Lotteries and their purpose: charitable actions Loteriile și rolul lor: acțiunile de binefacere

duminică, 29 martie 2015

by Bogdan Fechită

 

They say that with good money comes also an increased responsibility to help people or causes that need support. This also applies to lotteries from around the world that offer or have offered large sums for charity actions, have invested in education or have offered a new hope to refugees and suffering persons.

The Romanian Lottery was originally founded for a charitable purpose. Established by King Carol I, the institution was designed to gather funds to help needy persons. The tickets were sold through churches, the awards were not very high, but the accumulated funds were directed to a number of cultural and charitable projects. The money were used to help writers and musicians, and to build or renovate a series of buildings with historical importance: the Romanian Athenaeum, the „St. Joseph” Cathedral, The Romanian Cultural League, etc.

Currently, the charitable actions of the Romanian Lottery enterprise are much lower, even though over time it got involved in areas such as: sport, health, education, and research, social welfare, culture and religion. Charitable actions are governed by different laws and shall be made only following a request for sponsorship accompanied by a set of documents. The lottery can sponsor any legal person, institution, show, books or publications, but no longer carries out acts of patronage or sponsors individuals or private scholarships or libraries.

Charitable Lotteries

The initial purpose of the Romanian Lottery, namely to raise money for needy persons, has been maintained or resumed by other lotteries around the world. In Europe and America, in particular, there are charitable lotteries having the sole purpose to obtain funds for charitable acts

In the world, money gathered from selling lottery tickets are divided pro rata. Around 60% go to awards, a quarter of them are going to charitable actions, and there are also some small percentages representing administrative expenses or going to retailers. If there is something left, it is heading towards the charity fund.

 

In this type of lotteries the private profit is not pursued. The Fundraising effort becomes the main reason of the operation of the lottery. For example, the Texas Lottery donates 25% of hte income to a special fund of the schools of the American state, thus ensuring a constant investment in education.

Good Casuses

On March the 30, 2007, the National Lottery of the United Kingdom announced that it was able to raise funds worth 20 billion pounds to be invested in „good causes”, a program that would distribute the money in the form of grants in different areas or charity. 28% of British Lottery proceeds go towards this Fund even today, along with all unclaimed winnings. The awards represent 50% of the income, while the remaining funds go to administrative costs and profit of the organizers.

The money from the „good causes” fund are divided as follows: 40% go to the actions of health, education, environment and other charitable activities; 20% to the sport; 20% to arts and 20% to heritage. The money collected over time to the „good causes” Fund has grown to 32 billion pounds, in 2014. In total, the British program helped to found a number of 12.700 afters school, 43,5 million pounds were invested into the National Cycle Network (a national network of roads for bikers) and has supported the careers of 1,300 elite athletes, including Sir Chris Hoy, the cycling Olympic Champion.

516 Years of Charity

In 1499, Queen Leonor of Portugal, the former Eleanor of Viseu, was founding „Santa Casa da Misericórdia”, a charity house in Albufeira (southern Portugal). This House would receive and take care of the people who needed help with their various health problems, but also social problems. The House has withstood time and after being supported by Kings, Queens and authorities, has become the main beneficiary of the charitable funds of the National Lottery in Portugal.

Jogos Santa Casa directs major amounts of money annually to the Foundation which assists people with disabilities, serious illnesses, elders and children who are victims of domestic abuse and persons with various handicaps. This allowed the extension of charity houses and their occurrence in other cities, such as Lisbon and Porto.

Did you know that?

– Postcode Lottery (Lottery operating in Sweden, the United Kingdom and the Netherlands) is one of the largest private donors in the world, offering 5.4 billion euros over time in the context of charities

– A Derby Museum has acquired two valuable paintings by Joseph Wright after receiving a  £100,000 sponsorship from a lottery

– In the year 1880 took place the famous campaign „Give a Leu for the Athenaeum,” that has piled up around $ 400,000 from the lottery tickets sold. The money contributed to the construction of the Romanian Athenaeum, which was opened in 1888

– U.S. lotteries invest most in education.

– The funds directed from the California Lottery to education are also used to attract and keep teachers in schools.

– EuroJackPot, one of the biggest European lotteries, has invested 1.2 billion euros in the Dutch sport, but also other consistent amounts of money in the treatment of Parkinson’s, Alzheimer’s and schizophrenia.

– The winners of the lottery can become as well, in their turn, important donors. Many of them come to donate part of their winnings to various charitable causes in which they believede Bogdan Fechită

 

Se spune că acolo unde sunt bani mulți, crește și responsabilitatea de a ajuta oamenii sau cauzele care au nevoie de sprijin. Acest lucru se aplică și loteriilor din lumea întreagă care oferă sau au oferit sume importante pentru acțiunile de caritate, au investit în educație sau au oferit o nouă speranță sinistraților și persoanelor bolnave.

Loteria Română a avut, inițial, un scop caritabil. Înființată de regele Carol I, instituția avea rolul de a aduna fonduri pentru ajutarea persoanelor nevoiașe. Biletele erau vândute prin biserici, premiile nu erau prea mari, însă fondurile acumulate erau îndreptate către o serie de proiecte culturale și caritabile. Au fost ajutați scriitori și muzicieni, iar o serie de clădiri cu importanță istorică au fost construite sau renovate: Ateneul Român, Catedrala ”Sfântul Iosif”, Liga Culturală Română, șamd.

În prezent, acțiunile caritabile întreprise de Loteria Română sunt mult mai reduse, chiar dacă de-a lungul timpului s-a implicat în domenii precum: sport, sănătate, educație și cercetare, protecție socială, cultură și religie. Acțiunile de binefacere sunt reglementate prin diferite legi și se fac doar în urma unei cereri de sponsorizare însoțite de un set de documente. Loteria poate sponsoriza orice persoană juridică, instituție, emisiune, cărți sau publicații, însă nu mai realizează acte de mecenat, nu mai sponsorizează persoane fizice sau burse private și nici biblioteci.

Loteriile caritabile

Scopul inițial al Loteriei Române, acela de a strânge bani pentru persoanele nevoiașe, a fost menținut sau reluat în cadrul altor loterii din lumea întreagă. În Europa și America, în special, există loterii caritabile al căror unic scop este obținerea de fonduri pentru acte de binefacere.

În lume, banii strînși pe biletele vândute la loterie se împart procentual. În jur de 60% merg pe premii, un sfert din ei se îndreaptă către cauze caritabile, iar procente mici reprezintă cheltuieli administrative sau către retaileri. Dacă mai rămâne ceva, se îndreaptă tot spre fondul actelor de binefacere.

În acest tip de loterii nu e urmărit profitul privat. Efortul de fundraising devine motivul principal al funcționării loteriei. Spre exemplu, Loteria din Texas direcționează 25% din venituri căre un fond special al școlilor din statul american, asigurând astfel o investiție constantă în educație.

 

Cauze bune

Pe 30 Martie 2007, Loteria Națională din Marea Britanie anunța că a reușit să strângă fonduri în valoare de 20 miliarde de lire sterline care urmau să fie investiți în ”cauze bune”, un program ce urma să distribuie bani sub formă de subvenții în diferite domenii sau acțiuni caritabile. 28% din veniturile Loteriei Britanice merg și astăzi către acest fond, alături de toate câștigurile nerevendicate. Premiile reprezintă 50% din venituri, iar fondurile care mai rămân se duc către costurile administrative și profitul organizatorilor.

Banii din fondul ”cauzelor bune” sunt împărțiți astfel: 40% merg către acțiuni de sănătate, educație, mediu și alte acțiuni caritabile; 20% către sport; 20% către arte și 20% către patrimoniu. În 2014, banii acumulați în fondul ”cauzelor bune” de-a lungul timpului a crescut la 32 miliarde de lire sterline. În total, programul britanicilor a ajutat la fondarea a 12,700 de afters school, a investit 43,5 milioane de lire sterline în National Cycle Network (o rețea națională de drumuri pentru bicicliști) și a sprijinit carierele a 1300 sportivi de elită, printre care și a lui Sir Chris Hoy, campion olimpic la ciclism.

 

516 ani de caritate

În 1499, regina Leonor a Portugaliei, fostă Eleanor din Viseu, fonda ”Santa Casa da Misericórdia”, un loc caritabil din Albufeira (sudul Portugaliei). Această casă primea și avea grijă de oamenii nevoiași care aveau nevoie de ajutor în diferitele lor probleme de sănătate, dar și sociale. Casa a rezistat timpului și după ce a fost sprijinită de regi, regine și autorități, a devenit și principala beneficiară a fondurilor caritabile ale Loteriei Naționale din Portugalia.

Jogos Santa Casa direcționează anual importante sume de bani către fundația care asistă oameni cu dizabilități, boli grave, bătrâni și copii, victime ale abuzurilor domestice și persoane cu diferite handicapuri. Acest lucru a permis extinderea caselor de binefacere și apariția lor și în alte orașe, precum Lisabona și Porto.

 

Știați că?

– Postcode Lottery (loterie care activează în Suedia, Regatul Unit și Olanda) este unul dintre cei mai mari donatori privați din lume, oferind 5,4 miliarde de euro de-a lungul timpului în cadrul acțiunilor de caritate

– Un muzeu din Derby a achiziționat două picturi valoroase realizate de Joseph Wright după ce a primit o sponsorizare de 100,000 £ de la o loterie

– În ani 1880 era celebră campania ”Dați un leu pentru Ateneu”, prin care s-au strâns în jur de 400.000 lei în urma biletelor vândute de loterie. Banii au contribuit la construirea Ateneului Român, care avea să fie inaugurat în 1888.

– Loteriile din SUA investesc cel mai mult în educație.

– Fondurile direcționate de Loteria din California în educație sunt folosite și pentru a atrage și a păstra profesorii în școli.

– EuroJackPot, una dintre cele mai mari loterii europene, a investit 1,2 miliarde de euro în sportul olandez, dar și alte sume consistente în tratarea bolilor Parkinson, Alzheimer și schizofrenie.

– Câștigătorii de la loto pot deveni, la rândul lor, donatori importanți. Mulți dintre ei ajung să doneze o parte din câștig diferitelor cauze caritabile în care cred.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.