Comments and annotations regarding the ONJN draft legislative entitled “Minimum technical conditions for checking the means of play” Observații și adnotări pe marginea proiectului ONJN de reglementare intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”

marți, 22 octombrie 2019

As already known by all interested parties and, at the same time, involved in the Romanian gambling industry, on July 22, 2019, ONJN notified to the European Commission the technical regulation document entitled “Minimum technical conditions for checking the gaming means”. , respectively its latest version, version posted on the site www.onjn.gov.ro on June 14, 2019.

Radu Bolocan

First of all, we would like to welcome this important initiative of ONJN, which , in a responsible and transparent way, considering the important objectives that it has undertaken in relation to “promoting” and “stimulating” and especially with “ensuring competition in the gambling market”, has organized several rounds of meetings with representatives of the parties covered by the new regulation, during the sessions of the Advisory Council. These meetings were attended by the producers, the main associations of the organizers as well as the conformity assessment bodies (including BBSC Communications), who have expressed their concern and willingness to participate and, especially, to engage constructively in these real and thorough debates on that document.

Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

In the attempt to present you, briefly, some of the important provisions contained in the draft technical regulation (norm), in the introduction, we mention the following:

 • The document contains a very large number of provisions and requirements, both general and specific, administrative, but above all, technical, complex and completely new compared to those found in the previous documents (technical norms), by the BRML and the conformity assessment bodies, licensed class II;
 • The document deals with the technical control of all the gaming means used in the organization of traditional gambling and, in particular, the technical control exercised by the type approval method.

In connection with the means of technical control exercised by the type approval, the main important elements of novelty can be found in the following provisions:

 • The type approval is granted for a period of 10 years (proposal of BBSC Communications accepted by ONJN), instead of, as before, for a period of 4 years with the possibility of a maximum extension of two times with a further 2 years. (in total, maximum 8 years);
 • The possibility that after the expiry of the validity period of the type approval (respectively, after the term of 10 years) the technical control exercised through periodic technical checks and after repairs could be continued (proposal of BBSC Communications accepted by ONJN);
 • The applicant for a type approval will have to submit, among other things, a “written declaration that the same application (was/was not) submitted to another licensed conformity assessment body or to the Romanian Bureau of Legal Metrology, and if submitted, its name, date of evaluation, as well as the result of the evaluation report will be specified”;
 • “The economic operator who has requested the type approval, takes all the necessary measures to ensure the conformity of the products manufactured according to … the type approval, with the approved type”;

In connection with the means of technical control exercised by the technical checks, the main important elements of novelty can be found in the following provisions:

 • In order to meet the demands coming from the gambling industry, it was decided that “The period of validity of the initial technical verification and the periodic technical verification.. is …at least 12 months, but not more than the last day of the month in which the technical verification expires;
 • EGM (r.n.: slot machines means of play) declared conforming to an approved type must have a percentage of winnings between 92% and 95% for the last 12 months of operation. In the documents issued at the periodic technical verification or after repair, the values obtained for this period are recorded (only for slot machines with unlimited stakes and winnings)“;
 • “This Order will be supplemented subsequently with the minimum technical conditions for checking the means of play for all other traditional means of play provided by the incident legislation”;

 

Radu BOLOCAN

DG

BBSC Communications

www.bbsc.ro

 

(to be continued)

Așa după cum este cunoscut deja de către toate părțile interesate și, deopotrivă, implicate în industria de gambling românească, în data de 22 Iulie 2019, ONJN a notificat Comisiei Europene documentul de reglementare tehnică intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”, respectiv ultima sa versiune, versiune postată pe site-ul www.onjn.gov.ro la data de 14 Iunie 2019.

Radu Bolocan

Pentru început, dorim să salutam această importantă inițiativă a ONJN ce, cu responsabilitate și cu toată deschiderea necesară, având în vedere importantele obiective pe care și le-a asumat în legătură cu “promovarea” și “stimularea” dar, mai ales, cu “asigurarea concurenței pe piața jocurilor de noroc”, a organizat în cadrul ședințelor Consiliului Consultativ mai multe runde de întâlniri cu reprezentanți ai părților vizate de noua reglementare: producători, principalele asociații ale organizatorilor precum și cu organisme de evaluare a conformității (printre care și BBSC Communications), ce și-au exprimat preocuparea și dorința de a participa și mai ales, de a se implica în mod constructiv la aceste reale și temeinice dezbateri pe marginea documentului respectiv.

Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc

În încercarea de a vă prezenta, pe scurt, o parte din importantele prevederi cuprinse în proiectul de reglementare tehnică (normă), în introducere, menționăm următoarele:

 • Documentul  cuprinde un foarte mare număr de prevederi și de cerințe, atât generale cât și specifice, administrative, dar mai ales tehnice, complexe și complet noi față de cele ce se regăsesc în documentele (norme tehnice) utilizate până la data prezentă de către BRML și de către organismele de evaluare a conformității, licențiate clasa a II-a;
 • Documentul tratează controlul tehnic al tuturor mijloacelor de joc utilizate în organizarea jocurilor de noroc tradiționale, și, în mod special, controlul tehnic exercitat prin modalitatea aprobării de tip.

În legătură cu modalitatea de control tehnic exercitat prin aprobarea de tip, principalele elemente de noutate importante se regăsesc în următoarele prevederi:

 • Aprobarea de tip se acordă pe o perioadă de 10 ani (propunere BBSC Communications, acceptată de ONJN), în loc de, ca până acum, pe o perioadă de 4 ani cu posibilitatea de prelungire de maxim două ori cu câte încă 2 ani (în total, maxim 8 ani);
 • Posibilitatea ca după expirarea perioadei de valabilitate a aprobării de tip (respectiv, după termenul de 10 ani) controlul tehnic exercitat prin verificări tehnice periodice și după reparații să poată fi desfășurat în continuare (propunere BBSC Communications, acceptată de ONJN);
 • Solicitantul unei aprobări de tip va trebui, printre altele, să depună și o “declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere (a fost/nu a fost) depusă și la un alt organism de evaluare a conformității licențiat sau la Biroul Român de Metrologie Legală, iar dacă a fost depusă se va specifica denumirea acestuia, data evaluării, precum și rezultatul raportului de evaluare”;
 • Operatorul economic care a solicitat aprobarea de tip, ia toate măsurile necesare pentru asigurarea conformității produselor fabricate în baza… aprobării de tip, cu tipul aprobat“;

În legătură cu modalitatea de control tehnic exercitat prin verificări tehnice, principalele elemente de noutate importante se regăsesc în următoarele prevederi:

 • Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor venite din industria de gambling s-a decis ca “Perioada de valabilitate a verificării tehnice inițiale și verificării tehnice periodice… să fie de cel puțin 12 luni, dar nu mai mult de ultima zi a lunii în care expiră verificarea tehnică”;
 • EGM (n.r.: mijloacele de joc tip slot machine) declarate conforme cu un tip aprobat trebuie să aibă un procent de câștiguri cuprins între 92% si 95% pentru ultimele 12 luni de funcționare. În documentele emise la verificarea tehnică periodică sau după reparație se consemnează valorile obținute pentru această perioadă (doar pentru mijloacele de joc tip slot machine cu miză și câștiguri nelimitate)”;
 • Prezentul ordin va fi completat ulterior cu condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc pentru toate celelalte mijloace de joc tradiționale prevăzute de legislația incidentă”;

 

Radu BOLOCAN

DG

BBSC Communications

www.bbsc.ro

 

(va urma)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.