Noi cerințe privind identificarea persoanelor și a întocmirii bazelor de date din perspectiva protecției datelor cu caracter personal

joi, 29 decembrie 2022
► COSMINA MARIA SIMION, PARTNER, SIMION & BACIU

► COSMINA MARIA SIMION, PARTNER, SIMION & BACIU

► PETRUȘ PARTENE, ASSOCIATE, SIMION & BACIU

► PETRUȘ PARTENE, ASSOCIATE, SIMION & BACIU

Recentele modificări legislative aduse prin Legea nr. 326/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc impun o serie de noi obligații operatorilor de jocuri de noroc. Pe scurt, aceștia vor avea:

(i)
obligația de a deține mijloacele tehnice pentru întocmirea bazelor de date referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile în vederea obținerii autorizației de exploatare a jocurilor de noroc,

(ii)
obligația de a identifica persoanele care intră în incinta locațiilor în care se organizează jocuri de noroc și de a ține evidența, în format electronic, a datelor de identificare ale acestora, bazele de date astfel constituite arhivându-se prin grija organizatorului și păstrându-se pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire, respectiv

(iii)
obligația organizatorilor jocurilor de noroc de a întocmi, în format electronic, bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile, bazele de date astfel constituite arhivându-se prin grija organizatorului și păstrându-se pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire.

Deși este de așteptat ca modalitatea de implementare a acestor obligații să fie detaliată în cuprinsul normelor metodologice, este important să subliniem că implementarea în practică a acestor obligații trebuie făcută cu luarea în considerare a regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Unele dintre cele mai importante aspecte care vor necesita o atenție sporită din partea operatorilor, pentru a răspunde noilor cerințe legale, sunt detaliate mai jos.

protecția datelor cu caracter personal

protecția datelor cu caracter personal

Care este temeiul prelucrării acestor date?

Prelucrarea datelor va fi efectuată pentru îndepli­nirea unei obligații legale ce îi revine operatorului de jocuri de noroc, aspect de altfel permis de cerințele aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Ce date cu caracter personal pot să prelucrez?

Pentru a răspunde la această întrebare, operatorii trebuie să aibă în vedere principiul minimizării datelor, respectiv prelucrarea doar a acelor date adecvate, relevante și limi­tate la ceea ce este necesar în raport cu sco­purile prelucrării. Nu excludem posibi­litatea ca legiuitorul, prin modificarea nor­me­lor meto­dologice, să stabilească exact da­tele ce trebuie reflectate în bazele de date. Totuși, în lipsa unor astfel de indicații, trebuie evitate prac­ticile prin care sunt colectate mai multe date decât cele strict necesare identificării (de exemplu, date de contact) sau prin care sunt efectuate copii de pe actele de identitate ale jucătorilor.

 

Pot să efectuez identificarea și înregistrarea în baza de date prin mijloace automatizate?

Nimic nu împiedică implementarea unui sistem prin care accesul în incinta locațiilor se face pe baza scanării unor anumite documente (de exemplu, carte de identitate, permis de conducere). Totuși, un astfel de sistem trebuie conceput astfel încât să efectueze doar acele activități strict necesare îndeplinirii obligațiilor legale – trebuie să fie capabil să citească doar datele relevante și să le transpună în baza de date, nicidecum să stocheze în vreun fel documentele care fac obiectul verificării automate.

 

Este necesar să informez jucătorii despre această activitate de prelucrare?

Chiar dacă prelucrarea are la bază o obligație legală impusă operatorului, acest aspect nu afectează dreptul persoanei vizate de a fi informată despre această activitate de prelucrare. Prin urmare, operatorii vor trebui să își actualizeze procedurile privind prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât să se asigure că persoanele vizate sunt informate în mod corect în legătură cu această activitate de prelucrare de date cu caracter personal.

Cât timp trebuie să stochez datele persoanelor în bazele de date?

Prevederile legale impun o perioadă minimă – 5 ani. Ulterior trecerii unei perioade de 5 ani, considerăm că operatorul trebuie să analizeze dacă aceste date mai sunt necesar a fi pre­lucrate (existând alte scopuri pentru prelu­crare, precum existența unei solicitări de infor­mații din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc). Dacă răspunsul este afir­mativ, datele pot fi păstrate în continuare. Dacă răspunsul este negativ, este necesar ca operatorul să anonimizeze sau să șteargă informațiile reflectate în baza de date.

În funcție de felul în care legiuitorul decide să detalieze modalitatea de implementare a acestor obligații, pot apărea și alte aspecte care să fie relevante pentru această discuție. Până la momentul la care astfel de informații vor fi disponibile, credem că aspectele prezentate mai sus constituie un bun punct de plecare pentru ca operatorii să se asigure că identificarea persoanelor și întocmirea bazelor de date se efectuează cu respectarea prevederilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.