Exploatarea în comun a jocurilor de noroc – asocierea în participaţie

joi, 19 septembrie 2019

de Anchidim Zăgrean – vicepreședinte Rombet

 

Dat fiind faptul că reglementarea specială a jocurilor de noroc din România permite exploatarea jocurilor de noroc în comun, între un organizator şi unul sau mai mulţi operatori economici sau persoane fizice, prezentăm în articolul de mai jos cazul cel mai des întâlnit: asocierea în participațiune.

Acest tip de contract, încheiat în condiţiile legii, reprezintă forma cea mai practică de exploatare a jocurilor de noroc conform prevederilor legale, cuprinde elemente obligatorii şi clauze convenţionale între părţi, după cum urmează:

 • acordarea uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde;
 • contractul se probează numai prin înscris;
 • nu poate dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor;
 • terţul nu are niciun drept faţă de asociere şi nu se obligă decât faţă de asociatul cu care a contractat;
 • asociaţii rămân proprietarii bunurilor puse la dispoziţia asociaţiei;
 • pot conveni că bunurile aduse în asociere, precum şi cele obţinute în urma folosirii acestora să devină proprietate comună;
 • bunurile puse la dispoziţia asocierii pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociaţi pentru realizarea obiectului asocierii, în condiţiile convenite prin contract şi cu respectarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege;
 • asociaţii pot stipula redobândirea în natură a bunurilor la încetarea asocierii;
 • asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se angajează în nume propriu faţă de terţi dar sunt ţinuţi solidar de actele încheiate de oricare dintre ei;
 • asociaţii exercită toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei, dar terţul este ţinut exclusiv faţă de asociatul cu care a contractat, cu excepţia cazului în care acesta din urmă a declarat calitatea sa la momentul încheierii actului;
 • orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi este inopozabilă acestora;
 • orice clauză care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociaţi este considerată nescrisă;
 • convenţia părţilor determină forma contractului, întinderea şi condiţiile asocierii, precum şi cauzele de dizolvare şi lichidare a acesteia.

Anchidim Zăgrean

În vederea organizării şi conducerii contabilităţii precum şi pentru aplicarea tratamentului fiscal corespunzător asocierilor în participaţie fără personalitate juridică, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:

 

 • asocierile în participaţie nu dau naştere unei persoane impozabile separate;
 • într-o asociere între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile și cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere;
 • veniturile și cheltuielile, determinate de operațiunile asocierii, sunt transmise pe bază de decont fiecărui asociat, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; acestea se iau în calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecărui asociat;
 • documentele justificative aferente operațiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza înregistrării în evidența contabilă de către persoana desemnată de asociați, conform prevederilor contractului de asociere;
 • societatea care conduce evidenţa asocierii în participaţie întocmeşte balanţă de verificare distinctă de cea corespunzătoare activităţii proprii;
 • imobilizările corporale şi necorporale, puse la dispoziţia asocierii, sunt cuprinse în evidenţa contabilă a celui care le deţine în proprietate;
 • cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul dintre asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere;
 • la sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie;
 • la data bilanţului, bunurile de natura stocurilor, creanţelor, disponibilităţilor, precum şi a datoriilor asocierii în participaţie, se înscriu în situaţiile financiare anuale ale asociatului care conduce evidenţa asocierii.

Evidența contabilă a decontărilor din operaţiunile în participaţie, pentru activitatea asocierilor în participaţie,  se ţine  cu ajutorul contului  458 “Decontări din operaţiuni în participaţie”, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.

Contul 458 “Decontări din operaţiuni în participaţie” este un cont bifuncţional;

 1. În creditul contului 458 “Decontări din operaţiuni în participaţie” se înregistrează:
 • veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere (701 la 781);
 • cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);
 • sumele primite de la coparticipanţi (512, 531).
 1. În debitul contului 458 “Decontări din operaţiuni în participaţie” se înregistrează:
 • veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie (701 la 781);
 • cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ţine evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor (601 la 681);
 • sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunilor în participaţie (512, 531).
 1. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie.
 2. Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit).

În speranța că abordarea asocierii în participațiune din prezentul articol este utilă, vă rugăm să ne transmiteți eventualele intrebări sau comentarii pe adresa de email a asociației ROMBET – office@rombet.com. Vă mulțumim.

—-

Anchidim Zăgrean este vicepreședinte al asociației ROMBET, cu o experiență de aproape 20 ani în industria jocurilor de noroc. În calitate de expert contabil și consultant fiscal, dl. Zăgrean este la curent cu toate prevederile legale ce reglementează activitatea de jocuri de noroc din România și oferă analize și opinii profesionale în acest domeniu.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *