DECISION to modify and suplement The Government Decision no. 298/2013 regarding the organization and operation of the National Gambling Office and in regard to the modification and supplementation of the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

miercuri, 23 octombrie 2013

 

First Part

We present the first part of the content of the Government Decision dating 2013 August 21st on the modification and completion of the Government Decision no. 298/2013 regarding the organization and operation of the National Gambling Office and the modification and completion of the Government Decision no. 870/2009, approving the Methodological Norms enforcing the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling.

 

Pursuant to article 108 of the Constitution of Romania, republished, and to article 1 paragraph(3) of the Government Emergency Ordinance No. 20/2013 on the establishment, organization and operation of the National Gambling Office and on modifying and supplementing the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling.

The Government of Romania enacts the present decision.

ART. I

The Government Decision no. 298 dating from May 29, 2013, on organization and operation of the National Gambling Office and regarding the modification of the Governmental Decision no. 870/2009 approving the Methodological Norms of enforcing the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling, as published in the Official Gazette of Romania part I no. 311 of May 30, 2013, shall be amended as follows:

Article 1, after paragraph (3), a new paragraph is inserted, paragraph (4), with the following content:

„(4) The headquarters of the National Gambling Office is in Bucharest, Calea Victoriei no. 9,district 3.”

ART. II

The Government Decision No. 870/2009 approving the methodological Norms enforcing the Government Emergency Ordinance No. 77/2009 on the organization and operation of gambling, as published in the Official Gazette of Romania part I no. 528 of July 30 2009, with subsequent amendments and additions shall be amended as follows:

  1. Paragraph (1) of article 1 shall be completed and a new subparagraph is inserted in paragraph(2), subparagraph (k)

Any other provision contrary to the provisions relating to the authorization and operation of poker clubs shall be repealed by law.

„k) characteristic activities of poker clubs;”

1.      1. Article 2, paragraph (8) a new subparagraph is introduced, respectively, letter j)

„j) in the case of typical poker club gambling. Each organizer shall be granted a single authorization of operation of gambling for the location in which it organizes and carries out these activities. The specimen of the authorization of operation of gambling is presented in annex no. 1b).”

2.      2. Article 14 shall be amended and shall read as follows:

„ART. 14

(1) Declaration of the basic means of gambling produced on the territory of Romania shall be performed by the manufacturer thereof, and those that are the subject of intra-community acquisition or importation from a State which is not a Member State of the European Union, in whatever form, shall be carried out by the economic operators carrying out these operations, to the specialty Division of the National Gambling Office, according to the specimen shown in the annex. No.  4.

(2) economical operators who sell or buy the basic means of gaming in the purpose foreseen by the Emergency Ordinance will declare the respective transaction to the specialty Division of the National Gambling Office specifying the identification elements of means of gaming, as set out in the annex No. 5.

(3) Economic operators who no longer wish to exploit the means of gaming that have previously been subject to authorization or no longer wish to make those available, in any form, to any other economic operator, regardless of the underlying reasons for that decision (breakage, export, storage, preservation, etc.), will declare their respective means of gaming to the Office, stating their identification elements and the nature of the operation and the date thereof, as set out in the annex No 6.”

Article 21, paragraph (5) is amended and shall read as follows:

„(5) Organizers of jackpot type systems, shall notify separately for each system, the specialized department of the National Gambling Office according to the specimen set out in the annex No. 7.”

3.      After article 44 a number of 20 new articles are inserted with the following content: “ART. 441

Typical poker club gambling

ART.442

Typical poker club gambling takes place in appropriate spaces, where the operation of gambling is performed at special tables (characteristic of the poker game), and using specific means of gaming. Gaming is organized directly between participants; the organizer shall be liable to ensure compliance with the rules of the game as they were approved by the committee.

ART.443

Typical poker club gambling may be organized in buildings that do not have a destination of accommodation and in buildings that were built with the purpose of accommodation but subsequently, through successive changes, have lost this capacity. By buildings that do not have a destination of accommodation one understands that the buildings in question were not built with this destination or have not acquired this capacity further by successive amendments.

ART.444

Exploiting the typical poker club gambling is allowed only if the space in question is registered with the Trade Register Office as a branch (working point)of the organizer of the activity.

ART.445

The minimum amount of the capital subscribed and paid up to the date of application for the request to obtain the license for organizing typical poker club gambling is of 50,000 lei.

ART.446

To cover for the risk of non-payment of the obligations in relation to the consolidated general budget, organizers of typical poker club gambling will build separately for each authorized location, a guarantee fund worth 70,000 lei for Bucharest and 35,000 for locations in the country area, but no more than 105,000 lei.

Prima Parte

Vă prezentăm prima parte a conținutului Hotărârii de Guvern luată în 21 august 2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea <LLNK 12009   870 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12009    77180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 311 din 30 mai 2013, se modifică după cum urmează:

La articolul 1 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sector 3.”

ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      La articolul 1 alineatul (1) se completează și la alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera k)

Orice altă prevedere contrară dispozițiilor referitoare la autorizarea și funcționarea cluburilor de poker se abrogă de drept.

„k) activități caracteristice cluburilor de poker;”

2.      La articolul 2 alineatul (8) se introduce o nouă literă, litera j)

„j) în cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b).”

3.      Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 14

(1) Declararea mijloacelor de joc de bază produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni, către direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc de bază în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă direcției de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), vor declara mijloacele de joc respective, la Oficiu, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.”

4.      La articolul 21 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc conform modelului prezentat în anexa nr. 7.”

5.      După articolul 44 se introduc 20 noi articole cu următorul cuprins:

ART. 441

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker

ART.442

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale (caracteristice jocului de poker), folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.

ART.443

Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza, în imobile care nu au destinaţia de locuinţă si în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate. Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive.

ART.444

Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

ART.445

Valoarea minimă a capitalului social  subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 de lei.

ART.446

Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constituii un fond de garanție  pentru fiecare locație autorizată în parte în valoare de 70.000 de lei pentru București și 35.000 de lei pentru locațiile din țară, dar nu mai mult de 105.000 lei.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.