Legislation: Important provisions of Romanian legislation regarding the organization and exploitation of gamblingLEGISLATIE:Prevederi importante în legislaţia românească privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

marți, 27 iulie 2010

In compliance with OUG NO.77/2009 regarding the organization and exploitation of gambling, there are many important provisions which are the subject of this edition:

Art.19.-(1) Technical inspection of machinery, installations, devices, gambling tables and other means of game, except those for which recognized certificates by the European Union or the software that are is not part of that specific means of game is performed by the Romanian Bureau of Legal Metrology.

(2) Software used for a purpose other than for technical supervision which is carried out under para. (1), is made under the sole responsibility of the organizers. Together with the request for the authorization of gambling, which involves the use of such software, the organizer will present the committee with a document that grants the organizer with the right to use the software, by the rightful owner of it.

(3) Inspection of the means of play which are used for bingo games exploitation, organized by television networks systems regardless of their design or operational method, is performed solely by Romanian Legal Metrology Office.

(4) Technical standards used for checking, by the Romanian Bureau of Legal Metrology, as well as the charges levied for technical control activities are annually set by joint order of the Ministry of Economy and Ministry of Public Finance. Until the effective date of entering into force, the previous year charges stand valid.

(5) The technical rules of inspection used by the Romanian Bureau of Legal Metrology comprise the inspection of the rights to use the software applied, strictly emphasizing the examination conducted and its results within the pages of the documents issued by the Romanian Bureau of Legal Metrology.

(6) For the first year of implementation of the hereby emergency ordinance, technical inspection of machinery, installations, devices, gambling tables and other means of play will be conducted under the technical rules in force at the date of this Emergency Ordinance, levying the charges of the Romanian Bureau of Legal Metrology valid at the same date.

(7) The cost of the inspection activities will be borne by their beneficiaries, namely the economic operators and gambling organizers.

Art.20.-(1) Economic operators in Romania that produce, import or perform intra-Community acquisitions of gambling means in Romania, as they are defined in Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Code, together with the subsequent amendments and additions, for marketing purposes or use in any form, on the Romanian territory, are obliged within 15 days from date of accounting registration of the specific operations , according to the Accounting Law no. 82/1991 republished, to declare this gambling means to the committee, according to the provisions for implementing this emergency ordinance.

(2) The intromission of the means of play in Romania, in any form other than those provided in par. (1) is to be declared to the committee 15 days before the completion of the transaction, under the conditions provided by the norms of implementation of the hereby emergency ordinance, and can be achieved only  under restricted proof of the declaration at the registry of the Ministry of Public Finance.

(3) The intromission of gambling means in Romania by natural persons is prohibited, if meant to organize gambling, as they are defined by this emergency ordinance, in any form.

(4)  Operators who sell or buy gambling means are forced to declare the gambling means subject to the transaction to the committee, according to the provisions for implementing this emergency ordinance, within 15 working days of its execution.

(5) Rightful owners of the means of play that have been previously subject to authorization and which, by whatever the grounds of this decision (scrapping, export, storage, conservation, etc…) no longer wish to exploit or make available under any form, these means of play, are to declare the means of play to the committee, according to the provisions for implementing this emergency ordinance, within 15 days of the expiry of the gambling exploitation permit.

(6) Economic operators who intend to produce means of play in Romania, for use or marketing purposes, are required to obtain the approval of the committee to conduct such activities, according to the provisions for implementing this emergency ordinance. Operators who produce means of play in Romania, , for use or  marketing purposes, at the date of this Emergency Ordinance entering into force, are required to seek advice from the committee within 60 days.Conform OUG nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, există mai multe prevederi importante asupra cărora ne vom opri în această ediţie:

 Art. 19. – (1) Controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc, cu excepţia celor pentru care există certificate recunoscute la nivelul Uniunii Europene sau a programelor informatice care nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(2) Utilizarea de programe informatice, altele decât cele pentru care controlul tehnic se efectuează în condiţiile alin. (1), se realizează pe răspunderea exclusivă a organizatorilor. Odată cu solicitarea de autorizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea acestor programe informatice, organizatorul va prezenta comisiei un document din care să rezulte dreptul de utilizare acordat organizatorului de către deţinătorul de drept al programului informatic.

(3) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo, organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, se realizează numai de către Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum şi tarifele practicate pentru activităţile de control tehnic se stabilesc anual prin ordin comun al ministrului economiei şi al ministrului finanţelor publice. Până la data intrării în vigoare a ordinului, sunt valabile tarifele din anul anterior.

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român de Metrologie Legală se cuprinde şi verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidenţierea distinctă a verificării efectuate şi a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală.

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, controlul tehnic al maşinilor, instalaţiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc şi altor mijloace de joc se va desfăşura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, la tarifele practicate de Biroul Român de Metrologie Legală la aceeaşi dată .

(7) Costul activităţilor de control tehnic va fi suportat de beneficiarii acestora, respectiv de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc.

 Art. 20. – (1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achiziţii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operaţiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii comisiei, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se poate realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţiei respective la registratura Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Se interzice introducerea de mijloace de joc pe teritoriul României în scopul organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sub orice formă, de către persoanele fizice.

(4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacţiei comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia.

(5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziţie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc, sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc comisiei, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.

(6) Operatorii economici care intenţionează să producă în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligaţi să obţină avizul comisiei pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Operatorii economici care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc în România mijloace de joc în scopul comercializării sau utilizării sunt obligaţi să solicite avizul comisiei în termen de 60 de zile.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.