Cristian Dan was confirmed at the oficial count of the chips. He ended the day with 820 000 chips, only 139 500 away from Kishore Ramnani,  ranking the second at that moment.

The last hour of the tour brought the pot which made the difference when Cristian removed an oponent that flopped three 8 and the chips reached the center of the table, his rival having a pair of aces made at the fouth card showed. The day started with 142 players, but the eliminations were being made at a hallucinating rate. Dan Murariu, Mihai Manole, Florin Pandilică and others lost their way to the final table.

The play went on to the final table of nine poker players. They all reached a minimum price of   €2 050, but every player’s dream in the tour was the first place that was of €75 000. Besides Medeșan and Dan, among the 27 players left, there were at the tables already famous players in the PokerFest circuit. Zeng Zhi Ping, Florin Călin, Alexandru Răuță, Narcis Olaru and Samuiel Stan are players that gained prizes in 211, too.

For the second day, the feminine presence was minimum: Elena Troiana was the last representative of the female intuition against the agressiveness of the professionals among which she tried to keep her position. From Toni Județ to Ramon  „Demon” Cserei, Elena Troiana shared her place at the table with some of the best and unforgiving players in live tours.

The professionals at the Final Table

At the final table there were missing some names which we got used to, but there were no professionals absent. The final table was played in the last day in the Iridium hall, starting with 12:00. The Main Event’s cheap leader was Alexandru Răuță, with a stak of over 2. 3 million chips. He eliminated during the tour several famous professionals, Toni Județ being one of the biggest dangers eliminated by Răuță. Toni Județ was one of the short-stack heroes that lasted several hours in the tour with a minimum stack, but whose ten cards lost in the face of the queen of Răuță, and the set of queens of Alain Medesan was beaten by the set of aces on the river of the same Răuță.

Here are the 9 participants who played the final table in PokerFest Bucharest 2012 and the chips number.

1. Alexandru Nistor         374.000

2. Zeng Zhi Ping              318.000

3. Lucian Mantu               750.000

4. Erwin Simsensohn        176.000

5. Samuiel Stan                 300.000

6. Alexandru Curelea        144.000

7. Vlad Hrenoriac          1.146.000

8. Alexandru Răuță       2.302.000

9. Cristian Dan                 388.000

 

One after the other they were eliminated: Erwin Simsensohn by Alex Nistor, Samuiel Stan after a paid all-in in preflop by Mantu, then Alexandru Curulea by Răuță ”the killer”, then Hrenoriac had great luck and eliminated Cristian Dan who, after the flop, had QQ with KK, and ofter turn and river admitted defeat by the AA and JJ pairs of Vlad. There were five competitors left at this moment in the tour and thing went through a season of peace until a hand of 3:  Zeng, Mantu and Nistor make show out of which Mantu steps out. From that moment on Lucian Mantu started a recovery race, was involved in a lot of hands and his efforts were rewarded. Hrenoriac, Zeng and Răuță stepped out, leaving place for a heads-up between Alexandru Nistor and Lucian Mantu. The tour closes with a hand where Mantu makes a set of 10 against 2 pairs (AA with 99) of his opponent. Lucian Mantu wins his first PokerFest tour in his career.
Final ranking with the cash prizes:

 

Place         Name                              (EUR)Prize

1                Lucian Mantu                 €75.740

2               Alexandru Nistor             €47.750

3               Alexandru Răuță              €27.250

4               Zeng Zhi Ping                  €18.150

5               Vlad Hrenoriac                 €14.250

6               Cristian Dan                     €11.650

7               Alexandru Curelea             €9.050

8               Samuiel Stan                      €6.700

9               Erwin Simsensohn             €4.900

 

Ediția 2012 a turneului Pokerfest București s-a desfășurat în perioada 27 februarie-3 martie la Hotel Howard Johnson din capitală. Acesta este cel mai mare turneu de poker organizat în România, iar titlul a aparținut ediției de anul trecut PokerFest București, însă Main Eventul de la București din această primăvară deține un număr record de participanți: 294.

Prima zi, primele eliminări notabile

Dacă ziua 1A din ediția din Noiembrie 2011 a atras 130 de jucători la un buy-in de 800€, acum numărul a fost bătut cu două înregistrări, dar la o intrare de 1.000€. Prima zi a Main Eventului a fost una cu eliminări notabile din fieldul de jucători: Mihai Manole, Dan Murariu, Ramon Demon Cserei, Ferdi Ciorabai, Cristian Dragomir, Alex Pițurcă și Narcis Olaru. Mulți dintre ei s-au decis să profite de opțiunea Re-Entry și să revină în ziua 1B, în condițiile în care în prima zi au fost 132 de intrări și s-au generat 28 de locuri pentru Main Event. Primul joc s-a oprit la nivelul 8, cu 62 de jucători rămași și Mihai Niste chip leader cu 139.000 de fise. Podiumul a fost completat de Alexandru Boicea(124.525) și Cristian Dan(62.900).

La a doua zi de start, ziua 1B, au fost la mese 162 de jucători. Alături de cele 132 de înregistrări din ziua 1A, turneul a stabilit un nou record în România, cu un total de 294 de participanți. Lider la general, inclusiv față de ziua 1A, a fost Ovidiu Apostolescu, care a reușit câteva mâini mari în momente cheie, cea mai importantă fiind cea la care a flopat două perechi cu K-J în mână și l-a eliminat pe Tudor Purice, care avea încă ași din preflop. După ziua 1B au rămas în turneu încă 80 de jucători, care s-au alăturat lotului de 62 din prima zi. Printre cei calificați s-au numărat Samuiel Stan, Florin Pandilică, Toni Județ, Romeo Trofin, Ramon Cserei, Mihai Manole, Dan Murariu, Cristian Dragomir și alții.

Drumul spre masa finală – deschis de Cristian Dan

Ziua a doua a fost cea mai lungă dintre toate, scopul fiind acela de a se ajunge la formula de 27 de jucători, numărul premiilor puse în joc. Obiectivul a fost atins după miezul nopții, iar odată cu finalul serii, jocul extrem de inspirat avut de Cristian Dan s-a confirmat la numărătoarea oficială a cipurilor. El a incheiat ziua cu 820.000 de fise, la 139.500 distanță de Kishore Ramnani, clasat al doilea la acel moment.

Ultima oră de turneu a adus și potul care a făcut diferența, când Cristian a scos un adversar după ce a flopat trei optari și pe turn cipurile au ajuns în centru mesei, rivalul său având o pereche de ași făcută la a patra carte afișată. Ziua a început cu 142 de jucători, însă eliminările s-au făcut într-un ritm halucinant. Dan Murariu, Mihai Manole, Florin Pandilică și mulți alții s-au pierdut pe drumul spre masa finală.

S-a jucat în această zi până la masa finală de nouă pokeriști. Toți au ajuns la un premiu minim asigurat de 2.050€, dar visul oricărui jucător rămas în turneu era primul loc, care a asigurat un cec de peste 75.000€. Pe lângă Medeșan și Dan, între cei 27 de participanți rămași au fost la mese jucători deja cunoscuți în circuitul PokerFest. Zeng Zhi Ping, Florin Călin, Alexandru Răuță, Narcis Olaru și Samuiel Stan sunt jucători care au mai prins și în 2011 premii.

Pentru ziua a doua, prezența feminină a fost minimă: doamna Elena Troiana a rămas ultima reprezentantă a intuiției feminine împotriva agresivității profesioniștilor între care a încercat cu dificultate să-și păstreze locul. De la Toni Județ la Ramon „Demon” Cserei, doamna Troiana a împărțit locul la mese cu unii dintre cei mai buni și neiertători jucători de turnee live.

Profesioniștii de la Masa Finală

De la masa finală au lipsit numele cu care am fost obișnuiți, însă nu a fost lipsită de profesioniști. Masa finală s-a jucat în ultima zi în sala Iridium, începând cu orele 12:00. Chip leaderul Main Eventului a fost Alexandru Răuță, cu un stack de peste 2,3 milioane de fise. El a eliminat de-a lungul turneului câțiva profesioniști cunoscuți, Toni Județ fiind unul dintre marile pericole scoase din joc de către Răuță. Toni Județ a fost unul dintre eroii short-stackeri care a rezistat multe ore în turneu cu un stack insignifiant, dar ai cărui decari au cedat damelor lui Răuță, iar setul de dame al lui Alain Medesan a fost surclasat de setul de ași de pe river al aceluiași Răuță.

Iată cei 9 jucători ce au jucat masa finală la Pokerfest București 2012 și numărul de chipsuri:

1. Alexandru Nistor         374.000

2. Zeng Zhi Ping              318.000

3. Lucian Mantu               750.000

4. Erwin Simsensohn        176.000

5. Samuiel Stan                 300.000

6. Alexandru Curelea        144.000

7. Vlad Hrenoriac          1.146.000

8. Alexandru Răuță       2.302.000

9. Cristian Dan                 388.000
Rând pe rând au ieșit de la masă Erwin Simsensohn eliminat de Alex Nistor, Samuiel Stan eliminat după un all-in pe preflop plătit de Mantu, apoi Alexandru Curelea eliminat de “killer-ul” Răuță, apoi Hrenoriac a avut un mare noroc și l-a eliminat pe Cristian Dan care după flop avea QQ cu KK, iar după turn și river s-a recunoscut învins de perechile de AA și JJ ale lui Vlad.

Au mai  rămas cinci competitori în acest moment în turneu și lucrurile au trecut printr-o perioadă de acalmie până când la o mână în 3: Zeng, Mantu și Nistor fac spectacol din care cel mai șifonat iese Mantu. Din acest moment Lucian Mantu a făcut o cursă de recuperare, s-a implicat în multe mâini și eforturile i-au fost răsplătite. Hrenoriac, Zeng și Răuță au ieșit, lăsând loc unui heads-up între Alexandru Nistor și Lucian Mantu. Turneul se închide la o mână unde Mantu face un set de 10 contra 2 perechi (AA cu 99) ai adversarului. Lucian Mantu câștigă astfel primul său turneu PokerFest din carieră.

 

Clasamentul final și premiile în bani au fost următoarele:

Loc            Nume                              Premiu (EUR)

1                Lucian Mantu                 75.740€

2               Alexandru Nistor             47.750€

3               Alexandru Răuță              27.250€

4               Zeng Zhi Ping                  18.150€

5               Vlad Hrenoriac                 14.250€

6               Cristian Dan                     11.650€

7               Alexandru Curelea             9.050€

8               Samuiel Stan                      6.700€

9               Erwin Simsensohn             4.900€

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.