European Lottery all around the world – French lotteryLoteria europeană la nivel global – Loteria Franceză

marți, 29 iunie 2010

Lotteries have existed since long before Columbus decided to set his sails towards the new world. Not just the illegal lotteries, like the numbers games which remain popular in several cities, but the legal lotteries which are officially regulated by local government agencies.  

In fact, lots of lotteries exist everywhere today worldwide. Europeans have enjoyed playing lotteries since the times of the illustrious Roman emperor, Nero, who reigned between the years 54 to 68 AD.

The first known lottery in France was created by King Francis I in or around 1505. After that first attempt, lotteries were forbidden for two centuries. They reappeared at the end of the 17th century, as a „public lottery” for the Paris municipality (called Loterie de L’Hotel de Ville) and as „private” ones for religious orders, mostly for nuns in convents.

Lotteries quickly became one of the most important resources for religious congregations in the 18th century, and helped to build or rebuild about 15 churches in Paris, including St. Sulpice and Le Panthéon. At the beginning of the century, the King avoided having to fund religious orders by giving them the right to run lotteries, but the amounts generated became so large that the second part of the century turned into a struggle between the monarchy and the Church for control of the lotteries. In 1774, the monarchy—specifically Madame de Pompadour–founded the Loterie de L’École Militaire to buy what is called today the Champ de Mars in Paris, and build a military academy that Napoleon Bonaparte would later attend; they also banned all other lotteries, with 3 or 4 minor exceptions. This lottery became known a few years later as the Loterie Royale de France. Just before the French Revolution in 1789, the revenues from La Lotterie Royale de France were equivalent to between 5 and 7 pc of total French revenues.

Throughout the 18th century, philosophers like Voltaire as well as some bishops complained that lotteries exploit the poor. This subject has generated much oral and written debate over the morality of the lottery. All lotteries (including state lotteries) were frowned upon by idealists of the French Revolution, who viewed them as a method used by the rich for cheating the poor out of their wages.

The French National Lottery game, known as LOTTO, was launched in 1936 and is operated by La Française des Jeux – an organisation which is chiefly (72%) owned by the state. Since that time, La Française des Jeux has had a monopoly on most of the games in France, including the lotteries. There have also been reports of lotteries regarding the mass guillotine executions in France. It has been said that a number was attached to the head of each person to be executed and then after all the executions, the executioner would pull out one head and the people with the number that matched the one on the head were awarded prizes (usually small ones); each number was 3-to-5 digits long.

Since its launch, more than 4.1 billion prizes have been paid out, with 7.900 players becoming multimillionaires under the old currency system (francs) and over 150 more becoming multimillionaires since the Euro was introduced in 2002.

The game itself requires player to select 6 numbers from 1 to 49, and draws are held twice a week on Wednesdays and Saturdays. During the draw, seven balls are picked by the LOTTO machine – six main numbers and one supplementary “bonus” number. To win the jackpot, the player must match all six main numbers. Lesser prizes are available for players matching fewer numbers, as follows:

PRIZE LEVEL HOW TO WIN
Jackpot Match 6 main numbers
2 Match 5 main numbers + bonus
3 Match 5 main numbers
4 Match 4 main numbers + bonus
5 Match 4 main numbers
6 Match 3 main numbers + bonus
7 Match 3 main numbers

It is legal for anyone over the age of 16 to play LOTTO in France, and participating is very straightforward. To play in person, you need to complete a lottery play slip. This allows you to make up to ten lottery entries at once. You can also opt to have the same numbers entered for two, three, four or five consecutive draws.

If you wish to play more than six numbers in order to increase your chances of winning, you can do this by taking advantage of the Jeu Multiple option. This allows you to choose 7, 8, 9 or 10 numbers and will generate 7, 28, 84 or 210 entries respectively.

Whether a player chooses to play six numbers (Jeu Simple) or more numbers (Jeu Multiple) they can either select their own numbers of have the lottery terminal generate the numbers at random on their behalf.Loteriile există încă de pe vremea când Columb a decis să-şi îndrepte pânzele către lumea nouă. Însă nu doar loteriile ilegale, care se mai păstrează încă în câteva oraşe, ci cele legale, controlate de agenţiile guvernamentale locale.

Astăzi, există multe loterii peste tot în lume. Europenii s-au bucurat de ele chiar de pe vremea ilustrului conducător roman, Nero, care a domnit între anii 54 şi 68 d.H.
Prima loterie cunoscută din Franţa, a fost creată de Regele Francis I, în jurul anului 1505. După prima sa încercare, acestea au fost interzise timp de două secole şi au reapărut la sfârşitul secolului 17, în două forme. Una de ″loterie publică″ pentru municipalitatea din Paris (denumită şi Loterie de L’Hotel de Ville) şi una de ″loterie privată″ pentru ordinele religioase, îndeosebi pentru călugăriţele din mănăstiri.
Loteriile au devenit repede una dintre cele mai importante resurse pentru congregaţiile religioase din secolul al XVIII-lea, şi au contribuit la reconstrucţia sau construirea a 15 biserici din Paris, printre care şi St. Sulpice şi Le Panthéon. La începutul secolului, Regele a încercat să evite finanţarea ordinelor religioase dându-le dreptul să conducă loteriile, dar cum sumele generate deveniseră foarte mari, în a doua jumătate a secolului s-a iscat o adevărată luptă între Monarhie şi Biserică pentru controlul loteriilor. În 1774, Monarhia – cu precădere Madame de Pompadour -a fondat Loterie de L’École Militaire, pentru a cumpăra ce e azi Champ de Mars din Paris şi pentru a construi o Academie Militară care avea să fie urmată de Napoleon Bonaparte; în acelaşi timp, toate celelalte loterii au fost interzise cu 3 sau 4 excepţii minore. Loteria a devenit cunoscută mai târziu sub numele de Loterie Royale de France. Chiar înainte de începutul Revoluţiei Franceze din 1789, veniturile acestei loterii erau echivalentul a 5 şi 7 % din totalul veniturilor franţuzeşti.
De-a lungul secolului al XVIII-lea, filozofi ca Voltaire, precum şi câţiva pastori, s-au plâns de faptul că loteriile exploatează săracii, subiect care a generat multe dezbateri, fie orale sau scrise, legate de caracterul moral al loteriei. Toate loteriile (inclusiv cele de stat), erau blamate de idealiştii Revoluţiei Franceze, care le vedeau ca pe o metodă folosită de cei bogaţi, pentru a-i înşela pe cei săraci.
Jocul Loteriei Naţionale Franceze, cunscut sub numele de LOTTO, a fost lansat în 1936, fiind condus de La Française des Jeu – o organizaţie deţinută în proporţie majoritară (72%) de către stat. Încă de atunci, La Française des Jeux a deţinut monopolul pe majoritatea jocurilor de acest gen din Franţa, inclusiv a loteriilor. Au fost cazuri în care s-au raportat cazuri de execuţii prin ghilotină în Franţa, făcute ca o loterie. Se spune că de capul fiecărei persoane ce urma să fie excutată , se ataşa un număr, iar după execuţii, călăul alegea unul dintre capete; cei ce aveau acel număr, câştigau premii (de regulă mici ca valoare); fiecare număr avea de la 3 pâna la 5 cifre.
De la lansarea sa, s-au dat peste 4,1 miliarde de premii, 7.900 de jucători devenind multimilionari în sistemul monetar vechi (franci), şi peste 15 au devenit multimilionari de la introducerea monedei euro, în 2002.
Jocul în sine constă în selectarea a 6 numere, de la 1 la 49, iar extragerile se fac de două ori pe săptămână, miercurea şi sâmbăta. În timpul extragerilor, 7 bile sunt alese de aparatul Lotto, cele 6 numere şi un număr bonus, suplimentar. Pentru a câştiga premiul cel mare, un jucător trebuie să fi ales corect toate cele 6 numere. Premii de valoare mai mică sunt disponibile şi pentru cei care au ales mai puţine numere decât cele extrase, după cum urmează:
Premiu                 Cum câştigi
Jackpot                Coincid 6 numere
2                            Coincid 5 numere+ bonus
3                            Coincid 5 numere
4                            Coincid 4 numere + bonus
5                            Coincid 4 numere
6                            Coincid 3 numere + bonus
7                            Coincid 2 numere

Orice persoană peste vârsta de 16 ani are dreptul legal de a juca la Lotto în Franţa, iar participarea este directă. Pentru a juca individual, trebuie completat un bilet de lotto, unde poţi alege pâna la 10 numere odată. Se poate opta ca, pentru aceleaşi numere, să fie valabile două, trei, sau cinci extrageri consecutive.
Dacă doreşti să joci mai mult de 6 numere pentru a-ţi mări şansele de câştig, poţi face asta folosind opţiunea de joc multiplu (Jeu Multiple). Asta îţi permite să alegi 7, 8, 9 sau 10 numere şi vei genera 7, 28, 84 sau respectiv 210 intrări.
Fie că un jucător alege să joace şase numere (Jeu Simple) sau mai multe (Jeu Multiple), ei pot fie să îşi aleagă propriile numere, fie să lase loteria să genereze aleator numere pentru ei.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.