How to play poker – technical terms (8)Cum se joacă poker – termeni tehnici (8)

vineri, 25 octombrie 2013

It is good as from time to time to remind those that already know, but also to provide a base of information for the profanes or new entries in a field so dynamic as poker, that is why, our magazine is offering in this edition a sequel for this article dedicated to betting terms used in this game.

Limits (part 2)

Pot limit

In a pot-limit game no player can raise more than the size of the total pot, which includes:

  1. Chips collected from previous betting rounds (Starting pot)
  2. Previous action in the current betting round (Trail)
  3. A call from the player making the raise

This does not preclude a player from raising less than the maximum so long as the amount of the raise is equal to or greater than any previous bet or raise in the same betting round. Making a maximum raise is referred to as “raising the pot”, or “potting”, and can be announced by the acting player by declaring “Raise pot”, or simply “Pot”.

If there is $20 in the pot at the start of a betting round in a $2/$5 pot limit game, and Player A bets $5, player B may “raise the pot” and wager $35 creating a new pot total of $60. This is derived from the $20 previous round action, Player A’s $5 bet, Player B’s $5 call, and player B’s $30 Pot Raise ($20+$5+$5+$30=$60). Bear in mind, however, that $60 is the new pot, player B’s “Pot” declaration will cost him $35.

Only pot limit games allow the dealer, on request, to inform the players of the pot size and the amount of a pot raise before it’s made. The dealer is also required to push any amount over the maximum raise back to the offending player. Keeping track of those numbers can be harrowing if the action becomes heated, but there are simple calculations that allow a dealer or player to keep track of the maximum raise amount. Here is an example:

(3L+T)+S=M

where:

L=last wager T=trail(action prior to previous bet) S=starting pot(previous round action) and M=maximum raise

Going to player D’s actions:

The last wager made was made by Player C ($35), so L=$35

The trail is the total of Player A+Player B ($5+$35), so T=$40

The starting pot is $20, so S=$20

The value of M(maximum raise) is $165

(35*3)+40+20=$165

After some practice, it is not difficult to keep up with the action at the table. There may be some variance between cash and tournament play in pot limit betting structures, which should be noted:

  • At some cash tables, it may not be a requirement that the dealer immediately return the extra amount of an overbet. If the over bet is not contested by a player before any additional action, the wager stands. If the overbet is contested, the dealer must know the overage amount, and return it to the offending player. This is something to find out before sitting at the table.
  • Tournaments use a “True Pot” method of calculations, where the first round maximum raise to the first acting player is seven times the small blind. The blinds in a cash game, however, may not be a half and full bet (e.g. $2/$5) making the calculations run awry. In these cases a modification known as “Assumed Call” is used. Using an assumed call, the maximum raise to the first acting player in the first round is four times the big blind. Simply enough, the pot is treated as if the small blind had called, even if that player folded, to keep the pot’s math more manageable.

Because the calculations can be confusing, especially as tournament blind levels increase, major tournaments will include the amount of the small blind, big blind, minimum raise and maximum raise with the printed blind schedule and/or display them on the tournament timer.

There can be some confusion about the small blind. Some (usually home) games treat the small blind as dead money that is pulled into the center pot. In a $10/$25 pot limit game, the small blind puts $10 into the pot before the cards are dealt. Using the dead money reasoning, the small blind would put another $25 into the pot to call the big blind, for a total of $35. The big blind might then check for $25, which would enable that player to win out of proportion to his wager. This is not equitable; It is simple enough to consider that the small blind has made a half bet and must complete that bet for $15 to call or raise, or fold for $10.

No limit

A game played with a no-limit betting structure allows each player to raise the bet by any amount up to and including his entire remaining stake at any time (subject to the table stakes rules and any other rules about raising). There is generally a minimum opening bet, and raises usually must be at least the amount of the previous raise.

Cap limit

Hands in a cap limit or “capped” structure are played exactly the same as in regular no limit or pot limit games until a pre-determined maximum per player is reached. Once the betting cap is reached, all players left in the hand are considered all-in, and the remaining cards dealt out with no more wagering.

For example, in a $1/$2 NL ($60 cap):

Player A bets $2. Player ‘B’ raises to $10. Player C can then raise to a max of $60, and players A & B can call the $60 wager ($58 and $50 respectively). There would be no further wagering, and the winner would collect $180.

Cap limit games offer a similar action and strategy to no limit and pot limit games, but without risking an entire stack on a single hand.

 

Este bine ca din când în când să le reamintim celor ce deja știu, dar în același timp să le oferim informații de bază și celor profani sau nou veniți într-un domeniu atât de dinamic cum este pokerul, astfel că revista noastră vă oferă în această ediție o continuare a articolului dedicat termenilor de pariere folosiți în acest joc

Limite (partea a 2-a)

Pot limit (limită de pot)

Într-un joc cu limită de pot niciun jucător nu poate juca raise (crește miza) peste mărimea totală a pot-ului, care include:

  1. Jetoane colectate din rundele de pariere anterioare (Starting pot)
  2. Acțiuni anterioare ale rundei curente de pariere (Trail)
  3. Un call de la un jucător care joacă un raise

Acest lucru nu îi împiedică pe jucători să crescă miza cu mai puţin decât maximul, atât timp cât suma de plusare este egală sau mai mare decât orice pariu sau raise anterior din aceeaşi rundă de pariere. Pentru efectuarea unui raise maxim se folosesc termeni precum “raising the pot” sau “potting”, şi acestea pot fi anunţate de către jucătorul care acţionează, declarând “Raise pot”, ori simplu “Pot”.

Dacă într-un joc cu limită de pot de 2 $/ 5$, la începutul unei runde de pariere există în joc 20$ şi jucătorul A pariază 5$, jucătorul B poate juca “raise the pot” şi poate paria 35$ creând un pot total nou de 60$. Acest lucru derivă de la acţiunea din runda anterioară, pariul jucătorului A de 5 $, call-ul de 5 dolari al jucătorului B şi un pot raise al jucătorului B în valoare de 30$ (20$ + 5$ + 5$ + 30$ = 60$). Totuși, nu uitați că noul pot valorează acum 60$, declarația “Pot” făcută de jucătorul B îl va costa 35$.

Numai jocurile cu limită de pot îi permit dealer-ului să informeze jucătorii la cerere, cu privire la mărimea potului şi suma unui pot raise, înainte ca acesta să fie efectuat. Dealer-ului i se cere, de asemenea, să returneze orice sumă care depășește raise-ul maxim, înapoi la jucătorul „ofensator”. Urmărirea acestor numere poate fi chinuitoare dacă acţiunea se încinge, dar există calcule simple, care îi permit dealer-ului sau jucătorului să urmărească suma maximă a unui raise. Iată un exemplu:

(3L+T)+S=M

unde:

L=ultimul pariu, T=trail (acțiune anterioară pariului anterior), S=starting pot (acțiune din runda anterioară) și M=raise maxim

Mergem la acțiunea jucătorului D:

Ultimul pariu a fos efectuat de Jucătorul C (35$), deci L=35$

Trail-ul total este Jucătorul A+Jucătorul B (5$+35$), deci T=40$

Potul de Start este 20$, deci S=20$

Valoarea lui M(raise maxim) este 165$

(35*3)+40+20=165$

Cu puțină practică, nu este greu să ţinem pasul cu acţiunea de la masă. Structurilor de pariere cu limită de pot pot varia în jocurile cash față de turnee, iar aceste variații ar trebui amintite:

  • La unele mese de cash, cerinţa ca dealerul să întoarcă imediat cuantumul suplimentar al unui pariu poate fi inexistentă. Dacă pariul suplimentar nu este contestat de către un jucător înainte de orice acţiune suplimentară, pariul este valabil. Dacă pariul este atacat, dealerul trebuie să cunoască suma de depășire şi să o returneze jucătorului care a aruncat-o în pot. Aceasta este o informație pe care ar trebui să o aveți înainte de a vă așeza la masă.
  • Turneele utilizează o metodă de calcul numită “True Pot” (pot real), unde plusarea maximă de la prima rundă la primul jucător care a acţionat, este de şapte ori valoarea small blind-ului. Totuși, într-un joc cash unde blind-urile nu pot fi de un pariu și jumătate (ex. 2$/5$) efectuarea calculelor eșuează. În aceste cazuri este folosită o modificare cunoscută cu numele de “Assumed Call” (call implicit). Folosind un call implicit, plusarea maximă la primul jucător care a acţionat în prima rundă, este de patru ori valoarea big blind-ului. Potul este tratat, pur şi simplu, ca în cazul în care small blind-ul a primit call, chiar dacă jucătorul respectiv a jucat fold, pentru ca matematica potulului să rămână mai uşor de gestionat.

Deoarece calculele pot fi confuze, mai ales pe măsură ce nivelul blind-urilor dintr-un turneu crește, turneele majore includ sumele de small blind, big blind, raise minim şi raise maxim în programul tipărit al blind-urilor şi/sau le afișează pe cronometrul turneului.  

Uneori pot apărea unele confuzii cu privire la small blind. Unele jocuri (de obicei cele de acasă) tratează small blind-ul ca pe „bani morți” aduși în pot-ul central. Într-un joc cu limită de pot de 10$/25$, small blind-ul pune în pot 10$ înainte de împărţirea cărţilor. Folosind raţionamentul „banilor morți”, small blind-ul ar aduce încă 25$ în pot pentru call la big blind, cu un total de 35$. Atunci big blind-ul ar putea fi de 25$, lucru care i-ar permite unui jucător să câştige disproporţionat față de valoarea mizei. Acest lucru nu este echitabil; este destul de simplu să considerăm că small blind-ul a făcut un pariu jumătate şi că trebuie să completăm acel pariu pentru 15$ pentru a juca un call, un raise sau un fold la 10$. 

No limit (fără limită)

Un joc jucat cu o structură de pariuri no-limit permite fiecărui jucător să ridice în orice moment miza cu orice sumă până la şi inclusiv întreaga sa miză rămasă (în funcţie de regulile de miză ale mesei şi de orice alte reguli privind raise-ul). În general, există un pariu minim de deschidere, iar de obicei, un raise, trebuie să fie cel puţin egal cu suma de plusare anterioară.

Cap limit (limită de acoperit)

Într-un joc cu o structură cap limit or “capped” mâinile se joacă exact la fel ca şi în jocul normal no limit sau în cel cu pot limit până când se atinge un maximum predeterminat per jucător. Odată ce limita de pariuri este atinsă, toți jucătorii rămaşi în mână sunt considerați all-in, şi restul de cărți sunt împărțite fără ca alte pariuri să mai fie efectuate.

De exemplu, într-un joc 1$/2$ NL (cu 60$ cap):

Jucătorul A pariază 2$. Jucătorul “B” joacă raise la 10$. Jucătorul C poate juca apoi raise la un maxim de 60$, şi jucătorii A și B pot spune call la cei 60$ (58 $ şi respectiv 50 $). De acum nu ar mai exista niciun alt pariu, iar câştigătorul ar colecta 180 dolari.

Jocurile cu limită de acoperire oferă o acţiune şi o strategie similare jocurilor fără limită şi celor cu limită de pot, dar fără a risca o stivă întreagă de jetoane la o singură mână.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.