Digitalizarea procesului de identificare a persoanelor utilizând mijloace video la distanță.

luni, 18 octombrie 2021

Scurte observații asupra proiectului legislativ.

de Andrei Cosma, Managing Associate și Geanina Oprița, Associate

În contextul actual ce a determinat accelerarea procesului de digitalizare și creșterea gradului de utilizare a serviciilor online, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) își propune reglementarea unei proceduri de identificare a persoanei, la distanță, utilizând mijloace video. În acest sens a fost inițiat Proiectul de Norme privind reglementarea, recunoașterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video (Proiectul de Norme).

Acesta are la bază Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (Regulamentul eIDAS). Conform Referatului de aprobare publicat pe website-ul ADR, Proiectul de Norme urmărește stabilirea cadrului general privind utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță, reglementarea cerințelor de ordin tehnic, respectiv stabilirea obligațiilor și a responsabilităților pentru entitățile care participă la această procedură.

Inițiativa ADR s-a materializat inițial prin Proiectul de Ordonanță de urgență privind identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video, supus dezbaterii publice la începutul acestui an. Cu toate că această propunere legislativă a format obiectul a numeroase critici din perspectiva tehnicii de legiferare lacunare, ADR a reiterat prin Proiectul de norme, cu anumite excepții, propunerea inițială.

Având în vedere interesul continuu al ADR pentru stabilirea unei proceduri de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video, ne propunem analiza proiectului legislativ cu accent asupra prevederilor ce pot fi incidente din perspectiva implicațiilor sale în sectorul jocurilor de noroc.

Sfera de aplicare a procedurii de identificare a persoanelor utilizând mijloace video

Noțiunea de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video este definită ca „procesul de legitimare și verificare a identității persoanei fizice de către personal specializat, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate și/sau a informațiilor comunicate în timp real de persoana fizică, utilizând mijloace video”. Proiectul de Norme își propune să reglementeze posibilitatea utilizării acestui mijloc de identificare în patru ipoteze, dintre care relevante sunt:

  • identificarea clienților la distanță utilizând mijloace video de către prestatorul de servicii de plată (entitate autorizată să presteze servicii de plată pe teritoriul României, respectiv instituţii de credit, instituţii de plată şi instituţii emitente de monedă electronică) pentru punerea la dispoziție a instrumentelor de plată cu acces la distanță sau a altor produse financiar-bancare;

 

  • identificarea persoanei la distanță de către operatorii economici (inclusiv operatorii de jocuri de noroc) prin terțul de verificare a identității persoanei utilizând mijloace video. Acesta din urmă este definit ca o persoană juridică aflată într-o relație contractuală cu un operator economic, în scopul furnizării serviciilor de identificare la distanță a persoanei utilizând mijloace video.

Cerințe în vederea realizării procedurii de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video

Conform art. 8 din Proiectul de Norme, prestatorul de servicii de plată care dorește să utilizeze mijloace video pentru identificarea clienților la distanță, are obligația de a notifica ADR în acest sens cu 30 de zile înainte. Notificarea va fi însoțită de o serie de documente a căror scop este de a demonstra că prestatorul de servicii de plată dispune de mijloacele necesare din punct de vedere tehnic și al minimizării riscurilor asociate acestei metode de identificare. Proiectul de Norme menționează simpla informare a ADR, fără să prevadă necesitatea obținerii aprobării din partea acesteia. Astfel, rolul de supraveghere și control conferit ADR pare a se manifesta exclusiv ulterior momentului la care prestatorul de servicii de plată începe utilizarea acestui mijloc de identificare.

Art. 10 din Proiectul de Norme prevede că operatorii economici (alții decât furnizorii de servicii de încredere și furnizorii de servicii de plată) ce doresc utilizarea mijloacelor video pentru identificarea la distanță vor avea obligația de a utiliza serviciile furnizate de către terți în baza unui contract. Potrivit acelorași norme, contractul va conține clauze referitoare la modalitățile de despăgubire a persoanelor prejudiciate, în cazul producerii unui eventual prejudiciu. Nu sunt însă prevăzute detalii referitoare la faptele care ar putea genera prejudiciul în cauză, natura sa ori persoanele care ar putea fi prejudiciate.

În sarcina ADR sunt prevăzute inclusiv atribuții în ceea ce privește gestionarea listei terților ce pot furniza aceste servicii de identificare. În vederea înscrierii pe această listă, terții vor avea obligația depunerii unei cereri de înscriere la care vor anexa o serie de documente, similar prestatorilor de servicii de plată. Atribuțiile de verificare ale ADR par să fie extinse în acest caz nu doar la terții înscriși în listă, dar și la cei în curs de înscriere.

Pentru ambele ipoteze analizate, Proiectul de Norme prevede două etape ale procedurii propriu-zise de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloacele video: verificarea documentelor de identitate și verificarea identității persoanei care parcurge procedura cu informațiile din documentele furnizate.

În cadrul procesului de identificare pot fi utilizate următoarele documente: cartea de identitate, pașaportul, permisul unic/cartea albastră a UE. De asemenea, sunt prevăzute condiții privind calitatea comunicării, care trebuie să fie adecvată pentru a permite identificarea clară a caracteristicilor și elementelor de securitate ale documentului de identitate. Identificarea trebuie efectuată în timp real și fără întreruperi/pauze, doar de personal autorizat ce are obligația de a urma cursuri de pregătire profesională anuale.

Aspecte finale

Considerăm că inițiativa ADR de stabilire a unei proceduri de identificare a persoanei la distanță utilizând mijloace video este lăudabilă, însă, pentru ca aceasta să poată facilita într-adevăr activitatea operatorilor economici, este necesară o reglementare mult mai clară/detaliată. Având în vedere că este o procedură cu caracter de noutate în legislația națională, definirea cât mai precisă a noțiunilor și a procedurii ce urmează a fi aplicată reprezintă elemente esențiale pentru atingerea scopului pe care ADR și l-a propus.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Mai bine s-ar ocupa de semnătură electronică, spre exemplu ONJN, nu accepta. Dar, e că la români,întâi filosofam, facem teoria chibritului, apoi mai vedem…banii să curgă de la buget! Personal nu știu de ce își iau salariile oamenii de acolo, poate au făcut câte ceva, proiecte, studii, etc, dar transparenta 0

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *