LEGISLAŢIE – Termeni importanţi în legislaţia românească privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

marți, 22 iunie 2010

În OUG nr. 77/2009, privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, există câţiva termeni asupra cărora ne vom opri atenţia în această ediţie:
1. ce se înţelege prin joc de noroc;
2. taxa de participare;
3. mijloc de joc;
4. organizator de jocuri de noroc;
5. participant la jocuri de noroc;
6. ce se înţelege prin „câştig” sau „premiu”.

Art. 3. – (1) Prin joc de noroc se înţelege acea activitate comercială care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă baneşti, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
(2) Sunt incluse în această categorie şi acele activităţi comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.
(3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existenţa cumulativă a următoarelor elemente: joc şi/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanţi .
Art. 4. – (1) Prin taxa de participare directă se înţelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.
(2) Prin taxa de participare disimulată se înţelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar faţă de contravaloarea percepută de la aceeaşi persoană de acelaşi operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activitătii ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfăşurarea activităţii, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.
Art. 5. – (1) Prin mijloc de joc se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază şi auxiliare.
(2) Prin mijloc de joc de bază se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective.
(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înţelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi .
(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) şi a mijloacelor băneşti.
Art. 6. – Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii.
Art. 7. – Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc.
Art. 8. – Prin câştig sau premiu se înţelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câştigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câştigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.