Guts: Gaming inside out

duminică, 16 octombrie 2011

Guts tends to have a sort of cult following with certain fans of the game and these people view it as a whole different type of game outside of regular poker games.

Guts is a comparing card game, or family of card games, related to poker. Guts is a gambling game involving a series of deals of 2 or 3 cards, ranked similarly to hands in poker. The betting during each deal is simple : all players decide whether they are „in” or „out”, and announce this at the same time. Each deal has its own showdown, after which the losers match or increase the pot. A round of the game ends when only one person stays in and wins the pot.

Basic rules

In „Two-Card Guts”, each player is dealt down, two hole-cards, at the beginning of a new deal. Two Card Poker rankings apply; Pairs are ranked over high cards; however there are no ‘straights’ or ‘flushes’ in two card guts (or two card poker).

One variation of 2-card guts, ranks 23 (of any suits) as the highest ranking hand, trumping AA (pocket aces). Even though getting dealt 23 is more probable than AA (16 possible combinations of 23 compared to only 6 combionations of AA, or 1.2% vs 0.45% respectfully), rather, it’s the role reversal of the worst hand in heads-up, two-card poker. The name for the 23 hand, in this variation, is called the „Royal Crumpler”, among other names.

All players have a chance to say ‘in’ or ‘out’ at the same time by holding out one or two fingers, or holding a chip or nothing in their hands; those who are ‘in’ have a showdown.

Each round starts with an ante. The players then play a series of deals; after each one, the winner takes the existing pot and the losers match it, so that the pot or some multiple of it carries over to the next deal.

For example, if the pot is $5 and three people stay in, then one player will receive the $5 pot and two players will be forced to add $5 each to the next pot, escalating the size of the pot for the next deal. Then the hand is re-dealt, and all players (even those who were „out” in the last round) can participate again. The round ends when only a single player has the guts to stay „in”, and thus the pot is taken without replenishment.

Declaring „in” or „out” is similar to declaring high or low in high-low games. Each player takes a chip, places their hands under the table, and either places the chip in one fist or not. Each player then holds their closed fist above the table, and the players simultaneously open their hands to reveal their decision (a chip represents „in”, an empty hand represents „out”).

Rapid pot growth

One of the characteristics of guts is that the pot grows quickly. As it can double or more each round, pots of 50 or 100 times the original ante are possible.

There are many variations. Sometimes only the single player with the worst hand (who stayed in) must add to the pot, but they must double the pot rather than match it. In an especially vicious variation, nobody wins the pot unless nobody else stays in. This can degenerate quickly, when one player must add a large amount to the pot, and decides to stay in until he wins it back. Thus the game continues indefinitely, with one player continually adding larger and larger amounts to the pot. The pot may grow so big that no player has enough cash to match it, leading to arguments about how to end the game. (This variation is not recommended when playing among friends. Often this variation is abandoned after the first really big pot leads to conflict.)

One solution to the exponentially growing pots is to cap them at 50x or 100x the ante. That is, if there are 5 players with an ante of $1, the pot started at $5. If there were 3 doublings, the pot is now at $40. Suppose the „cap the pot at $50” rule were in force. Then, if another doubling occurred, each loser would pay $40, but the pot would now be at $50 and the extra $30 would be set aside as the ante once there’s a hand with a winner and no loser.Guts tinde să dea naştere unui adevărat cult între fanii săi, aceştia considerându-l un joc cu totul deosebit, diferit de regulile clasice de poker.

Guts este un joc de cărţi sau o familie de jocuri de cărţi, asemănător cu pokerul. Guts este un joc de noroc în care se dau pe rând câte două sau trei cărţi, ordonate la fel ca mâinile la poker. Pariul la fiecare mână este simplu: fiecare jucător trebuie să decidă dacă este « in » sau « out » şi să anunţe acest lucru în acelaşi timp. După fiecare rundă se arată cărţile, cei care au pierdut făcând match sau ridicând miza. O rundă se termină atunci când un jucător rămâne “ in”  şi câştigă potul.

Reguli de bază

În “two card guts” fiecare jucător primeşte două hole cards la început. Se aplică regulile de la Two Cards Poker. Perechile sunt mai valoroase decât cărţile mari. Nu există “flushes” sau “straights” la Two Cards Guts (sau Two Cards Poker). O variantă a Two Cards Guts pune combinaţia 23 ca cea mai bună, devansând perechea de Aşi (AA). Chiar dacă probabilitatea de a primi o combinaţie 23 este mai mare decât una AA (16 posibile combinaţii din 23, în comparaţie cu doar 6 de AA, sau 1,2% comparativ cu 0,45%) reversul medaliei este cea mai proastă combinaţie din two card poker. Numele pentru mâna 23 este, în această variantă, Royal Crumpler, printre altele.

Toţi jucătorii trebuie să se declare “in” sau “out” în acelaşi timp, prin arătarea unuia sau a două degete, ţinând în mână un jeton sau pur şi simplu nimic; cei care s-au declarat “ in” trebuie să îşi arate cărţile.

Fiecare rundă începe cu un ante. Jucătorii joacă apoi câteva mâini; după fiecare, câştigătorul ia potul, iar învinşii fac match, astfel încât potul sau o sumă mai mare ca valoare să treacă în runda următoare. De exemplu, dacă potul este de 5$ şi trei jucători sunt “ in”, un jucător ia cei 5 $, iar ceilalţi sunt obligaţi să adauge la următorul pot câte 5$, crescând suma pentru următoarea rundă. Apoi mâna se joacă din nou şi toţi jucătorii pot participa din nou (chiar şi cei “out” în runda precedentă). Runda se termină când unul din jucători are curajul (Guts) să se declare “in”, iar potul este luat fără să fie reumplut.

Decizia de “in” şi “out” este similară cu cea de “high” sau “low” în jocurile “high-low”. Fiecare jucător ia câte un jeton, îşi pune mâinile sub masă, şi pune sau nu jetonul în pumn. Apoi cu toţi îşi pun pumnii pe masă şi le deschid în acelaşi timp, dând la iveală decizia: jetonul reprezintă “ in”, iar empty hand “out”.

Creşterea rapidă a potului

O caracteristică a acestui joc este faptul că potul creşte rapid, se poate dubla până la runda următoare sau se poate mări de 50-100 de ori până la final faţă de suma iniţială.

Există nenumărate variante. Uneori doar  jucătorul cu cea mai proastă mână (care era “in”) trebuie să adauge la pot, dar el trebuie mai degrabă să dubleze suma, decât să pună aceeaşi sumă. Într-o variantă mai puţin corectă, nimeni nu câştigă dacă nu stă “in”. Acest lucru poate degenera rapid, când un jucător trebuie să adauge o sumă mare la pot, şi decide să stea “in” până poate câştiga înapoi. Jocul continuă astfel, nelimitat, cu un jucător adăugând în permanenţă o sumă din ce în ce mai mare.

Potul poate deveni atât de mare încât niciun jucător să nu aibă suficienţi bani încât să facă match, ducând la discuţii serioase despre finalul jocului. (Această variantă nu este potrivită pentru jocul între prieteni. De obicei, este abandonată după primul conflict legat de un pot uriaş).

O soluţie la creşterea tot mai accelerată a potului este tragerea liniei la un pot de 50 sau 100 de ori mai mare decât suma iniţială. Asta înseamnă că, dacă sunt cinci jucători fiecare cu un ante de 1$, potul iniţial este de 5$. Dacă se dublează de trei ori, potul ajunge la 40$. Să presupunem că limita este stabilită la 50$. Dacă cineva dublează din nou, fiecare învins va pune câte 40$, dar potul ar fi la 50$ acum, iar cei 30$ care depăşesc vor fi puşi la o parte pentru atunci când va fi o mână cu un câştigător, dar niciun învins.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.