The National Mexican LotteryLoteria Naţională Mexicană

marți, 24 mai 2011

The activity of the lottery offers the gamblers great benefits, but it also offers the country the possibility for development and support certain programs and national projects for social assistance.

The mexican national loterry, under the surveillance of the Mexican Government, is designated to organzing gambling and legal betting activities in Mexic. It provides to the passionated gamblers products and services able to satisfy even the most exigent players. The development of gambling is practicaly unlimited, as long as the organizers respect the international norms regarding the quality of betting and gamnling activities. On the other hand, the lottery is an institution dedicated to the public community service. The community is provided with certain funds cashed from this activities. The Mexican population is provided with investments and certain social programs. The looterry is also trying to attact even larger amounts by selling as many tickets  as possible for the 11 types of draws. A large part of the funds are reallocated to the award fund that generates winnings representing a large interest for the players, who, each Wensday, Friday ans Sunday are waiting the resuts with their breath cut.

History

During the Colonial Epoque, Carlos III and the vice king Virrez Marques de croix approved the project designed by Francisco Xavier de Sarria to create a lottery supported by the lords in Napoli, England and Netherlands. The gaming system proposed by Francisco was logical, rational and more transparent than the gambling practiced until that moment. The model has been taken and applied in almost all the European countries under the name Modern Lottery. August 7, 1771 is the date when the news was released in New Spain (the name of Mexic during the Colonial Epoque)- a lottery was in function, the first lottery in Latin America. The information can be found within a royal decree, published on September 19, 1771, and it stipulates the norms for organizing and operation of the lottery. Later the Auxiliary Lottery was founded, dedicated to public works focusing on investing the profit in art and public investments. For example with these funds the Sanctuary of the Virgin of Guadalupe

During the Independence War, vice king Felix Maria Calleja established two lotteries, one for the capital and the other one for the rest of the country. All the employees of the government, the nobils, army and church were obliged to buy lottery tickets. The funds for the struggle against the insurgents were this way raised. Once the independence of Mexico was consolidated, the transitory king Augustin de Iturbide named the lottery The general Direction for Administrating the Lottery of the Mexican Empire. Later, the lottery merged with the San Carlos Belle Arte Academy and was known under the name San Carlos Lottery. It used the benefits for investing in purchasing art pieces, offering scholarships for the  Mexican students who studied in Europe and also bringing to Mexic well known artists as Pelegrin Clave- painter-, Manuel Vilar- sculptor-, Eugenio Landesio- landscape-, or Javier Cavallari- architect-.

Due to the success of the lottery, there has been created the possibility to invest in public sites, during a period when the country was facing political and economical instability. President  Benito Juarez also permitted the function of the lottery and gambling under the command of one organization, which had the objective to build the railway Mexic- Taluca. During this period, the lottery became an institution of national interest provided by the Constitution.

During the Govern administrated by Porfirio Diaz, the National Lottery contributed with important amounts to the construction of certain hospitals, edifices, art masterpieces that we can admire nowdays, or it financed the participation of Mexic to the international techniques and innovation exhibitions. During the post revolutionary period, the head of the Constitutional Army, Venusiano Carranza, abolished the lottery on January 13, 1915, but was brought back to function by Adolfo de Fuerta, in July 1920. 14 years later, there has been decided to build a new location for the National Lottery. The name of the building, a real symbol of the capital, is “El Moro” and it has been inaugurated in November 1946.

Starting with the 60 th, the buildings of the lottery were administrated by the Health Office and, due to the public administration, it brought great beneficies to charity and the construction of hospitals and schools. January fifth, 2001 was a historical day for the National Lottery. For the first time after 231 years of function, the President of the country, Vincente Fox Quesada,  participated to the award conferment of a lottery variant.

Zodiac, the most popular Mexican game

Zodiac was brought to the public attention in April 1984, when the big award had a total value of 7 million pesos. Starting with this period, the institution began developing and adapting to the new gambling tendencies on the market. On October 9, 1990, in Santiago de Quaretaro (Mexic), the Iberoamerican Lottery has been established, with the participation of Argentina, Spain, Dominican Republic and Mexic. A special issue regarding the Mexican lottery is established by  “Los ninos gritones”, a group of children who announce the drawn numbers.Activitatea loteriei aduce beneficii imense jucătorilor, dar şi Mexicului, dezvoltând şi susţinând numeroase programe şi proiecte naţionale pentru asistenţă socială.

Loteria Naţională Mexicană, aflată sub patronatul Guvernului Mexican, este desemnată cu organizarea de jocuri şi pariuri legale în Mexic. Ea pune la dispoziţia celor pasionaţi de pariuri produsele şi serviciile apte să le satisfacă interesul celor mai exigenţi jucători. Dezvoltarea jocurilor de noroc este practic nelimitată, atâta timp cât organizatorii respectă normele de calitate ale jocurilor şi pariurilor, norme recunoscute internaţional. Pe de altă parte, loteria este o instituţie pusă în serviciul comunităţii, care din profitul consistent, reorientează o parte către populaţia mexicană prin diverse investiţii sau programe sociale. Loteria încearcă şi să atragă cât mai multe fonduri prin vânzarea a cât mai multor bilete de joc la cele unsprezece tipuri de extrageri. De asemenea, o parte mare din fondurile atrase sunt redistribuite către fondul de premiere, ceea ce generează câştiguri care prezintă interes crescut pentru jucători, care în fiecare miercuri, vineri şi duminică aşteaptă cu sufletul la gură rezultatul extragerilor.

Istorie

În Epoca Colonială, regele Spaniei, Carlos al III-lea, şi viceregele Virrez Marques de Croix au aprobat proiectul lui Francisco Xavier de Sarria de a crea o loterie susţinută şi de suveranii din Napoli, Anglia şi Olanda. Sistemul de joc propus de Francisco era logic, raţional şi mai transparent faţă de jocurile de noroc practicate până atunci. Modelul a fost preluat şi practicat în mai toate ţările din Europa purtând numele de Loteria Modernă.

7 August 1771 este data la care se ştie că în Noua Spanie (denumirea Mexicului în Epoca Colonială) funcţiona o loterie, prima din America Latină. Informaţia o aflăm dintr-un decret regal, publicat în 19 Septembrie 1771, care stipula şi normele de organizare şi funcţionare a loteriei. Ulterior s-a înfiinţat şi Loteria Auxiliară, pentru lucrări publice cu scopul de a investi profitul obţinut în opere şi investiţii publice. Cu ajutorul acesteia, s-a reconstruit, spre exemplu, Sanctuarul Fecioarei din Guadalupe.

În timpul Războiului pentru Independenţă, viceregele Felix Maria Calleja a instituit două loterii, una pentru capitală şi alta pentru restul ţării. Toţi angajaţii guvernului, nobilimea, armata şi biserica erau obligaţi să cumpere bilete de loterie. Astfel, s-au adunat fonduri pentru a lupta contra insurgenţilor. O dată cu consolidarea independenţei Mexicului, efemerul împărat Augustin de Iturbide a botezat instituţia loteriei cu numele de Direcţia Generală de Administrare a Loteriei Imperiului Mexican. Mai târziu, loteria a fuzionat cu Academia de Arte Frumoase San Carlos şi a fost cunoscută ca Loteria San Carlos, care a folosit beneficiile obţinute pentru a achiziţiona numeroase opere de artă, oferind burse pentru studenţii mexicani care studiau în Europa şi aducând în Mexic artişti renumiţi precum Pelegrin Clave în pictură, Manuel Vilar în sculptură, Eugenio Landesio în peisagistică sau Javier Cavallari în arhitectură.

Datorită succesului înregistrat de loterie, au fost posibile investiţii serioase în amplasamente publice, într-o perioadă în care ţara se confrunta cu instabilitate politică şi economică. Preşedintele Benito Juarez a mai permis funcţionarea de loterii şi jocuri de noroc unei singure organizaţii, al cărei scop era de a construi calea ferată Mexico-Taluca. În această perioadă, loteria a fost ridicată la rangul de instituţie de interes naţional prevăzută de Constituţie. După moartea lui Juarez, preşedintele Sebastian Lerdo de Tejada a liberalizat piaţa jocurilor de noroc.

În perioada guvernului lui Porfirio Diaz, Loteria Naţională a contribuit financiar pentru a ridica numeroase edificii, spitale, opere de artă pe care le putem admira şi astăzi, sau a finanţat participarea Mexicului la expoziţiile internaţionale de tehnică şi inovaţii. În perioada postrevoluţionară, şeful Armatei Constituţionale, Venusiano Carranza, a desfiinţat loteria la 13 Ianuarie 1915, ulterior repusă în funcţiune de Adolfo de Fuerta, în Iulie 1920. 14 ani mai târziu, s-a luat decizia construirii unui sediu pentru Loteria Naţională. Numele clădirii, o adevărată emblemă a capitalei, este “El Moro” şi a fost inaugurată în Noiembrie 1946.

Începând cu anii ’60, clădirile loteriei au fost date în administrarea Secretariatului pentru Sănătate şi, prin conducerea sa publică, beneficiile societăţii au fos orientate către acte caritabile şi construcţii de şcoli sau spitale. Data de 5 ianuarie 2001 a fost, de asemenea, o zi istorică pentru Loteria Naţională. Pentru prima dată, după 231 de ani de funcţionare, şeful statului, Preşedintele Vincente Fox Quesada, a participat la decernarea premiilor unei variante de joc.

Zodiac, cel mai populat joc mexican

Jocul de Zodiac a fost propus publicului în aprilie 1984, când marele premiu a fost de şapte milioane de pesos. Începând cu această perioadă, instituţia a început să evolueze şi să se adapteze noilor tendinţe impuse de piaţa jocurilor de noroc. În Octombrie 1990, în oraşul Santiago de Quaretaro (Mexic), s-a înfiinţat şi Loteria Iberoamericană, cu participarea Argentinei, Spanei, Republicii Dominicane şi a Mexicului. O notă aparte Loteriei Mexicane este dată de “Los ninos gritones”, un grup de copii care strigă numerele extrase.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.