(How) can an online gambling website be removed from the „blacklist”?(Cum) se poate elimina un website de jocuri de noroc online din ”lista neagră”?

joi, 17 iunie 2021

by Andrei Cosma, Managing Associate și Alexandra Rădulescu, Partner

The Romanian online gambling legislation generates a variety of interesting debates and one of them (which has not been intensively analyzed in the industry, at least recently) is the „blacklist” of online gambling websites. The issue we will try to answer in this article is how a gambling website can be removed from the „blacklist” published by ONJN.

As a short recap, the “blacklist” is a concept introduced in the gambling legislation through the major amendments that occurred in the period 2014-2015, and in 2015 ONJN began to introduce in the “blacklist” various (gambling) websites. At this moment, the „blacklist„, in the version published on ONJN website, includes over 1300 websites.

jocuri de noroc online

Government Emergency Ordinance no. 77/2009 (“GEO no. 77/2009”) stipulates that “the gambling sites of the operators which are operating remote gambling (…), which did not pay the license and authorization fees, as well as other amounts due will be introduced on a <<blacklist>> of unauthorized gambling sites in Romania”. From this provision it results that two essential conditions for including a website in the „blacklist” are that (i) through that website online gambling has been performed in Romania (inherently without holding the license / authorization required by the relevant legislation) and (ii) the operator of that website has not paid the fees due for these activities.

In a literal application of the provisions from GEO no. 77/2009, it would result that more than 1300 websites from the “blacklist” fit completely and perfectly in the above criteria. However, in reality, it can be seen that the „blacklist” contains not only websites through which unauthorized gambling was operated, but also websites that, although not operated in Romania, are not licensed and authorized by ONJN . In other words, if a gambling website is not on the „white” list of online gambling operators licensed in Romania, it will probably be on the „blacklist„.

The websites are kept in the „blacklist„, according to GEO no. 77/2009, ”until the situation is clarified and will be removed from the <<blacklist>> only by the decision of the Supervisory Committee of ONJN. The conditions for the introduction and removal of gambling sites in / from the <<blacklist>> will be regulated by order of the president of ONJN „. These provisions generate several issues from a legal perspective.

Firstly, the phrase “until the situation is clarified” does not respect the rigors of predictability that must characterize any legal norm, being (sic!) unclear / unregulated how the “situation” can be clarified in order to remove a website from the “blacklist”.

Secondly, we assume that the order referred to in the provision cited above is Order of the President of ONJN no. 147/23.06.2015, published in the Announcements section on the ONJN website. Even if we do not research the requirement to publish this order in the Official Gazette, we can see that the Order of the President of ONJN no. 147/2015 deals exclusively with the conditions of introduction in the „blacklist„, without establishing any regime, criteria or a concrete procedure for removing a website from this list.

Of course, as a legislative proposal, it would be useful to issue an order dedicated to the matter or to modify and complete the existing order, mentioned above. But until such an initiative, the only legal criterion for a website to be removed from the blacklist remains the „clarification of the situation„.

By reference to the criteria provided in GEO no. 77/2009, a website that has not been used for online gambling activities in Romania (lack of any activity implicitly meaning also lack of any fees / amounts due) should logically represent a clear „situation” leading to removal from the „blacklist„.

From a procedural perspective, we consider that an operator who owns a website included in the „blacklist” although has not conducted gambling activities in Romania and does not owe related fees in the past, can address a request to the Supervisory Committee of ONJN, based on GEO no. 77/2009, requesting the issuance of a decision to remove the website from the list. In such an approach the ONJN may request certain information or confirmations from the operator, but it should be noted that the requests of the authority must be within the limits provided by law and be proportionate, while respecting the basic principles of probation and burden of proof, for example, that proof of the negative fact (lack of any gambling activities through the website) can only be made by the contrary positive fact (respectively for the regulatory authority to show that in reality gambling was operated in Romania through that website).

To the extent that the Supervisory Committee of ONJN issues a decision that does not comply with legal requirements or unjustifiably refuses to resolve the request, the operator has in theory the path of administrative litigiation, being able to request the court to annul the illegal decision (of course by following the applicable legal remedies, including the graceful appeal) and to oblige the authority to issue a decision to remove the website from the „blacklist”. Naturally, litigation should remain a last resort, including in terms of the resources put in place by both parties in a long-running lawsuit. However, we are confident that in the face of a clear situation, ONJN will take the necessary decision, respecting the rights of the operators and opening the market to bona fide operators.

Place your bets!

De Andrei Cosma, Managing Associate și Alexandra Rădulescu, Partner

Legislația de jocuri de noroc online din România generază o varietate de dezbateri interesante, iar una dintre acestea (care nu a fost analizată intens în industrie, cel puțin în ultima perioadă) este ”lista neagră” a website-uri de jocuri de noroc online. Problematica la care vom încerca să răspundem în acest articol este cum poate fi un website de jocuri de noroc eliminat din ”lista neagră” publicată de ONJN.

Ca o scurtă recapitulare, ”lista neagră” este un concept introdus în legislația de jocuri de noroc prin modificările majore survenite în perioada 2014-2015, iar din anul 2015 ONJN a început să introducă în ”lista neagră” diverse website-uri (de jocuri de noroc). La acest moment, ”lista neagră”, în varianta publicată pe pagina de internet ONJN, cuprinde peste 1300 de website-uri.

jocuri de noroc online

Ordonanța de Urgență nr. 77/2009 (”OUG nr. 77/2009”) prevede faptul că ”site-urile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanţă (…), care nu au achitat taxele de licenţă şi de autorizare, precum şi alte sume datorate vor fi introduse pe o «listă neagră» a site-urilor de jocuri de noroc neautorizate în România”. Din această prevedere deducem că două condiții esențiale pentru a introduce un website în ”lista neagră” este ca (i) prin intermediul respectivului website să se fi desfășurat jocuri de noroc online în România (inerent fără deținerea licenței/autorizației impuse de legislația în domeniu) și (ii) operatorul respectivului website nu a achitat taxele datorate pentru aceste activități.

Aplicând literal dispozițiile OUG nr. 77/2009, ar rezulta că toate cele peste 1300 de website-uri din ”lista neagră” se încadrează complet și perfect în criteriile de mai sus. În realitate, se poate observa însă că ”lista neagră” nu conține doar website-uri prin care au fost operate jocuri de noroc neautorizate, ci și website-uri care deși nu au fost operate în România, nu sunt licențiate și autorizate de către ONJN. Altfel spus, dacă un website de jocuri de noroc nu se regăsește pe lista ”albă” a operatorilor de jocuri de noroc online licențiați în România, probabil se va afla pe ”lista neagră”.

Website-urile sunt menținute în ”lista neagră”, conform OUG nr. 77/2009, ”până la clarificarea situației și vor fi scoase din «lista neagră» doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al ONJN. Condiţiile de introducere şi de scoatere a site-urilor de jocuri de noroc în/din «lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al preşedintelui ONJN”. Aceste prevederi atrag mai multe critici din perspectivă juridică.

În primul rând, sintagma ”până la clarificarea situației” nu respectă rigorile de predictibilitate ce trebuie să caracterizeze orice normă juridică, fiind (sic!) neclar/nereglementat cum poate fi clarificată ”situația” pentru a elimina un website din ”lista neagră”.

În al doilea rând, presupunem că ordinul la care se face referire în prevederea citată mai sus este Ordinul Președintelui ONJN nr. 147/23.06.2015, publicat în secțiunea Anunțuri de pe site-ul ONJN. Chiar dacă nu am cerceta cerința publicării acestui ordin în Monitorul Oficial, putem observa că Ordinul Președintelui ONJN nr. 147/2015 tratează exclusiv condițiile de introducere în ”lista neagră”, fără să se stabilească vreun regim, criterii ori o procedură concretă pentru înlăturarea unui website din această listă.

Desigur de lege ferenda ar fi utilă emiterea unui ordin dedicat materiei ori modificarea și completarea ordinului existent, sus-menționat. Însă până la o asemenea inițiativă, singurul criteriu legal pentru ca un website poate fi eliminat din lista neagră rămâne ”clarificarea situației”.

Raportându-ne la criteriile prevăzute de OUG nr. 77/2009, un website care nu a fost utilizat pentru desfășurarea de activități de jocuri de noroc online în România (lipsa oricărei activități însemnând implicit și lipsa oricăror taxe/sume datorate) ar trebui să reprezinte, în mod logic, o ”situație” clară care să conducă la eliminarea din ”lista neagră”.

Din perspectivă procedurală, considerăm că un operator care deține un website inclus pe ”lista neagră” deși nu a desfășurat jocuri de noroc în România și nu datorează din trecut taxe aferente, poate formula o cerere către Comitetul de Supraveghere al ONJN, fundamentată pe prevederile OUG nr. 77/2009, prin care să solicite emiterea unei decizii prin care website-ul să fie eliminat din listă. În cadrul unui asemenea demers ONJN s-ar putea să solicite anumite informații sau confirmări din partea operatorului, însă trebuie precizat că solicitările autorității trebuie să se înscrie în limitele prevăzute de dispozițiile legale și să fie proporționale, respectând totodată principiile elementare de probațiune și sarcină a probei, spre exemplu că dovada faptului negativ (lipsa oricăror activități de jocuri de noroc prin intermediul website-ului) se poate realiza doar prin faptul pozitiv contrar (respectiv ca autoritatea de reglementare să arate faptul că în realitate au fost operate jocuri de noroc în România prin acel website).

În măsura în care Comitetul de Supraveghere al ONJN emite o decizie care nu respectă rigorile legale sau refuză nejustificat soluționarea cererii, respectivul operator are teoretic deschisă calea contenciosului-administrativ, putând să solicite instanței de judecată anularea deciziei nelegale (desigur cu urmarea căilor legale și inclusiv a recursului grațios) ori obligarea autorității la emiterea unei decizii de eliminare a website-ului din ”lista neagră”, după caz. Desigur, calea contencioasă ar trebui să rămână un ultim resort, inclusiv din perspectiva resurselor antamate de ambele părți în derularea unui demers judiciar de lungă durată. Avem însă încredere că în fața unei situații clare, ONJN va lua decizia care se impune, cu respectarea drepturilor operatorilor și deschizând piața operatorilor de bună-credință.

Faceți jocurile!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.