Noi măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

vineri, 11 septembrie 2020

av. Nicoleta Bărăgan

de Nicoleta BĂRĂGAN, Avocat definitiv, C.A. LUCA Mihai Cătălin

 

În data de 10 august 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 720 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (în continuare „OUG nr. 132/2020”).

OUG nr. 132/2020 prevede o serie de măsuri de sprijin prin care se urmărește reducerea efectelor socioeconomice negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care prezintă interes și pentru organizatorii de jocuri de noroc a căror activitate a fost afectată prin efectul măsurilor adoptate de autoritățile publice în acest context. Măsurile de interes pentru organizatorii de jocuri de noroc vor fi prezentate în cele ce urmează.

Cu titlu preliminar, menționăm că măsurile de sprijin nu se aplică angajatorilor care (i) se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potrivit legii sau (ii) sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Astfel, o primă măsură de sprijin adoptată prin OUG nr. 132/2020 constă în acordarea posibilității angajatorilor, în cazul reducerii temporare a activității, determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, în condițiile legii, de a reduce timpul de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă. În acest caz, în completarea drepturilor salariale cuvenite salariaților corespunzător timpului de muncă efectiv lucrat, suportate de angajator, salariații relevanți ar urma să beneficieze de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă, suportată inițial de angajator și decontată, ulterior, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Această măsură de sprijin este incidentă doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității; și
 • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară/din luna dinaintea lunii anterioare aplicării măsurii cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior.

În continuare vom detalia cele mai importante aspecte necesar a fi avute în vedere în contextul aplicării acestei măsuri de sprijin:

 • reducerea timpului de muncă, potrivit celor de mai sus, se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de a stabili programul de muncă pentru întreaga lună;
 • reducerea timpului de muncă se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal;
 • decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în Revisal cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia;
 • este necesară parcurgerea unei etape prealabile de informare și consultare a sindicatului, a reprezentanților salariaților sau a salariaților, după caz, cu privire la luarea acestei măsuri de către angajator, anterior comunicării deciziei salariatului;
 • angajatorul va suporta inițial indemnizația menționată cuvenită în completarea drepturilor salariale corespunzătoare timpului de muncă efectiv lucrat, urmând ca aceasta să fie decontată de stat după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru perioada pentru care se face solicitarea;

* procedura de decontare și perioada de aplicare a măsurii de sprijin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG;

** în situația în care angajatorul nu îndeplinește condițiile pentru recuperarea indemnizației acordate, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

 • pe perioada de aplicabilitate a măsurii, sunt interzise: (i) angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de astfel de salariați (interdicția este aplicabilă și se raportează și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare); (ii) prestarea de muncă suplimentară la același angajator de către salariații afectați de măsură; (iii) reducerea programului de lucru al salariaților afectați, în temeiul art. 53 alin. (3) din Codul muncii – de la 5 la 4 zile pe săptămână în cazul reducerii temporare a activității din motive economice, tehnologice, structurale sau similare; (iv) inițierea de concedieri colective;
 • primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă (inclusiv în regim de telemuncă/muncă la domiciliu) a unuia sau a mai multor salariați, în afara programului de lucru stabilit ca urmare a reducerii timpului de muncă potrivit acestei măsuri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
 • acordarea de bonusuri, precum și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului care aplică măsura de sprijin se efectuează după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii;
 • indemnizația reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitării și plății contribuțiilor în condițiile legii.

Nu în ultimul rând, o prevedere foarte importantă cu privire la această primă măsură de sprijin constă în aceea că indemnizația de 75% nu poate fi cumulată, pentru același angajat, (i) cu a doua măsură de sprijin, prezentată mai jos, (ii) cu măsurile de sprijin acordate potrivit art. I și III. din OUG nr. 92/2020, respectiv (art. I) decontarea, începând cu data de 1 iunie 2020, pentru o perioadă de 3 luni, a unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, pentru angajații care au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 sau (art. III) suportarea a 50%, dar nu mai mult de 2.500 lei, din salariul angajaților în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor în perioada stării de urgență/alertă, încadrați în muncă în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 și nici cu (iii) măsurile de stimulare a angajatorilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002.

 

O a doua măsură de sprijin adoptată prin OUG nr. 132/2020 constă în aceea că, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se va asigura decontarea de către stat, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a unei părți din salariul acordat acestor persoane, în procent de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (câștigul salarial mediu brut relevant, la care se face raportarea, este de 5.429 lei).

Aspecte relevante în contextul aplicării acestei măsuri de sprijin:

 • măsura de sprijin poate fi aplicată până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului;
 • angajatorul va plăti inițial integral contravaloarea muncii prestate de către salariatul cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, urmând ca procentul de 41,5% menționat mai sus să fie decontat ulterior de către ANOFM;
 • decontarea se va face la cererea angajatorilor pe baza declarației pe proprie răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea părții din salariu, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, după îndeplinirea de către angajator a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru perioada pentru care se face solicitarea;

* decontarea se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la depunerea cererii, iar procedura de decontare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, care se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG.

 

O a treia măsură de sprijin adoptată prin OUG nr. 132/2020 constă în acordarea (o singură dată) angajatorilor, pentru fiecare telesalariat, a unei sume fixe în cuantum de 2.500 lei, în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Aspecte relevante în contextul aplicării acestei măsuri de sprijin:

 • suma se acordă pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare;
 • suma se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație;

* modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se stabilesc prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de la publicarea OUG;

 • în termen de 30 de zile de la acordarea sumei de mai sus, angajatorul este obligat să transmită ANOFM documente justificative privind achiziția de bunuri, astfel cum vor fi stabilite prin ordin, iar, în caz contrar, angajatorul va restitui integral suma acordată, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului în care angajatorul trebuia să își îndeplinească această obligație.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *