Paid bets, paid picks, paid tips – Should we buy or not? (2)Pariuri plătite, paid picks, paid tips – Să cumpărăm sau nu? (2)

luni, 31 iulie 2017

by Mircea Panait

In the previous edition of the magazine, we have made an analysis of paid bets. We are trying to elaborate this topic, which is very special and for which, however, little pertinent data and information ca be found. The question „Does it worth paying for bets/tips” is problematic for most of us.

If you have already decided, consider the following pieces of advice: a) do you have accounts in betting houses where the tips are provided?; b) does your bank agree with the required or recommended amount bets?; c) how long do you receive your tips before the event starts, is the method of communication advantageous for you?; d) what are your expectations from this service?; e) what guarantees do you have on continuance, consistence, reliability, and physical support offered?; f) are those who offer paid tips certifies, licensed, controlled by a third party?

a) do you have accounts at the betting houses where tips are offered? On the Romanian market, there are licensed betting agencies that have quite diversified offers. You would better be informed on the Terms and Conditions of each agency, on the betting method, average betting rates and limits. Some betting houses have small limits, others have no Asian handicap, and other offer no favourable rates. If you lose on rate @1.70, which is actually @1.84, you do not do anything but accumulate a small row of loses due to margins. Another matter to be considered is the possible limitation of the betting account. Betting agencies do not like winners. It is determined that only 2% of the betters have constant winnings and obtain a profit.

b) does your bank agree with the required or recommended amount bets? Here the matter is relatively sensitive, because each of us knows their available budget for betting, betting bank. If the service is a monthly one, for which you pay a subscription (i.e. 500 RON) and a number of 20 tips is offered, the conclusion is that the bank used needs to be substantial, several times bigger than the paid subscription. In this case, both monthly profit and the rate need to be carefully monitored.

c) how long do you receive your tips before the event starts, is the method of communication advantageous for you? Bets, tips shall be submitted and taken over within a reasonable time, which allows you to benefit from a certain rate related to the bet. Depending on the market, betting houses amend the rates on-line, and if the received bet has a @2.01 rate at the agency, when you try to bet, the rate became @1.94, even if the bet is a winning bet, the rate shall be affected. Therefore, if you have a performant smartphone and you frequently read your e-mails, it is preferable to receive bets via at least two methods.

d) what are your expectations from this service? Here is a type of subscription, present on the Romanian market: ”VIP Classic – 100 lei per one month,  VIP Gold –150 lei per two month,  VIP Platinum – 200 lei per three months. VIP subscribers will receive 2 live tickets a day; 1 VIP ticket, rate 2-3; 1 VIP ticket, rate 3-7. Our tickets have a success rate of minimum 51%”. Analyse which are your expectations: a 10% monthly profit rate, to double, triple the bank,… and if those are realistic. There is no short way to profit in sport betting.

e) what guarantees do you have on continuance, consistence, reliability, and physical support offered?

f) are those who offer paid tips certifies, licensed, controlled by a third party? The two facts are directly related and they draw attention to this matter of a special importance.

First, there should be a licensed website. If it not licensed, it should be at least verified, audited by a third party (there are several websites specialized in verifying the exactness of tips). Secondly, it is about a certain seniority in the field and of recommendations granted by other betters. Reputation and results of a site or of a tipster can be easily checked and each site specialized in this field submits a list of partners/tipsters, and timely details of their activities.de Mircea Panait

În numărul precedent al revistei am făcut o analiză a pariurilor plătite. Încercăm să aprofundăm acest subiect care este deosebit de interesant și despre care, totuși, nu se găsesc prea multe date și informații pertinente. Întrebarea „Merită să plătesc pentru pariuri/ponturi” este una care ne frământă pe mulți dintre noi.

Dacă v-ați decis, revedeți sfaturile următoare: a) aveți conturi la casele de pariuri la care sunt oferite ponturile?; b) banca dumneavoastră este în acord cu mizele solicitate sau recomandate?; c) cu cât timp înainte de începerea evenimentului primiți ponturile, vă avantajează metoda de comunicare?; d) care sunt așteptările dumneavoastră de la acest serviciu?; e) ce garanții aveți în privința constanței, consistenței, seriozității și suportului oferit?; f) sunt cei care oferă ponturi plătite abilitați, licențiați, verificați de o terță parte?

a) aveți conturi la casele de pariuri la care sunt oferite ponturile? Pe piața românească sunt prezente agenții de pariuri licențiate și care au oferta destul de variată. De preferat să fiți la curent cu Termenii și Condițiile fiecărei agenții, cu modul de pariere, cotele medii oferite și limitele de pariere. Unele case de pariuri au limite mici, altele nu au handicap asiatic, iar altele nu oferă cote favorabile. Dacă pariezi repetat pe cota @1.70, care de fapt este @1.84 nu faci decât să acumulezi un mic șir de pierderi datorită marjelor. O altă chestiune care trebuie luată în calcul este posibila limitare a contului de pariuri. Agențiilor de pariuri nu le plac câștigătorii. Se estimează că doar un procent de 2% dintre pariori au câștiguri constante și obțin profit.

b) banca dumneavoastră este în acord cu mizele solicitate sau recomandate? Aici chestiunea este relativ sensibilă deoarece fiecare dintre noi știm bugetul disponibil pentru pariere, banca de pariuri. Dacă serviciul este unul lunar, în care se plătește abonament (500 RON, de exemplu) și se oferă un număr de 20 de ponturi, se înțelege că banca folosită trebuie sa fie una substanțială, de câteva ori mai mare decât abonamentul plătit. În acest caz, atât profitul lunar cât și randamentul trebuie urmărite cu atenție.

c) cu cât timp înainte de începerea evenimentului primiți ponturile, vă avantajează metoda de comunicare? Pariurile, poturile trebuie să fie trimise și preluate într-un timp rezonabil care să vă permită să beneficiați de o anumită cotă aferentă pariului. În funcție de piață, casele de pariuri modifică cotele în timp real iar dacă pariul primit are cota @2.01 iar la agenție când încercați să pariați, cota a devenit @1.94, chiar dacă pariul este unul câștigător, randamentul va fi afectat. Așadar, chiar dacă aveți un smartphone performant și citiți mailul frecvent, este de preferat să primiți pariurile prin cel puțin două metode.

d) care sunt așteptările dumneavoastră de la acest serviciu? Iată un tip de abonare, prezent pe piața românească: „VIP Clasic – 1 luna 100 lei,  VIP Gold – 2 luni 150 lei,  VIP Platinum – 3 luni 200 lei. Abonații VIP vor primi zilnic 2 bilete live; 1 bilet VIP cota 2-3; 1 bilet VIP cota 3-7. Biletele noastre au o rata de succes de minim 51%”. Analizați care vă sunt așteptările: o rată de profit de 10% lunar, să dublați banca, să o triplați…și dacă acestea sunt realiste. Nu există o cale scurtă către profit la pariurile sportive.

e) ce garanții aveți în privința constanței, consistenței, seriozității și suportului oferit?

f) sunt cei care oferă ponturi plătite abilitați, licențiați, verificați de o terță parte? Cele două aspecte sunt legate direct și atrag atenția asupra acestei chestiuni care este deosebit de importantă.

În primul rând ar trebui să fie un site licențiat. Dacă nu este licențiat, măcar verificat, auditat de o terță parte (există câteva site-uri specializate în verificarea corectitudinii ponturilor). În al doilea rând este vorba de o anumită vechime în domeniu și de recomandări ale altor pariori. Reputația și rezultatele unui site sau ale unui tipster pot fi verificate ușor iar fiecare site specilizat în acest domeniu prezintă o listă a partenerilor/tipsterilor precum și detalii în timp ale activității acestora.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.