An impossible situation – case studyO situație imposibilă – studiu de caz

marți, 15 mai 2012

Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

Let us picture the following situation: A gambling operator discovers that one lot of his game machines located on his exploitation grounds has vulnerabilities that permit unauthorized exploiting by third parties (players or employees). In this situation, it is a matter of days or even hours to limit the losses of the company. The solution is to change vital hardware elements (counters, payment device, etc) or the software of the machine, which implies to obtain new Approval of Type (A.T.) from the Romanian Bureau of Legal Metrology – B.R.M.L.

 

We will demonstrate below that it is impossible for the operator to obtain legally within the term foreseen by the in force regulatory norm (5 working days) a new A.T. for a machine in operation, and to notify the Committee of Gambling Authorization within The Ministry of Finances in regard to the new Technical Verification Certificate (C.V.T.), thus he becomes liable to a forfeit from 20,000 to 40,000 RON.

 

Art.12, paragraph 2 of O.U.G. no.77/2009 states that: “The economic operators of gambling will notify the committee on any modification to the initial data upon which the license of gambling operation or the gambling exploitation authorization was issued, by case, within 5 working days from the date of its registration.”

 

But, in our case, what notification can be made by an operator in regard” to the initial data upon which the gambling exploitation authorization was issued”? Annex 3 of H.G.no.870/2009 regarding the Standards of application for O.U.G. 77/2009 concerning the organization and exploitation of gambling and sport betting, clearly provides the constitutive documentation of the authorization file, mentioned on sub item A.5: “proof of technical verification of the electronic machines with gaining released by the Romanian Bureau of Legal Metrology”

 

When requesting an A.T., the issue of C.V.T. is performed simultaneously with the issue of A.T., within 30 days from the date of submission of the documentation for A.T.  This documentation presents certain information, respectively, – chronologically: date of the inspection of the machine, date of C.V.T. elaboration, date of A.T. elaboration and date of the A.T. expiring. Usually, the date of C.V.T. and A.T. elaboration coincides.

 

Unfortunately, there is no documented date for the issuance of the documentation, thus to clearly delimit the operators liability for the 5 legal days. Between the dates of elaboration of the C.V.T., handed in to the committee, respectively A.T. and the issue of documentation, variable time may elapse, depending on the internal procedures of B.R.M.L. Sometimes the 5 working days are overrun with no one “to blame”, because B.R.M.L. respects the legal term of 30 days. In this case the operator is considered to be in abnormality and executed as we showed above.

A solution that circulates on the market is to write the date the documentation was issued, on the bill from B.R.M.L. In the end, this oversight shows the disability to pursue if the operator has performed his legal obligations or not.

 

There are some opinions that say that one can notify “data modification”, and the submission of C.V.T. to be performed later. In my opinion, it is not correct. Let us make an analogy: the administrator’s identity card changes – the proof of his identification data. We notify that the administrator took the picture and later we submit the copy of the document?Text: Laurențiu Neacșu – General Manager Royal Cash

Să ne imaginăm următoarea situație: un organizator de jocuri de noroc realizează că un lot din mașinile aflate în parcul propriu de exploatare prezintă vulnerabilități care pot fi exploatate de terți (jucători sau angajați) în mod fraudulos. În asemenea situații este o problemă de zile sau chiar ore în a limita pagubele produse companiei. Soluția este schimbarea unor componente hardware vitale aparatului (contori, dispozitiv de plată etc.) sau software, ceea ce presupune obținerea unei noi Aprobări de Tip (A.T.)  de la Biroul Român de Metrologie Legală  – B.R.M.L.

Vom demonstra mai jos că organizatorul, pentru obținerea unei noi A.T. pentru aparatele în exploatare, nu se va putea încadra decât în mod arbitrar în termenul legal prevăzut de cadrul normativ în vigoare (5 zile lucrătoare) pentru notificarea către Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din Ministerul de Finanțe a unui nou Certificat de Verificare Tehnică (C.V.T.), altfel fiind pasibil de amendă de la 20.000 la 40.000 RON.

Art.12, alin.2 din O.U.G. nr.77/2009 prevede: “Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.”

Dar ce poate să notifice un organizator cu privire la modificarea “datelor inițiale care au dus la acordarea autorizării de exploatare” în cazul de mai sus? Anexa 3 a H.G.nr.870/2009 privind Normele de aplicare a O.U.G. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pariurilor sportive stipulează exact documentele constitutive ale dosarului de autorizare, menționând la subpunctul A.5. “dovada privind verificarea tehnică a maşinilor electronice cu câştiguri eliberată de Biroul Român de Metrologie Legală.”

În situația solicitării unei A.T., eliberarea C.V.T. se face simultan cu eliberarea A.T., în termen de 30 de zile de la depunerea documentației pentru A.T.. Aceste documente prezintă anumite date, respectiv – în ordine cronologică: data inspecției mijlocului de joc, data întocmirii C.V.T., data întocmirii A.T. și data expirării A.T. De regulă, data întocmirii C.V.T. și data întocmirii A.T. coincid.

Din nefericire, nu există documentată o dată a eliberării documentației, astfel încât să fie delimitată clar răspunderea operatorului pentru cele 5 zile legale. Între data întocmirii C.V.T. depus la comisie, respectiv A.T. și eliberarea documentației se poate scurge un timp variabil, în funcție de procedurile interne ale B.R.M.L.. Câteodată se depășesc cele 5 zile lucrătoare, fără însă a fi “vina” nimănui, deoarece B.R.M.L. respectă termenul legal de 30 de zile. În acest caz organizatorul este considerat în abatere și sancționat așa cum am arătat mai sus.

O soluție vehiculată în piață este înscrierea pe factura emisă de B.R.M.L. a datei eliberării documentelor. Fără a exista o procedură în acest sens agreată de Comisie. În final această scăpare determină incapacitatea urmăririi dacă organizatorul și-a îndeplinit sau nu corect obligațiile legale.

Există unele opinii care susțin că se poate notifica “modificarea unor date”, urmând ca depunerea C.V.T. să se facă ulterior. Incorect, după parerea mea. Să facem o analogie: se schimbă actul de identitate al administratorului – dovada datelor de identificare ale acestuia. Anunțăm că acesta a făcut poza urmând ca ulterior să depunem copia documentului?

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.