A new voice will represent the gambling industry in Romania: Gambling FederationO nouă voce care va reprezenta industria de jocuri de noroc din România: Federația de Gambling

luni, 24 mai 2021

Romanian Bookmakers and Rombet have teamed up to form a federation of gambling organizations.  The new representation structure aims to provide a realistic and balanced operating framework for this sector.

Federația de Gambling

The gambling and betting industry in Romania has, since April, a new structure meant to represent it in supporting and promoting professional, economic, legislative and social interests in dialogue with Romanian state institutions, other private entities and individuals. Romanian Bookmakers and Rombet have teamed up to form a federation of gambling organizations.

The Gambling Federation, a non-governmental, apolitical and non-profit organization, established for the desire to develop a realistic, predictable and balanced operating environment for the gambling market, to ensure a fair public image of the industry and a fair competitive framework, as well as the desire to be actively involved in the social environment, by promoting the principles of social responsibility.

The Gambling Federation brings together, for the beginning, two of the most important associations representing gambling operators, Romanian Bookmakers and Rombet. Other entities interested in this structure are welcome to join along the way.

„The general perception about the role of an employer is that it must defend the interests of its members. We aim to go beyond this role and rely heavily on adopting and promoting responsible behavior towards the gambler and aligning our field with the society. The Federation will contribute to promoting a responsible attitude of the business environment in which we operate and to increasing the degree of compliance of operators, finally obtaining the much desired improvement of the public image of this economic sector”, says Liviu Popovici, President of Romanian Bookmakers.

To achieve its purpose, the Federation will carry out, without limiting to, the following types of activities:

 • formulating legislative proposals to improve the legislative framework;
 • promoting dialogue and cooperating with central and local authorities in order to create a business environment based on the principles of free competition and a market economy;
 • promoting fair competition and cooperation with other institutions or organizations in the country or abroad on issues specific to the regulation of gambling activity;
 • providing information, consultancy, promotion, conciliation and representation services in front of the authorities regarding the gambling activities carried out in Romania;
 • providing consultancy services relating to gambling employment and training;
 • carrying out professional training and development programs for young people, up to the age of 25, as well as for the protection of vulnerable categories of players;
 • promoting the principles of social responsibility, especially in the field of gambling;
 • establishing a partnership with local and central authorities in order to create a business environment based on the principles of free competition and a market economy;
 • cooperation with other organizations in the country or abroad working in the field of gambling, in order to implement global technical and legislative developments in the domestic field of gambling.

 

Romanian Bookmakers și Rombet s-au asociat pentru constituirea federației organizațiilor care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc.  Noua structură de reprezentare își propune să determine un cadru de funcționare realist și echilibrat pentru acest sector.

Federația de Gambling

Industria de jocuri de noroc și pariuri din România are, începând din luna aprilie, o nouă structură menită s-o reprezinte în susținerea și promovarea intereselor profesionale, economice, legislative și sociale în dialogul cu instituțiile statului român, alte entități private și persoane fizice. Romanian Bookmakers și Rombet s-au asociat în vederea constituirii unei Federații a organizațiilor care desfășoară activitate în domeniul jocurilor de noroc.

Federația de Gambling, organizație neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ sau patrimonial a luat ființă din dorința de a dezvolta un cadru de funcționare realist, predictibil și echilibrat pentru piața jocurilor de noroc, de a asigura o imagine publică corectă asupra industriei și a unui cadru concurențial echitabil, precum și din dorința de a se implica activ în mediul social, prin promovarea principiilor de responsabilitate socială.

Federația de Gambling reunește, pentru început, două dintre cele mai importante asociații de reprezentare a operatorilor din domeniul jocurilor de noroc, Romanian Bookmakers și Rombet, urmând ca, pe parcurs, și alte entităti care sunt interesate, să adere la această structură.

Percepția largă despre rolul unei entități patronale este că trebuie să apere interesele membrilor acesteia. Noi ne propunem să excedem acest rol și să mizăm intensiv pe adoptarea și promovarea unui comportament responsabil în relația cu practicantul de jocuri de noroc și pentru armonizarea cu societatea. Federația va contribui la promovarea unei atitudini responsabile din partea mediului de afaceri în care activăm și la creșterea gradului de conformare a operatorilor, obținând în cele din urmă mult dorita îmbunătățire a percepției publice asupra acestui sector economic”, susține Liviu Popovici, președinte Romanian Bookmakers.

Pentru atingerea scopului Federației, aceasta va derula, dar fără a se limita, următoarele tipuri de activități:

 • formularea de propuneri legislative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ de referință;
 • promovarea dialogului şi conlucrarea cu autoritățile centrale și locale cu scopul de a crea un mediu de afaceri bazat pe principiile liberei concurențe și ale economiei de piață;
 • promovarea concurenței loiale și a cooperării cu alte instituţii ori organizații din țară sau străinătate pe teme specifice reglementării activităţii de jocuri de noroc;
 • furnizarea de servicii de informare, consultanță, promovare, conciliere și reprezentare în fața autorităților în ceea ce privește activitățile de jocuri de noroc desfășurate în România;
 • furnizarea de servicii de consultanță în domeniul ocupării și formării profesionale în domeniul jocurilor de noroc;
 • derularea de programe de instruire și formare profesională sau perfecționare a persoanelor tinere, cu vârsta de până la 25 de ani, precum și de protecție a categoriilor vulnerabile de jucători;
 • promovarea principiilor de responsabilitate socială, cu precădere în domeniul jocurilor de noroc;
 • stabilirea unui parteneriat cu autoritățile locale și centrale, în scopul de a crea un mediu de afaceri bazat pe principiile liberei concurențe și ale economiei de piață;
 • cooperarea cu alte organizații din țară sau din străinătate care activează în domeniul jocurilor de noroc în scopul de a implementa în domeniul jocurilor de noroc noutățile tehnice și legislative de pe plan Mondial în domeniu.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.