The Chinese Lottery, from the Great Wall to the century of speedLoteria chineză, de la Marele Zid la secolul vitezei

duminică, 20 februarie 2011

With a history over five millenniums, China comes to the fore with the most ancient lottery formula in the entire world, Named Keno that appeared during Han dynasty, between year 205 and 187 BC. In that period, when certain states didn’t even exist, the Chinese people played the lottery. Some say that even the Great Wall of China was built with the funds raised from lottery.   

At first, the most ancient lottery in the world had a realistic purpose, to alphabetize the Chinese children. Keno, made of a poem of 1000 non repetitive rimes, had to help the little ones learn 1000 letters necessary for discovering the secrets of reading. Later, around year 200 BC, the legendary Chinese General Cheung Leung invented the lottery game. He created a betting system based on the first 120 letters of the famous poem.

The players who enjoyed this game would choose a number of letters divided into subcategories. Twice a day, usually in the morning and in the evening, the emperor would pick arbitrary combinations. Those losing the bet on a subcategory would lose three times the amount. In return, the players who discovered the perfect combination won ten times the amount bet. The game became popular fast. Those days the players would find out the results of the lottery through homing pigeons, sent to all the lands of the empire. Along the years, the most ancient lottery in the world was also known under the name of The Game of the White Pigeon, due to the messengers used for transmitting the winning numbers.

Keno became a popular game in China and Cheung Leung was now able to organize his army with the funds collected from 10 extractions. Long disputed by the learned of the times who would compare it with imbecile taxes, the Chinese lottery in the ancient times put an important mark over the millenniums, through the construction of the Great Wall of China. The taxes collected indirectly by the authorities were also used for the construction of this giant, meant to protect the country against foreign invasions.

2000 years later, the game was introduced in South America by the Chinese immigrants during the XIX th century.

How did the most ancient lottery in the world adapted to the century of speed?

The game developed along the years. Now it is offering the possibility to win large amounts, starting with bets quite small. Keno is now playing within the casino lounges, but for those willing to play within other rooms, can turn to Keno runners who take the ticket of the player and deliver the winnings. At first the homing pigeons, now the video monitors within the casino rooms for announcing the winning numbers. The video version of the game appeared quickly. The players who wish to find the results in a shorter period can turn to this version that works on coins.

To try his luck on Keno, the player must choose between four and ten numbers from 1 to 80. Each pick up is called “spot” and those betting on 20 numbers play a 10 Spot game. Keno tickets can be found on the casino tables, as well as within the lounges arranged for the game. The operators who include this game in their offers provide the players with a special pen. The players must mark the numbers on a blank ticket and take it to the desk, together with the necessary amount. They will receive a copy of the ticket. For designating the winners, 20 Keno numbered tickets are extracted from a ball with 80 balls. The results are displayed on the monitors in the casino

Depending on the operator, ticket types and the number of right balls, a player can win up to 50.000 dollars by betting one dollar.

Keno game is called race. Certain casinos offer the multi race option, and therefore, more than one game can be performed at once. The advantage of the house is different, depending on the version, but it is usually established to 30% or more. The chance to get the right number is 0.25%  which makes the game one of the poorest betting games.

For a bigger total winning and bets, many Keno games offer progressive jackpots that sometimes reach a quota of over 100%.

The Chinese lottery, the symbol of the national welfare today

Nowadays, the Chinese lottery is no longer based on the Keno game. It is divided into two state lotteries, Welfare Lottery and Mark Six. Welfare Lottery has a fated name, since the funds raised are used for supporting the less fortunate, and also for public works. On this lottery game, the players must choose six numbers between 1 and 33 of the red balls extracted from an urn, and a number between 1 and 6, extracted from another urn with blue balls. At the same time, the players can combine the two versions, and this makes the game the most complicated lottery game in the world. Those marking the perfect combination can win the fabulous amount reaching 70% of the total winning fund, and the player who marks the six numbers of the red balls urn can win 30% of the total award funds.

Mark Six looks a lot like the Romanian lottery, since it extracts 6 numbers of the 49 in the game. The player who marks the six winning numbers gets the jackpot. The second award goes to the player who marks 5 numbers, but also the extra number, that can bring an important amount to the final prize. Five numbers out of the six on the ticket bring the award of the third winning category. The value of the awards decreases till reaching variant seven, with only three marked numbers. When no player gets the first two winning categories, the amounts are carried forward, making the jackpot more attractive. With a 1:14.000.000 chances for winning the big award, the total amount on the first category can reach impressive levels.

This lottery also includes another game, called Snowball Pool. On each extraction for Mark Six, a small percent of the cashed are directed to Snowball Pool, and the amounts are included into a special tombola, organized on holidays.

Lotteries have proved to be a profitable activity for the Chinese authorities. The statements of the Ministry of Finances confirmed the success of this gambling segment that developed within the first 5 month of the year with 23% up to 63.16 million Yuans, equivalent with 9.26 billion dollars, which proves the desire of the Chinese people to try their luck.Cu o istorie de peste 5 milenii, China se remarcă și cu cea mai veche formă de loterie din lume, Keno, apărută în timpul dinastiei Han, în perioada 205 – 187 î.e.n. Pe când alte state abia luau naștere, chinezii jucau deja la loterie. Se spune chiar că Marele Zid Chinezesc a fost construit în urma fondurilor strânse din organizarea loteriilor.

Cea mai veche loterie din lume a avut inițial un scop practic, acela de a-i alfabetiza pe copiii chinezi. Formată dintr-un poem cu 1.000 de rime irepetabile, Keno trebuia să îi ajute pe cei mici să învețe o mie de caractere necesare pentru a putea descoperi tainele cititului. Mai târziu, în jurul anului 200 î.e.n., legendarul general chinez Cheung Leung a inventat jocul de loterie. Folosind primele 120 de caractere din celebrul poem, el a creat un sistem de pariere.

Amatorii noului joc de noroc alegeau un set de caractere din cele 120 de simboluri chinezești, împărțite în opt subcategorii. De două ori pe zi, de regulă dimineața și seara, împăratul trăgea la sorți combinații aleatorii. Cei care pierdeau pariul pe o subcategorie, pierdeau de trei ori suma pusă în joc. În schimb, jucătorii care descopereau combinația perfectă, câștigau de 10 ori mai mult. Jocul s-a răspândit repede și a strâns adepți de peste tot, iar în acele timpuri oamenii aflau rezultatele loteriei prin intermediul porumbeilor mesageri, trimiși în toate ținuturile îndepărtate ale imperiului. Astfel, de-a lungul timpului cea mai veche loterie din lume a fost cunoscută şi sub numele de Jocul Porumbelului Alb, datorită mesagerilor folosiţi pentru transmiterea numerelor câştigătoare, din oraşele mari către sate şi cătune.

Keno a devenit atât de popular încât Cheung Leung și-a putut pune pe picioare armata, predispusă invaziei barbarilor, numai din fondurile colectate din 10 extrageri. Contestată de unii cărturari, care o comparau cu taxele imbecile, loteria chineză din Antichitate și-a lăsat amprenta peste milenii, prin construcția Marelui Zid Chinezesc. Astfel, impozitele colectate indirect de autorități au fost folosite și pentru această construcție gigant, menită să apere țara de invaziile armate ale străinilor.

La circa 2.000 de ani de la crearea sa, jocul a fost introdus în America de Nord în secolul al XIX-lea de către imigranţii chinezi, care veniseră să lucreze în mine şi la căile ferate.

Cum s-a adaptat cea mai veche loterie din lume la secolul vitezei

Între timp jocul a evoluat și oferă acum posibilitatea unor câştiguri mari, pornind de la pariuri relativ mici. În prezent, Keno se joacă de regulă în lounge-urile cazinourilor special amenajate, însă, cei care vor să joace în alte săli pot apela la ”Keno runners”, care preiau biletul jucătorului şi livrează câştigurile. De la porumbelul mesager, acum monitoarele din interiorul sălilor de cazinouri anunță numerele câştigătoare. Nici versiunea video a jocului de Keno nu a întârziat să apară astfel că cei care vor rezultate într-un timp mai scurt pot apela la această variantă de joc, care funcționează cu monede.

Pentru a-și încerca norocul la Keno, jucătorul trebuie să aleagă între patru și zece numere din intervalul 1-80. Fiecare alegere poartă numele de ‘Spot’, iar cei care pariază pe 10 numere, joacă o partidă de 10 Spot. Biletele de Keno se pot găsi la mesele din cazinouri, precum şi în lounge-urile special amenajate, iar operatorii care includ în oferta lor de joc această variantă înrudită cu loteria antică le pun la dispoziţie clienților și un creion special. Jucătorii trebuie doar să marcheze pe un bilet gol numerele pe care le vor și să-l ducă apoi la un ghişeu, împreună cu suma necesară, și vor primi un duplicat al biletului. Pentru desemnarea câștigătorilor, 20 de bile de Keno numerotate sunt extrase dintr-un recipient cu 80 de bile. Rezultatele sunt afişate pe ecranele din cazinouri.

În funcție de operator, de tipurile de bilete jucate și de numărul de bile ”ghicite”, un jucător poate câștiga  până la 50.000 de dolari cu un pariu de doar 1 dolar.

Partida de Keno poartă numele de cursă, iar în multe cazinouri este oferită opţiunea multi-race, astfel că se pot juca concomitent mai multe partide. Avantajul casei diferă în funcţie de varianta de Keno jucată, dar, de regulă, se situează la 30% sau chiar mai mult. Şansa de a ghici un număr din 80 este de 0,25%, ceea ce clasează Keno printre cele mai slabe jocuri de pariuri.

Pentru un total mai mare jucat sau pentru pariuri mai mari, multe jocuri de Keno oferă jackpot-uri progresive, care, uneori, ajung îndeajuns de mari încât casa oferă o cotă de peste 100%.

Loteria chineză de azi, simbol al bunăstării naționale

Astăzi, loteria națională chineză nu se mai axează pe jocul Keno, ci este divizată în cele două loterii de stat, Welfare Lottery (n.red – Loteria Bunăstării) și Mark Six. Prezentă de peste 23 de ani pe piață, Loteria Bunăstării are un nume predestinat întrucât fondurile strânse de la acest joc de noroc sunt folosite pentru susținerea celor cu probleme, a sinistraților sau pentru lucrări de interes public. La această loterie, jucătorii trebuie să aleagă șase numere cuprinse între 1 și 33, dintre bilele roșii, ce vor fi extrase dintr-o urnă, și un număr cuprins între 1 și 16, extras dintr-o altă urnă cu bile albastre. Totodată, jucătorii pot combina cele două variante de joc după bunul plac, ceea ce face din această variantă a loteriei chineze unul dintre cele mai complicate jocuri de profil din lume. Cei care reușesc să bifeze combinația perfectă pot câștiga fabuloasa sumă de 70% din fondul de premiere, iar jucătorul care descoperă doar cele șase numere extrase din urna cu bile roșii poate intra în posesia a 30% din fondul de premii.

Mark Six este asemănătoare cu loteria românească întrucât se extrag 6 numere din cele 49 puse în joc. Cel care descoperă toate cele 6 numere câștigătoare intră în posesia jackpot-ului. Premiul al doilea revine celui care a descoperit doar cinci numere extrase din primele șase, dar și numărul extra, care-l poate ajuta să-și rotunjească substanțial veniturile. Pentru cinci numere bifate pe bilet din cele șase extrase, clientul intră în posesia premiului oferit la cea de-a treia categorie de câștig. Premiile descresc până la cea de-a șaptea variantă, cu doar trei numere ghicite. În cazul în care nimeni nu reușește să intre în posesia primelor două categorii de câștig, sumele se reportează, făcând jackpot-ul tot mai atractiv. Cu o șansă la 14.000.000 de variante jucate pentru obținerea marelui premiu, reportul de la categoria I ajunge de foarte multe ori la cote impresionante.

Această loterie include și un alt joc, numit Snowball Pool. La fiecare extragere pentru Mark Six, un mic procent din sumele încasate se virează pentru Snowball Pool, iar banii strânși sunt incluși la o tombolă specială, organizată de sărbători.

Loteriile au demonstrat de-a lungul timpului că sunt o activitate profitabilă pentru autorităţile chineze. Și datele Ministerului de Finanțe confirmau succesul acestui segment al jocurilor de noroc, care a evoluat în primele cinci luni ale anului cu 23%, până la 63,16 miliarde de yuani, echivalentul a 9,26 miliarde de dolari, semn că locuitorii Chinei sunt tot mai dispuși să-și încerce norocul de la o extragere la alta.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.