OBLIGAȚII ALE LICENȚIAȚILOR CLASA A II-A ȘI SANCȚIUNI ÎN CAZ DE NERESPECTARE

marţi, 10 martie 2020

de Nicoleta BĂRĂGAN, Avocat definitiv, C.A. LUCA Mihai Cătălin

Identificarea obligațiilor care le incumbă licențiaților clasa a II-a și a sancțiunilor corespondente în caz de nerespectare s-a dovedit a fi o sarcină ușor dificilă atât pentru operatorii economici, cât și pentru practicienii dreptului.

În majoritatea cazurilor reglementările legale în domeniul jocurilor de noroc oferă în mod expres sancțiunea în cazul nerespectării unei anumite obligații, însă există și situații în care reglementările legale stabilesc o obligație/interdicție în sarcina licențiaților clasa a II-a și nu prevăd o sancțiune clară în cazul încălcării.

Vom prezenta mai jos câteva exemple din ambele categorii menționate.

  • Potrivit art. 1 teza a II-a din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (în continuare „Normele metodologice”), desfășurarea activităților conexe în domeniul jocurilor de noroc este permisă operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a, eliberată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Desfășurarea acestor activități fără deținerea unei licențe clasa a II-a corespunzătoare constituie infracțiune, potrivit art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (în continuare „OUG nr. 77/2009”), fiind pedepsită cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

În completare, este necesar a menționa că, potrivit art. 30 din OUG nr. 77/2009, pedeapsa aplicată persoanei juridice pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de OUG nr. 77/2009 este amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei și pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. De asemenea, se aplică în mod corespunzător dispozițiile Codului penal privind confiscarea specială, pentru faptele penale prevăzute de OUG nr. 77/2009.

  • În conformitate cu art. 26 alin. (2) din OUG nr. 77/2009, desfășurarea activităților de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind activitățile și serviciile conexe privind jocurile de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau desfășurarea acestor activități fără respectarea prevederilor art. 12 din OUG nr. 77/2009 (care reglementează aspecte privind reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.
  • O altă obligație care le incumbă licențiaților clasa a II-a vizează prezentarea administratorului societății sau a altei persoane care a fost convocată de către inspectorii ONJN, în termen de două zile lucrătoare, pentru a clarifica aspecte legate de verificările în curs în domeniul jocurilor de noroc. Și pentru această obligație este reglementată o sancțiune expresă în art. 261 (2) din OUG nr. 77/2009, în care se prevede faptul că nerespectarea acesteia constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.
  • Prin art. 21 alin. (6) se instituie o interdicție generală care se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc. Astfel, partenerii organizatorului licențiat de jocuri de noroc, cu care se află în relație de interdependență (adică inclusiv licențiații clasa a II-a cu care organizatorul de jocuri de noroc are o relație contractuală) nu pot participa la jocul de noroc organizat de respectivul organizator.

Nerespectarea acestei interdicții constituie, potrivit art. 261 alin. (4) din OUG nr. 77/2009, contravenție, fiind sancționată cu amenda de la 1.500 lei la 5.000 lei.

  • De asemenea, potrivit art. 10 alin. (7) din OUG nr. 77/2009, licențiații clasa a II-a au obligația de a respecta deciziile Comitetului de Supraveghere al ONJN, obligație a cărei nerespectare constituie contravenție și care se sancționează, potrivit art. 22 alin. (5) din același act normativ, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
  • Prin art. 17 alin. (91) se reglementează cu titlu general posibilitatea Comitetului de Supraveghere al ONJN de a suspenda activitatea organizatorilor de jocuri de noroc sau a operatorilor economici care dețin licența clasa a II-a, la propunerea motivată a direcțiilor de specialitate ale ONJN, până la încetarea situației care a generat suspendarea.

Cu toate acestea, prin raportare la operatorii licențiați clasa a II-a, reglementările nu stabilesc și care sunt motivele care ar putea conduce la decizia Comitetului de Supraveghere privind suspendarea activității acestei categorii de operatori economici. Acest vid legislativ poate conduce la abuzuri din partea autorității competente.

Având în vedere că pentru organizatorii de jocuri de noroc se stabilesc în mod expres obligațiile a căror încălcare/nerespectare conduce la posibilitatea aplicării de către autoritate a măsurii suspendării activității, de lege ferenda, considerăm că acestea ar trebui reglementate în mod expres și pentru licențiații clasa a II-a.

  • 20 din OUG nr. 77/2009 reglementează, printre altele, (i) modalitatea de declarare la ONJN și de realizare a tranzacțiilor/operațiunilor specifice cu mijloace de joc pe teritoriul României – de către operatorii economici licențiați clasa a II-a care desfășoară activități de producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloace de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte asemenea cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României –, precum și (ii) obligația operatorilor economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România de a deține licență de la Comitetul de Supraveghere al ONJN pentru desfășurarea activității.

Prin art. 22 alin. (2) din OUG nr. 77/2009 se reglementează că nerespectarea obligațiilor stabilite prin articolul 20 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar mijloacele de joc respective și/sau sumele provenite din operațiunile economice aferente, după caz, se confiscă.

Deși se referă la nerespectarea obligațiilor stabilite prin art. 20, în mod generic, din economia textului („iar mijloacele de joc respective și/sau sumele provenite din operațiunile economice aferente, după caz, se confiscă”) ar rezulta că această sancțiune este aplicabilă doar pentru nerespectarea obligațiilor privind modalitatea de declarare la ONJN și realizare a tranzacțiilor/operațiunilor cu mijloace de joc pe teritoriul României, însă nu și pentru nerespectarea obligației de a deține licență clasa a II-a pentru desfășurarea activităților conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România.

Așa cum am detaliat în prima parte a articolului, desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile în domeniul jocurilor de noroc (inclusiv a activităților conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță) constituie infracțiune (art. 23 din OUG nr. 77/2009), fiind pedepsită cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

  • Un exemplu concret de prevedere care stabilește obligații/interdicții în sarcina licențiaților clasa a II-a, pentru care, însă, nu poate fi identificată o sancțiune expresă în cazul nerespectării, este reprezentat de art. 150 alin. (3) din Normele metodologice. Prin acest articol se stabilesc următoarele interdicții: (i) este interzisă fapta organismului de evaluare a conformității, de a elibera mărci de verificare, etichete de tip ori sigilii, orice alte documente sau înscrisuri, fără efectuarea verificărilor prevăzute de normele legale în vigoare; (ii) fapta certificatorului/auditorului de a elibera documente care atestă aspecte neconforme ale realității; (iii) fapta afiliatului care nu comunică ONJN, în termen de 15 zile de la data încheierii, contractul de afiliere încheiat cu un organizator de jocuri de noroc la distanță.
  • Un alt exemplu în acest sens este reprezentat de art. 148 din Normele metodologice. Se prevede în mod expres în alin. (2) din acest articol că taxele aferente licenței clasa a II-a se plătesc, pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentația depusă de operatorul economic a fost aprobată și pentru următorii ani, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an.

Prin alin. (4) al aceluiași articol se stabilește doar sancțiunea pentru neplata la termen a taxei de licență aferente primului an de valabilitate, și anume că decizia de aprobare nu va produce efecte, fără nicio altă formalitate.

Astfel, reglementările legale nu prevăd care este sancțiunea aplicabilă pentru neplata la termen, de către licențiații clasa a II-a, a taxei de licență aferente următorilor ani de valabilitate.

Menționăm că, în situații similare, autoritatea a acționat sub acest aspect prin raportare la sancțiunile aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc pentru neplata la termen a taxei de licență, inclusiv în ceea ce privește aplicarea măsurii revocării licenței, reglementată prin art. 17 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 77/2009.

Nu în ultimul rând, se reglementează în mod expres, în ceea ce privește contravențiile prevăzute în OUG nr. 77/2009, aplicabilitatea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *