A new premiere in the Romanian gambling industryO nouă premieră în industria de gambling din România

marți, 26 aprilie 2016

Text by Ana-Maria Baciu și Alina Dumitru – NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

If in the previous article we were telling you about another critical event for organizing the practice in the Romanian gambling industry, respectively about the publication, on February 26, 2016, in the Official Gazette, of the long-awaited Methodological Norms for the implementation of Government Emergency Ordinance no. 77/2009 regarding the organization and operation of games of chance („Methodological Norms”), the premiere in April is that the first applications for Class 2 licenses were approved.

Thus, just one month after the coming into force of the Methodological Norms, there appeared the first significant consequences of a legal framework, that finally actually enables service providers of the gambling market to apply and obtain a Class 2 license for the specific services supplied to gambling organizers, outlining a new chapter in the history of the Romanian gambling industry.

These results are reflected in the fact that the National Gambling Office (“NGO”), through the Supervisory Committee, approved in its meeting held on March 30, 2016 the granting of the first Class 2 licenses to the service providers which have submitted the correct and complete documentation. According to the legal provisions, the licenses come into effect as of the first day of the month immediately following the month when the license fee for the first year of validity is paid.

Among the first service providers licensed in Romania are some of the best known suppliers in the industry at a global level, producers and distributors of specialized software for the provision of gambling IT programs, payment processors, and even economic operators which provide management and hosting facilities for the gaming platform, and Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen is honored to contribute to this premiere by representing some of the first licensed suppliers.

If the obligation to pay the license fee for the first year of validity within the deadline provided by law is not met, the approval decision will not produce its effects, without any further formalities.

According to the Methodological Norms, the Class 2 license is valid for 10 years from its issuance date, providing that the corresponding fees are paid, as follows:

a) for the first year, by the 25th of the month immediately following the month when the documentation submitted by the economic operator is approved;

b) for the subsequent years, at least 10 days before the one-year period has ended.

Also, as with any licensing or authorization procedure, required documentation must be submitted to the NGO’s Registry Office at least 9 business days before the meeting of the NGO’s Supervisory Committee is to be held, in this regard the NGO’s Supervisory Committee’s calendar of meetings throughout 2016 being published on the authority’s official website www.onjn.gov.ro (available at http://onjn.gov.ro/structura-organizatorica/autorizare/).

According to NGO’s verbal representations, the list of licensed service providers will be published soon on the official website of the authority, so as to ensure the natural transparency in the field, with impact on the relations between suppliers and remote gambling organizers intending to obtain a Class 1 license.

To conclude, 2016 has vigorously started for the Romanian gambling industry, through the completion of the legal framework and granting of the first Class 2 licenses, the latter being, as pointed out in the previous article, the first step (and an essential one as well) for the online industry to gain access to the next level, namely the licensing of remote gambling organizers, including those currently operating under the right to organize and operate remote games of chance granted under Article II para. (7) of Law no. 124/2015.

Place your bets lawfully!Text de Ana-Maria Baciu și Alina Dumitru – NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

Dacă în articolul precedent vă povesteam despre un alt eveniment indispensabil pentru sistematizarea practicii în industria jocurilor de noroc din România, respectiv publicarea în Monitorul Oficial, în data de 26 februarie 2016, a mult-aşteptatelor Norme Metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc („Normele Metodologice”), premiera lunii aprilie constă în faptul că primele cereri pentru licenţe Clasa a 2-a au fost aprobate.

Aşadar, la doar o lună după intrarea în vigoare a Normelor Metodologice, apar primele consecințe importante ale unui cadru legislativ, care în sfârşit permite efectiv furnizorilor de servicii pentru piaţa de jocuri de noroc să aplice şi să obţină o licenţă Clasa a 2-a pentru serviciile specifice prestate în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc, conturând un nou capitol în istoria industriei de gambling din România.

Aceste rezultate se concretizează în aceea că Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc („ONJN”), prin Comitetul de Supraveghere, a aprobat în şedinţa din data de 30 martie 2016 acordarea primelor licenţe Clasa a 2-a furnizorilor de servicii care au depus documentaţia completă şi corectă. Conform prevederilor legale, licențele intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare în care se achită taxa de licenţă aferentă primului an de valabilitate (în valoare de 6,000 Euro).

Printre primii furnizori de servicii licenţiaţi în România se numără unii dintre cei mai cunoscuţi furnizori din industrie la nivel global, producători şi distribuitori de software specializat pentru furnizarea de programe informatice specifice jocurilor de noroc, procesatori de plăţi, şi chiar operatori economici care oferă management şi facilităţi de găzduire (hosting) pe platforma de jocuri, iar Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este onorat să contribuie la această premieră prin reprezentarea unora dintre primii furnizori licențiați.

În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a taxei de licenţă aferentă primului an de valabilitate în termenul prevăzut de lege, decizia de aprobare nu va produce efecte, fără îndeplinirea niciunei formalităţi suplimentare.

Potrivit Normelor Metodologice, licenţa clasa a 2-a are valabilitate 10 ani de la data acordării, cu condiţia plăţii taxelor aferente, după cum urmează:

a) pentru primul an, până la data de 25 a lunii următoare celei în care documentaţia depusă de operatorul economic a fost aprobată;

b) pentru anii următori, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea perioadei de un an.

De asemenea, ca în cazul oricărei proceduri de licenţiere sau autorizare, documentaţia necesară trebuie depusă la Registratura ONJN cu cel puţin 9 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa Comitetului de Supraveghere al ONJN, în acest sens publicându-se pe website-ul oficial al autorităţii www.onjn.gov.ro calendarul şedinţelor Comitetului de Supraveghere pe întreg anul 2016 (disponibil la http://onjn.gov.ro/structura-organizatorica/autorizare/).

Potrivit informațiilor verbale din partea ONJN, lista furnizorilor licențiați va fi publicată în curând pe website-ul oficial al autorității, astfel încât să se asigure transparența firească în domeniu, cu impact asupra relațiilor dintre furnizori și organizatorii de jocuri de noroc la distanță care doresc să obțină licență Clasa 1.

Concluzionând, anul 2016 a demarat în forţă pentru industria jocurilor de noroc din România, prin întregirea cadrului legislativ şi acordarea primelor licenţe Clasa a 2-a, aceasta din urmă reprezentând, astfel cum precizam şi în articolul anterior, primul pas (şi unul esenţial) pentru ca industria online să acceadă la următorul nivel, respectiv licenţierea organizatorilor de jocuri de noroc la distanţă, inclusiv a celor care în prezent operează în baza dreptului de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc la distanţă acordat în temeiul art. II alin. (7) din Legea nr. 124/2015.

Faceţi jocurile!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.