The New DGL PRO Motherboard brings reliability, Software Optimization and Safe OperationNoua placă de bază DGL PRO aduce Fiabilitate, Optimizarea Softului și Siguranța în Exploatare

sâmbătă, 12 aprilie 2014

The DGL PRO Company, which is one of the largest game device manufacturers in Romania and one of the largest suppliers of spare parts for the operators in Romania, is constantly coming up with products tailored to market demand.

Now, the company is preparing to launch a new motherboard, which brings up a second monitor, an integrated processor, as well as the implementation of a protocol for automating the process of payment. Marius Stoi, General Manager of the company, revealed for Casino Inside which are the news brought by the new board and what changes it brings to customers, the gaming operators on the market.

How did you prepare the 0 series of the new DGL PRO motherboard?

At our last discussion the new DGL PRO motherboard was a project. Meanwhile we passed the prototype stage and have made the first10 pieces. Now we are practically at the 0 series, but we have to put implement them in the field, to see how they run, that is, to actually do the tests.

What novelties does this board bring?

First, it comes with the second active monitor, whereas in the past the second monitor purpose was mainly to show some pictures. It is active, i.e. at the time of changing the bets, the display on the upper monitor is also changing, i.e. winnings table. Secondly, one important thing is the implementation of a SAS protocol on this board, because everyone wants to have the control and thus one can automate the process of payments. 

In other words, the board can be linked to a ticket-in, ticket-out system, or payments could be made from the cashier’s office. A player may block the device when he wants to leave the game, he goes to the cashier, verifies the credit, which he may cancel and then the money are being paid to him. After the payment was made, the device is unlocked. Also, a jackpot system can be implemented on the SAS protocol. I may be a local system of the one room, or of several rooms. At the same time, we will also implement a ID003 protocol for banknote acceptors and at the end of the year, a touchscreen, which will be implemented on the primary monitor.  

All the hard drive of the board has been completely changed, so that we may perform all these changes, because on that old hard drive it was impossible due to the fact that the parts for it were difficult to find. The old motherboard was designed in 2006-2007, and since then it has evolved greatly. The first Club Master boar was made by pulling the wires, but now the situation has changed. 

Technology has evolved greatly, during the ’86- ’87, when I finished high school, I was connected to the domain, in the sense that I was reading scientific and technical magazines, but I never imagined that I will come to work at such an advanced level as I do now. 

Our old plates are now obsolete in terms of the hard drive. We’ve made a few modifications on them, but these were not major changes, which are essential. The last modification on the old board was the replacement of all resistors, SMD-Capacitors. Basically we have replaced a capsule with another capsule.

The new board no longer has a processor as a separate entity; it is now integrated into a FPGi conA, a universal circuit that can be configured. Virtually all core is integrated inside, along with the video controller. So it is no longer a separate entity. 

To which type of client does the new board address to and how much does it cost?

The target consists of the small gaming rooms, we serve customers from the street gaming area, because the large room purchase from the leading manufacturers. The sale price lies somewhere between 400 to 450 euros. We are addressing to the clients with a lower budget.  

Among its advantages I would also recall reliability, because the system is much more integrated. First, consumption of the board has decreased very much, and the board becomes much more reliable because it no longer heats up. The most important thing for a player is safety during operation; the product must operate equally even if the external parameters are changed. It is known that the boards in street gaming area do not work under laboratory conditions. Safety is also provided by the software optimization. The more optimized it is and the fewer resources it uses, the more reliable it is. This provides safety during the operation of the board.

I would also remind you that, as a company, we have made constant upgrades, because we’ve been in touch with the operators and we received feedbacks. We have always corrected what we were told that it is not operational. 

Compania DGL PRO, care este unul dintre cei mai mari producători de aparate de joc  din România și unul dintre cei mai mari furnizori de piese de schimb pentru operatorii de jocuri din România, vine în permanență cu produse adaptate la cererea de pe piață.

Acum, se pregăteşte lansarea unei noi plăci de bază, care aduce un al doilea monitor activ, un procesor integrat, dar şi implementarea unui protocol pentru automatizarea procesului de plată. Marius Stoi, managerul general al companiei, a dezvăluit pentru Casino Inside care sunt noutățile aduse de noua placă şi ce schimbări aduce ea pentru clienți, operatorii de jocuri de pe piață.

Cum ați pregătit seria 0 a noii plăci de baza DGL PRO?

La ultima noastră discuție noua placă de baza DGL PRO era în fază de proiect. Între timp am trecut de faza de prototip și s-au făcut primele 10 bucăți. Acum suntem practic la seria 0, dar trebuie să le punem în funcțiune în teren, să vedem cum rulează, adică să facem efectiv testele. 

Ce noutăți aduce această placă?

În primul rând, vine cu cel de-al doilea monitor activ, întrucât în trecut al doilea monitor era mai mult pentru afișarea unor poze. Acesta este activ, adică în momentul în care se schimbă bet-urile afișajul se schimbă și pe monitorul de sus,adică tabela de câștiguri. În al doilea rând, un lucru important este implementarea unui SAS protocol pe această placă, pentru că toată lumea vrea să dețină controlul și astfel se poate automatiza procesul de plăți. 

Cu alte cuvinte, placa poate fi legată la un sistem de tip ticket-in, ticket-out, sau plățile pot fi făcute din casierie. Jucătorul își poate bloca aparatul când vrea să iasă din joc, se duce la casierie, verifică creditul, pe care îl poate anula și apoi i se plătesc banii. După ce plata a fost efectuată, se deblochează aparatul. Tot pe SAS protocol poate fi implementat un sistem de jackpot. Poate fi un sistem local, în sală, sau în mai multe săli. În același timp, vom implementa și ID003, un protocol pentru acceptoare de bancnote și pe la sfârșitul anului și un touchscreen, implementat pe monitorul principal.

Tot hardul plăcii a fost complet schimbat, ca să avem posibilitatea să facem toate aceste schimbări, pentru că pe hardul vechi nu aveam cum, din cauza faptului că piesele se găseau greu. Placa veche a fost proiectată în 2006-2007, iar de atunci au evoluat foarte mult. Prima placă de Club Master am făcut-o trăgând de fire, dar acum situația s-a schimbat.

Tehnologia a evoluat foarte mult, pentru că prin ‘86 – ‘87, când am terminat liceul, eram conectat la domeniu, în sensul că citeam revistele de știință și tehnică, dar nu îmi imaginam că voi lucra la un nivel așa de avansat cum lucrez acum. 

Plăcile noastre vechi sunt acum depășite pe partea de hard. Am mai făcut câteva modificări pe ele, care însă nu au fost schimbări majore, esențiale. Ultima modificare pe placa veche a fost înlocuirea întregii părți de rezistori, de condensatori cu SMD-uri. Practic am înlocuit o capsulă cu o altă capsulă.

Pe noua placă nu mai există procesor ca și entitate separată, el este acum integrat într-un FPGi conA, un circuit universal care poate fi configurat. Practic tot core-ul este integrat înăuntru, împreună cu controlorul video. Așadar nu mai apare o entitate separată.

Cărei tipologii de client îi este adresată noua placă și care sunt costurile achiziționării ei?

Targetul este constituit din sălile mici, ne adresăm clienților de street gaming, pentru că pe partea de săli mari, achizițiile se fac de la marii producători. Ca preț de vânzare, se situează undeva între 400-450 de euro. Noi ne adresăm unor clienți cu un buget mai mic.

Printre avantaje aș aminti și fiabilitatea, pentru că sistemul este mult mai integrat. În primul rând, consumul plăcii a scăzut foarte mult, și placa devine mult mai fiabilă pentru că nu se mai încinge. Cel mai important lucru pentru o placă de joc este siguranța în funcționare, produsul trebuie să funcționeze la fel chiar dacă parametrii externi se schimbă. Este știut faptul că în street gaming plăcile nu funcționează în condiții de laborator. Siguranța este dată și de optimizarea softului. Cu cât este mai optimizat și folosește mai puține resurse, cu atât este mai fiabil. Asta dă siguranța în funcționare a plăcii.

Aș aminti faptul că noi, ca și companie, am făcut constant upgrade-uri, pentru că am fost conectați cu operatorii și am primit feedback-uri. Am corectat întotdeauna ceea ce ni se spunea că nu este funcționabil.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.