Game machine vs. State machineMașina de joc vs maşinăria statului

luni, 12 septembrie 2011

The gambling industry is preoccupied by solving the everyday problems and attracts attention on the lake of interest in solving them by the Ministry of Finances…

Regarding the number of machines in a certain area, the slot machines operators have succeeded in decreasing the minimum number from 20 to 15, despite the opposition of the ministry. This number of machines is happily used even by those who did not wish the number to decrease, but in certain locations this was the only solution to make them profitable. If for Bucharest this number of machines is profitable, for the country towns this is still inconvenient for the small and middle operators. The profitable number in this case would be 10 machines on gaming room. Otherwise, the number of 5 machines in a bar would have become compulsory. But for many cases this would not have been a proper solution; there has been a territorial dispersal in 8000 locations as bars and betting with maximum 5 machines, exactly the opposite of those willing to settle these bounds as they wish or as they have been taught to by those wanting to “clean” the area and they conquer! In order for the desire of slot machine operators to become reality, the way is long, since there is a law concerning this aspect and the power in force does not accept any regulation.

The tax on the player’s winning- 25% – represents an unapplied provision for slot machines. This was imposed by the tax code in 2008 and was the subject for intense debates and negotiations during last year. The problem is at The Parliament, to the Deputy Chamber, Budget and Finance Commission, and the debates will rerun in autumn. The slot machines operators consider they have been fooled, after accepting a smaller compromise, the entrance ticket, instead of the winning tax that was never collected, but they learnt that both taxing systems were in force in December.

 

The abusive interpretation of the gambling law in force correlated with the general financial law generates situations as:

a)      The turnover that should be considered, due to the specific activity that circulates money, but effectively cashes at the end of the day for each machine and gaming room, must be formed from the remained amounts, respectively the difference between the money introduced by the player as stack and the amounts paid to the player at the end of the game, as the last column of the daily situation (document typed and provided by the law in force). Most operators interpret and register to accounting books this way. There are control authorities though that overbid and there are bookkeepers of certain gaming operators who complied to the wrong interpretation according to which they might register on incomes the amounts introduced by the players and on payments the amounts paid to the players.

On a first look both variants might be valid. The methods directly on sold payment or input or output have the same taxed profit (under the circumstances of the invalidation of the income tax), but the basic idea is a falsification of reality. If there are only 15 % of the amounts introduced by the players, the input registration represents an artificial increase of the turnover that even if the tax on profit calculated based on the actual regulations does not influence the calculated tax paid by the operators, statistically has the purpose to distort reality and the value of the activity sector.

Imagine a roulette that gets to a sold of 30.000 lei per month, but instead of registering with this amount, you would register with 300.000 lei input and 270.000 lei payments, and this would be revealed by the accounting books. In conclusion, the turnover is increasing artificially 10 times.

b) Another situation represents the climax of abusive interpretation of the actual regulations and it happened in Rm. Valcea, where the local ANAF authority interpreted in a unique manner the accounting activity of the operators. The institution stands for holding a justifying payment document that provides mane, personal identification number, signature for all the payments to the players, or else they are not taken into consideration as deductable spending and therefore there have been established new aberrant retroactive taxes, applying 16% for input and not for sold. They have solicited taxing for revenues that the operators never had, they only have 15% less than the solicited tax.

The slot machine player cannot be watched while paying each amount, this kind of activity is specific to gaming rooms. The difference between imposing following the circulation and the specific legislation that does not permit the operators to offer the proof of players’ payment for avoiding money laundry, represents a non sense, it is impossible to be done. This is a classic case of abusive interpretation. It is true the accounting legislation provides payment with justifying documents, in slot machine gaming the special legislation states that each machine must be accounted at the end of the day according to the total number of inputs, outputs, and not on each person and payment, prevails against the accounting legislation.

Another subject refers to the modification and regulation of the HG 870/2009, document prepared for being approved by the Govern. Among the regulations regarding the online sector, there have been initiatives of the Ministry for the offline sector. The association also had their amendments registered also. A document of the associations has been registered but the Ministry launched on the website the short term debate and during the direct discussions there were not many chances to accept the proposals of the slot machines associations. The motivation was lake of time, mainly from their inflexible point of view.

They have received an answer, though, favorable only regarding the video cameras which were not compulsory for non stop functionality if the program of the location was not 24/24. But this is not enough. The danger of certain online terminals that would compete by substituting the actual slot machines was interpreted and such a non competitive operation has been forbidden.

The operators should gather one of the many associations. We must not be surprised if the lawmakers will do whatever they please to the 400 slot machines operators, only 100 are registered to specific associations. The effort of majority is compulsory.

Article attained by the amiability of Cristian Pascu, AOPJNR president Industia gamblingului se preocupă de rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi atrage atenţia asupra lipsei de interes în rezolvarea acestora de către cei de la ministerul de finanţe…

În ceea ce priveşte numărul de maşini pe spaţiu pentru sălile dedicate, operatorii de slot-machine, cu toată opoziţia celor de la minister, au reuşit să coboare numărul minim de la 20  la 15. Acest număr este folosit cu succes chiar de către cei care doreau cu înverşunare ca numărul să nu se reducă de la 20, deci în multe locaţii s-a dovedit singura soluţie de a le rentabiliza. Dacă pentru Bucureşti este acceptabil şi statistica numărului de maşini pe sălile din capitală confirmă acest lucru, pentru provincie este în continuare prea mare pentru operatorii mici şi mijlocii. Acolo ar fi acceptabil numărul de 10 maşini pe sală. Altfel se impune operarea în baruri cu maxim 5 maşini, dar nu această ar fi soluţia optimă în multe cazuri, de unde şi dispersarea teritorială în 8.000 de locaţii gen bar şi pariuri cu până la 5 maşini, exact contrariul a ceea ce îşi doreau prin nota de fundamentare cei care au fixat aceste bariere de număr după bunul plac sau mai exact cum au fost învăţaţi să impună de către cei interesaţi să „cureţe” domeniul pentru a-l acapara! Pentru ca dorinţa operatorilor de slot-machine să devină realitate, drumul este lung, pentru că există deja o lege în acest sens, iar actuala putere nu ar accepta un amendament de modificare.

Impozitarea cu 25% a câştigului jucătorului reprezintă o prevedere inaplicabilă la slot-machine, impusă prin codul fiscal din 2008 şi care a fost subiectul unor intense dezbateri şi negocieri în cursul anului trecut. Problema este însă la Parlament în faza Camera Deputaţilor Comisia Buget-Finanţe, iar discuţiile se reiau în toamnă. Operatorii de slot-machine consideră că au fost efectiv „pacăliţi”, după ce au acceptat un rău mai mic, in speță biletele de intrare, în cotrapondere cu eliminarea aberantei taxe pe câştig  care oricum nu se colecta, s-au trezit din decembrie cu ambele forme de taxare ale jucătorului menţinute.

 

Interpretările abuzive ale legislaţiei actuale a jocurilor corelată cu legea generală a contabilităţii generează situaţii precum:

a) Cifra de afaceri care ar trebui să fie considerată, datorită specificului activităţii care rulează bani, dar încasează efectiv la sfârşitul zilei soldul aparatelor, respectiv al fiecărei săli, trebuie să fie formată de banii rămăşi, respectiv diferenţa dintre banii introduşi de jucători ca miză şi banii plătiţi acestora la sfârșitul jocului, aşa cum de fapt  indică şi ultima coloană din situaţia zilnică (document tipizat prevăzut de legislaţie, document de evidenţă primară). În acest mod interpretează şi se înscriu în contabilitate marea majoritate a operatorilor. Există însă organe de control care supralicitează şi contabili ai unor operatori de jocuri, care din diverse motive s-au conformat interpretării greşite, conform căreia ar trebui să se înscrie în registrul de casă, respectiv pe venituri, cu sumele introduse de jucători şi pe plăţi cu sumele plătite către jucători.

La prima vedere ar putea fi valabile ambele variante de înregistrare contabilă. Metodele direct pe sold sau intrări minus ieşiri au acelaşi profit impozabil (în contextul când taxa pe venit a fost anulată), dar fundamental este o denaturare a realităţii. În contextul în care rămân cu circa 15% din banii introduşi de jucători, înscrierea pe intrări reprezintă o mărire artificială a cifrei de afaceri, care chiar dacă în contextul impozitului pe profit calculat după reglementările actuale nu are influenţa în impozitul calculat şi   plătit de operatori, are statistic rolul de a denatura realitatea şi valoarea sectorului de  activitate.

Imaginaţi-vă o ruletă cu 8 posturi care ar realiza sold 30.000 lei pe lună, dar la care în loc să te înscrii cu această sumă, te-ai înscrie cu 300.000 lei intrări şi 270.000  lei plăţi, atât ar rezulta după contoarele de intrare respectiv ieşire. Deci cifra de afaceri se măreşte, deja, de 10 ori în mod artificial.

b) O altă situaţie o reprezintă, apogeul interpretărilor abuzive ale reglementărilor actuale  care a fost  atins în judeţul Râmnicu-Vâlcea, acolo unde ANAF-ul local a reuşit să interpreteze în mod unic în ţară până la această oră reflectarea în contabilitate a activităţii operatorilor. Mai precis, instituţia susţine că ar trebui să deţină  document justificativ de plată, cu nume, prenume, CNP, semnătura, pentru toate plăţile efectuate către jucători, altfel aceste plăţi nu sunt luate în considerare ca şi cheltuieli deductibile fiscal şi ca urmare s-au stabilit în mod aberant noi impozite, retroactiv, aplicând 16% la intrări şi nu la sold. Deci au solicitat impozitarea unor sume pe care operatorii nu le-au avut niciodată şi care rămân doar cu soldul de circa 15%  mai mic decât impozitul cerut.

Jucătorul de slot-machine nu poate fi urmărit la fiecare sumă plătită, rulajul cu bagă-scoate este caracteristic sălilor. Discordanţa dintre impunerea urmăririi rulajului de bani şi legea specifică, care nu permite operatorilor să ofere dovada de plată a jucătorilor pentru evitarea spălării banilor, reprezintă un non-sens, irealizabil. Este un caz clasic de interpretere abuzivă. Este adevărat că legea contabilităţii prevede plăţile cu document justificativ, dar în această speţă, în cazul jocurilor de noroc tip slot-machine, legea specială care spune că fiecare maşină la sfârşitul zilei se contabilizează conform situaţiei totalizatoare de intrări, respectiv ieşiri, şi nu pe fiecare plată şi persoană în parte, prevalează faţă de legea contabilităţii.

Un alt subiect de actualitate ar fi cel legat de modificarea şi completarea HG 870/2009,  material pregătit să intre la apobare în şedinţa de Guvern. Pe lângă necesarele completării acestui act normativ, menite să acopere sectorul de online, au apărut şi iniţiative pentru offline de la minister şi de asemenea asociaţiile aveau de mai multe luni de zile depuse amendamentele lor. S-a reuşit la nivel de asociaţii depunerea unui material cu amendamente convenit de comun acord, dar ministerul a lansat pe website dezbaterea cu un termen scurt şi la discuţiile directe avute nu s-au dat prea multe speranţe de acceptare a propunerilor venite din partea asociaţiilor de slot-machine. Motivarea ar fi presiunea timpului, dar mai ales punctul lor de vedere inflexibil. Au primit, totuşi, un răspuns favorabil numai în ceeea ce priveşte camerele de luat vederi, în sensul eliminării obligativităţii de a funcţiona non-stop dacă programul unităţii nu este de aşa natură, ceea ce este total insuficient faţă de cele solicitate. De asemenea, s-a înţeles pericolul unor terminale online care să concureze prin substituirea actualelelor slot-machine şi a fost prevăzută interzicerea unei astfel de operări neconcurenţiale.

Operatorii  ar trebui să se alăture uneia, din multele, asociaţii de profil formate. Să nu ne mirăm că guvernanţii fac ce vor dacă din cei 400 de operatori de slot-machine, doar mai puţin de 100 sunt „înrolaţi” în vreo asociaţie. Este necesar efortul majorităţii conjugat.

Articol realizat cu sprijinul domnului Cristian Pascu, preşedinte AOPJNR (Asociaţia organizatorilor şi producătorilor de jocuri de noroc din România).

 

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

 1. Am fost la expozitie numai in prima zi , daca este asa cum spuneti pt. mine nu este nici o surpriza, totul in Romania se face la comanda, se intampla acest lucru in China la expozitiile unde pe langa divertisment si utilaje pt. parcuri de distractie sunt expuse si gambling.
  Oricum au dat la expozitie de firmele pe care ei le cunosc destul de bine prin care se se vand programe de joc contrafacute, nu se va intampla nimic.
  Poate vor veni la noi in urma acestui comentariu, trebuie sa de-a exemplu, ei sunt ai lor iar gloata de prosti cauta relatii, toti vor sa incalge legea, acesta este motivul pt. care peste noapte au aparut mai multe asociatii, fiecare cu interesul lor de grup, este satisfactia suprema sa traiesti in acest moment in Romania, totul este la vedre, legea a devenit o modalitate de constangere pt. cei care respecta legea, respectand legea in lumea afecerior in ziua de azi, in romania ti-ai semnat singur FALIMENUL. CORUPTIA A AJUNS IN ROMANIA LA COTE INIMAGINABILE, nimeni nu ia nici o masura, dispar din lumea afacerilor cei corecti, socotiti de organele de control Dusmanii Poporului.
  Dau amenzi sa faca fata in fata sefilor si musai spaga pt. organ.
  Nimeni nu vine sa te indrume in acest hatis de legi intotdeauna intertpretabile, unde iti mai poti castiga dreptatea in aceasta tara.
  Este adrenalina pura, ceva deosebit sa traiest aceste timpuri in romania.

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.