FUZIUNEA PRIN ABSORBȚIE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC

marţi, 29 octombrie 2019

Loredana Marlen Dumitru

de Loredana Marlen DUMITRU, Avocat Stagiar la C.A. Mihai Cătălin LUCA

 

Ţinând cont de importanţa acordată în ultimii ani operaţiunilor de reorganizare a societăților, ca strategii de îndeplinire a obiectivelor pe termen mediu şi lung, ne-am propus ca în acest articol să realizăm un studiu teoretic cu privire la fuziunea prin absorbție a societăţilor care desfășoară activități de jocuri de noroc și pariuri, încercând să stabilim dacă licențele și autorizațiile deținute de organizatorii de jocuri de noroc pot face parte din universalitatea de bunuri transmise de la o societate la alta, ca efect al fuziunii prin absorbție.

Fuziunea prin absorbție este definită de art. 238 alin. (1) lit a) din Legea 31/1990 privind societățile (Legea Societăților) și reprezintă operațiunea prin care o societate este dizolvată fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului său unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii/asociații societăţii absorbite de acţiuni/părți sociale la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală acţiunilor astfel repartizate.

Ca efect al fuziunii, societatea absorbită dispare, iar acţionarii/asociații acesteia primesc în schimbul acţiunilor/părților sociale deţinute, titluri ale societăţii absorbante, care la rândul ei, își mărește capitalul social cu cel al societății absorbite. Societatea absorbantă dobândește, cu titlu universal, patrimoniul societății care dispare ca urmare a fuziunii.

Din cele prezentate anterior, reiese că operațiunea produce următoarele efecte principale:

  • încetarea personalităţii juridice a unei societăţi ca urmare a dizolvării anticipate, fără lichidare;
  • transmiterea universală a patrimoniului său către societatea absorbantă;
  • atribuirea de acţiuni sau părţi sociale ale societăţii absorbante către acționarii/asociaţii societăţii care dispare;
  • majorarea capitalului social al societăţii absorbante.

Prin urmare, fuziunea prin absorbție a societăţilor se caracterizează prin generarea unor efecte extinctive de personalitate juridică, translative şi modificatoare de drepturi, dar şi modificatoare de acte constitutive.

Ca izvor juridic, fuziunea se naşte în baza convenţiilor încheiate între societăţile implicate, prin reprezentanţii lor legali, pe baza aprobărilor exprese date în acest scop de către organele statutare supreme.

În domeniul jocurilor de noroc, este important de determinat dacă licențele și autorizațiile deținute de societățile absorbite se transferă către societatea absorbantă în cadrul transmisiunii cu titlu universal care operează ca urmare a fuziunii sau dacă legislația în vigoare instituie o excepție de la regulă, în sensul în care drepturile societății absorbite de desfășurare a activității nu pot fi transferate nici chiar în contextul transmisiunii întregului patrimoniu al societății absorbite.

În aparență, dilema noastră este rezolvată facil de dispozițiile art. 10 alin (1) din Normele Metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009 (…): Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual, este netransmisibilă şi este valabilă pentru o perioadă de 10 ani de la data acordării.

Deși în practică pare a se fi conturat opinia conform căreia licențele și autorizațiile nu se transmit ca efect al fuziunii, întrucât sunt strâns legate de organizatorul de jocuri de noroc absorbit, ,considerăm că se impune interpretarea sistematică a prevederilor legislației speciale din domeniul jocurilor de noroc și abordarea acesteia dintr-o perspectivă mai largă, prin raportare la prevederile legii civile.

În susținerea punctului de vedere cristalizat în practică stau chiar dispozițiile art. 10 alin (1) din Normele Metodologice evocate mai sus, iar soluția grevează în jurul noțiunii juridice de drept netransmisibil și al principiului de interpretare unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate să distingă.

Astfel, s-a apreciat că din moment ce legea nu face distincție între felurile transmisiunii, interdicția este incidentă în toate situațiile în care operează o transmisiune, inclusiv în cazul fuziunii prin absorbție, când ne aflăm în fața unei transmisiuni cu titlu universal. S-ar institui, așadar, o inalienabilitate legală în ceea ce privește dreptul de desfășurare a activității, care este înțeles ca un drept ce aparține titularului său în toate cazurile.

Încetarea personalității juridice a organizatorului de jocuri de noroc absorbit marchează momentul de la care licența de organizare a jocurilor de noroc încetează să mai producă efecte la rândul său. O astfel de ipoteză nu este prevăzută însă de textul legal, ceea ce ne determină să credem că nu reprezintă voința legiuitorului.

Rațiunea instituirii unei interdicții în ceea ce privește transmisibilitatea licenței de la un organizator de jocuri de noroc la altul, se regăsește în cuprinsul art. 1 alin (2) din OUG 77/2009 cu privire la jocurile de noroc: Statul poate acorda dreptul de organizare şi exploatare a activității de jocuri de noroc, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate şi de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc.

Din prevederea anterior menționată rezultă că activitatea este permisă numai societăților care dețin  licențele și autorizațiile emise de autoritatea statului cu atribuții în domeniu.

Din această perspectivă, reglementarea expressis verbis a caracterului netransmisibil al dreptului de licență nu face altceva decât să întărească ideea conform căreia acordarea dreptului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc reprezintă apanajul statului, prin organele sale cu atribuții  în domeniu.

Având în vedere această perspectivă, licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă individual și nu poate fi transmisă cu titlu particular, întrucât numai în cazul unor astfel de transmisiuni nu este atinsă finalitatea textului de lege, intenția legiuitorului fiind nesocotită. Numai autoritatea statului cu atribuții în domeniu are prerogativa acordării dreptului de exploatare a jocurilor de noroc, după o prealabilă verificare a condițiilor impuse de lege operatorilor economici pentru obținerea acestuia. Dacă legea ar permite ca licența să poată fi transmisă de la un organizator de jocuri de noroc la altul, ar permite pe cale de consecință, și exploatarea activității fără a fi necesar filtrul autorității, ceea ce este într-adevăr de nepermis.

În cazul fuziunii, pe de altă parte, drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite sunt transmise persoanei juridice absorbante în ansamblu lor, ca un întreg, fără a fi privite izolat unele de celelalte. Toate componentele patrimoniului persoanei juridice absorbite sunt transmise persoanei juridice absorbante.

Pentru a fi atins scopul fuziunii, care are la bază rațiuni economice și de strategie comercială, interdicția de transmitere a licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizațiilor de exploatare trebuie reconsiderată, dat fiind că aplicarea acesteia ar conduce la concluzia de neacceptat că fuziunea prin absorbție nu este permisă organizatorilor de jocuri de noroc.

 

În acest caz, interdicția nu se mai încadrează în rațiunea textului de lege, acela de a permite desfășurarea activității numai societăților care dețin licența și autorizația, interpretarea literală a dispozițiilor art. 10 alin. 1) din Norme conducând la concluzia că art. 238 alin. 1 din Legea Societăților nu se aplică tuturor categoriilor de societăți.

 

În sprijinul celor arătate, indicăm dispozițiile art. 12 alin. (2) din OUG 77/2009 privind activitatea de jocuri de noroc și pariuri Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea on-line sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poştă sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.

Astfel, din moment ce legea permite, sub rezerva notificării autorității și a îndeplinirii condițiilor sine-qua-non pentru menținerea valabilității licenței de organizarea a jocurilor de noroc și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc (ex: în cazul numirii unui nou administrator, e necesară obținerea avizului poliției și de către acesta din urma, pentru ca licența să își păstreze în continuare valabilitatea),  ca la nivelul structurii organizatorilor de jocuri de noroc să intervină inclusiv modificări de substanță (schimbarea organelor de conducere/administrare în întregul lor, cooptarea de noi acționari/asociați etc.), fără ca acestea să pună în discuție valabilitatea licenței sau a autorizațiilor, pentru unitate de rațiune, aceeași ar trebui să fie soluția și în cazul fuziunii prin absorbție, cu atât mai mult cu cât prevederea nu distinge în funcție de modificarea intervenită la nivelul datelor inițiale în baza cărora au fost emise licenţele sau autorizaţiile.

Chiar dacă titularul inițial al licențelor și autorizațiilor își încetează existența odată ce a fost absorbit ca urmare a  fuziunii, în societatea absorbantă se vor regăsi componentele societății absorbite, de la patrimoniul acesteia, până la organele de conducere. Această situație este similară modificărilor ce pot interveni oricum în interiorul oricărei societăți, fiind nejustificată, în acest caz, aplicarea unui tratament legal diferențiat, în funcție de modalitatea de realizare a acestor modificări.

Posibilitatea de transmitere a licenței de organizare a jocurilor de noroc ca urmare a fuziunii intervenite între organizatorii de jocuri de noroc prezintă importanță teoretică și practică, deopotrivă.

Dată fiind interdependența dintre autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc și mijloacele de joc, în lipsa posibilității de transfer a autorizațiilor, ca efect al fuziunii, s-ar ajunge în situația ca mijloacele de joc să fie transmise către societatea absorbantă înainte ca autorizațiile de exploatare să înceteze ca efect al încetării personalității juridice a societății absorbite. Până la data încetării efective a personalității acesteia, societatea ar continua să dețină autorizații de exploatare, chiar dacă nu ar mai avea dreptul de utilizare a mijloacelor de joc în considerarea cărora acestea au fost emise.

Este neîndoielnic faptul că o astfel de soluție nu poate fi cea urmărită de legiuitor, ci dimpotrivă, scopul avut în vedere de legiuitor este acela de a permite transferul licenței și autorizațiilor, dacă acesta se realizează în contextul transmiterii cu titlu universal al patrimoniului, în același timp autoritatea exercitând prerogativele de control al operațiunii, conferite de dispozițiile art. 12 alin. 2) din OUG 77/2009.

O eventuală reconsiderare a argumentelor avute în vedere de organizatori și, mai ales, de autoritate în interpretarea dispozițiilor art. 10 din Normele Metodologice raportate la dispozițiile art. 238 din Legea Societăților ar fi, în opinia noastră, de bun augur pentru întreaga industrie, mai ales în contextul în care reorganizarea activității este o preocupare din ce în ce mai importantă a organelor de conducere ale organizatorilor de jocuri de noroc.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *