Doru Gheorghiu: „The arguments of the National Agency for Fiscal Administration in the case of interpretation of incomes of the gambling operator are thin”Doru Gheorghiu: “Argumentele ANAF în speţa interpretării veniturilor operatorului de jocuri de noroc sunt subţiri”

marți, 12 iulie 2016

 In the context of the first part of 2016 with significant seizures in the gaming market, Romanian Bookmakers was perhaps the most active organization designed to represent the interests of the profile companies. It is true, the organization has had several maximum importance „fronts” opened this year, given that the traditional betting operators did not face only with the legislative changes, but also with a wave of inspections from the National Agency for Fiscal Administration over which hangs the blame to have been made under an abusive interpretation of legislation. About all of these has spoke to us the other day Doru Gheorghiu, the Executive Director of Romanian Patronage of the Betting Organizers in Romania.

How  was the first half-year of 2016 for traditional bets?

Placed detached under the sign of exchange of views, sometimes tense, which I had with the Ministry of Public Finance (MFP) and National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Because it represents the traditional bets, it was just for Romanian Bookmakers to take the initiative in resolving this particular case that threatens to destroy the business profile.

However, the National Agency for Fiscal Administration  has continued to issue charges  that send to insolvency or even to bankruptcy the traditional betting operators …

We weren’t  naive to believe that our actions will determine ANAF to recognize its mistake by changing the way it interprets the law, although the arguments that we have made available to ANAF or MFP representatives, in dozens of memoirs or  in sustained dialogue meetings, are hard to dispute. The State Administration in Romania  unfortunately goes all the way  when it has an approach,  for fear of assuming the consequences. And this „end” is represented in such cases by the Arbitration Court. Unfortunately, when they get there, some consequences or damages generated to the companies are irreparable. Our objective was to determine ANAF and MFP to engage in an active dialogue with tax and gambling experts , so the decision on recognition of revenue from gambling in general,i.e. betting, in particular, to be the right one.

Fulfilled objective?

We hardly found the opening for real dialogue, which normally the state authorities should promote. I had the feeling that we actually had to „rip” this response from these institutions, after long insistence arrived the official correspondence. Without detailing it here, the correspondence  contains anemic explanations, but relevant to us about the way ANAF will defend itself  in court before the companies. This was extremely important to know at this stage. It was part of the primary objective. And we are now able to invite to contact us all interested companies to inspect the position of the tax authority. Anyway, we will formulate interventions in their favor, whether or not they are member of Romanian Bookmakers, when they get to Court. In summary, we now know the arguments of ANAF, which is very important, and I appreciate that these are very thin.

How do you assess the chances of a company who is on trial on this topic with ANAF?

The other day, Gabriel Biriş, State Secretary of the Ministry of Public Finance, said with amazing honesty for a person in public administration, that ANAF loses 70% of the processes initiated by taxpayers, due to misapplication or misuse of the law! If a person from  the local authority says this, we may assess the opportunities in these disputes  to be extremely high. Then, the actions of Romanian Bookmakers are heading now to European plan. We have already made a complaint on behalf of one member of the Romanian Bookmakers to the European Commission, and we  have recently finalized and submitted  to the European Commission a new complaint filed on behalf of the whole industry!

Did you manage to confederate the entire industry? It’s not happening…

We recently organized and held a meeting attended by most profile companies. These companies already signed  the table associated to the complaint to the European Commission and I was glad to see that the interests of the company or the affiliations of such association have passed into the background. I only wished that other associations representing companies of traditional betting to be more active in this endeavor. We have exercised the role of representatives of betting companies, but any help is welcome. In this regard, I encourage and expect similar efforts to the European Commission, from other representatives of the industry. What I want to be understood is that we are facing a threat that transcends the individual interests.

How do you assess collaboration with ONJN?

Generally good, although there were times when we wanted a higher permeability to objective dialogue. I give you the lastest example of good partenership. In a memorandum recently addressed to the Office, we presented our arguments on the interpretation of legal provisions to the application by ONJN of the sanction to revoke the  license of organization, if the organizer has debts to the budget for more than 30 days. We support with arguments the fact that the revocation of the license, thus just under normal circumstances, should not be applied to companies that have declared insolvency before the due date of 30 days, because, for these the execution of outstanding debts is suspended according to Law 85 / 2014. The Office, through Mrs. President Nestor Odeta, took note of our arguments and, moreover, has allowed us to support them before the Supervisory Board of ONJN. Following the exposure of our representatives, most members of this body were convinced that this is the correct  interpretation of the law to be applied. We are now awaiting the written reply, being convinced that without this allowed  and facilitated dialogue by the Office, we would have obtained a point of view that would have  put into difficulty many operators.În contextul unei prime părţi din 2016 cu destule convulsii în piaţa jocurilor de noroc, Romanian Bookmakers a fost poate cea mai activă organizaţie dintre cele menite să reprezinte interesele companiilor de profil. A avut, este adevărat şi câteva “fronturi” de maxima importanţă deschise în acest an, dat fiind că operatorii de pariuri tradiţionale nu s-au confruntat doar cu schimbările legislative, ci şi cu un val de controale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) asupra cărora planează blamul de a fi fost efectuate sub o interpretare abuzivă a legislaţiei în vigoare. Despre toate acestea ne-a vorbit deunăzi Doru Gheorghiu, directorul executiv al patronatului organizatorilor de pariuri din România.

Cum a fost prima jumătate de an din 2016 pentru pariurile tradiţionale?

Detaşat plasată sub semnul schimbului de opinii, pe alocuri încordat, pe care l-am purtat cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi cu ANAF. Cum reprezintă pariurile tradiţionale, era just ca Romanian Bookmakers să aibă iniţiativa în soluţionarea acestei speţe care ameninţă să distrugă afacerile de profil.

Cu toate acestea, ANAF a continuat să emită impuneri care trimit în insolvenţă sau chiar în faliment operatorii de pariuri tradiţionale…

Nu am fost naivi să credem că demersurile noastre vor determina ANAF la a-şi recunoaşte greşeala prin schimbarea modului în care interpretează legea, deşi argumentele pe care le-am pus la dispoziţia reprezentanţilor ANAF sau MFP, în zecile de memorii sau în întâlnirile de dialog susţinute, sunt greu de contestat. Administraţia de stat în România merge, din păcate, până la capăt când are o abordare, din teama consecinţelor asumării. Iar acest “capăt” este reprezentat în astfel de speţe de arbitrajul instanţei. Din păcate, când se ajunge acolo, unele consecinţe sau prejudicii generate companiilor sunt iremediabile. Obiectivul nostru a fost acela de a determina ANAF şi MFP să se implice într-un dialog activ cu specialiștii fiscali și în jocuri de noroc astfel încât decizia referitoare la recunoașterea veniturilor obținute din jocuri de noroc, în general, respectiv din pariuri, în mod special, să fie una corectă.

Obiectiv îndeplinit?

Am găsit cu greu deschiderea pentru dialog real pe care în mod normal autoritățile statului ar trebui să-l promoveze. Am avut senzaţia  că efectiv a trebuit să “smulgem” acest răspuns din partea acestor instituţii, după insistenţe îndelungi, au venit şi corespondenţele oficiale. Fără a le detalia aici, conţin explicaţii anemice, dar relevante pentru noi cu privire la cum se va apăra ANAF şi în instanţă în faţa companiilor. Acest lucru era de extremă importantanță să aflăm în această etapă. Acesta a fost parte a obiectivului primar. Şi suntem acum în măsură să invităm toate companiile interesate de a consulta poziţia autorităţii fiscale să ne contacteze. Oricum, vom formula intervenţii în favoarea acestora, fie că sunt, fie că nu sunt membre Romanian Bookmakers, în momentul în care vor ajunge în instanţă. Rezumând, cunoaştem  acum argumentele ANAF, lucru foarte important, şi apreciez că acestea sunt foarte subţiri.

Cum evaluaţi şansele unei companii care se judecă pe acest subiect cu ANAF?

Deunăzi, Gabriel Biriş, secretar de stat din MFP, declara cu o onestitate uimitoare pentru un om din administraţia publică faptul că ANAF pierde 70% din procesele iniţiate de contribuabili, din cauza aplicării defectuoase sau abuzive a legislaţiei! Dacă afirmă asta o persoană din aparatul administrativ, cum am putea evalua şansele în aceste litigii decât foarte mari. Apoi, acţiunile Romanian Bookmakers se îndreaptă acum spre planul european. Am formulat deja o plângere în numele unuia dintre membrii Romanian Bookmakers către Comisia Europeană, iar de curând am finalizat şi comunicat Comisiei Europene o nouă plângere formulată în numele întregii industrii!

Aţi reuşit să coalizaţi întreaga industrie? Nu se prea întâmplă…

Am organizat şi susţinut recent o întâlnire la care au participat majoritatea companiilor de profil. Acestea au şi semnat tabelul asociată plângerii către Comisia Europeană şi m-a bucurat să văd că interesele de companie sau apartenenţele de natură patronală au trecut în plan secund. Ce mi-aş fi dorit ar fi fost ca alte asociaţii care reprezintă companii de pariuri tradiţionale să fie mai active în acest demers. Noi ne-am exercitat rolul de reprezentanţi ai companiilor de pariuri, dar orice ajutor este bine venit. În acest sens, încurajez şi aştept demersuri similare către Comisia Europeană din partea altor reprezentanţi ai industriei. Ce vreau să rămână înţeles ca mesaj este că ne confruntăm cu o ameninţare care transcende interesele individuale.

Cum apreciaţi colaborarea cu ONJN?

În general bună, deşi au fost momente în care ne-am fi dorit o permeabilitate mai mare la dialog obiectiv. Vă ofer cel mai recent exemplu de fericită colaborare. Într-un memoriu adresat recent Oficiului ne-am prezentat argumentele privind interpretarea dispoziţiilor legale la aplicarea de către ONJN a sancţiunii  revocării licenţei de organizare în cazul în care organizatorul înregistrează datorii către buget mai mari de 30 de zile. Noi susţinem cu argumente faptul că revocarea licenţiei, altfel justă în condiţii normale, nu ar trebui aplicată şi pentru companiile care şi-au declarat insolvenţa înainte de scadenţa termenului de 30 de zile, deoarece, pentru acestea, executarea datoriilor restante este suspendată conform legii 85/2014. Oficiul, prin doamna preşedinte Odeta Nestor, a luat notă de argumentele noastre şi, mai mult, ne-a permis să le susţinem în faţa Comitetului de Supraveghere al ONJN. În urma expunerii reprezentanţilor noştri, majoritatea membrilor acestui organism s-au arătat convinşi că aceasta este modalitatea de interpretare corectă a legislaţiei care trebuie aplicată. Suntem acum în aşteptarea răspunsului scris, fiind convinşi că, fără acest dialog permis şi facilitat de Oficiu am fi obţinut un punct de vedere care ar fi pus în dificultate mulţi operatori.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.