MaxBet saves lives with a strategic investment. Patients with cardiovascular disease have a better chance at life!MaxBet salvează vieți cu o investiție strategică. Pacienții cu boli cardiovasculare au o șansă în plus la viață!

sâmbătă, 4 aprilie 2020

Following the donation made by MaxBet, the Cardiology Department of the County Hospital of Craiova benefits from state-of-the-art medical equipment, and the best doctors in Bănie have the technological support necessary to perform interventions for the first time, which drastically reduce the hospitalization period of the patients, as well as the post operators complications.

In the medical field, more and more Romanians suffer from heart disease, and often – the heart problems are discovered late, so that the patients’ lives often hang on one thread.

The equation also includes a small number of university centers, a limited number of doctors with a specialization in cardiology, but also the fact that even the number of beds is limited. It is a dramatic reality of hospitals in Romania, and the best doctors cannot solve on their own all the shortcomings they face, however well prepared they may be. And the Cardiology Department of the County Hospital in Craiova, despite the experience of the employees and the fact that they treat their patients with dedication, needed a major investment in the field of medical devices. It was vital for the department to be expanded in terms of the number of devices, so that there would be no need for the transfer of patients to Bucharest or the periodic postponement of consultations and surgical interventions.
MaxBet employees in Craiova are the ones who learned about the needs of surgeons and doctors from the Cardiology Department of the County Hospital of Craiova, and their call received a response from MaxBet right at the end of last year – when we chose to purchase and donate a series of state-of-the-art medical devices, which until then had not been used in any hospital in the region.

 

MaxBet

With an investment of just over 130,000 lei, the MaxBet team purchased devices that offered an extra chance to life for all patients who arrive at the university center in Oltenia.

„Thanks to the support and generosity of MaxBet, following the donation offered to the Cardiology Department of the County Hospital in Craiova, we managed to diagnose and treat with the equipment received over one thousand patients with cardiac arrhythmias, syncope or coronary syndromes. We are honored to have been chosen and supported us through your contribution. Thank you!”, stated Dr. Silviu Paul Trasca, interventional cardiology specialist.

For example, MaxBet donated 4 ECG holter devices that help in continuous monitoring of patients and electrical activity of the heart. Only since the end of last year and until now, over 500 patients have benefited from ECG holter, with which doctors have been able to clearly determine which treatment patients should undergo for recovery, regardless of whether it is a stimulator or cardiac defibrillator, or perhaps ablative therapy – depending on the patient’s pathology.

Following the MaxBet investment, now at the university center in Craiova a tilt test is used for the first time. „The inclined table test is indicated when we have a suspected reflex syncope. It is currently available in very few university centers in Romania, which is why patients from other regions of the country have benefited from it. Over 400 patients have so far benefited from the radial support donated by MaxBet. We are talking about a support used to perform coronary angioplasty procedures in patients with myocardial infarction, by radial approach, which has lower risks of complications and decreases the length of hospitalization of the patient, he has a much faster recovery”, added Dr. Silviu Paul Trasca, interventional cardiology specialist.

Doctors of the Cardiology Department estimate that as a result of the investment – about 400 patients benefit every month from consultations, treatment and surgery – that would not be possible without the investment made by MaxBet.

„In every investment made by MaxBet in the last decade, our peers were at the center of attention. We are always looking for new projects and solutions to bring real change. In medical terms, our motto was to help physicians and improve the lives of patients, regardless of whether it is a donation following a first-time operation or the device purchased by MaxBet decreases the length of hospitalization or reduces post-operative complications. I am convinced that the investment made in the Cardiology Department of the County Hospital in Craiova shows that MaxBet employees also share the same values ​​with us, especially that they have dedicated themselves to this project. The greatest joy for us is the fact that at the end of the day we know that we have offered an extra chance to life, that we have helped the medical team ”, said Ioana Bazavan, CEO of MaxBet.
The investment made by MaxBet at the County Hospital in Craiova joins the other major social responsibility projects that the company has carried out for the healthcare system in Romania, from the provision of medical units, the construction of the first medical heliport on the terrace in Bucharest or a fundamental support for the construction of the first pediatric oncology and radiation hospital in the country – made exclusively from donations and sponsorships.

În urma donației, Secția de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova beneficiază de aparatură medicală de ultimă generație, iar cei mai buni doctori din Bănie au sprijinul tehnologic necesar pentru a efectua intervenții în premieră, care reduc drastic perioada de spitalizare a pacienților, dar și complicațiile post operatorii.

În plan medical, tot mai mulți români au de suferit din cauza afecțiunilor inimii, iar de multe ori – problemele cardiace sunt descoperite târziu, astfel că viața pacienților atârnă de multe ori de un singur fir de ață.

În ecuație intră și numărul mic de centre universitare, număr limitat de doctori cu o specializare în cardiologie, dar și faptul că până și numărul de paturi e limitat. E o realitate dramatică a spitalelor din România, iar cei mai buni doctori nu pot rezolva pe cont propriu toate neajunsurile cu care se confruntă, oricât de bine pregătiți ar fi ei. Iar Secția de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova, în ciuda experienței angajaților și a faptului că își tratează pacienții cu dedicație, avea nevoie de o investiție majoră la capitolul aparate medicale. Era vital ca secția să fie extinsă din punct de vedere al numărului de aparate, astfel încât să nu mai fie nevoie de transferul pacienților în București sau amânarea periodică a consulturilor și intervențiilor chirurgicale.

Angajații MaxBet din Craiova sunt cei care au aflat de nevoile chirurgilor și doctorilor de la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova, iar apelul acestora a primit un răspuns din partea MaxBet chiar la sfârșitul anului trecut – atunci când am ales să achiziționăm și să donăm o serie de aparate medicale de ultimă generație, care până la acel moment nu mai fuseseră folosite în niciun spital din regiune.

MaxBet

Cu o investiție de puțin peste 130.000 de lei, echipa MaxBet a achiziționat aparate care au oferit o șansă în plus la viață tuturor pacienților care ajung în centrul universitar din Oltenia.

”Mulțumită sprijinului și generozității companiei MaxBet, în urma donației oferite Secției de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova, am reușit să diagnosticăm și să tratăm cu aparatura primită peste o mie de pacienți cu aritmiile cardiace, sincope sau sindroame coronariene. Ne simțim onorați ca ne-ați ales și ne-ați sprijinit prin contribuția adusă. Vă mulțumim!”, a declarat doctorul Silviu Paul Trașcă, specialist cardiologie intervențională.

De exemplu, MaxBet a dăruit 4 aparate holter ECG care ajută la monitorizarea continuă a pacienților și a activității electrice a inimii. Doar de la sfârșitul anului trecut și până acum, peste 500 de pacienți au beneficiat de aparatele holter ECG, cu ajutorul cărora medicii au putut stabili clar care este tratamentul la care bolnavii trebuie să fie supuși pentru recuperare, indiferent că e vorba de un implant de stimulator sau de un defibrilator cardiac, ori poate o terapie ablativă – în funcție de patologia pacientului.

În urma investiției MaxBet, acum la centrul universitar din Craiova este folosit în premieră și un tilt test. ”Testul mesei înclinate este indicat când avem o suspiciune de sincopă reflexă. El este disponibil momentan în foarte puține centre universitare din România, motiv pentru care au beneficit de el inclusiv pacienți din alte regiuni ale țării. Peste 400 de pacienți au beneficiat până acum și de pe urma suportului de radială donat de Maxbet. Vorbim de un suport folosit pentru efectuarea procedurilor de coronarografie și angioplastie la pacienții cu infarct miocardic, prin abord radial, care are riscuri mai mici de complicații și scade durata de spitalizare a pacientului, el având o recuperare mult mai rapidă”, a adăugat doctorul Silviu Paul Trașcă, specialist cardiologie intervențională.

Medicii Secției de Cardiologie estimează că în urma investiției – aproximativ 400 de pacienți beneficiază în fiecare lună de consultații, tratament și intervenții chirurgicale – care nu ar fi posibile fără investiția realizată de MaxBet.

”În fiecare investiție realizată de MaxBet în ultima decadă, în centrul atenției au fost semenii noștri. Mereu căutăm noi proiecte și soluții prin care să aducem o schimbare reală. În plan medical, deviza noastră a fost să îi ajutăm pe medici și să îmbunătățim viața pacienților, indiferent că e vorba de o donație în urma căreia se realizează o operație în premieră sau că aparatul achiziționat de MaxBet scade durata de spitalizare ori reduce complicațiile post operatorii sau post procedură medicală. Sunt convinsă că investiția realizată la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova arată că și angajații MaxBet împărtășesc aceleași valori cu noi, mai ales că s-au dedicat acestui proiect. Cea mai mare bucurie pentru noi e faptul că la finalul zilei știm că am oferit o șansă în plus la viață, că am ajutat colectivul medical”, a declarat Ioana Bazavan, director general al MaxBet.

Investiția realizată de MaxBet la Spitalul Județean din Craiova se alătură celorlalte proiecte majore de responsabilitate socială pe care compania le-a realizat pentru sistemul sanitar din România, de la dotarea de secții medicale, construcția primului heliport medical în terasă din București sau un sprijin fundamental pentru construcția primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din țară – realizat exclusiv din donații și sponsorizări.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.