HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

miercuri, 23 octombrie 2013

Prima Parte

Vă prezentăm prima parte a conținutului Hotărârii de Guvern luată în 21 august 2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Hotărârea Guvernului nr. 298 din 29 mai 2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea <LLNK 12009   870 20 301   0 33>Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12009    77180 301   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 311 din 30 mai 2013, se modifică după cum urmează:

La articolul 1 după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sediul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sector 3.”

ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 528 din 30 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.      La articolul 1 alineatul (1) se completează și la alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera k)

Orice altă prevedere contrară dispozițiilor referitoare la autorizarea și funcționarea cluburilor de poker se abrogă de drept.

„k) activități caracteristice cluburilor de poker;”

2.      La articolul 2 alineatul (8) se introduce o nouă literă, litera j)

„j) în cazul jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker. Fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locaţia în care se organizează şi se desfăşoară aceste activităţi. Modelul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc este prezentat în anexa nr. 1b).”

3.      Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ART. 14

(1) Declararea mijloacelor de joc de bază produse pe teritoriul României se realizează de către producătorul acestora, iar a celor care fac obiectul achiziţiilor intracomunitare sau importului dintr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, sub orice formă, se realizează de către operatorii economici care efectuează aceste operaţiuni, către direcţia de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

(2) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc de bază în scopul prevăzut de ordonanţa de urgenţă vor declara tranzacţia respectivă direcției de specialitate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc cu precizarea elementelor de identificare ale mijloacelor de joc, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(3) Operatorii economici care nu mai doresc să exploateze mijloacele de joc care au făcut anterior obiectul autorizării sau nu mai doresc să le pună la dispoziţie, sub orice formă, unui alt operator economic, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), vor declara mijloacele de joc respective, la Oficiu, cu precizarea elementelor de identificare ale acestora, precum şi natura operaţiunii şi data efectuării acesteia, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.”

4.      La articolul 21 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Organizatorii sistemelor de tip jack-pot, pentru fiecare sistem în parte, vor notifica acest fapt direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc conform modelului prezentat în anexa nr. 7.”

5.      După articolul 44 se introduc 20 noi articole cu următorul cuprins:

ART. 441

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker

ART.442

Jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker se desfăşoară în spaţii corespunzătoare, în care exploatarea jocurilor de noroc este realizată la mese speciale (caracteristice jocului de poker), folosind mijloace de joc specifice. Jocurile de noroc se organizează direct între participanţi, organizatorul având obligaţia de a asigura respectarea regulamentelor de joc astfel cum au fost aprobate de comitet.

ART.443

Jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker se pot organiza, în imobile care nu au destinaţia de locuinţă si în imobile care au fost construite având destinaţia de locuinţă, dar care ulterior, prin modificări succesive, au pierdut această calitate. Prin imobile care nu au destinaţia de locuinţă se înţelege imobilele care nu au fost construite având această destinaţie sau nu au dobândit această calitate ulterior prin modificări succesive.

ART.444

Exploatarea jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker este permisă numai în condiţiile în care spaţiul respectiv este înregistrat ca punct de lucru de către organizatorul activităţii la oficiul registrului comerţului.

ART.445

Valoarea minimă a capitalului social  subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker va fi de 50.000 de lei.

ART.446

Pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor față de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker vor constituii un fond de garanție  pentru fiecare locație autorizată în parte în valoare de 70.000 de lei pentru București și 35.000 de lei pentru locațiile din țară, dar nu mai mult de 105.000 lei.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *