Chicago PokerPoker Chicago

miercuri, 25 aprilie 2012

The poker-related card game called Chicago is one of the most popular card games in Sweden today. The game relies on the keeping of score instead of the placing of bets. Also, it has multiple, countless versions, so a basic game (arbitrarily chosen) will be followed by a number of possible variations. Chicago Poker tends to be a home poker game that is typically played when a poker game turns into a dealer’s choice game.

Chicago Poker rules

This game is basically Seven Card Stud. The only difference is that in Chicago the highest spade hole card will take half of the pot, leaving the best hand to take the other half of the pot. Another similar game is San Francisco Poker, which is the same as Chicago, except that the highest heart takes half of the pot. Chicago is a game for 2 to 4 players and it is played with a standard 52-card deck.

Points are scored for having the best hand according to poker ranking, but also in the final stage of the game the cards are played to tricks, and points are scored by the winner of the last trick.The game is played clockwise. The first dealer is chosen and random, and thereafter the turn to deal passes clockwise after each hand. The dealer deals 5 cards to each player, one at a time. A hand consists of three phases. The objective is to reach 52 points.

The strategy

As Chicago poker is a variant of Seven Card Stud, most Seven Card Stud strategies apply to Chicago. However, players need to be especially aware of the spades, so if they have a high spade in the hole, they’ll want to bet strongly. Players need to be aware of what spades have been exposed, as this will lower the number of spades that can beat their hole spade.

The players are allowed to exchange any number of their cards. If a player chooses to exchange one card only, he may choose „one up”, meaning that he is dealt one card faced up, which he can either accept, or instead take the next card unseen. After the exchanges, the player with the best hand (and only one player) gets points for his hand. Then follows another round of exchanges, but no hand scoring.

How to play

The first player begins by playing one card. Ordinary whist rules apply, but the players keep their cards collected by themselves. The player who wins the last trick gets 5 points. Also, the player with the best hand (whether it is the same player or not) gets points for his hand. After achieving 42 points a player is no longer permitted to trade cards as they normally would. Instead, they are dealt 6 cards at the beginning of the game and must discard one before the first scoring round. No further exchanges are permitted.

A player who believes he can take all five tricks in phase three may declare a Chicago before the first trick is led to. If he then indeed does take all five tricks, he scores 15 points for the Chicago. If however another player takes any of the tricks, the hand is immediately over, no points are scored for the last trick, nor for the highest hand at the end, and instead the player who declared the Chicago scores minus 15 points. In order to declare a Chicago, a player must already have a cumulative score of at least 15 points; a player’s score may never fall below zero.

TRIVIA:

Chicago Poker is one of the most popular card games in Sweden, especially in the southwest of Stockholm.

It is played with a standard 52 card pack without jokers.

It is closely related to Sevedn Card Stud.

A similar game is San Francisco Poker, with the difference that the highest heart takes half of the pot.

In addition to the conventional Chicago, a player may also elect to pull a Blind Chicago, where he also pledges to win the entire trick, but announces his intention to do so before having ever seen his cards.Poker Chicago este jocul de cărți care se aseamănă cu pokerul clasic și este unul dintre cele mai populare din Suedia. Jocul se bazează pe ținerea scorului în detrimentul pariurilor. Totodată, are versiuni multiple, așadar jocul de bază (ales arbitrar) va fi urmat de o serie de variații posibile. Poker Chicago tinde să fie un joc de casă, adică survine atunci când un joc de poker devine alegerea unui dealer.

Regulile Poker Chicago

Acest joc este de fapt un Seven Card Stud. Singura diferență este că la Chicago cea mai mare carte de pică servită cu fața în jos ia jumătate din pot, lăsând mâna cea mai bună să ia cealaltă jumătate. Un alt joc similar cu Chicago este San Francisco Poker, diferența constă în faptul că cea mai mare carte de roșu ia jumătate din pot. Chicago este un joc pentru 2-4 jucători și se folosește de un pachet standard de 52 de cărti.

Punctele se primesc pentru cea mai bună mână conform clasamentului, dar și în stadiul final al jocului când cărțile sunt jucate pe mâini și punctele sunt căpătate de câștigătorul ultimei mâini. Jocul se desfășoară în sensul acelor de ceasornic. Primul dealer este ales la întâmplare, urmând ca după fiecare mână acest drept să revină următorului dealer. Fiecare dealer împarte 5 cărți fiecărui jucător. O mână este compusă din trei faze. Obiectivul este să se ajungă la 52 de puncte.

Strategia

Cum Poker Chicago este o variantă a Seven Card Stud cele mai multe strategii Seven Card Stud se aplică și în cazul celui dintâi joc. Totuși, jucătorii trebuie să ia în considerare în mod special cărțile de pică, astfel că dacă au o carte mare de pică cu fața în jos, vor dori să parieze mai mult. De asemenea, jucatorii trebuie să știe care astfel de cărti au fost arătate, întrucât acest lucru va micșora numărul cărților nearătate de pică mai mari decât ale lor.

Jucătorii au permisiunea de a-și schimba orice număr de cărti. Dacă un jucător dorește să schimbe o singură carte, poate alege „one up”, ceea ce înseamnă că îi este împărțită  cartea cu fața, carte pe care fie o poate accepta, fie poate accepta urmatoarea carte nevăzută. După schimb, jucătorul cu cea mai bună mână (și numai un singur jucător) primește puncte în funcție de mână. Apoi urmează încă o rundă de schimburi, dar fără puncte primite.

Cum se joacă

Primul jucător începe cu o singură carte. Regulile de bază de whist se aplică, dar jucătorii își păstrează cărțile adunate de ei înșiși. Jucătorul care câștigă ultima mână primește 5 puncte. De asemenea, jucătorul cu cea mai bună mână (indiferent dacă este același jucător sau nu) primește puncte pentru mâna lui. După ce adună 42 de puncte, jucătorului nu îi mai este permis schimbul de cărți de care beneficia în mod normal. În schimb, acestuia îi sunt împărțite 6 cărți la începutul jocului și trebuie să renunțe la una până la prima rundă de acordare a punctelor. Alte schimburi nu sunt permise.

Jucătorul care consideră că poate avea toate cele cinci mâini în faza a treia poate declara Chicago înainte de prima mână. Dacă într-adevăr face toate cele cinci mâini, primește 15 puncte pentru Chicago. Însă dacă alt jucător ia una din cele cinci mâini, mâna se termină, nu se câștigă puncte pentru ultima mână și nici pentru cea mai mare mână de la final, ci doar jucătorului care declară Chicago i se scad 15 puncte. Pentru a declara Chicago, un jucător trebuie să aibă un scor cumulat de cel puțin 15 puncte;  scorul unui jucător nu poate fi mai mic de zero.

TRIVIA:

Poker Chicago este unul dintre cele mai populare jocuri de cărți din Suedia, în special în partea de sud-vest a orașului Stockholm.

Se joacă folosind un pachet standard de 52 de cărți fără jokeri.

Seamănă mult cu Seven Card Stud.

Un joc similar este San Francisco Poker, cu diferența că cea mai mare carte de roșu primește jumătate din pot.

În completarea convenționalului Chicago, jucătorul poate anunța Blind Chicago, caz în care urmărește să câștige întreaga mână, dar își expune aeastă intenție înainte de a vedea cărțile pentru prima oară.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.