The Canadian gambling legislationLegislația canadiană a jocurilor de noroc

miercuri, 17 noiembrie 2010

In Canada, gambling has a long history, but the first regulations were implemented 120 years ago. The first consignment regarding this segment appeared within the Penal Code that in 1892 would forbid all the activities within this domain, excepting the horse race. Through a certain section, “contravention against religion, ethics and public comfort” attached to the legislation, the Canadian govern would forbid almost all types of gambling. Between 1886 and 1888 other contravention activities were introduced. Despite the fact that the bets on horse races did not have a clear and elaborated legislative framework, the authorities accepted them. This Penal Code was based on the English law, assumed by Canada in 1867. The gambling prohibition has been gradually repealed ever since.

Along the years, the Penal Code was changed and gambling gained space on a small scale or for humanitarian reasons. Between 1892 and 1969 the Canadians could bet on horse races, but they were allowed to participate to the summer fairs. The charitable activities supported by gambling led to the modification of the Penal Code in 1969, which allowed the provincial authorities to use the lotto funds for financing important events, as The Olympic Games in Montreal in 1976. An amendment of the law authorized the districts to manage and control the lottery systems and to allow the charity groups to do the same under license. However, the federal govern had total control over these activities.

The local and territorial authorities continued the negotiations for obtaining certain disposals that would diversify the gambling offer in Canada. The virtual monopole of the state over gambling would generate important revenues for the state budget. The larger amounts influenced the representatives of the Govern to expand the gambling area available in their state.

At the end of the seventies, the legislation was already bypassed and sometimes described as a “mixture of fossil laws”. In order to fall into the line of the market tendencies, in 1985 an amendment of the Penal Code allowed the local authorities to manage and control the computers and video gaming devices, as well as the slot machines. Through this legislative modification the zonal officials took over the exclusive control of gambling, with the condition to redirect 24 million dollars to the state budget annually. The amount redirected to the Canadian budget would be adjusted according to the price consumption indicator and the volume of the business circulation. The 100 million dollars, originated from the gambling operators, was used for organizing the Olympic Games in Calgary, in 1988.

Along the years, once extending the electronic gambling, the following modifications of the legislation reinforced the control of the local representatives over this segment. This liberalization determined the increase of the number of operators within the Canadian gambling industry. In 1988, the dice became legal on the Canadian territory. Starting with 2003, the amount directed by the provincial authorities to the federal budget increased up to 60 million dollars.

Unlike other countries the Canadian political structure of the gambling is unique. The operators function exclusively under the control of the provincial and territorial governs, but they are limited by the provisions of the Penal code.

The gambling forms accepted in Canada today are lotteries, horse races, gambling and charity activities, including bingo, casino gaming, video lottery terminals, mutual bets and sport bets. The number of these gaming forms is different from a region to another. In certain regions, some gaming forms are even forbidden. If the lotteries would once redirect the larger amounts to the state budget, today the electronic gaming and the casinos are on top.

After 25 years from the most important modification of this segment, gambling became a profitable business in Canada. The state budget earns annually billions of dollars from this particular activity. Ontario, Quebec, Alberta and British Columbia are the main profit generators for the Canadian govern.

The extension of the online environment got the attention of the Canadians for this gambling form that attracts and generates important profits in the entire world. At the end of the month, British Colombia was the only area in this state where the online gaming was legal, while other regions were negotiating the regulation of this segment.Jocurile de noroc din Canada au o istorie îndelungată, însă primele reglementări au apărut în urmă cu aproximativ 120 de ani. Primele consemnări asupra acestui segment au apărut în Codul Penal, care în 1892 interzicea toate activitățile de profil, cu excepția curselor de cai. Prin intermediul unei secțiuni, ”Infracțiuni împotriva religiei, moralei și a confortului public”, atașată legislației, guvernul canadian interzicea aproape toate jocurile de noroc. În anii 1886 și 1888 au mai fost introduse și alte activități considerate infracțiuni. În ciuda faptului că pariurile la cursele de cai nu beneficiau de un cadru legislativ clar și bine elaborat, autoritățile acceptau aceste pariuri. Acest Cod Penal era axat pe legile englezești, preluate de Canada în 1867. De atunci interzicerea jocurilor de noroc a fost abrogată treptat.

De-a lungul timpului Codul Penal a suferit modificări, care au permis treptat desfășurarea jocurilor de noroc la scară mai mică sau pe motive de caritate. Între 1892 și 1969 canadienii puteau paria pe cursele de cai, dar aveau voie și să joace la târgurile de vară. Acțiunile caritabile susținute de jocurile de noroc au dus la o modificare a Codului Penal în 1969, care a le-a permis autorităților provinciale și federale să folosească fondurile loteriilor pentru finanțarea unor evenimente importante, precum Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Un amendament al legii din 1969 autoriza provinciile să gestioneze și să conducă sistemele de loterie și să permită grupurilor de caritate să facă același lucru sub licență. Cu toate acestea, guvernul federal deținea în continuare controlul asupra acestor activități.

Autoritățile locale și teritoriale au continuat negocierile pentru obținerea unor dispoziții care să diversifice oferta de jocuri de noroc în Canada. Monopolul virtual al statului asupra jocurilor de noroc genera venituri substanțiale la bugetul de stat. Sumele tot mai mari i-au influențat pe guvernanți să lărgească paleta jocurilor de noroc disponibilă în statul lor.

La finele anilor ’70 legislația în domeniu era depășită, descrisă uneori ca un ”mozaic de legi fosilizate”. Pentru a se alinia cu tendințele pieței, în 1985 a apărut un amendament în Codul Penal, care le permitea autorităților locale să administreze computere și dispozitive de jocuri video, dar și slot machines. Tot prin această modificare legislativă oficialii zonali au preluat controlul exclusiv asupra jocurilor de noroc, cu condiția ca acestea să vireze anul 24 de milioane de dolari la bugetul de stat. Suma direcționată către bugetul canadian urma să fie ajustată în funcție de indicele prețurilor de consum și de volumul afacerilor rulate. Suma de 100 de milioane de dolari, provenită de la operatorii de jocuri de noroc, a fost folosită pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Calgary, desfășurate în 1988. 

De-a lungul timpului, odată cu extinderea jocurilor de noroc electronice modificările ulterioare ale cadrului normativ au întărit controlul reprezentanților locali asupra acestui segment. Această liberalizare a dus la o creștere rapidă a numărului de operatori din industria canadiană a gambling-ului. În 1998 și jocurile de zaruri au devenit legale pe teritoriul Canadei. Începând cu anul 2003 suma virată de către autoritățile provinciale la bugetul federal a fost majorată la aproximativ 60 de milioane de dolari.

În Canada structura politică asupra jocurilor de noroc este unică spre deosebire de celelalte țări din întreaga lume. Operatorii funcționează exclusiv sub controlul guvernelor provinciale și teritoriale, însă sunt strict limitate de prevederile Codului Penal.

Formele de gambling acceptate astăzi în Canada sunt loteriile, cursele de cai, jocurile de noroc și de caritate, inclusiv bingo, jocurile de cazinou, terminalele de loterie video, pariurile mutuale dar și pariurile sportive. Densitatea acestor forme de joc diferă de la o zonă la alta, iar în unele provincii anumite tipuri de gambling sunt interzise. Dacă în trecut loteriile virau cei mai mulți bani la bugetul de stat, acum acestea au fost eclipsate de jocurile electronice și cazinouri.

La 25 de ani de la cea mai importantă modificare asupra acestui segment, jocurile de noroc au devenit o afacere profitabilă în Canada. Bugetul de stat câștigă anual miliarde de dolari de pe urma acestor activități. Ontario, Quebec, Alberta și British Columbia sunt principalele generatoare de profit pentru guvernul canadian.

Extinderea în mediul online a captat și interesul canadienilor pentru această zonă a gambling-ului, care atrage investiții și generează profituri tot mai mari în întreaga lume. La finele lunii august British Columbia era singura zonă din acest stat în care jocurile de noroc online erau în deplină legalitate, în timp ce alte regiuni purtau negocieri pentru reglementarea acestui segment.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.