Comments and annotations regarding the ONJN draft legislative entitled “Minimum technical conditions for checking the means of play”Observații și adnotări pe marginea proiectului ONJN de reglementare intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”

luni, 25 noiembrie 2019

 

Part 2

By Radu BOLOCAN, General Manager of BBSC Communications

www.bbsc.ro

Radu Bolocan – B.B.S.C. Communication Systems

As already known by all interested parties and, at the same time, involved in the Romanian gambling industry, on July 22, 2019, ONJN notified to the European Commission the technical regulation document entitled “Minimum technical conditions for checking the gaming means”, respectively its latest version, version posted on the site www.onjn.gov.ro on June 14, 2019.

 

(continuation)

To continue with the previous article, in which some requirements regarding the type of technical control exercised by type approval were presented, this time we will refer to the specific requirements “software random number generator (RNG)“, requirements provided in the draft ONJN technical norm at pt. 12, section 2, chapter II.

For the beginning, we must remind, very briefly, that the software (pseudo) random number generator represents the “center of gravity” of the game program (software) installed on the respective gaming machine.

The integrity, correctness and proper functioning of an RNG are the ones that influence the following:

– firstly, the compliance with the legal requirements stipulated in GEO 77, art.5, paragraph (2), where the necessity of the existence of the “random number generator that determines the results of the games”, included in the “gambling software” is explicitly defined;

– the belief that the means of play have not been manipulated.

 

In short, the software random number generator (RNG), as its name implies, generates automatically, sequentially and on a statistical basis, a series of random numbers, which are dependent on fixed numbers called “seeds“.

Predicting the next number to be generated by an RNG is practically impossible because it would require studying all the previous results -the numbers generated- (and which are counted in hundreds of millions or even billions), which practically cannot be done in such a short period of time in the location where the gaming machine is placed.

Based on the random number sequence generated by the RNG, all the winnings offered (randomly) by the means of play are subsequently determined.

RNG testing is a complex and relatively laborious operation and it mainly refers to verifying the compliance with all the requirements imposed by a specialized referent (standard, technical norm, etc.), by applying statistical tests recognized by a mixed team of specialists (usually software, mathematicians/statisticians, physicists, etc.), members of a specialized testing laboratory.

For the purpose of assessing the conformity of the RNG incorporated in the software installed on the gaming machine, taking into account the number, complexity and duration of the tests necessary to be carried out and for which an ISO 17025 accredited test laboratory, specialized for this purpose, is required, at the proposal of BBSC Communications, the National Gambling Office – ONJN, strictly following the fulfillment of its objectives assumed and stipulated in the draft norm, especially in relation to ensuring competition in the gambling market, as well as the safe operation of the means of gambling on the territory of Romania, it was agreed that these RNG tests could also be performed in other specialized laboratories, independent and ISO 17025 accredited, and the acceptance and results of these RNG tests should be provided in the test reports that will be incorporated in the technical documentation that will be the basis of the process of obtaining the type approval for the means of gambling submitted to the approval, before being placed on the market and evaluated by the conformity assessment bodies and licensed class II by the ONJN.

The solution proposed by BBSC Communications is in accordance with the other specialized tests (egg. those related to immunity to electromagnetic fields and electrostatic discharges and other external influences) provided in the draft norm in point 8, section 2, chapter II.

The significant advantages that result from the proposed split could be, mainly, the following:

  • decreasing of the total costs generated by obtaining type approvals due to the fact that a person who applies for type approvals for more equipment (means of play) could use the documents resulting from the testing of an RNG, on several different means of play, but which use the same identical RNG;
  • reducing the total costs generated by obtaining type approvals due to a more competitive environment in terms of the offer existing in the market of the specific services provided;
  • shortening the time required to obtain type approvals from the conformity assessment bodies licensed by ONJN using the documents issued by other independent, specialized and ISO 17025 accredited testing laboratories, regarding identical RNGs or by parallel conducting, in within the two entities, of the specific activities;
  • real and concrete chances of being able to cover all the necessary to obtain the new type approvals, within a limited time period and strictly imposed by the future ONJN technical norm that will enter into force, by increasing the number of conformity assessment bodies available in the market, which will be able to carry out more quickly the specific and necessary activities for type approvals;

 

(to be continued)

 

Partea a 2-a

De Radu BOLOCAN, Director General BBSC Communications

www.bbsc.ro

Radu Bolocan – B.B.S.C. Communication Systems

Așa după cum este cunoscut deja de către toate părțile interesate și, deopotrivă, implicate în industria de gambling românească, în data de 22 Iulie 2019, ONJN a notificat Comisiei Europene documentul de reglementare tehnică intitulat “Condiții minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc”, respectiv ultima sa versiune, versiune postată pe site-ul www.onjn.gov.ro la data de 14 Iunie 2019.

 

(continuare)

În continuarea articolului anterior, în care au fost prezentate unele cerințe cu privire la modalitatea de control tehnic exercitat prin aprobarea de tip, de data aceasta ne vom referi la cerințele specifice “generatorul de numere aleatoare de tip software (RNG)”, cerințe prevăzute în proiectul normei tehnice ONJN la pct.12, secțiunea 2, cap.II.

Pentru început trebuie să reamintim, foarte pe scurt, că generatorul de numere (pseudo) aleatoare de tip software reprezintă “centrul de greutate” al programului (software-ului) de joc instalat pe mijlocul de joc respectiv.

De integritatea, corectitudinea și buna-funcționare a unui RNG depinde:

– în primul rând, respectarea cerințelor legale prevăzute în OUG 77, art.5, paragraf (2), acolo unde este definită explicit necesitatea existenței “generatorului de numere aleatoare care determină rezultatele jocurilor”, cuprins în cadrul “software-ului jocurilor de noroc”;

– convingerea că mijlocul de joc nu a fost manipulat.

 

Pe scurt, generatorul de numere aleatoare de tip software (RNG), așa după cum spune și denumirea sa, generează în mod automat, secvențial și pe baze statistice, o serie de numere aleatorii, acestea fiind dependente de numere fixe denumite “semințe (seeds)”.

Predicția următorului număr ce ar urma să fie generat de un RNG este practic imposibilă deoarece aceasta ar necesita studierea tuturor rezultatelor (numerelor generate) anterioare (și care sunt de ordinul sutelor de milioane sau chiar al miliardelor) fapt care, practic, nu poate fi efectuat într-un interval de timp atât de scurt și în locația în care funcționează mijlocul de joc.

În baza șirului de numere aleatoare generat de RNG se determină, în cele din urmă, și totalitatea câștigurilor oferite (aleatoriu) de mijlocul de joc.

Testarea RNG reprezintă o operațiune complexă și relativ laborioasă și ea se referă, în principal, la verificarea respectării de către acesta a tuturor cerințelor impuse de un referențial specializat (standard, normă tehnică, etc.), prin aplicarea unor teste statistice recunoscute de către o echipă mixtă de specialiști (de regulă soft-iști, matematicieni/statisticieni, fizicieni, ș.a.) ce fac parte dintr-un laborator de testări specializat.

În scopul evaluării conformității RNG-ului încorporat în programul (software-ul) instalat pe mijlocul de joc, având în vedere numărul, complexitatea și durata testelor necesar a fi efectuate și pentru parcurgerea cărora este necesar un laborator de încercări acreditat ISO 17025 și specializat în acest scop, la propunerea BBSC Communications, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – ONJN, urmărind riguros îndeplinirea propriilor obiective asumate și prevăzute în proiectul de normă, în special în legătură cu asigurarea concurenței pe piața jocurilor de noroc, precum și operarea în condiții de siguranță a mijloacelor de joc pe teritoriul României, a fost de acord ca aceste teste RNG să poata fi efectuate și în alte laboratoare specializate, independente și acreditate ISO 17025, iar acceptanța și rezultatele acestor teste RNG să fie prevăzute în rapoartele de încercare ce vor fi încorporate în documentația tehnică ce va sta la baza procesului  de obținere a aprobării de tip pentru mijlocele de joc supuse omologării, înainte de punerea lor pe piață, evaluate de către organismele de evaluare a conformității, licențiate clasa a II-a de către ONJN.

Soluția propusă de BBSC Communications este în acord cu celelalte încercări specializate (de ex., cele în legătură cu imunitatea la câmpuri electromagnetice și descărcări electrostatice și alte influențe externe) prevăzute în proiectul de normă la pct. 8, secțiunea 2, cap.II.

Avantajele semnificative ce rezultă din splitarea propusă ar putea fi, în principal, următoarele:

  • micșorarea costurilor totale generate de obținerea aprobărilor de tip datorită faptului că un solicitant de aprobări de tip pentru mai multe echipamente (mijloace de joc) ar putea utiliza documentele rezultate ca urmare a testării unui RNG, la mai multe mijloace de joc diferite, dar care utilizeaza același RNG identic;
  • micșorarea costurilor totale generate de obținerea aprobărilor de tip datorită unui mediu concurențial mai dens din punct de vedere al ofertei existente în piața serviciilor specifice prestate;
  • scurtarea timpului necesar în vederea obținerii aprobărilor de tip de la organismele de evaluare a conformității licențiate de ONJN prin utilizarea documentelor emise de alte laboratoare de testări, independente, specializate și acreditate ISO 17025, referitoare la RNG-uri identice sau prin derularea în paralel, în cadrul celor două entități, a activităților specifice;
  • șanse reale și concrete de a putea fi acoperit întregul necesar de obținere a noilor aprobări de tip, într-un interval de timp limitat și impus strict de către viitoarea normă tehnică ONJN ce va intra în vigoare, prin creșterea numărului de organisme de evaluare a conformității disponibile în piață, ce vor putea desfășura mai rapid activitățile specifice și necesare pentru aprobările de tip ;

 

(va urma)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.