DGL PRO astonished its clients in E-arena 2012DGL PRO și-a uimit clienții la E-arena 2012

joi, 11 octombrie 2012

On the occasion of the event Entertainment Arena Expo of this year, DGL-PRO made its presence felt in the event by presenting a few new products, which astonished of visitors of the exhibition. On this occasion we come with details about the participation in the exhibit and about the new products that the company brought on the gaming market.

The main news that DGL PRO presented were Club Master board with 2 screens and a surveillance system via GSM devices controlled by phone messages. The third product presented at the exhibition was the cashbox of a collaborating company in Germany, which installs surveillance and jackpot systems.

The most appreciated of these products was the price. „The system with two monitors was designed to be sold as such but also as an upgrade to the older boards. So the customer is not forced to throw away what he already holds, but with little money, ha can make an upgrade and have two monitors. Customers were surprised mainly by price and company’s facility. On the old board we write chipsets and we install another interface for the second monitor, at a price of maximum 100 Euros. It also means a facility for the operators’ costs” told us Marius Stoi, General Manager at DGL PRO.

In regard to the technical side of the two monitors’ board, we learn that the card appears on the second monitor’s help, for each game. Basically, the help page on the main screen is disabled, no longer works and when entering the respective game, it automatically appears on the top of the help page, which is shown there all the time, in case that the player wants to look, he no longer has to come out of the game.

On the other hand the cash-box is a system that pays off for in case of a large gaming room, the price of this product is a few thousand Euros. One advantage is that it removes the attendants and they no longer put their hands on the money. To pick up the money, the player gives the payout at the end of the game, the device prints a ticket that is introduced into the cash box and he picks up the money.

Another advantage of the cash-box is that it can be used outside of the gaming industry. Basically, it can be used anywhere. Marius Stoi fills us in with other information related to this subject: „they also are connected to the circuit, being a system that centralizes all tickets issued. Each ticket has a simple bar code. The system is very safe. Even if I go home to print a thousand tickets with that bar code, when I have introduced one ticket, it was recorded and there is no problem.”

The surveillance system via GSM is mainly for small gaming rooms up to five devices and is very easy to assemble. If you have twenty machines, you can put four systems of five devices. It collects the information on the mechanical counters and if someone sends a message, the system sends the information from all counters in that room from each device. The advantage is that you have control and you can make the calculations automatically, because you can keep track of the information needed to draw up calculations for books or other accounting and management documents within an excel table, without the need for that much wasted paper.

The important aspect is that in case the device is switched off or unplugged, it has an autonomous source of energy and you can monitor if the door was open or closed, or if someone was tampered with the money. Therefore, it is also a form of control. Similarly, in the case of suspicion, you can order the device through phone message to stop completely, the need to travel to the location is no longer necessary.

General Manager of DGL PRO offers us extended information related to this product: „it has a calling card in it, and it has a phone number and does not take into account the distances. We’re talking about just sending a message to the device number. Another great advantage is that the whole system for a gaming room costs less than 300 Euros. As I also stated, for receipts, you can make a soft that shows the revenue situation, every day. ”

In the end Marius Stoi concludes on how DGL PRO presented itself in relation to other competitors in the fair: „Basically DGL presented itself as it usually does, depending on the clients. Our target is represented by small and medium-size operators, i.e. more than half of the market in Romania. Depending on this market, for the next year we will keep the same proportions. Our offerings are very good, particularly in regard to the price. Our German company collaborator also has surveillance systems like the ones that we offer, they are very good, but when it comes to discussing about the price, it starts from a few tens of thousands of Euros up. Anyway, in our times the product-quality-price report is the defining moment. „Cu ocazia evenimentului Entertainment Arena Expo din acest an, firma DGL PRO şi-a făcut din plin simţită prezenţa în cadrul evenimentului prin prezentarea câtorva produse noi, care i-au uimit pe vizitatorii expoziţiei. Cu această ocazie venim cu detalii despre participarea la expoziţie şi despre produsele noi pe care firma le-a adus pe piaţa de gaming.

Principalele noutăți cu care DGL PRO a fost prezent au fost placa de Club Master cu 2 ecrane şi un sistem de supraveghere a aparatelor prin GSM controlat prin sms. Al treilea produs prezentat la expoziție au fost cashbox-urile care sunt ale unei firme colaboratoare din Germania, care instalează sisteme de supraveghere şi de jackpot.

Lucrul cel mai apreciat la aceste produse a fost prețul. “Sistemul cu două monitoare a fost conceput pentru a fi vândut ca atare dar şi ca un upgrade la plăcile mai vechi. Astfel clientul nu e nevoit să arunce ceea ce deţine deja, ci cu puţini bani, dă un upgrade şi are două monitoare. Clienţii au fost surprinşi în special de preţ şi de facilitatea pe care o aduce. Pe placa veche scriem cipset-urile şi mai punem o interfaţă pentru al doilea monitor, la un preţ care nu trece de 100 de euro. De asemenea, reprezintă o facilitate pentru costurile operatorilor” ne-a spus Marius Stoi, manager general la DGL PRO.

În ce privește partea tehnică a plăcii cu două monitoare, aflăm că placa afişează pe al doilea monitor help-ul fiecărui joc. Practic, pagina de help de pe ecranul principal este dezactivată, nu mai funcţionează şi când intră în jocul respectiv, automat apare în partea de sus pagina de help, pe care o are tot timpul afişată acolo, dacă vrea să se uite jucătorul, fară să mai iasă din joc.

Pe de altă parte cash-boxul este un sistem care rentează pentru o sală mare, preţul unui astfel de produs fiind de câteva mii de euro. Un avantaj este că elimină atendenţii şi aceştia nu mai pun mâna pe bani. Pentru a ridica banii, jucătorul dă payout la sfârşitul jocului, aparatul îi tipăreşte un tichet pe care îl bagă în cashbox şi îşi ridică banii.

Un alt avantaj al cash-box-ului este că poate fi folosit şi în afara industriei de gaming. Practic, poate fi folosit oriunde. Marius Stoi completează și cu alte informații legate de acest subiect: “de asemenea, ele sunt legate în circuit, fiind un sistem care centralizează toate tichetele emise. Fiecare tichet are un cod de bare simplu. Sistemul este foarte sigur. Chiar dacă aş merge acasă să tipăresc o mie de tichete cu acel cod de bare, din moment ce am băgat un tichet, a fost înregistrat şi nu mai este nici o problemă.”

Sistemul de supraveghere prin GSM se adresează în special sălilor mici, de maxim cinci aparate şi este foarte uşor de montat. Dacă ai douăzeci de aparate, se pot pune patru sisteme de câte cinci. El culege informaţiile de pe contorii mecanici şi dacă cineva trimite un mesaj, în acel moment, sistemul trimite informațiile de la toţi contorii de la sala respectivă de pe fiecare aparat în parte. Avantajul este că ai control şi calculele se fac automat, deoarece poți ține evidența într-un tabel excel cu informaţiile necesare întocmirii calculelor pentru registre sau alte documente contabile și de gestiune, fără să mai fie nevoie de atâta maculatură.

Important este că dacă aparatul este oprit sau scos din priză, el are o sursă autonomă de energie şi poţi monitoriza uşa, dacă a fost deschisă sau închisă, sau dacă s-a umblat la bani. Deci este şi o formă de control. La fel, în cazul unor suspiciuni, poţi da mesaj prin sms prin care comanzi ca aparatul să se oprească complet, nemaifiind nevoie să te deplasezi la fața locului de urgență.

Managerul General al DGL PRO ne mai oferă și alte informații legate de acest produs:”El are o cartelă telefonică în el, are un număr de telefon şi nu ia în considerare distanţele. Vorbim doar de trimiterea unui mesaj către numărul aparatului. Un alt mare avantaj este că tot sistemul pentru o sală nu ajunge la 300 de euro. Cum am mai precizat, pentru încasări, poţi face un soft care să scoată în fiecare zi situaţia încasărilor.”

În final, Marius Stoi concluzionează în legătură de cum s-a prezentat DGL PRO în raport cu ceilalţi competitori de la târg: ”În principiu DGL-ul s-a prezentat aşa cum o face de obicei, în funcţie de clienţi. Targetul nostru este reprezentat de operatorii mici şi mijlocii, adică mai mult de jumătate din piaţa din România. În funcţie de această piaţă, pentru anul viitor se vor păstra aceleaşi proporţii. Ofertele noastre sunt foarte bune, în special ca preţ. Firma germană colaboratoare are de asemenea sisteme de supraveghere la fel ca cele pe care le oferim noi, sunt foarte bune, însă discuţia când vine vorba despre preţ începe de la câteva zeci de mii de euro în sus. Oricum, în vremurile noastre raportul produs-calitate-preţ este definitoriu.”

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.