The State and the efforts amade against addiction – Part 1Statul și eforturile împotriva adicției partea 1

sâmbătă, 27 iunie 2015

by Laurențiu Neacșu – gaming expert

Both media and the official stand of government representatives say that Gambling generates addiction among population.

 

The last modification of the regulatory framework, performed in December 2014, has tried to improve this situation by establishing a public interest foundation by the legislature, intended to conduct public programs against the effects of addiction, in line with the European law. In this context, it is relevant to address the relevant European forum on gambling addiction, which is considered a disease, addressed with the word „treatment” and not „counseling”.

Thus, article 4 paragraph 2 of the draft of the Norms of Implementation already notified to the European institutions, stated: „The public interest Foundation referred to in Art. 10 (4) of the Ordinance is based on legal provisions, having the main aim to implement and comply with the measures on socially responsible gaming, adopted by the European Committee for Standardization. ”

The respective measures relate to:

 1. Performance of research and study activities, including from independent sources, on the understanding of gambling problems. The results of these studies will be used to identify and implement future actions to develop responsible gambling
 2. The organization of conferences and seminars presenting the concept of responsible gaming.
 3. Information and recurrent training (eg. Annually) on responsible gambling and with current information, of the employees of the gambling operators.
 4. The training of the employees should include information about:
  1. Guiding players with problems towards specific treatments.
  2. Means and methods of identifying the age of the players, to prevent access of minors to game devices.
  3. Effective means of self-exclusion or „cooling of” the players, especially for the staff dealing with customers.
 5. Organizers of gambling undertake to provide within the organization a level of awareness of the existence of problems caused by gambling, so that responsible gaming to become an everyday attitude of the employees.
 6. Gambling organizers shall ensure that their salesmen:
  1. are informed in writing that they are forbidden to lend players in any form.
  2. are equipped with support materials (brochures, posters, etc.) so as to educate players about the responsible gaming.
  3. are informed in writing about the management procedures for self-exclusion of players so as to be able to support them when required.
  4. are informed in writing about responsible gambling before starting a sales campaign. Training conducted by specialists is preferred.
  5. if necessary, they can receive training on how to address gambling problems.
  6. are evaluated annually on the effectiveness of the work performed to promote responsible gaming.
 7. Launching a new game/ a new product:
  1. Must be preceded by a study of impact on players regarding the related risks. The organizers will be forced to implement strategies aiming to minimize the probability of risks materializing.
  2. In the case of high risk the launching may take place only if the new product is improved or if the other high-risk products already on the market get better managed.
  3. It should include self-exclusion solutions for the players whenever it is operational possible – for all players, not just those with gambling problems.
 8. All studies and processes described above will be documented as formally as possible.
 9. For remote gaming:
  1. Customer Registration requires obtaining minimal information such as name, age, address, username and password. To verify them, whenever necessary, organizers will use specialized third parties specialized on the verification of the right of playing of the potential client.
  2. The organizers shall ensure that the systems include: address validation, restricting access for people under 16, 18 or 21, depending on jurisdiction.
  3. Changing credit limits will be performed immediately downwards, but with a delay (eg 24 hours.) for „cooling off” the player in case of increasing modifications.
  4. No player is allowed negative credit.
  5. The implementation of systems of self-exclusion of the player is mandatory. Furthermore, any marketing or promotional action will not be directed to the self-excluded player.
  6. Where time is important (eg. in live games between players) information on the time spent at the game will be displayed, account status, warnings about the time spent playing, etc. so the player does not lose touch with reality.

[… To be continued in our next issue…]de Laurențiu Neacșu – expert în gaming

Despre jocurile de noroc se tot afirmă atât în media, dar și în poziții oficiale ale reprezentanților guvernamentali, că generează adicție în rândul populației.

 

Ultima modificare a cadrului normativ, din decembrie 2014, a încercat să amelioreze această situație prin instituirea de către legiuitor a unei fundații de interes public menite să deruleze programe împotriva efectelor adicției, în acord cu legislația europeană. În acest context, este relevantă abordarea forului european cu privire la adicția din zona jocurilor de noroc, pe care o consideră o boală, pentru abordarea căreia folosește cuvântul „tratament” (eng. treatment) și nu „consiliere”.

Astfel, art.4 al.2 din proiectul Normelor de aplicare notificate deja către instituțiile europene menționează: „Fundaţia de interes public prevăzută la art.10 alin.(4) din ordonanţă, se constituie în baza prevederilor legale, având ca obiectiv principal implementarea şi respectarea măsurilor privind jocurile responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare.”

Măsurile respective se referă la:

 1. Derularea de activități de cercetare și studii, inclusiv din surse independente, cu privire la înțelegerea problemelor din jocurile de noroc. Rezultatele acestor studii vor trebui folosite pentru identificarea și implementarea unor măsuri viitoare pentru dezvoltarea gamblingului responsabil.
 2. Organizarea de conferințe și seminarii care vor prezenta conceptul de joc responsabil.
 3. Informarea și pregătirea periodică (de ex. anuală) și cu informații de actualitate a angajaților proprii ai operatorilor de jocuri de noroc cu privire la gamblingul responsabil.
 4. Pregătirea angajaților trebuie să cuprindă informații despre:
  1. Îndrumarea jucătorilor cu probleme către tratamente specifice.
  2. Mijloace și metode de identificare a vârstei jucătorilor, pentru prevenirea accesului minorilor la mijloacele de joc.
  3. Mijloace eficiente de auto-excludere sau de „răcire” a jucătorilor, în special a angajaților care se ocupă de clienți.
 5. Organizatorii de jocuri de noroc se obligă să asigure în cadrul organizației un nivel de conștientizare a existenței problemelor generate de gambling, astfel încât gamingul responsabil să devină o atitudine cotidiană a angajaților.
 6. Organizatorii de jocuri de noroc se vor asigura că agenții lor de vânzări:
  1. sunt informați în scris că le este interzis să crediteze jucătorii sub orice formă.
  2. sunt echipați cu materiale suport (broșuri, postere, etc.) astfel încât să poată educa jucătorii cu privire la gamingul responsabil.
  3. sunt informați în scris cu privire la gestionarea procedurilor de auto-excludere a jucătorilor astfel încât să îi poată sprijini pe aceștia când situația o impune.
  4. sunt informați în scris cu privire la jocul responsabil înainte de a începe campania de vânzări. Este preferat trainingul realizat de specialiști.
  5. pot primi, la nevoie, instructaje privind modalități de tratare a problemelor de gambling.
  6. sunt evaluați anual cu privire la eficiența activității de promovare a gamingului responsabil.
 7. Lansarea unui joc/produs nou:
  1. Trebuie să fie precedată de un studiu de impact asupra jucătorilor cu privire la riscurile aferente. Organizatorii vor fi obligați să implementeze strategii având ca scop minimizarea probabilității de materializare a riscurilor.
  2. În cazul unui risc ridicat se poate face lansarea doar dacă prin noul produs se ameliorează sau se gestionează mai bine alte produse cu riscuri ridicate existente deja pe piață.
  3. Trebuie să includă soluții de auto-excludere a jucătorilor ori de câte ori este operațional posibil – pentru orice jucători, nu numai pentru cei cu probleme de joc.
 8. Toate studiile și procesele descrise mai sus vor fi documentate cât mai formal posibil.
 9. Pentru jocurile la distanță:
  1. Înregistrarea clienților presupune obținerea unor informații minime precum numele, vârsta, domiciliul, userul și parola. Pentru verificarea acestora, de câte ori este necesar, organizatorii vor folosi ajutorul terților specializați  pentru verificarea dreptului de joc al potențialului client.
  2. Organizatorii se vor asigura că sistemele includ: validarea adresei, restricționarea accesului pentru persoanele sub 16, 18 sau 21 ani în funcție de jurisdicție.
  3. Modificarea limitelor de credit se va face imediat descrescător, dar cu o întârziere (de 24 de ore de ex.) pentru „răcirea” jucătorului în cazul modificărilor crescătoare.
  4. Nu este permis creditul negativ nici unui jucător.
  5. Este obligatorie implementarea de sisteme de auto-excludere a jucătorului. Mai mult, nici o acțiune de marketing sau promovare nu va putea fi îndreptată asupra jucătorului care s-a autoexclus.
  6. Acolo unde timpul este important (de ex. în jocurile live între jucători) se vor afișa informații privind timpul petrecut la joc, situația contului, avertismente cu privire la timpul petrecut în joc, etc. astfel încât jucătorul să nu piardă contactul cu realitatea.

[… Continuarea în numărul viitor…]

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.