The Emergency Ordinance No. 20/2013 on the establishment, organization and the operation of the National Gambling Office and in regard to the modification and supplementation of the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gamblingOrdonanţa de Urgenţă nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

marți, 17 septembrie 2013

The Last Part

We present you the last part of the contents of the Emergency Ordinance No. 20/2013 on the establishment, organization and the operation of the National Gambling Office and in regard to the modification and supplementation of the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling, which was published in the Official Gazette Part I, no. 187 /  03.04.2013

sequel

6. 1 Article 15, paragraph (6), following the letter j) two new letters are introduced, the letters k) and l), with the following contents:

” k) for bingo gambling organized through television networks systems, the minimum number of agencies through which the distribution of tickets by the same economic operator is carried out is 48, one agency for each county and for each district of Bucharest. License and authorization to organize bingo gambling through television networks systems allow the economic operator, which has obtained them, to operate throughout the territory of Romania. Under the terms of this emergency Ordinance, an authorized economic operator shall inform the competent authority of local public administration by address within 5 days prior to the commencement of the activity, upon he’s intention to commence the activity, giving its exact date and sending them copies of the license and authorization for bingo gambling organized through television networks. Distribution-selling bingo cardboards are performed by all the forms permitted by law in respect of sale-purchase. The sale cardboards may be performed by own personnel hired, by agents working on a commission basis, through fixed outlets «including online or mobile systems»;

l) the minimal technical equipment for bingo gambling organized through television networks systems must include:

(i) central location: recording computerized system, storing, approval and accounting reporting of the participation fees collected, consisting of server, system for securing the transmissions, computers for tracking the participation fees collected, data transmission system «internet, radio, telephone or similar»;

(ii) for the location inside the National Gambling Office: recording computerized system, storing, approval and accounting reporting of the participation fees collected, consisting of server, system for securing the transmissions, computers for tracking the participation fees collected, data transmission system «internet, radio, telephone or similar».”

7. Article 19, paragraph (7) a new paragraph is inserted, paragraph (8), with the following contents:

„(8) Control of the game devices used for the operation of bingo gambling organized through television networks systems, regardless of the constructive or operational type will be carried out only by the Romanian Bureau of Legal Metrology.”

8. Article 21, paragraph (5) shall be repealed.

9. Article 28, paragraph (1) shall be amended and shall read as follows:

„Art. 28. – (1) Compliance with the legal regime of activities in the field of gambling, and the sanctions are carried out by persons authorized by the National Gambling Office.”

10.  Article 29, paragraph 8, after the letter i) a new letter is introduced, the letter j) with the following contents:

„j) RON 1,000,000 for the activity of the economic operator organizing bingo gambling organized through television networks systems”.

11. Annex. 1, section 1 „Annual Fees charged for activities in the field of gaming” menu item (I), following the letter L, a new letter is introduced, the letter M, with the following contents:

„M. For bingo gambling organized through network television systems: Ron 300,000 lei”.

12. Annex. 1, point 1, subparagraph II, following the letter K, a new letter is introduced, letter L, with the following contents:

„L. For bingo gambling organized through network television systems: 5% of the actual receipts of the Organizer, but not less than Ron 500,000, based on technical and economic documentation of efficiency provided by the operator. Actual receipt shall mean the total revenue realized by the organizer of gaming as a result of the sale of participation tickets to the game.”

13. Annex. 1, section 2 „the minimum amount of the capital subscribed and paid up to the date of the application of the form for obtaining the license for gambling organizing”, after the letter J a new letter is introduced, the letter K, with the following contents:

„K. For organizers who operate bingo gambling organized through network television systems: Ron 1,000,000”.

14. Throughout the Emergency Ordinance, the expressions „the commission for the approval of gambling” and „Specialty Division of the Ministry of Public Finance” shall be replaced by the phrase „National Gambling Office”.Ultima Parte

Vă prezentăm ultima parte a conținutului Ordonanței de Urgență nr. 20/2103 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ce a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 03.04.2013.

continuare

6. 1 La articolul 15 alineatul (6), după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:

” k) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe «inclusiv sistem on-line sau mobile»;

l) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă:

(i) pentru locaţia centrală: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus din server, sistem pentru securizarea transmisiilor, calculatoare pentru urmărirea taxelor de participare colectate, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare»;

(ii) pentru locaţia aflată la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc: sistem computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi raportare contabilă a taxelor de participare colectate, compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie de date «internet, radio, telefon sau similare».”

7. La articolul 19, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

” (8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.”

8. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.

9. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. – (1) Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.”

10. La articolul 29 alineatul (8), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) 1.000.000 lei pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;”.

11. La anexa nr. 1, punctul 1 „Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc”, subpunctul I, după litera L se introduce o nouă literă, litera M, cu următorul cuprins:

” M. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 300.000 lei”.

12. La anexa nr. 1, punctul 1, subpunctul II, după litera K se introduce o nouă literă, litera L, cu următorul cuprins:

” L. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 500.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic. Prin încasări efectiv realizate se înţelege veniturile totale realizate de organizatorul de jocuri de noroc ca urmare a vânzării biletelor de participare la joc.”

13. La anexa nr. 1, punctul 2 „Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc”, după litera J se introduce o nouă literă, litera K, cu următorul cuprins:

” K. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 1.000.000 lei”.

14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele „Comisia de autorizare a jocurilor de noroc” şi „direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice” se înlocuiesc cu sintagma „Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc”.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.