Maximizing the profit rate of the gambling housesMaximizarea ratei de profit în sălile de joc

vineri, 15 iunie 2012

Text: Dragoș Buriu – General Manager Newton Slots

 

Gambling is an expansive branch having various particularities; it is reprehended by the public and not really cared for by the authorities. When asked what we do for a living, we are all used to answer with a certain pride and also some hesitation that we work in the area of gambling. Almost instantly we are perceived as profiteers of an uncertain balance between faith and bad luck, and our ability to incline the balance in our favor is a known fact.

 

Nevertheless, things are not so pink anymore, if they ever were.  In the last 3 years we are left with the same public reprehension we have “enjoyed” in the past, but the earnings have a downward trend emphasizing our difficulty to pay our taxes precisely and on time. What should the priorities of an operator be and what can he do to prosper in an overburdened area, super-controlled by the same authorities that should make our lives easier?

 

My position on the Romanian market and my direct contacts with operators from different areas of the country provided me with enough information as to try and analyze the reasons for which some operators are in continuous expansion, while others barely survive.

 

My personal conclusion is that for any business to succeed a number of factors must be fulfilled, specially this type of business, so sensitive and volatile. Among these factors I can mention reliability, commitment, and at last but not least adapting to market trends.

 

Regarding the last point, I have a few things to mention, since it is specific to my field.  When it comes to trends is indicated to be careful because, that which we may find attractive may not be as attractive for the players. However, there are several recipes that worked both for me and for the operators I closely collaborate with.

 

These are:

 

  •  Using game programs that have proven to be successful and produce the highest rate of revenue per gaming machine. Because Novomatic is a leader in this chapter we take a short case study on its products on the Romanian market. Two aspects must be considered when it comes to Novomatic, the game mix and the winning percentage. Both of them can maximize your profit rate. We very well know that a player is not looking for a specific game board, but a certain game.  For this reason you should keep in mind that the machines offered by us must include the most popular games, so that with a minimum number of devices we can have the best offer in our gambling houses. An example of this would be the version Hotspot Platinum 5, where Novomatic, in addition to the popular games existing in base added Lucky Lady Charm and Xtra Hot games, which is inspired by the already known Sizzling Hot. Another important aspect is the winning percentage. I’m sure many of you have board games with a very high gains rate distribution, to big for the sufficiency of the profit margin. In these cases it is recommended to replace the game version with one having a lower winning percentage. Novomatic introduced on the market multiple versions of winning for each program version and their value can reach up to 90%. The difference between a version with a BET percentage of 94% and one of 92% is more noticeable when it comes to IN-OUT percentage.

 

  • Using jackpot systems for each room or on the upper screen of the machines. Increasingly more operators resort to these systems in order to improve the revenue rate, because they offer a greater value to the location and also due to the known fact that a player who has to choose between a game house with no jackpot and another one having jackpot will always choose the last one.  So why shouldn’t we artificially increase our revenue with a jackpot that costs little over one thousand euro, instead using the old version of supplementing the number of games, if that is even possible.

 

  • A few moments earlier I was talking about commitment, nevertheless it is impossible for us to be in more locations at once. Hence, in order to make our business more efficient and to understand in every second what is happening to it, we need information. Therefore, it is more than efficient for an operator to have a revenue control system, whether he owns 50 or even 1000 games. Total revenue, revenue for each location or for each game can be verified with a computer or even a telephone, in real time. In this way you are able to evaluate each game, to watch its winning percentage and to be able to take measures for a more efficient exploitation of the games you own, with a single click.

 

Of course, these are the suggestions of a manufacturer thus they can be considered subjective, still you can verify their truthfulness by testing the principals on a smaller scale, or simply be watching the market tendencies of the competition. Whatever conclusions you draw concerning all above, I personally wish you good luck and may always the balance incline in your favor.

 Text: Dragoș Buriu – Director General Newton Slots

Jocurile de noroc, un domeniu vast cu multe particularități, prea puțin agreat de autorități și întotdeauna sub un anume blam public. Ne-am obișnuit cu toții ca atunci când suntem întrebați cu ce ne ocupăm, să răspundem cu o anumită mândrie dar cu o doză de ezitare că suntem în domeniul jocurilor de noroc. Aproape imediat suntem văzuți ca profitori ai unei balanțe incerte între șansă și neșansă, fiind știut însă faptul că avem posibilitatea sa înclinăm această balanță în favoarea noastră.

Și totuși, lucrurile nu mai sunt atât de roz, dacă pentru unii au fost vreodată. În ultimii 3 ani am rămas cu acel blam public de care ne-am “bucurat” în trecut însă încasările au urmat un trend descendent accentuând acea dificultate de a ne plăti taxele întocmai și la timp. Într-un domeniu suprataxat și super controlat de aceleași autorități care ar trebui să ne facă viața mai ușoară, care ar trebui să fie prioritățile unui operator și ce poate face el pentru a prospera în continuare în acest domeniu?

Poziția pe care o am pe piața din România și contactele directe cu operatorii din diferite zone ale țării mi-au dat ocazia să am destule informații încât să încerc să analizez care sunt motivele pentru care unii dintre operatori sunt într-o continuă expansiune, în timp ce alții abia reușesc să supraviețuiască.

Concluzia mea personală este că un cumul de factori trebuie împlinit ca orice afacere să aibă succes, cu atât mai mult acest gen de afacere atât de sensibilă și schimbătoare. Printre aceștia aș putea enumera seriozitatea, implicarea și nu în ultimul rând adaptarea la tendințele pieței.

În privința celui din urmă aspect aș avea câteva lucruri de menționat, având în vedere că acesta este domeniul meu specific. Când vine vorba de tendințe este indicat să fim atenți pentru că ceea ce nouă poate ni se pare atractiv este posibil să nu fie la fel de atractiv și pentru jucători. Totuși sunt câteva rețete care au dat rezultate atât în cazul meu cât și în cazul operatorilor cu care am o strânsă colaborare.

Acestea sunt :

  • Folosirea programelor de joc ce s-au dovedit a fi de succes și care produc cea mai mare rată de încasări per mașina de joc. Cum Novomatic este lider la acest capitol putem face un scurt studiu de caz asupra produselor sale de pe piața din România. Când vine vorba de acesta din urmă trebuie avute în vedere două aspecte, mixul de joc și procentajul de câștig. Ambele vă pot maximiza rata de profit. Știm foarte bine că un jucător nu caută o anumită placă de joc, ci un anumit joc în parte. Din acest motiv trebuie să avem în vedere că mașinile oferite de noi să aibă majoritatea jocurilor populare astfel încât cu un număr minim de aparate să avem cea mai bună ofertă în sala de joc. Un exemplu în acest caz ar fi varianta Hotspot Platinum 5 în care Novomatic, pe lângă jocurile populare deja existente în varianta de bază a adăugat jocurile Lucky Lady Charm și Xtra Hot, un joc inspirat din deja cunoscutul Sizzling Hot. Un alt aspect important este procentajul de câștig. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră au plăci de joc care au o rată de atribuire a câștigurilor foarte mare, prea mare ca marja de profit să fie suficientă. În aceste cazuri este indicată înlocuirea versiunii de joc cu una care are un procentaj de câștig mai mic. Novomatic a introdus pe piață mai multe variante de câștig pentru fiecare versiune de program și acestea pot ajunge până la 90%. Diferența dintre o versiune cu procentaj BET de 94% și una de 92% BET este mai mult decât sesizabilă când vine vorba de procentajul IN-OUT.
  • Folosirea sistemelor de jackpot pentru fiecare sală în parte sau pe ecranul de sus al aparatelor. Din ce în ce mai mulți operatori apelează la aceste sisteme pentru a îmbunătăți rata încasărilor tocmai pentru că oferă un plus de valoare locației dar și pentru că este indiscutabil că un jucător care are de ales între o sală cu jocuri fără jackpot și o sală cu aceleași jocuri dar cu jackpot o va alege pe aceasta din urmă. Și atunci de ce să nu ne creștem încasările în mod artificial cu un jackpot ce costă puțin peste o mie de euro în locul clasicei variante de a suplimenta numărul de jocuri în cazul în care acest lucru este posibil.
  • Mai devreme puțin vorbeam de implicare dar totuși este imposibil să fim în mai multe locații în același moment. Și totuși avem nevoie de informații prin care să ne facem afacerea mai eficientă și să înțelegem în fiecare moment ce se întâmplă în ea. Așadar, un sistem de control al încasărilor se poate dovedi mai mult decât util fie că un operator are 50 de jocuri sau chiar 1000. Pe un calculator sau chiar un telefon se pot verifica încasările totale, încasările pe fiecare locație sau pe fiecare joc în parte, totul desfășurându-se în timp real. Puteți, în acest fel, cu doar un click să evaluați fiecare joc în parte, să îi urmăriți procentajul de câștig și să luați măsuri în vederea unei mai eficiente exploatări a mijloacelor de joc pe care le dețineți.

Acestea sunt bineînțeles indicațiile unui producător și pot fi considerate subiective, dar totuși puteți verifica substanța lor atât printr-o testare a principiilor de mai sus la o scară mai mică sau pur și simplu urmărind tendințele pe care le îmbrățișează concurența. Oricare ar fi concluziile dumneavoastră în privința celor de mai sus, eu personal vă urez succes și fie ca balanța să se încline întotdeauna în favoarea dumneavoastră.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.